นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts)


ในโลกยุคสังคมข่าวสารความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การติดต่อสื่อสารในโลกสามารถ กระทำได้อย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บทบาทของนักนิเทศศาสตร์ในฐานะผู้สื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นกลไกหลักให้การดำเนินงานขององค์กรหรือบุคคลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และอยู่บนพื้นฐานความพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติมีความสามารถในการวิจัยการวางแผน การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใด้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 9 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)
2. สาขาวิชาวารสารศาสตร์
3. สาขาวิชาการโฆษณา
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6. สาขาวิชาภาพยนตร์
7. สาขาวิชาการสื่อสารตรา
8. สาขาวิชาการโฆษณา (Bilingual)
9. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Bilingual)
 
 
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจะต้องศึกษาทุกวิชาที่วิทยาเขตรังสิตจนจบหลักสูตร โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

• โครงสร้างหลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• โครงสร้างหลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• โครงสร้างหลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
หลักสูตรภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาควิชาวารสารศาสตร์
หลักสูตรภาควิชาการโฆษณา
หลักสูตรภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หลักสูตรภาควิชาภาพยนตร์
หลักสูตรภาควิชาการสื่อสารตรา

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) 96 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต (วิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่วยกิต และวิชาบังคับในสาขา 27 หน่วยกิต)

    » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ 30 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต


หลักสูตรภาควิชาศิลปะการแสดง
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Education) 96 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาแกน 25 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ 25 หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาเอก-เลือก 31 หน่วยกิต (วิชาเอกเลือกตามความชำนาญเฉพาะทาง 12 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือกทั่วไป 19 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต
• หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 9 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต• โครงสร้างหลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
• หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต