การประชาสัมพันธ์นับได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดแรงงานจำนวนมากต้องการนักประชาสัมพันธ์แนวใหม่ที่มีความรอบรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ดังนั้น ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

จากการที่ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถอันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันหลักสูตรของภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังเช่น หลักการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผน การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การผลิตสื่อและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การประชาสัมพันธ์เพื่อการเมือง การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ระดับสากล เป็นต้น

ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าว สามารถออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator) นักปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner) ผู้จัดการฝ่ายเผยแพร่ (Publicity Manager) นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner) ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ (Event Coordinator) เป็นต้น
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบปกติ
• หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
• หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบปกติ
• หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 201 
PRT 201 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ
Public Relations for Business Enterprises
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 21 ( 20 – 2 – 42 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร
Corporate Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 204 
PRT 204 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 301 
PRT 301 
การออกแบบเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Message Design and Public Relations Material Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (1)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (2)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 302 
PRT 302 
สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Digital Media and Public Relations Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (3)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (4)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Public Relations Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (5)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 402 
PRT 402 
สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
Seminar in Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ปชส. 403 
PRT 403 
การฝึกงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ *
Public Relations Professional Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
หรือ  
ปชส. 404 
PRT 404 
โครงการประชาสัมพันธ์ **
Public Relations Project
3 ( 0 – 9 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม (ฝึกงาน) 9 ( 6 – 36 – 18 )
** รวม (ไม่ฝึกงาน) 9 ( 6 – 9 – 18 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 201 
PRT 201 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ
Public Relations for Business Enterprises
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 21 ( 20 – 2 – 42 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร
Corporate Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 204 
PRT 204 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 301 
PRT 301 
การออกแบบเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Message Design and Public Relations Material Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (1)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (2)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 302 
PRT 302 
สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Digital Media and Public Relations Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (3)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคปกติ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Public Relations Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
สศ. 301 
CO 301 
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 402 
PRT 402 
สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
Seminar in Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 405 
PRT 405 
สหกิจศึกษาสำหรับนักประชาสัมพันธ์
Cooperative Education for Public Relations
6 ( 0 – 40 – 0 )
รวม 9 ( 3 – 40 – 6 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 15 – 0 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 5 – 2 – 12 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 201 
PRT 201 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ
Public Relations for Business Enterprises
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร
Corporate Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 15 – 0 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 5 – 2 – 11 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 204 
PRT 204 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 301 
PRT 301 
การออกแบบเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Message Design and Public Relations Material Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (1)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 29 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 302 
PRT 302 
สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Digital Media and Public Relations Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Public Relations Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (2)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 29 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
  วิชาเอกเลือก (3)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 6 – 0 – 12 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ปชส. 403 
PRT 403 
การฝึกงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ *
Public Relations Professional Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
หรือ  
ปชส. 404 
PRT 404 
โครงการประชาสัมพันธ์ **
Public Relations Project
3 ( 0 – 9 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (4)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (5)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม (ฝึกงาน) 9 ( 6 – 36 – 18 )
** รวม (ไม่ฝึกงาน) 9 ( 6 – 9 – 18 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 12 ( 12 – 0 – 24 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 402 
PRT 402 
สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
Seminar in Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 6 – 0 – 12 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 15 – 0 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 5 – 2 – 12 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 201 
PRT 201 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ
Public Relations for Business Enterprises
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร
Corporate Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 15 – 0 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 5 – 2 – 11 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 204 
PRT 204 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 301 
PRT 301 
การออกแบบเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Message Design and Public Relations Material Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
  วิชาเอกเลือก (1)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 29 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ปชส. 302 
PRT 302 
สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
Digital Media and Public Relations Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Public Relations Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเอกเลือก (2)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 29 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
  วิชาเอกเลือก (3)
 
3 ( 3 – 0 – 6 )
สศ. 301 
CO 301 
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 6 – 0 – 12 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคพิเศษ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 405 
PRT 405 
สหกิจศึกษาสำหรับนักประชาสัมพันธ์
Cooperative Education for Public Relations
6 ( 0 – 40 – 0 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 9 ( 3 – 40 – 6 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 12 ( 12 – 0 – 24 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ปชส. 402 
PRT 402 
สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
Seminar in Public Relations
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 6 ( 6 – 0 – 12 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
ปช 200 
PR 200 
หลักการประชาสัมพันธ์
Public Relations Principles
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 301 
PR 301 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Intregrated Maketing Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 302 
PR 302 
การวิจัยและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 303 
PR 303 
การบริหารข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Stakeholder Analysis Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 304 
PR 304 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน
Practical Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 305 
PR 305 
การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Strategic Public Relations Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 306 
PR 306 
การผลิตเพื่องานประชาสัมพันธ์
Public Relations Material Production
3 ( 2 – 2 – 0 )
ปช 307 
PR 307 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
Public Relations Planning
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 308 
PR 308 
การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ
Intregrated Relationship Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 309 
PR 309 
การฝึกงานด้านวิชาชีพประชาสัมพันธ์
Public Relations Professional Internship
3 ( 0 – 0 – 40 )
หรือ  
ปช 310 
PR 310 
โครงการประชาสัมพันธ์
Public Relations Campaign
3 ( 3 – 0 – 0 )
สศ 301 
CO 301 
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education

(นักศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเอกเลือก)
3  
ปช 311 
PR 311 
สหกิจศึกษาสำหรับนักประชาสัมพันธ์
Cooperative Education in Public Relations

(นักศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาต้องเลือกเรียนเป็นวิชาเอกบังคับ)
6  
    » กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต)
ปช 401 
PR 401 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
Creativity and Strategic Planning
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 402 
PR 402 
การบริหารการสื่อสารองค์กร
Corporate Communication Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
หรือ  
ปช 403 
PR 403 
การบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร
Corporate Identity, Image, and Reputation Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 404 
PR 404 
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
Issue Management and Crisis Communication
3  
หรือ  
ปช 405 
PR 405 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการเมือง
Political Public Relations
3  
หรือ  
ปช 406 
PR 406 
การสื่อสารผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน
Event and Sponsorship Communication
3  
ปช 407 
PR 407 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3  
หรือ  
ปช 408 
PR 408 
การประชาสัมพันธ์ระดับสากล
Global Public Relations
3  
ปช 409 
PR 409 
สถานการณ์ปัจจุบันทางการประชาสัมพันธ์
Current Issues in Public Relations
3  
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
ปชส. 201 
PRT 201 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3 หน่วยกิต)
Stakeholder Relationship Management

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการสร้าง รักษา และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้บริหารองค์กร ผู้ถือหุ้น พนักงาน สื่อมวลชน ผู้บริโภค รัฐบาล คู่แข่งขัน สาธารณะและสังคม บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ในการบริหารความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง อิทธิพลและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ อาทิ พนักงานสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ วิสาหกิจสัมพันธ์ รัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนการสร้างสรรค์การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม และสร้างความผูกผันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Business Enterprises

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ ที่นำหลักการประชาสัมพันธ์มาใช้สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือองค์การเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยเรียนรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หลักการและรูปแบบของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การตลาด รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า กระบวนการการประชาสัมพันธ์การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ เนื้อหาสาระ เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างคุณค่าความเป็นข่าว การดำเนินงานและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์การตลาด ประกอบตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร (3 หน่วยกิต)
Corporate Public Relations

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์องค์กร บทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ต่อการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงแก่องค์กร การวิเคราะห์ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม อันเป็นหัวใจของการดำเนินกิจการสำหรับทุกองค์กรที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา ความร่วมมือสนับสนุน และความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

ปชส. 204 
PRT 204 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Research and Evaluation

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา นทศ. 111 และ นทศ. 105

ศึกษาถึงบทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยและการประเมินผลที่มีต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ความหมาย ประเภทการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การกำหนดปัญหานำการวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการประชาสัมพันธ์

ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน (3 หน่วยกิต)
Fundamental Public Relations Writing

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 111

ศึกษาถึงหลักการและฝึกทักษะด้านการเขียนประเภทต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของานเขียนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การเขียนคำบรรยายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การแต่ง คำขวัญ ข้อความประชาสัมพันธ์ทางโปสเตอร์ ตลอดจนการจัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าวโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนทักษะด้านการเขียน

ปชส. 301 
PRT 301 
การออกแบบเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Message Design and Public Relations Material Production

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 111 / ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎี หลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาสาร การสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการนำภาพถ่ายไปใช้งานร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะใน การออกแบบเนื้อหา และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างสร้างสรรค์

ปชส. 302 
PRT 302 
สื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Digital Media and Public Relations Production

พื้นความรู้: เคยเรียน ปชส. 301

ศึกษาทฤษฎี หลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวิทยุ สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสื่อพิเศษต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนเและการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในการสร้างสรรค์และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างสร้างสรรค์

ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Public Relations Planning

พื้นความรู้: เคยเรียน ปชส. 204

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมขัอมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลยุธ์และกลวิธีการสื่อสาร การดำเนินงาน การประเมินผล ตลอดจนประโยชน์และขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น การวางแผนรณรงค์ การวางแผนสร้างภาพลักษณ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การวางแผนเพื่อการบริหารประเด็น การวางแผนภาวะวิกฤติ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการเขียนแผนประชาสัมพันธ์จากกรณีศึกษา และการนำแผนไปประยุกต์ปฏิบัติจริง

ปชส. 402 
PRT 402 
สัมมนาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Seminar in Public Relations

พื้นความรู้ : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต / สอบผ่านวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 วิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวความคิด ประเด็นปัญหา จริยธรรมในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ร่วมกับการวิเคราะห์ประเด็นและประยุกต์นำเสนอแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทันยุคสมัย คำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

ปชส. 403 
PRT 403 
การฝึกงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Professional Internship

พื้นความรู้ : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต / สอบผ่านวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 วิชา / มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.3 ขึ้นไป

ฝึกงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยลักษณะของการฝึกงานจะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ เช่น การประชาสัมพันธ์การตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ในภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปชส. 404 
PRT 404 
โครงการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Project

พื้นความรู้ : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต / สอบผ่านวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 วิชา

บูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้โดยนำบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การ ชุมชน สังคม ประเทศ มาสร้างสรรค์เป็นโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการพัฒนา ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่องค์การ ชุมชน สังคม ด้วยการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ แล้วจึงสร้างสรรค์วางแผนประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยอย่างมีระบบ โดยจัดทำเป็นรายงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบรายงานการวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตผลงานประชาสัมพันธ์จริงที่เป็นนวัตกรรมทางการประชาสัมพันธ์

สศ. 301 
CO 301 
เตรียมสหกิจศึกษา (3 หน่วยกิต)
Pre-Cooperative Education

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบสหกิจศึกษา

ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะ ด้านต่างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์การทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
ปชส. 311 
PRT 311 
การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Public Relations Writing

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา ปชส. 205

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึกฝนทักษะด้านการเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งนำไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขความเข้าใจผิด การเขียนสารคดีและบทความชิงวิเคราะห์ การเขียนเพื่อส่งเสริมการตลาด การเขียนสารและสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ปชส. 312 
PRT 312 
สื่อนวัตกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Innovative Media for Public Relations

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและกลุ่มผู้รับสารทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การรับรู้ และพฤติกรรมการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป เรียนรู้ถึงบทบาท ประโยชน์ และแนวทาง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสภาพขององค์การ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายและพื้นที่การสื่อสาร เกิดบูรณาการในการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการสื่อสารสองทางแบบมีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อทั้งองค์การและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปชส. 313 
PRT 313 
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Creativity for Public Relations

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ปฏิบัติ จรรยาบรรณของการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการฝีกฝนทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

ปชส. 314 
PRT 314 
การประชาสัมพันธ์ระดับสากล (3 หน่วยกิต)
Global Public Relations

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระบวนการโลกาภิวัตน์ ปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันทางด้านการเมือง กฎหมาย ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้รับสารที่มีผลต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์การต่างๆ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับกรณีศึกษาทางการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศที่โดดเด่นและทันยุคสมัย

ปชส. 315 
PRT 315 
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (3 หน่วยกิต)
Issue Management and Crisis Communication

ศึกษาถึงการบริหารประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ และการจัดการกับภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์การ ตั้งแต่การวิเคราะห์ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลกระทบของประเด็นปัญหา การบริหารประเด็นเพื่อสร้างโอกาสสำหรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดการกับภาวะวิกฤตเมื่อต้องประชาสัมพันธ์เชิงรับเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์การให้กลับคืนมาโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

ปชส. 321 
PRT 321 
การสื่อสารด้วยกิจกรรมเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Event Communication

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดด้านการสื่อสารด้วยกิจกรรม ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารด้วยกิจกรรมที่มีต่อองค์การ แบรนด์ และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้การสื่อสารด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบโดยเน้นกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ปชส. 322 
PRT 322 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการสื่อสารแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Creative Event and Integrated Communications

ศึกษาแนวความคิดและหลักการของการสื่อสารแบบบูรณาการขั้นสูง เครื่องมือการสื่อสารแบบบูรณาการประเภทต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แนวทางในการบูรณาการกิจกรรมเข้ากับเครื่องมือในการสื่อสารอื่นๆ อย่างสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม รวมเป็นแผนการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของแบรนด์หรือองค์กร

ปชส. 323 
PRT 323 
หลักการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสำหรับกิจกรรม (3 หน่วยกิต)
Creative Direction and Event Technology

ศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่การทำความเข้าใจต่อโจทย์ขององค์การหรือแบรนด์ ความเข้าใจต่อสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดและกลยุทธ์ของการสื่อสาร แล้วจึงสร้างสรรค์ ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของกิจกรรม เช่น การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับการสื่อสาร การออกแบบงานผลิต งานตกแต่ง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องและส่งเสริมเนื้อหาของการสื่อสารด้วยกิจกรรมให้ชัดเจนและโดดเด่น

ปชส. 405 
PRT 405 
สหกิจศึกษาสำหรับนักประชาสัมพันธ์ (6 หน่วยกิต)
Cooperative Education for Public Relations

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบสหกิจศึกษา

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา สศ. 301 / มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต / สอบผ่านวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 วิชา / มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.3 ขึ้นไป

ศึกษาถึงการทำงานประชาสัมพันธ์อย่างมีหลักการและเป็นระบบ โดยการปฏิบัติงานด้าน การประชาสัมพันธ์กับสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพนักประชาสัมพันธ์ นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาในสถานประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 640 ชั่วโมง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานนักศึกษาต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานนำเสนอภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปชส. 420 
PRT 420 
การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และโครงการสนับสนุน (3 หน่วยกิต)
Creative Event and Sponsorship Communication

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์แก่องค์การหรือแบรนด์ เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรและผู้สนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประชาสัมพันธ์

ปชส. 421 
PRT 421 
การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (3 หน่วยกิต)
Creative Direction for Marketing Events

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและลักษณะเฉพาะของการสื่อสารด้วยกิจกรรมทางการตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการตลาดประเภทต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดและกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการกลุ่มผู้บริโภค และตอบสนองเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้

ปชส. 422 
PRT 422 
การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมองค์กร (3 หน่วยกิต)
Creative Direction for Corporate Events

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร หลักการการสร้างสรรค์กิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมองค์กร ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดและกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร เหมาะสมกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวของกลุ่มต่างๆ ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ นำมาซึ่งภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรกับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
ปช 200 
PR 200 
หลักการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Principles

ศึกษาธรรมชาติ บทบาท ประวัติความเป็นมา แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีประชาสัมพันธ์ เช่น ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ แนวคิดจิตวิทยาและสังคม เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในองค์กรประเภทต่าง ๆ ภารกิจของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ปช 301 
PR 301 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 106

ศึกษาแนวความคิดและหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดกลยุทธ์และการนำเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายตรง และกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น มาใช้อย่างผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างการใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการขององค์กร

ปช 302 
PR 302 
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Research and Evaluation

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 105

ศึกษาบทบาท ความสำคัญของการวิจัยและการประเมินผล ประเภทของงานวิจัยและการประเมินผล และการนำการวิจัยและการประเมินผลมาใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยศึกษาทั้งวิธีวิจัยและการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ปช 303 
PR 303 
การบริหารข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (3 หน่วยกิต)
Stakeholder Analysis Management

พื้นความรู้ : เคยเรียน ปช 302

ศึกษาบทบาท คุณค่า และความสำคัญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์การรับรู้ประชามติ ประชาพิจารณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน ระหว่างองค์กรกับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปช 304 
PR 304 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน (3 หน่วยกิต)
Practical Public Relations Writing

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 102

ศึกษาหลักการและฝึกทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ที่จัดเป็นงานเขียนประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การเขียนคำขวัญ การเขียนข่าว แจกเพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การเขียนเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ ตลอดจนเอกสารประกอบการจัดประชุม เสวนา แถลงข่าว เป็นต้น

ปช 305 
PR 305 
การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Public Relations Writing

พื้นความรู้ : เคยเรียน ปช 304

ศึกษาหลักการเขียนและฝึกทักษะการเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขความเข้าใจผิด การเขียนเพื่อการพูดและการเขียนสารในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทความและสารคดีเชิงวิเคราะห์ และการเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ปช 306 
PR 306 
การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Material Production

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ/และหรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre - PR Production Intensive Course

ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อพื้นบ้าน และสื่อสมัยใหม่ เป็นต้น โดยเน้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลัก เกณฑ์การเลือกสื่อ วิธีการผลิตสื่อ กระบวนการผลิตสื่อ เทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพแต่ละชนิด การใช้ไฟและแฟลชอย่างถูกวิธี การจัดแสงสำหรับถ่าย ภาพองค์กร บุคลากรทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อาทิ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ประกอบเสียง ตลอดจนการใช้สื่อประสม และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์

ปช 307 
PR 307 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Planning

ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และปัจจัย ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ฯลฯ การประเมินผลแผนงาน ตลอดจนฝึกวางแผนและวิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ

ปช 308 
PR 308 
การบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Relationship Management

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และกลยุทธ์ของการบริหารความสัมพันธ์แบบบูรณาการ กับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กรรัฐ ชุมชน และสังคม ผ่านสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อพื้นบ้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ปช 309 
PR 309 
การฝึกงานการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Professional Internship

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกบังคับและเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 วิชา และได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป

ฝึกงานทางด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เรียนมา โดยลักษณะของการฝึกงานจะสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาย่อย เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด การสื่อสารองค์กร และการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ในภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปช 310 
PR 310 
โครงการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations Campaign

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกบังคับและเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การนำหลักการ และทฤษฎีด้านประชาสัมพันธ์มาใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติและดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภายนอก อันจะเป็นการเสริมทักษะในวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยต้องนำเสนอโครงการ และการปฏิบัติงานจริงครบตามกระบวนการของการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปช 311 
PR 311 
สหกิจศึกษาสำหรับนักประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Cooperative Education for Public Relations

ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ปช 401 
PR 401 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Creativity and Strategic Planning

พื้นความรู้ : เคยเรียน ปช 307

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลากหลายมิติ ครบวงจร อาทิ การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลุ่มผู้รับสาร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิด กลยุทธ์ และกลวิธีด้านการสร้างสรรค์ การประเมินผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการคิดเป็นสำคัญ มีการสมมุติกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำแผนงานสร้างสรรค์ งานประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อและกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

ปช 402 
PR 402 
การบริหารการสื่อสารองค์กร (3 หน่วยกิต)
Corporate Communication Management

ศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารการสื่อสารกับองค์กร ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการจัดการนโยบาย โครงสร้างและหลักการจัดการการสื่อสารองค์กร การจัดระบบการสื่อสารในองค์กร แนวความคิดที่ทำให้การสื่อสารในองค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี ตลอดจนเทคนิคการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยเน้นกรณีศึกษา

ปช 403 
PR 403 
การบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร (3 หน่วยกิต)
Corporate Identity, Image, and Reputation Management

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ที่มา ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้องค์กรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปช 404 
PR 404 
การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤต (3 หน่วยกิต)
Issue Management and Crisis Communication

ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็น และปัญหาภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เทคนิคและวิธีการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบกระแสประชามติเพื่อบริหารประเด็นและจัดการกับภาวะวิกฤต โดยเน้นกรณีศึกษา

ปช 405 
PR 405 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการเมือง (3 หน่วยกิต)
Political Public Relations

ศึกษาลักษณะ บทบาท และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้ทางการเมือง การสร้างความมีส่วนร่วมทางการเมือง การทำประชาพิจารณ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทางการเมือง กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักการเมืองและพรรคการเมือง

ปช 406 
PR 406 
การสื่อสารผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน (3 หน่วยกิต)
Event and Sponsorship Communication

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาความคิดในการใช้สื่อสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อุปถัมภ์และผู้สนับสนุนกิจกรรมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งศึกษากลยุทธ์และขั้นตอนการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการสื่อสารการตลาด

ปช 407 
PR 407 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Customer Relationship Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบการดำเนินการทางการตลาดที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างและรักษาฐานข้อมูลลูกค้า กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนและประเมินผล การดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม CRM เป็นต้น

ปช 408 
PR 408 
การประชาสัมพันธ์ระดับสากล (3 หน่วยกิต)
Global Public Relations

ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ระดับสากล รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยและเงื่อนไขทางการเมือง กฎหมาย ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ระดับสากล โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้กับกรณีศึกษาการประชาสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ปช 409 
PR 409 
สถานการณ์ปัจจุบันทางการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Current Issues in Public Relations

(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น)

ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็นปัญหา จริยธรรมในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมิน และคาดการณ์ล่วงหน้า โดยประยุกต์ความรู้จากทางด้าน การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประกอบวิชาชีพ โดยจะมีการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดเสวนา การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์

ปช 450 
PR 450 
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจบันเทิง (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Entertainment Business

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อธุรกิจบันเทิง การกำหนดแนวความคิด ขั้นตอน และกลยุทธ์ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี ฯลฯ ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและจรรยาบรรณในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง

ปช 451 
PR 451 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Personality Development for Public Relations Profession

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของบุคลิกภาพในวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย มารยาทและการวางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม การปรากฏตัวและการพูดในที่ชุมชน ศึกษาเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

ปช 452 
PR 452 
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์แนวใหม่ (3 หน่วยกิต)
Internet and Innovative Public Relations Technology

ศึกษาบทบาท ประโยชน์ และการเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับองค์การ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ผู้รับสารเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมาย

ปช 453 
PR 453 
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Small-Medium Enterprises

ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดรูปหน่วยงานประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปช 454 
PR 454 
การฝึกปฏิบัติงานเขียนประชาสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ (3 หน่วยกิต)
Experiential Public Relations Writing Workshop

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการเขียนประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเขียนจากประสบการณ์จริงโดยเน้นให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงเริ่มตั้งแต่กระบวนการหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างประเด็นประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเขียนและการถ่ายทอดความหมายผ่านสื่อต่าง ๆ ในรูปของงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์แนวใหม่

ปช 455 
PR 455 
การระดมทุนและการบริหารผู้สนับสนุนโครงการ (3 หน่วยกิต)
Fund Raising and Sponsorship Management

ศึกษาถึงหลักการ แนวทางปฏิบัติในการระดมทุน การบริหารจัดการผู้สนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การฝึกฝนทักษะประสบการณ์ด้านการสื่อสาร เจรจากับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในบริบทที่แตกต่างกัน

ปช 456 
PR 456 
การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Media Relationship Management

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และกลยุทธ์ ของการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปภาพ การจัดการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปช 457 
PR 457 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
Public Relations and Business Networking

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ กลยุทธ์ และการดำเนินการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรและพันธมิตรร่วม

ปช 458 
PR 458 
การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (3 หน่วยกิต)
Negotiation and Conflict Resolution

ศึกษาทักษะและศิลปะของนักประชาสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองระหว่างองค์กรกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทฤษฎีและกระบวนการเจรจาต่อรองที่นำมาใช้แก้ปัญหาที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเผชิญอยู่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ศึกษาทฤษฎีความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง การสร้างเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ การสร้างเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ และความสามารถในการควบคุมตนเอง ตลอดจนการสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล

ปช 459 
PR 459 
นักลงทุนสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Investor Relations

ศึกษาหลักการ แนวคิด กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางด้านการเงิน การสื่อสาร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการกับสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของบริษัทและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท พัฒนากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา