มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่บุกเบิกการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์สำคัญของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คือ การเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของนักศึกษา ผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะ มุ่งสร้างบุคลากรที่รอบรู้และเชี่ยว ชาญในสายงานการแสดงด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของวงการศิลปะบันเทิง เนื้อหาและวิธีการสอนในแต่ละวิชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการการแสดงต่าง ๆ เพื่อเสริมหลักสูตรโดยมีศิลปินรับเชิญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านวิชาชีพการแสดง จึงพร้อมที่จะก้าวไปสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพในหน้าที่นักแสดง ผู้กำกับการแสดง (Producer) ผู้ฝึกสอนการแสดง (Acting Coach) ผู้เขียนบทละคร (Script Writer) และ ผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ (Designer) โดยตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของงานด้านการแสดง บัณฑิตของสาขาวิชาศิลปะการแสดงจำนวนมากได้ผลิตผลงานที่ดีสู่สาธารณจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
   » กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
   » กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
   » กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
   » กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
• สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
   » กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
   » กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 101 
PFA 101 
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 111 
PFA 111 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 1
Actor’s Tools Preparation I
1 ( 0 – 2 – 4 )
ศปส. 211 
PFA 211 
การแสดง 1 : แก่นมนุษย์และงานแสดง
Acting I : Human Essence and the Craft of Acting
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 18 ( 7 – 22 – 59 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 102 
PFA 102 
งานสร้างละคร 2
Theatre Production II
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 112 
PFA 112 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 2
Actor’s Tools Preparation II
1 ( 0 – 2 – 10)
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 212 
PFA 212 
การแสดง 2 : วิถีเพื่อการแสดงละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Acting II : Approach for Realism and Naturalism
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 18 ( 13 – 10 – 52 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 103 
PFA 103 
งานสร้างละคร 3
Theatre Production III
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 113 
PFA 113 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 3
Actor’s Tools Preparation III
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 312 
PFA 312 
การแสดง 3 : ศิลปะการแสดงละครเวที
Acting III : The Art of Stage Acting
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 510 
PFA 510 
พื้นฐานการกำกับการแสดง
Fundamental Directing
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 16 ( 8 – 16 – 54 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 104 
PFA 104 
งานสร้างละคร 4
Theatre Production IV
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  กลุ่มการแสดง
ศปส. 213 
PFA 213 
การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย
Oral Interpretation
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 411 
PFA 411 
การแสดง 4 : ศิลปะการแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
Acting IV : The Art of Acting for Television and Film
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มกำกับการแสดง
ศปส. 213 
PFA 213 
การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย
Oral Interpretation
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 511 
PFA 511 
การกำกับการแสดง 1 : ละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Directing I : Realism and Naturalism
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มขับร้องและดนตรี
ศปส. 611 
PFA 611 
ขับร้องและดนตรี 1
Musical Performance I
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 612 
PFA 612 
ขับร้องและดนตรี 2
Musical Performance II
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มนาฏลีลา
ศปส. 711 
PFA 711 
นาฏลีลา 1
Dance Technique I
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 712 
PFA 712 
นาฏลีลา 2
Dance Technique II
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มการบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ศปส. 811 
PFA 811 
การกำกับเวที 1
Stage Management I
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 812 
PFA 812 
การกำกับเวที 2
Stage Management II
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 17 ( 12 – 10 – 44 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 105 
PFA 105 
งานสร้างละคร 5
Theatre Production V
1 ( 0 – 2 – 10 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  กลุ่มการแสดง
ศปส. 214 
PFA 214 
ประเภทและแนวละคร : จากบทสู่การแสดง
Oral Interpretation
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 412 
PFA 412 
การแสดง 5 : ละครสมัยใหม่หลังจากแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Acting V : Departure from Realism and Naturalism
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มกำกับการแสดง
ศปส. 214 
PFA 214 
ประเภทและแนวละคร : จากบทสู่การแสดง
Oral Interpretation
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 512 
PFA 512 
การกำกับการแสดง 2 : ละครสมัยใหม่หลังจากแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Directing II : Departure from Realism and Naturalism
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มขับร้องและดนตรี
ศปส. 613 
PFA 613 
ขับร้องและดนตรี 3
Musical Performance III
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 614 
PFA 614 
ขับร้องและดนตรี 4
Musical Performance IV
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มนาฏลีลา
ศปส. 713 
PFA 713 
นาฏลีลา 3
Dance Technique III
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 714 
PFA 714 
นาฏลีลา 4
Dance Technique IV
2 ( 0 – 4 – 6 )
  กลุ่มการบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ศปส. 813 
PFA 813 
การควบคุมและลำดับการแสดง
Show Mastering
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 814 
PFA 814 
การอำนวยการสร้างและการบริหารจัดการศิลปะการแสดง
Performing Arts Producing and Administration
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 16 ( 10 – 12 – 46 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 911 
PFA 911 
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts Preparatory
3 ( 0 – 6 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 12 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 912 
PFA 912 
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts
4 ( 0 – 8 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 12 – 8 – 34 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 101 
PFA 101 
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 220 
PFA 220 
การแสดง 1 : แก่นมนุษย์และงานแสดง
Acting I : Human Essence and the Craft of Acting
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 17 ( 7 – 20 – 55 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 102 
PFA 102 
งานสร้างละคร 2
Theatre Production II
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 223 
PFA 223 
วรรณคดีสุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation of Literature
3 ( 3 – 0 – 7)
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 221 
PFA 221 
การเขียนองค์ประกอบสำคัญของบทละคร
Writing Workshop on Elements of a Play
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 20 ( 16 – 8 – 49 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 103 
PFA 103 
งานสร้างละคร 3
Theatre Production III
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 222 
PFA 222 
การเขียนบทละคร 1
Playwriting I
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 226 
PFA 226 
ละครกับสังคม
Drama and Society
2 ( 1 – 2 – 7 )
รวม 15 ( 9 – 12 – 45 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 104 
PFA 104 
งานสร้างละคร 4
Theatre Production IV
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 322 
PFA 322 
การเขียนบทละคร 2
Playwriting II
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 224 
PFA 224 
นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน
Playwrights on Playwriting
2 ( 1 – 2 – 7 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 13 – 8 – 45 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 105 
PFA 105 
งานสร้างละคร 5
Theatre Production V
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 225 
PFA 225 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Film, Narrative: Transformation of Style
2 ( 1 – 2 – 7 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 4 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 421 
PFA 421 
การเขียนละครเพลง
Musical Theatre Writing
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 422 
PFA 422 
การดัดแปลงบทสำหรับเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์
Script Adaptation for Stage, TV and Screen
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 423 
PFA 423 
การเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting
2 ( 0 – 4 – 6 )
ศปส. 424 
PFA 424 
การเขียนบทละครโทรทัศน์
Television Drama Writing
2 ( 0 – 4 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 11 – 10 – 47 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 911 
PFA 911 
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts Preparatory
3 ( 0 – 6 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 12 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 912 
PFA 912 
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts
4 ( 0 – 8 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 12 – 8 – 34 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 101 
PFA 101 
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 230 
PFA 230 
ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 231 
PFA 231 
วาดภาพระบายสี
Drawing and Painting
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 19 ( 9 – 20 – 61 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 102 
PFA 102 
งานสร้างละคร 2
Theatre Production II
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 232 
PFA 232 
ผัสสะแห่งแสงสี
Perception of Light and Colour
2 ( 1 – 2 – 6 )
รวม 17 ( 14 – 4 – 42 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 103 
PFA 103 
งานสร้างละคร 3
Theatre Production III
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 233 
PFA 233 
อารมณ์ของผิวสัมผัสและสี
Feeling of Texture and Colour
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 234 
PFA 234 
พื้นที่และการสร้างภาพบนเวที
Sense of Space and Stage Picturing
2 ( 1 – 2 – 4 )
รวม 15 ( 10 – 10 – 42 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 104 
PFA 104 
งานสร้างละคร 4
Theatre Production IV
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 235 
PFA 235 
เทคนิคระบายสีและจำลองภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง
Painting and Rendering Techniques in Scenography
2 ( 0 – 4 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 331 
PFA 331 
ออกแบบฉาก 1
Set Design I
2 ( 1 – 2 – 6 )
หรือ  
ศปส. 431 
PFA 431 
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1
Costume Design I
2 ( 1 – 2 – 6 )
หรือ  
ศปส. 531 
PFA 531 
ออกแบบแสง 1
Lighting Design I
2 ( 1 – 2 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 13 – 8 – 44 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 105 
PFA 105 
งานสร้างละคร 5
Theatre Production V
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 433 
PFA 433 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Film, Narrative: Transformation of Style
3 ( 2 – 2 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 332 
PFA 332 
ออกแบบฉาก 2
Set Design II
2 ( 1 – 2 – 6 )
หรือ  
ศปส. 432 
PFA 432 
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 2
Costume Design II
2 ( 1 – 2 – 6 )
หรือ  
ศปส. 532 
PFA 532 
ออกแบบแสง 2
Lighting Design II
2 ( 1 – 2 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 13 – 8 – 46 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 911 
PFA 911 
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts Preparatory
3 ( 0 – 6 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 12 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 912 
PFA 912 
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts
4 ( 0 – 8 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 12 – 8 – 34 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 101 
PFA 101 
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 240 
PFA 240 
ละครสร้างสรรค์
Creative Drama
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 17 ( 7 – 20 – 55 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 102 
PFA 102 
งานสร้างละคร 2
Theatre Production II
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 242 
PFA 242 
ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ
Comparative Education System
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 243 
PFA 243 
ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Drama and Education : The Integration for Human Development
2 ( 0 – 4 – 10 )
รวม 20 ( 16 – 8 – 50 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 103 
PFA 103 
งานสร้างละคร 3
Theatre Production III
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 341 
PFA 341 
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 1
Theatre in Education Practicum I
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 440 
PFA 440 
สื่อพื้นบ้านของไทย
Thai Traditional Media
2 ( 0 – 4 – 6 )
รวม 15 ( 8 – 14 – 48 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 104 
PFA 104 
งานสร้างละคร 4
Theatre Production IV
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 342 
PFA 342 
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 2
Theatre in Education Practicum II
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 241 
PFA 241 
ละครบำบัดเบื้องต้น
Fundamental of Dramatherapy
2 ( 0 – 4 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 12 – 10 – 48 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 105 
PFA 105 
งานสร้างละคร 5
Theatre Production V
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 343 
PFA 343 
ปฏิบัติการละครชุมชน
Community Theatre Practicum
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 441 
PFA 441 
สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian’s Traditional Media
2 ( 0 – 4 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 10 – 12 – 50 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 911 
PFA 911 
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts Preparatory
3 ( 0 – 6 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 12 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 912 
PFA 912 
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts
4 ( 0 – 8 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 12 – 8 – 34 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 252 
PFA 252 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย
Background and Development of Thai Theatre
3 ( 3 – 0 – 7 )
รวม 17 ( 10 – 14 – 46 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 251 
PFA 251 
การละครชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนวิธี
Theatre Ethno-Historiography Studies: Issues and Methods
3 ( 1 – 2 – 7 )
รวม 17 ( 14 – 4 – 33 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 253 
PFA 253 
การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Southeast Asian Theatre Studies
3 ( 3 – 0 – 7 )
ศปส. 351 
PFA 351 
การละครและการเมือง
Theatre and Politics
3 ( 3 – 0 – 7 )
รวม 16 ( 14 – 4 – 38 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 352 
PFA 352 
การละครตะวันออกและอาฟริกัน
Oriental and African Theatre
3 ( 3 – 0 – 7 )
ศปส. 450 
PFA 450 
มานุษยวิทยาศิลปะการละคร
Theatre Anthropology
3 ( 3 – 0 – 7 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 353 
PFA 353 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครอเมริกัน
Background and Development of American Theatre
3 ( 3 – 0 – 7 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 4 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 354 
PFA 354 
ความบันเทิงวัฒนธรรมกระแสนิยม
Popular Entertainment
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 355 
PFA 355 
อุตสาหกรรมบันเทิงสากล
Survey of World Entertainment Industry
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 356 
PFA 356 
ประเด็นคัดสรรทางมานุษยวิทยาศิลปะการละคร
Selected Issues in Theatre Anthropology
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 357 
PFA 357 
สัมมนาอัตวิสัยจริงแท้ในงานวิจัยศิลปะการแสดง
Authentic Subjectivity in Performing Arts Research : Seminar
3 ( 3 – 0 – 7 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 16 – 2 – 38 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 6 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 358 
PFA 358 
โครงการศิลปะการแสดงสากล
World Performance Project
4 ( 0 – 8 – 10 )
หรือ  
ศปส. 359 
PFA 359 
สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ
International Performing Arts Internship
4 ( 0 – 8 – 10 )
หรือ  
ศปส. 451 
PFA 451 
วิจัยดนตรีชาติพันธุ์
Ethnomusicology Research
4 ( 0 – 8 – 10 )
หรือ  
ศปส. 452 
PFA 452 
วิจัยละครชาติพันธุ์
Ethnotheatre Research
4 ( 0 – 8 – 10 )
หรือ  
ศปส. 453 
PFA 453 
พิธีกรรม ละคร และการแสดง
Ritual, Theatre and Performance
4 ( 0 – 8 – 10 )
หรือ  
ศปส. 457 
PFA 457 
ศิลปะการแสดงของไทย : โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
Thai Performing Arts : Cultural Heritage Conservation Project
4 ( 0 – 8 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 12 – 8 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 950 
PFA 950 
การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ
Individual Study and Research in International Performing Arts
3 ( 3 – 0 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 15 – 0 – 34 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร
Introduction to Theatre Production
1 ( 0 – 2 – 10 )
ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
2 ( 0 – 4 – 8 )
รวม 19 ( 12 – 14 – 58 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 1 – 2 – 8 )
ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง
Introduction to Scenography
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา
Introduction to Theatre for Development
2 ( 0 – 4 – 8 )
ศปส. 252 
PFA 252 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย
Background and Development of Thai Theatre
3 ( 3 – 0 – 7 )
รวม 17 ( 10 – 14 – 46 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication
2 ( 2 – 0 – 6 )
ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล
Introduction to Historiography of World Theatre
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1
World Dramatic Literature I
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 251 
PFA 251 
การละครชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนวิธี
Theatre Ethno-Historiography Studies: Issues and Methods
3 ( 1 – 2 – 7 )
รวม 17 ( 14 – 4 – 33 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project
2 ( 1 – 2 – 6 )
นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Analysis
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2
World Dramatic Literature II
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 253 
PFA 253 
การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Southeast Asian Theatre Studies
3 ( 3 – 0 – 7 )
ศปส. 554 
PFA 554 
วรรณกรรมการละครไทย
Thai Dramatic Literature
3 ( 3 – 0 – 7 )
รวม 16 ( 14 – 4 – 38 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Performance Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 4 )
ศปส. 551 
PFA 551 
ทฤษฎีและวรรณกรรมการละครสมัยใหม่
Modern Dramatic Theory and Literature
3 ( 3 – 0 – 7 )
ศปส. 552 
PFA 552 
จิตวิทยาในวรรณกรรมการละคร
Psychology in Dramatic Literature
3 ( 3 – 0 – 7 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ
Campaign for Social Ethics and Media Literacy
2 ( 1 – 2 – 6 )
ศปส. 553 
PFA 553 
วรรณกรรมการละครตะวันออก
Eastern Dramatic Literature
3 ( 3 – 0 – 7 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 4 วิชา ดังต่อไปนี้  
ศปส. 354 
PFA 354 
ความบันเทิงวัฒนธรรมกระแสนิยม
Popular Entertainment
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 355 
PFA 355 
อุตสาหกรรมบันเทิงสากล
Survey of World Entertainment Industry
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 356 
PFA 356 
ประเด็นคัดสรรทางมานุษยวิทยาศิลปะการละคร
Selected Issues in Theatre Anthropology
3 ( 3 – 0 – 7 )
หรือ  
ศปส. 357 
PFA 357 
สัมมนาอัตวิสัยจริงแท้ในงานวิจัยศิลปะการแสดง
Authentic Subjectivity in Performing Arts Research : Seminar
3 ( 3 – 0 – 7 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 16 – 2 – 38 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 555 
PFA 555 
ปฏิบัติการวิจารณ์การละครขั้นสูง
Advanced Drama and Theatre Criticism Workshop
2 ( 0 – 4 – 10 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 14 ( 12 – 4 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศปส. 556 
PFA 556 
ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ
Dramaturgy Workshop
2 ( 0 – 4 – 10 )
ศปส. 950 
PFA 950 
การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ
Individual Study and Research in International Performing Arts
3 ( 3 – 0 – 10 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 15 – 4 – 44 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต  
ศส 200 
PA 200 
การศึกษาศิลปะการแสดง
Performing Arts Studies
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 300 
PA 300 
พื้นฐานการแสดง 1
Fundamental Acting I
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 301 
PA 301 
พื้นฐานการแสดง 2
Fundamental Acting II
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 302 
PA 302 
การสร้างฉากและเวที
Stagecraft
2 ( 1 – 2 – 0 )
ศส 303 
PA 303 
แนวคิดและภาพรวมในงานออกแบบเพื่อการแสดง
Theatre Design Concepts and Visualization
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 304 
PA 304 
พื้นฐานการเขียนบทละคร
Fundamental Dramatic Writing
2 ( 2 – 0 – 0 )
ศส 305 
PA 305 
วรรณกรรมการละครสากล
World Dramatic Literature
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 306 
PA 306 
การฝึกปฏิบัติงานศิลปะการแสดง 1
Performing Arts Laboratory I
1 ( 0 – 2 – 0 )
ศส 307 
PA 307 
การฝึกปฏิบัติงานศิลปะการแสดง 2
Performing Arts Laboratory II
1 ( 0 – 2 – 0 )
ศส 308 
PA 308 
ละครสำหรับนิเทศศาสตร์
Drama for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 309 
PA 309 
การบริหารงานศิลปะการแสดง
Performing Arts Management
2 ( 2 – 0 – 0 )
ศส 310 
PA 310 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Theory and Criticism for Performing Arts
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 311 
PA 311 
โครงการสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง
Degree Project in Performing Arts
3 ( 1 – 4 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือกการแสดงและการกำกับการแสดง (15 หน่วยกิต)
ศส 430 
PA 430 
การฝึกเสียง
Voice Training
1 ( 0 – 2 – 0 )
ศส 431 
PA 431 
การเคลื่อนไหวบนเวที
Stage Movement
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 432 
PA 432 
การแสดงละครเวที
Stage Acting
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 433 
PA 433 
การแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
Television and Film Acting
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 434 
PA 434 
การกำกับการแสดง
Directing
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 435 
PA 435 
การกำกับการแสดงขั้นสูง
Advanced Directing
2 ( 0 – 4 – 0 )
หรือ  
ศส 436 
PA 436 
การแสดงขั้นสูง
Advanced Acting
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 437 
PA 437 
สื่อประเพณี
Traditional Media
2 ( 0 – 4 – 0 )
ศส 438 
PA 438 
ละครเพลง
Musical Theatre
2 ( 0 – 4 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือกการเขียนบท (15 หน่วยกิต)
ศส 440 
PA 440 
งานเขียนบทร่วมสมัย
Contemporary Dramatic Script
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 441 
PA 441 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย: ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Film, Narrative:Transformation of Style
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 442 
PA 442 
การเขียนบทละคร 1
Playwriting I
2 ( 2 – 0 – 0 )
ศส 443 
PA 443 
การเขียนบทละคร 2
Playwriting II
2 ( 2 – 0 – 0 )
หรือ  
ศส 444 
PA 444 
การเขียนบทละครโทรทัศน์
Script Writing for Television Drama
2 ( 2 – 0 – 0 )
หรือ  
ศส 445 
PA 445 
การเขียนบทภาพยนตร์
Script Writing for Screen
2 ( 2 – 0 – 0 )
ศส 446 
PA 446 
การดัดแปลงบทละคร
Script Adaptation
2 ( 2 – 0 – 0 )
ศส 447 
PA 447 
ละครไทยในสังคมร่วมสมัย
Thai Drama in Contemporary Society
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาแกน
   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
      › วิชาเอกเลือกตามความชำนาญเฉพาะทาง
         • สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
         • สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
      › วิชาเอกเลือก-ทั่วไป
         • สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
            » กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
            » กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
            » กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
            » กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
         • สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
            » กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
            » กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
   » กลุ่มวิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาแกน
นทศ. 002 
COM 002 
แนวทางการวิจัยศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร (2 หน่วยกิต)
Approaches in Art and Socio-Cultural Research for Communication

ศึกษาแนวทาง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสม

นทศ. 003 
COM 003 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรม (2 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communication Strategy for Socio-Cultural Project

ศึกษาหลักและทฤษฎีของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การนำวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้เพื่อโครงการเชิงสังคมและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นทศ. 004 
COM 004 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 หน่วยกิต)
Stakeholder Analysis

ศึกษาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิง การวิเคราะห์ผู้ชม ผู้สนับสนุน การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ การวางกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นทศ. 005 
COM 005 
มิติชุมชนเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Socio-Cultural Community Dimension of Southeast Asian for Communication

ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนที่มาและวัตถุประสงค์ของการรวมตัวเป็นกลุ่มภาคี บทบาทและอนาคตในเวทีโลก การทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การก้าวข้ามพรมแดนการสื่อสาร และการดำรงตนอยู่ในชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพ

นทศ. 006 
COM 006 
การรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ (2 หน่วยกิต)
Campaign for Social Ethics and Media Literacy

ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรอบด้านทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อธำรงรักษาจริยธรรมทางสังคมในฐานะพลเมืองผู้มีปัญญา ตรวจสอบการทำงาน การนำเสนอประเด็นและจริยธรรมของสื่อมวลชนในการส่องสะท้อนข้อเท็จจริง หรือโน้มนำประชาชน ฝึกปฏิบัติการโครงการรณรงค์เพื่อจริยธรรมสังคมและโครงการรณรงค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ โดยเลือกจากประเด็นสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบัน

นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร (1 หน่วยกิต)
Introduction to Theatre Production

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ขั้นพื้นฐานในหน่วยงานการแสดงของโครงการการแสดงที่จัดขึ้นโดยภาควิชา ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ฝ่ายเครื่องประกอบการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่และต้อนรับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์ (2 หน่วยกิต)
Aspects of Performing Arts

ศึกษาศิลปะการแสดงในมิติ แง่มุมต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะในฐานะงานศิลปะ แต่รวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบของการแสดงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันหรือประเพณี ศึกษาบทบาทและประโยชน์ของศิลปะการแสดงที่มีต่อมิติทางสังคมวิทยา มนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของศิลปะการแสดงในการพัฒนามนุษย์และสังคม

ศปส. 107 
PFA 107 
งานฉากและเวที (2 หน่วยกิต)
Stagecraft

ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านฉากและเวที การเลือกและการใช้วัสดุในการสร้างฉากและเวทีโดยคำนึงถึงองค์ประกอบด้านการจัดแสงเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศทางการแสดงประเภทต่างๆ การจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก และอุปกรณ์ประกอบการแสดงสำหรับการแสดงบนเวที การแสดงทางวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง (2 หน่วยกิต)
Fundamental Acting

ศึกษาทฤษฎีการแสดง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับความจริงในการแสดง ความจริงใจของนักแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดงขั้นพื้นฐาน คือ การใช้ร่างกายของนักแสดง การผ่อนคลาย การหายใจ การเคลื่อนไหว การใช้เสียงในการแสดงอย่างถูกวิธี และการฝึกประสาทสัมผัส

ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร (2 หน่วยกิต)
Fundamental Dramatic Writing

ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ และหลักการเขียนบทเพื่อการแสดง ทั้งบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ข้อแตกต่างในวิธีการสื่อสารของบทที่ผ่านสื่อต่างชนิด ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนเพื่อการแสดงสำหรับผ่านสื่อประเภทต่างๆ

ศปส. 130 
PFA 130 
ปริทัศน์งานออกแบบเพื่อการแสดง (2 หน่วยกิต)
Introduction to Scenography

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของเส้น สี แสง เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู้หลักการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้งฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า

ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา (2 หน่วยกิต)
Introduction to Theatre for Development

ศึกษาความเป็นมา ระบบวิธีการแสดง พัฒนาการของละครที่เป็นเครื่องมือสื่อสารกับชุมชน กลวิธีชี้ปัญหาสังคมโดยใช้ศิลปะการละคร แนวทางในการทำงานระหว่างละครกับสังคม ตลอดจนตัวอย่างรูปแบบของละครที่มีบูรณาการอันหลากหลาย เช่น ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ละครในการศึกษา (DIE) ละครชุมชน (Community Theatre) ละครเบรคชท์ (Brechtian Theatre) ละครของผู้ถูกกดขี่ (Theatre of the oppressed) และละครบำบัด (Dramatherapy)

ศปส. 150 
PFA 150 
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์การละครสากล (3 หน่วยกิต)
Introduction to Historiography of World Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของการละครและบทละครตั้งแต่จุดกำเนิดของละครตะวันตก กรีก โรมัน สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ จนถึงละครสมัยใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการของละครตะวันออก เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และไทย โดยเปรียบเทียบค่านิยม ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความแตกต่างของการละคร

ศปส. 151 
PFA 151 
วรรณกรรมการละครสากล 1 (3 หน่วยกิต)
World Dramatic Literature I

ศึกษาวรรณกรรมการละครเอกของโลก โดยเลือกจากบทละครสำคัญของตะวันตกและตะวันออกที่เป็น แบบอย่างในด้านรูปแบบการประพันธ์ แนวคิด ค่านิยมแห่งยุคสมัย และคุณค่าทางสังคม

ศปส. 152 
PFA 152 
วรรณกรรมการละครสากล 2 (3 หน่วยกิต)
World Dramatic Literature II

บุรพวิชา : ศปส. 151

ศึกษาวรรณกรรมการละครเอกของโลก โดยเลือกจากบทละครสำคัญของตะวันตกและตะวันออกที่เป็น แบบอย่างในด้านรูปแบบการประพันธ์ แนวคิด ค่านิยมแห่งยุคสมัย และคุณค่าทางสังคม ตลอดจนวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยด้านศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งอิทธิพลความคิดที่วรรณกรรมทั้งสองประเภทมีต่อกัน

ศปส. 153 
PFA 153 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง (3 หน่วยกิต)
Performance Theory and Criticism

ศึกษาทฤษฎีการละครและทฤษฎีวิจารณ์เพื่อนำมาใช้ในการวิจารณ์ศิลปะการแสดง ศึกษาตัวอย่างบท วิจารณ์ที่มีคุณค่า การเขียนบทวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
      › วิชาเอกเลือกตามความชำนาญเฉพาะทาง
         • สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
ศปส. 101 
PFA 101 
งานสร้างละคร 1 (1 หน่วยกิต)
Theatre Production I

บุรพวิชา : ศปส. 100

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในโครงการ Degree Project Festival อันเป็นการปฏิบัติการเพื่อสร้างงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สาขาการแสดง/การกำกับการแสดง) เพื่อจบการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนจักต้องฝึกปฏิบัติตามสายงานที่ตนสนใจ ภายใต้การดูแลประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา ตามสายที่ตนเองศึกษา

ศปส. 102 
PFA 102 
งานสร้างละคร 2 (1 หน่วยกิต)
Theatre Production II

บุรพวิชา : ศปส. 101

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการปฏิบัติการขั้นสูง ในโครงการละครเวทีประจำปีของภาควิชานักศึกษาที่ลงทะเบียนจักต้องฝึกปฏิบัติงานในขั้นสูงตามสายงานที่ตนเองศึกษา ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

ศปส. 103 
PFA 103 
งานสร้างละคร 3 (1 หน่วยกิต)
Theatre Production III

บุรพวิชา : ศปส. 102

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการปฏิบัติการขั้นสูง ในโครงการ Degree Project Festival นักศึกษาที่ลงทะเบียนจักต้องฝึกปฏิบัติงานในขั้นสูงตามสายงานที่ตนเองศึกษา ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

ศปส. 104 
PFA 104 
งานสร้างละคร 4 (1 หน่วยกิต)
Theatre Production IV

บุรพวิชา : ศปส. 103

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการจัดโครงการละครเวทีประจำปีของภาควิชาตามสายเฉพาะที่ตนเลือกศึกษา โดยปฏิบัติงานในขั้นการควบคุมปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

ศปส. 105 
PFA 105 
งานสร้างละคร 5 (1 หน่วยกิต)
Theatre Production V

บุรพวิชา : ศปส. 104

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ในการจัดโครงการ Degree Project Festival ตามสายเฉพาะที่ตนเลือกศึกษา โดยปฏิบัติงานในขั้นการควบคุมปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

ศปส. 911 
PFA 911 
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ (3 หน่วยกิต)
Degree Project in Performing Arts Preparatory

การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การขับร้องและดนตรี นาฏลีลา การออกแบบเพื่อการแสดง การบริหารจัดการศิลปะการแสดง ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ตามระเบียบปฏิบัติที่ภาควิชาศิลปะการแสดงกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบและการควบคุมคุณภาพจากภาควิชาศิลปะการแสดง นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาศิลปะการแสดงแล้วเท่านั้น

ศปส. 912 
PFA 912 
ศิลปะการแสดงนิพนธ์ (4 หน่วยกิต)
Degree Project in Performing Arts

บุรพวิชา : ศปส. 911

การพัฒนาโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การขับร้องและดนตรี นาฏลีลา การออกแบบเพื่อการแสดง การบริหารจัดการศิลปะการแสดง ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมและเปิดแสดงต่อสาธารณชน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาศิลปะการแสดง และได้แสดงผลความก้าวหน้าจากการเตรียมการโครงการในระดับมาตรฐานตามที่ภาควิชาศิลปะการแสดงกำหนดแล้วเท่านั้น

         • สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
ศปส. 251 
PFA 251 
การละครชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ศึกษา : ประเด็นและกระบวนวิธี (3 หน่วยกิต)
Theatre Ethno-Historiography Studies: Issues and Methods

การศึกษาประวัติศาสตร์การละครโดยพิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านชาติพันธุ์วรรณนา การกำหนดประเด็นศึกษาวิจัยและกระบวนวิธีในการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง

ศปส. 252 
PFA 252 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย (3 หน่วยกิต)
Background and Development of Thai Theatre

ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และภูมิหลังการละครไทยนับแต่ยุคก่อนอารยธรรมลายลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาละครไทยผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศึกษารูปแบบการแสดง และการนำเสนอรวมทั้งวรรณกรรมการละครไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นถิ่น รวมทั้งแบบประเพณีนิยม และแบบประชานิยม อันนำไปสู่ความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงของไทย ที่นำไปสู่ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงรูปแบบการแสดงร่วมสมัย

ศปส. 253 
PFA 253 
การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (3 หน่วยกิต)
Southeast Asian Theatre Studies

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การนำเสนอ และวรรณกรรมการละครรวมทั้งนักการละครที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อความเข้าใจถ่องแท้ในรากเหง้าแห่งประชาคมอาเซียน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติภาคสนามของศิลปะการแสดงในภูมิภาค

ศปส. 950 
PFA 950 
การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ (3 หน่วยกิต)
Individual Study and Research in International Performing Arts

บุรพวิชา : ศปส. 358 หรือ ศปส. 359 หรือ ศปส. 451 หรือ ศปส. 452 หรือ ศปส. 453 หรือ ศปส. 457

การศึกษาและวิจัยเอกเทศในประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในระดับลึกซึ้งขึ้นจากที่เคยได้เริ่มงานไว้แล้วในรายวิชาบุรพวิชาและมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ และได้รับอนุมัติจากภาควิชาศิลปะการแสดง

      › วิชาเอกเลือก-ทั่วไป
         • สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
            » กลุ่มเน้นทักษะการแสดงและการกำกับการแสดง/ขับร้องและดนตรี/นาฏลีลา/การบริหารจัดการศิลปะการแสดง
ศปส. 111 
PFA 111 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 1 (1 หน่วยกิต)
Actor’s Tools Preparation I

วินัยและความรับผิดชอบของนักแสดง การเตรียมความพร้อมร่างกายและเสียงซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักแสดง การหายใจ การผลิตเสียงที่ถูกวิธี แบบฝึกหัดอุ่นเครื่องร่างกายที่ใช้ในการแสดง นักศึกษาต้องสร้างวินัยในตนเองด้วยการฝึกพัฒนาเครื่องมือทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนวิชาการแสดงอื่นๆ จนเป็นกิจวัตรของนักแสดง

ศปส. 112 
PFA 112 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 2 (1 หน่วยกิต)
Actor’s Tools Preparation II

บุรพวิชา : ศปส. 111

วินัยและความรับผิดชอบของนักแสดง การเตรียมความพร้อมร่างกายและเสียงซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักแสดง แบบฝึกหัดทางการแสดงแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพ รวมทั้งปัญหาด้านการพูด การออกเสียง การฝึกสำเนียงและการลดสำเนียง นักศึกษาต้องสร้างวินัยในตนเองด้วยการฝึกพัฒนาเครื่องมือทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนวิชาการแสดงอื่นๆ จนเป็นกิจวัตรของนักแสดง

ศปส. 113 
PFA 113 
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง 3 (1 หน่วยกิต)
Actor’s Tools Preparation III

บุรพวิชา : ศปส. 112

วินัยและความรับผิดชอบของนักแสดง การเตรียมความพร้อมร่างกายและเสียงซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักแสดง การหายใจ การผลิตเสียงที่ถูกวิธี แบบฝึกหัดขั้นสูงทางการแสดง การวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะบุคคลและการแก้ปัญหา การฝึกสอนและการนำแบบฝึกหัดทางการแสดง นักศึกษาต้องสร้างวินัยในตนเองด้วยการฝึกพัฒนาเครื่องมือทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนวิชาการแสดงอื่นๆจนเป็นกิจวัตรของนักแสดง

ศปส. 211 
PFA 211 
การแสดง 1 : แก่นมนุษย์และงานแสดง (2 หน่วยกิต)
Acting I : Human Essence and the Craft of Acting

บุรพวิชา : ศปส. 120

การสำรวจวัตถุดิบภายในของนักแสดง เพื่อค้นพบประสบการณ์ สัญชาตญาณ อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ และยอมรับตนเองในฐานะมนุษย์ เรียนรู้ “ความจริง” และ “ความจริงใจ” ในการแสดง และความงดงามในจิตใจของนักแสดงตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจของตนในฐานะนักแสดงและมนุษย์ที่พึงมีต่อสังคม

ศปส. 212 
PFA 212 
การแสดง 2 : วิถีเพื่อการแสดงละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยม (2 หน่วยกิต)
Acting II : Approach for Realism and Naturalism

บุรพวิชา : ศปส. 211

เรียนรู้และฝึกการแสดงละครแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม ศึกษามรดกทฤษฎีการแสดงของคอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี้ ทฤษฎีและแนวการฝึกการแสดงของนักการละครรุ่นหลังที่ได้รับอิทธิพลจากสตานิสลาฟสกี้ ความเหมาะสมและวิธีการใช้เทคนิคของสตานิสลาฟสกี้ ปัญหาทางการแสดงเฉพาะบุคคล วิธีการแก้ปัญหา เพื่อการสร้างตัวละครอย่างสมจริง

ศปส. 213 
PFA 213 
การอ่านออกเสียงเพื่อตีความหมาย (2 หน่วยกิต)
Oral Interpretation

บุรพวิชา : ศปส. 212

ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธี และฝึกฝนการอ่านออกเสียง เพื่อสื่อความหมายการแสดงในสื่อต่างๆ โดยเน้นความถูกต้องทางภาษาความหมายของบท ภาพพจน์ อารมณ์ และบรรยากาศที่แฝงอยู่ในบท

ศปส. 214 
PFA 214 
ประเภทและแนวละคร : จากบทสู่การแสดง (2 หน่วยกิต)
Genres and Styles of Plays : From Text to Performance

บุรพวิชา : ศปส. 212

ฝึกการแสดงละครประเภทต่างๆ โดยศึกษาจากวรรณกรรมการละครต่างประเภททั้ง โศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม ละครในยุคสมัยต่างๆ เช่นละครเชคสเปียร์

ศปส. 312 
PFA 312 
การแสดง 3 : ศิลปะการแสดงละครเวที (2 หน่วยกิต)
Acting III : The Art of Stage Acting

บุรพวิชา : ศปส. 212

ฝึกแสดงละครเวที ขั้นตอนการตีความหมายบทละคร วิเคราะห์ตัวละคร และวิเคราะห์ปัญหาทางการแสดงและการแก้ปัญหา

ศปส. 411 
PFA 411 
การแสดง 4 : ศิลปะการแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Acting IV : The Art of Acting for Television and Film

บุรพวิชา : ศปส. 212

เรียนรู้ความแตกต่างของสื่อภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ กับละครเวที เรียนรู้เทคนิคและฝึกการแสดงสำหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยยังคงไว้ซึ่ง “ความจริง” และ “ความจริงใจ” ในการแสดง

ศปส. 412 
PFA 412 
การแสดง 5 : ละครสมัยใหม่หลังจากแนวสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (2 หน่วยกิต)
Acting V : Departure from Realism and Naturalism

บุรพวิชา : ศปส. 212

ศึกษาและฝึกแสดงละครแนวต่อต้านสัจนิยมและธรรมชาตินิยม ตั้งแต่ สัญลักษณ์นิยม เอ็กสเปรสชั่นนิสม์ ละครเอพิคหรือ ละครวิภาษวิธี ละครแอบเสิร์ด จนถึงเทคนิคและแนวการแสดงแบบไบโอแมคานิคของมายาโฮลด์ และเธียเตอร์ ออฟ ครูเอลตี้ ของ อาร์โทด์ และพัวร์ เธียเตอร์ ของ โกรโทวสกี้

ศปส. 510 
PFA 510 
พื้นฐานการกำกับการแสดง (2 หน่วยกิต)
Fundamental Directing

บุรพวิชา : ศปส. 212

ฝึกกำกับการแสดงละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยมฉากสั้นๆ ศึกษาทฤษฎีและฝึกการสอนการแสดง การ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้กำกับการแสดงกับนักแสดง

ศปส. 511 
PFA 511 
การกำกับการแสดง 1 : ละครสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (2 หน่วยกิต)
Directing I : Realism and Naturalism

บุรพวิชา : ศปส. 510

กำกับการแสดงละครแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม หรือสัจนิยมประยุกต์ 1 เรื่อง โดยมุ่งให้ความสำคัญทั้งกระบวนการค้นคว้าวิจัย การเตรียมตัวก่อนการกำกับการแสดง การวิเคราะห์และตีความบทละคร การออกแบบ กระบวนการซ้อม การกำกับการแสดง และการแก้ปัญหาการแสดงให้กับนักแสดง

ศปส. 512 
PFA 512 
การกำกับการแสดง 2 : ละครสมัยใหม่หลังจากแนวสัจนิยมและธรรมชาตินิยม (2 หน่วยกิต)
Directing II : Departure from Realism and Naturalism

บุรพวิชา : ศปส. 511

ศึกษาและฝึกกำกับการแสดงละครแนวต่อต้านสัจนิยมและธรรมชาตินิยม เช่น สัญลักษณ์นิยม เอ็กสเปรสชั่นนิสม์ ละครเอพิค หรือละครวิภาษวิธี ละครแอ็บเสิร์ด ตลอดจนแนวโน้มทางการกำกับการแสดงละครสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่

ศปส. 611 
PFA 611 
ขับร้องและดนตรี 1 (2 หน่วยกิต)
Musical Performance I

ศึกษาเทคนิคการขับร้องและดนตรีแนวต่างๆ

ศปส. 612 
PFA 612 
ขับร้องและดนตรี 2 (2 หน่วยกิต)
Musical Performance II

ศึกษาเทคนิคการขับร้องและดนตรีแนวต่างๆ

ศปส. 613 
PFA 613 
ขับร้องและดนตรี 3 (2 หน่วยกิต)
Musical Performance III

บุรพวิชา : ศปส. 611 และ ศปส. 612

ศึกษาเทคนิคการขับร้องและดนตรีแนวต่างๆ

ศปส. 614 
PFA 614 
ขับร้องและดนตรี 4 (2 หน่วยกิต)
Musical Performance IV

บุรพวิชา : ศปส. 611 และ ศปส. 612

ศึกษาเทคนิคการขับร้องและดนตรีแนวต่างๆ

ศปส. 711 
PFA 711 
นาฏลีลา 1 (2 หน่วยกิต)
Dance Technique I

ศึกษาเทคนิคนาฏศิลป์สากลประเภทต่างๆ

ศปส. 712 
PFA 712 
นาฏลีลา 2 (2 หน่วยกิต)
Dance Technique II

ศึกษาเทคนิคนาฏศิลป์สากลประเภทต่างๆ

ศปส. 713 
PFA 713 
นาฏลีลา 3 (2 หน่วยกิต)
Dance Technique III

บุรพวิชา : ศปส. 711 และ ศปส. 712

ศึกษาเทคนิคนาฏศิลป์สากลประเภทต่างๆ

ศปส. 714 
PFA 714 
นาฏลีลา 4 (2 หน่วยกิต)
Dance Technique IV

บุรพวิชา : ศปส. 711 และ ศปส. 712

ศึกษาเทคนิคนาฏศิลป์สากลประเภทต่างๆ

ศปส. 811 
PFA 811 
การกำกับเวที 1 (2 หน่วยกิต)
Stage Management I

ศึกษาหลักและฝึกปฏิบัติในตำแหน่งผู้กำกับเวทีละครของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศปส. 812 
PFA 812 
การกำกับเวที 2 (2 หน่วยกิต)
Stage Management II

ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้กำกับเวทีหลักในละครของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศปส. 813 
PFA 813 
การควบคุมและลำดับการแสดง (2 หน่วยกิต)
Show Mastering

บุรพวิชา : ศปส. 811 และ ศปส. 812

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ควบคุมลำดับการแสดง และบริหารงานการกำกับเวทีให้กับคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาลงทะเบียนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากภาควิชาเท่านั้น

ศปส. 814 
PFA 814 
การอำนวยการสร้างและการบริหารจัดการศิลปะการแสดง (2 หน่วยกิต)
Performing Arts Producing and Administration

บุรพวิชา : ศปส. 811 และ ศปส. 812

ปฏิบัติงานในหน้าที่อำนวยการแสดงในละครของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาลงทะเบียนเมื่อได้รับอนุญาตจากภาควิชาเท่านั้น

            » กลุ่มเน้นทักษะการเขียนบท
ศปส. 220 
PFA 220 
วัตถุดิบ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทเพื่อการแสดง (2 หน่วยกิต)
The Art of Dramatic Writing

ฝึกการเขียนบทเพื่อการแสดงโดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

ศปส. 221 
PFA 221 
การเขียนองค์ประกอบสำคัญของบทละคร (2 หน่วยกิต)
Writing Workshop on Elements of a Play

ศึกษาและฝึกเขียนองค์ประกอบสำคัญของบทละคร โดยสังเกตจากวรรณกรรมการละครสำคัญเป็นแบบอย่าง ศิลปะของการเขียนโครงเรื่อง การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร การนำเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่อง และการเขียนบทสนทนา

ศปส. 222 
PFA 222 
การเขียนบทละคร 1 (2 หน่วยกิต)
Playwriting I

ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร การกำหนดแก่นความคิดของเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละคร การสร้างบทสนทนา ฝึกเขียนบทละครเวทีองก์เดียว (One-Act Play)

ศปส. 223 
PFA 223 
วรรณคดีสุนทรียนิยม (3 หน่วยกิต)
Aesthetic Appreciation of Literature

ทฤษฎีวรรณคดีเบื้องต้น ศึกษาสุนทรียภาพในวรรณคดี เปรียบเทียบลักษณะเหมือนและแตกต่างระหว่างวรรณคดีแต่ละประเภท ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร การวิเคราะห์นาฏการในวรรณคดี ศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศ

ศปส. 224 
PFA 224 
นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน (2 หน่วยกิต)
Playwrights on Playwriting

ศึกษาประวัติและผลงานของนักเขียนบทละครสำคัญ แรงบันดาลใจของนักเขียนในการสร้างผลงาน เอกลักษณ์และแนวการเขียน เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์การเขียนบทของตนเอง และฝึกสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ศปส. 225 
PFA 225 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ (2 หน่วยกิต)
Theatre, Film, Narrative: Transformation of Style

ศึกษาความแตกต่างในวิธีการนำเสนอเรื่องราวเดียวกันผ่านทางละครเวที ภาพยนตร์ และนวนิยาย การแปรรูปจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่อต่างชนิด วิเคราะห์วิธีการกำหนดโครงสร้าง การดำเนินเรื่อง การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลดทอน เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อที่มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน โดยคงนัยสำคัญและแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วน

ศปส. 226 
PFA 226 
ละครกับสังคม (2 หน่วยกิต)
Drama and Society

ความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคม ศึกษาบทละคร บทภาพยนตร์ ทั้งของไทยและต่างประเทศในทุกยุคสมัยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อกันของละครกับสังคม

ศปส. 322 
PFA 322 
การเขียนบทละคร 2 (2 หน่วยกิต)
Playwriting II

บุรพวิชา : ศปส. 222

ฝึกการเขียนบทละครเวที โดยกำหนดองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของละครให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น ศึกษาแนวทางการเขียนบทละครแนวต่างๆ เช่น แนวสัจนิยม แนวต่อต้านสัจจนิยม โดยเขียนเป็นบทละครเวทีขนาดยาว

ศปส. 421 
PFA 421 
การเขียนละครเพลง (2 หน่วยกิต)
Musical Theatre Writing

บุรพวิชา : ศปส. 322

ศึกษาลักษณะของละครเพลง หน้าที่ของเพลงในละครเพลง การเขียนเนื้อเรื่อง การเขียนคำร้อง เขียนบทละครเพลง 1 เรื่อง

ศปส. 422 
PFA 422 
การดัดแปลงบทสำหรับเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Script Adaptation for Stage, TV and Screen

บุรพวิชา : ศปส. 322

ศึกษาวิธีการและฝึกเขียนบทดัดแปลง โดยใช้วัตถุดิบจากนวนิยาย เรื่องสั้น หรือเรื่องที่มาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อดัดแปลงเป็นบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ หรือบทภาพยนตร์ ตลอดจนการดัดแปลงบทละครเวทีไปเป็นบทโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์

ศปส. 423 
PFA 423 
การเขียนบทภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Screenwriting

บุรพวิชา : ศปส. 322

ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของบทภาพยนตร์ การสร้างโครงเรื่อง การกำหนดลักษณะตัวละคร การเขียนบทสนทนา เน้นความสำคัญของการสื่อความหมายและการดำเนินเรื่องด้วยภาพและบท โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการผลิตและการถ่ายทำภาพยนตร์ ฝึกทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ที่สร้างโครงเรื่องและตัวละครขึ้นเอง

ศปส. 424 
PFA 424 
การเขียนบทละครโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Television Drama Writing

บุรพวิชา : ศปส. 322

ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างของบทละครโทรทัศน์ การสร้างโครงเรื่องโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แก่นของเรื่องความยาวและระยะเวลาในการออกอากาศ อุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการผลิตรายการและการถ่ายทำ ฝึกทักษะการเขียนบทละครที่สร้างโครงเรื่องและตัวละครขึ้นเอง

            » กลุ่มเน้นทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง
ศปส. 230 
PFA 230 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ (2 หน่วยกิต)
History of Art

ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและไทยในภาพรวมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งทางด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง

ศปส. 231 
PFA 231 
วาดภาพระบายสี (2 หน่วยกิต)
Drawing and Painting

ฝึกทักษะวาดรูปขั้นพื้นฐาน การวาดรูปทัศนียภาพ การวาดรูปคน และฝึกทักษะการระบายสี

ศปส. 232 
PFA 232 
ผัสสะแห่งแสงสี (2 หน่วยกิต)
Perception of Light and Colour

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบแสง ประเภทและคุณสมบัติของโคมไฟ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสีของวัตถุและสีของแสง ฝึกทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย

ศปส. 233 
PFA 233 
อารมณ์ของผิวสัมผัสและสี (2 หน่วยกิต)
Feeling of Texture and Colour

ศึกษาลักษณะพื้นผิว สี ลวดลาย ของวัสดุที่มีอยู่รอบตัว ประเภทและคุณสมบัติของเนื้อผ้า การสร้างลวดลายบนเนื้อผ้าเพื่อนำมาสร้างรูปแบบเสื้อผ้าที่สื่อความหมายลักษณะนิสัยของตัวละครได้อย่างสร้างสรรค์

ศปส. 234 
PFA 234 
พื้นที่และการสร้างภาพบนเวที (2 หน่วยกิต)
Sense of Space and Stage Picturing

ศึกษาโรงละครแบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบในโรงละคร ฝึกการจัดองค์ประกอบภาพบนเวที และฝึกทักษะการสร้างหุ่นจำลอง

ศปส. 235 
PFA 235 
เทคนิคระบายสีและจำลองภาพในการออกแบบเพื่อการแสดง (2 หน่วยกิต)
Painting and Rendering Techniques in Scenography

ศึกษาเทคนิคการระบายสีและสร้างพื้นผิวฉากแบบต่างๆ การจำลองภาพหรือลายที่ต้องการลงบนงานออกแบบ ตลอดจนการดัดแปลงภาพหรือลายดั้งเดิมให้เกิดความแตกต่าง น่าสนใจ สอดคล้องกับแนวทางของศิลปะที่กำหนดในละครแต่ละเรื่อง โดยยังคงความหมายหรือนัยประหวัดของภาพและลายดั้งเดิมอยู่

ศปส. 331 
PFA 331 
ออกแบบฉาก 1 (2 หน่วยกิต)
Set Design I

ศึกษาพื้นฐานในการออกแบบฉากสำหรับละครเวที เรียนรู้กระบวนการออกแบบตั้งแต่การตีความบทละคร การหาข้อมูล การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจำลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบสำหรับละครฉากเดียว

ศปส. 332 
PFA 332 
ออกแบบฉาก 2 (2 หน่วยกิต)
Set Design II

พัฒนาแนวคิดในการออกแบบโดยมุ่งเน้นที่การออกแบบสำหรับละครหลายฉาก เช่น ละครเพลง โอเปร่า ฝึกออกแบบฉากละครที่มีการใช้สื่อผสมหรือบูรณาการความรู้นำเอาศิลปะไทยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

ศปส. 431 
PFA 431 
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 (2 หน่วยกิต)
Costume Design I

ศึกษาพื้นฐานการออกแบบเครื่องแต่งกาย เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการออกแบบ ฝึกการหาข้อมูล ฝึกทักษะการวาดรูประบายสี วิเคราะห์ตัวละครจากบริบทแวดล้อม มุ่งเน้นการสื่อความหมายถึงลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นสำคัญ

ศปส. 432 
PFA 432 
ออกแบบเครื่องแต่งกาย 2 (2 หน่วยกิต)
Costume Design II

ศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงแบบต่างๆ ฝึกการออกแบบเสื้อผ้าแนวจินตนิมิต มีการบูรณาการความรู้นำเอาศิลปะไทยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

ศปส. 433 
PFA 433 
การออกแบบภาพรวมเพื่อสื่อบันทึกภาพ (3 หน่วยกิต)
Scenography for Recorded Media

ศึกษาหน้าที่ของสื่อบันทึกภาพ คุณสมบัติของกล้องถ่ายทำ และการทำเอฟเฟ็คพิเศษในกระบวนการหลังถ่ายทำ โดยเน้นไปที่แนวคิดในการออกแบบเพื่อสื่อบันทึกภาพแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ

ศปส. 531 
PFA 531 
ออกแบบแสง 1 (2 หน่วยกิต)
Lighting Design I

ศึกษากระบวนการออกแบบแสง ตั้งแต่การหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์แสงที่มีในโรงละครนั้นๆ การแบ่งพื้นที่บนเวทีเพื่อคำนวณจำนวนโคมไฟที่ใช้ การเขียนแบบ การสร้างคิวไฟ ฝึกวิเคราะห์บทละคร ใช้อุปกรณ์ไฟพื้นฐานในการออกแบบ และฝึกใช้ Lighting Console ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศปส. 532 
PFA 532 
ออกแบบแสง 2 (2 หน่วยกิต)
Lighting Design II

ศึกษาการออกแบบแสงเพื่อการแสดงแบบต่างๆ เช่น บัลเล่ต์ ละครเพลง การเต้นรำแบบร่วมสมัย ศึกษาอุปกรณ์ไฟแบบ Moving light ในแง่คุณสมบัติ สีของแสง วิธีการควบคุม ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบแสง

            » กลุ่มเน้นทักษะศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา
ศปส. 240 
PFA 240 
ละครสร้างสรรค์ (2 หน่วยกิต)
Creative Drama

ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้กลวิธีของกิจกรรมละครสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละครสด การเล่านิทาน ละครหุ่น ละครเงา การใช้ลีลาท่าใบ้ และการใช้จินตนาการ ผู้เรียนวิชานี้จะต้องฝึกฝนการทำกิจกรรมละครสร้างสรรค์จนสามารถลงปฏิบัติภาคสนามจริงกับกลุ่มเด็กที่เป็นเป้าหมาย โดยนำกลวิธีเหล่านี้มาพัฒนาเด็กให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังผู้อื่น มีเหตุผล และพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้

ศปส. 241 
PFA 241 
ละครบำบัดเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Fundamental of Dramatherapy

ศึกษาหลัก กระบวนการ และทฤษฎีในการนำศิลปะการละครมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ ทางด้านการฟื้นฟูและบำบัดรักษา นักศึกษาจะมีโอกาสทำงานกับกระบวนการส่วนบุคคลผ่านเทคนิคของละครบำบัดในการเรียนรู้และสำรวจตนเอง รวมทั้งได้ศึกษาหลักการเบื้องต้น, เทคนิค และโครงสร้างของละครบำบัด, ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง และหลักการของความสัมพันธ์ในรูปแบบการบำบัดรักษา

ศปส. 242 
PFA 242 
ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)
Comparative Education System

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษาของไทย อังกฤษ อเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศอื่นๆในเอเชีย วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศปส. 243 
PFA 243 
ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ (2 หน่วยกิต)
Drama and Education : The Integration for Human Development

ศึกษาความสำคัญของละครที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ กระบวนการบูรณาการทางการละครเข้ากับโครงสร้างและสาระของหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย ฝึกออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และปฏิบัติการจริงในชั้นเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จริง

ศปส. 341 
PFA 341 
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 1 (2 หน่วยกิต)
Theatre in Education Practicum I

ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีของละครประเด็นศึกษาหลักและแนวทางในการทำงานเบื้องต้น ฝึกฝนเครื่องมือทางการแสดงสำหรับงานละครประเด็นศึกษาและละครชุมชน เช่น ละครใบ้ การเล่านิทาน ละครเงา ดนตรี ร้องเพลง ระบำ งานศิลปะเด็ก การออกแบบค่าย ตลอดจนเกมส์ละคร (Theatre Games) อันจำเป็นต่อการทำงานในชุมชน และปฏิบัติการจริงในพื้นที่จริง

ศปส. 342 
PFA 342 
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 2 (2 หน่วยกิต)
Theatre in Education Practicum II

ฝึกการวางแผนโครงการ การศึกษาพื้นที่ การกำหนดประเด็น การเตรียมงานสร้างสรรค์ รูปแบบวิธีการนำเสนอ การลงพื้นที่จริง การควบคุม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสรุปและประเมินผลละครประเด็นศึกษา

ศปส. 343 
PFA 343 
ปฏิบัติการละครชุมชน (2 หน่วยกิต)
Community Theatre Practicum

ศึกษาลักษณะ แนวทาง และกระบวนการของละครชุมชน ฝึกฝนการทำงานละครเพื่อพัฒนาชุมชน หรือการละครเพื่อการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ละครกับการพัฒนามิติรอบด้านของชุมชน การสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีต่อสมาชิกชุมชน การสร้างคุณค่าให้กับศิลปินของชุมชน และการปลูกฝังกิจกรรมทางการละครให้ยั่งยืนในชุมชน

ศปส. 440 
PFA 440 
สื่อพื้นบ้านของไทย (2 หน่วยกิต)
Thai Traditional Media

ฝึกฝนทักษะการแสดงสื่อพื้นบ้านของผู้เรียนอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของสื่อพื้นบ้าน ฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน วิธีการแสดงสื่อพื้นบ้านประเภทต่างๆ กับศิลปินพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง ฉ่อย ลำตัด ลิเก เพลงพื้นบ้านต่างๆ รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนสามารถเรียนรู้วิธีคิดและประยุกต์ศิลปะการแสดงของไทยมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ชมและสังคมร่วมสมัย

ศปส. 441 
PFA 441 
สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2 หน่วยกิต)
Southeast Asian’s Traditional Media

ศึกษารูปแบบของการแสดงพื้นบ้านของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อเกิด การดำรงอยู่ การสืบสาน การผสมผสานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน เทคนิคการแสดง ทักษะเฉพาะ ฝึกการแสดงสื่อพื้นบ้านของประเทศต่างๆ และการนำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในละครเพื่อการพัฒนา

         • สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ
            » กลุ่มเน้นความชำนาญศิลปะการแสดงศึกษา
ศปส. 351 
PFA 351 
การละครและการเมือง (3 หน่วยกิต)
Theatre and Politics

ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการละครและการเมือง ศึกษาตัวอย่างจากนักเขียนบทละคร กลุ่ม เคลื่อนไหวทางการละคร และบทละครของประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฐานะปฏิกิริยาทางสังคมที่มีต่อการเมือง หรือการละครที่ใช้เป็นสื่อทางการเมืองทั้งของประเทศต่างๆ และของไทย

ศปส. 352 
PFA 352 
การละครตะวันออกและอาฟริกัน (3 หน่วยกิต)
Oriental and African Theatre

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การนำเสนอ และวรรณกรรมการละครรวมทั้งนักการละครที่สำคัญ ทั้งในทวีปเอเชียตะวันออก และอาฟริกา โดยมุ่งเน้นประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในโลก อาทิ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เคนยา ศิลปะการแสดงของชนเผ่าต่างๆ และการแสดงที่ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนาในอาฟริกา

ศปส. 353 
PFA 353 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครอเมริกัน (3 หน่วยกิต)
Background and Development of American Theatre

ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของละครในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา วรรณกรรมการละคร และสุนทรียศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

ศปส. 354 
PFA 354 
ความบันเทิงวัฒนธรรมกระแสนิยม (3 หน่วยกิต)
Popular Entertainment

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดของความบันเทิงที่ได้รับ ความนิยมในแต่ละยุคสมัยและในแต่ละภูมิภาคของโลก อาทิ การแสดงในงานวัด คาร์นิวัล ขบวนพาเหรด สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง-การปกครอง ความเชื่อศาสนาจักเป็นองค์ประกอบและอิทธิพลหลักที่นำมาวิเคราะห์ประกอบการทำความเข้าใจทฤษฎีประชานิยม อันนำไปสู่ความเข้าใจในตัวตนของผู้คนในภูมิภาคต่างๆ ในระดับสากล

ศปส. 355 
PFA 355 
อุตสาหกรรมบันเทิงสากล (3 หน่วยกิต)
Survey of World Entertainment Industry

สำรวจลักษณะและความแตกต่างของระบบอุตสาหกรรมบันเทิงในแต่ละภูมิภาคของโลก อิทธิพลในโลกยุคไร้พรมแดน ปัญหาในอุตสาหกรรมบันเทิง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศปส. 356 
PFA 356 
ประเด็นคัดสรรทางมานุษยวิทยาศิลปะการละคร (3 หน่วยกิต)
Selected Issues in Theatre Anthropology

บุรพวิชา : ศปส. 450

ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย และประเด็นที่มีคุณค่าทางมานุษยวิทยาศิลปะการละคร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิพากษ์ และการต่อยอดการศึกษาวิจัย

ศปส. 357 
PFA 357 
สัมมนาอัตวิสัยจริงแท้ในงานวิจัยศิลปะการแสดง (3 หน่วยกิต)
Authentic Subjectivity in Performing Arts Research : Seminar

บุรพวิชา : ศปส. 450

สัมมนาเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ งานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านศิลปะการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงอัตวิสัยจริงแท้อย่างประจักษ์ชัด ความถูกเที่ยง เชื่อถือได้ของอัตวิสัยจริงแท้ ตลอดจนคุณค่า คุณประโยชน์ของงานวิจัยด้านศิลปะการแสดงที่มีอัตวิสัยจริงแท้ต่อความเข้าใจมนุษย์และสังคม

ศปส. 358 
PFA 358 
โครงการศิลปะการแสดงสากล (4 หน่วยกิต)
World Performance Project

ฝึกปฏิบัติการในการสร้างความเข้าใจในศิลปะการแสดงในซีกโลกต่างๆ ทั้งการทำวิจัยข้อมูล การออกแบบภาคสนาม และจัดทำโครงการละครย่อย หรือการอบรมย่อยสู่สาธารณะ ภายใต้การดูแล ควบคุมและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ดูแลรายวิชา

ศปส. 359 
PFA 359 
สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ (4 หน่วยกิต)
International Performing Arts Internship

การศึกษา ดูงาน ฝึกฝนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ด้านศิลปะการแสดงนานาชาติในสถาบันการศึกษา หรือคณะละครต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับภาควิชาศิลปะการแสดง นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชาศิลปะการแสดงก่อนลงทะเบียน

ศปส. 450 
PFA 450 
มานุษยวิทยาศิลปะการละคร (3 หน่วยกิต)
Theatre Anthropology

การสร้างความเข้าใจ ตีความ และวิเคราะห์ศิลปะการแสดงผ่านทฤษฎีทางมานุษยวิทยาทั้งในแง่ชาติพันธุ์วิทยาและวัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาจะเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์การละเล่น พิธีกรรม การกีฬา และศิลปะการแสดง

ศปส. 451 
PFA 451 
วิจัยดนตรีชาติพันธุ์ (4 หน่วยกิต)
Ethnomusicology Research

บุรพวิชา : ศปส. 450

การปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิจัยดนตรีชาติพันธุ์ตามกระบวนการมานุษยวิทยาศิลปะการละคร

ศปส. 452 
PFA 452 
วิจัยละครชาติพันธุ์ (4 หน่วยกิต)
Ethnotheatre Research

บุรพวิชา : ศปส. 450

การปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิจัยละครชาติพันธุ์ตามกระบวนการมานุษยวิทยาศิลปะการละคร

ศปส. 453 
PFA 453 
พิธีกรรม ละคร และการแสดง (4 หน่วยกิต)
Ritual, Theatre and Performance

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรม ความเชื่อ ที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับละครและการแสดง ความหมายและนัยยะที่มีต่อสังคม ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิจัยพิธีกรรม ละคร และการแสดง

ศปส. 457 
PFA 457 
ศิลปะการแสดงของไทย : โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (4 หน่วยกิต)
Thai Performing Arts : Cultural Heritage Conservation Project

การศึกษาเชิงสำรวจศิลปะการแสดงของไทยที่ใกล้สูญสลายหรือแปรเปลี่ยนไปจากขนบเดิม การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์โดยการเผยแพร่ความรู้ การสร้างกระบวนการสืบสานอย่างยั่งยืน

            » กลุ่มเน้นความชำนาญวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ
ศปส. 550 
PFA 550 
วรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อนาฏกรรมพินิจ (3 หน่วยกิต)
Comparative Literature for Dramaturgy

นาฏกรรมพินิจโดยใช้วิธีการทางวรรณคดีเปรียบเทียบ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบบทละครที่จะใช้ในการพินิจกับวรรณกรรมการละครและวรรณกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจรอบด้านและลุ่มลึกทั้งในมิติด้านสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา

ศปส. 551 
PFA 551 
ทฤษฎีและวรรณกรรมการละครสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต)
Modern Dramatic Theory and Literature

ศึกษาทฤษฎีการละครสมัยใหม่ และวรรณกรรมการละครสมัยใหม่ ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา ปรัชญา และแนวคิด ตลอดจนมุมมองในการนำเสนอต่อสังคม

ศปส. 552 
PFA 552 
จิตวิทยาในวรรณกรรมการละคร (3 หน่วยกิต)
Psychology in Dramatic Literature

ศึกษาจิตวิทยาในงานวรรณกรรมการละคร ศึกษาบทวิเคราะห์หรือการใช้จิตวิเคราะห์กับตัวละครสำคัญที่มี บุคลิกภาพหรือสภาวะทางจิตไม่ปกติ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตัวละครที่มีความซับซ้อนได้อย่างลุ่มลึก

ศปส. 553 
PFA 553 
วรรณกรรมการละครตะวันออก (3 หน่วยกิต)
Eastern Dramatic Literature

ศึกษาวรรณกรรมการละครตะวันออกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมการละครของจีน ญี่ปุ่น อินเดีย

ศปส. 554 
PFA 554 
วรรณกรรมการละครไทย (3 หน่วยกิต)
Thai Dramatic Literature

ศึกษาวรรณกรรมการละครของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทละครสมัยปัจจุบัน

ศปส. 555 
PFA 555 
ปฏิบัติการวิจารณ์การละครขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Drama and Theatre Criticism Workshop

หลักและทฤษฎีการวิจารณ์การละครขั้นสูง ทั้งในทฤษฎีเชิงวรรณกรรมวิจารณ์ และการละคร ฝึกเขียนบทวิจารณ์การละครที่มีคุณค่าและสาระทางวิชาการ

ศปส. 556 
PFA 556 
ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ (2 หน่วยกิต)
Dramaturgy Workshop

ฝึกปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจให้กับละครในโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
ศส 200 
PA 200 
การศึกษาศิลปะการแสดง (3 หน่วยกิต)
Performing Arts Studies

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะ การแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่าง ๆ ของการแสดงลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสด และการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

ศส 300 
PA 300 
พื้นฐานการแสดง 1 (2 หน่วยกิต)
Fundamental Acting I

ศึกษาทฤษฎีการแสดง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยว กับความจริงในการแสดงความจริงใจของนักแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดงขั้นพื้นฐาน คือ การใช้ร่างกายของนักแสดง การผ่อนคลาย การหายใจ การเคลื่อนไหว การใช้เสียงในการแสดงอย่างถูกวิธี และการฝึกประสาทสัมผัส

ศส 301 
PA 301 
พื้นฐานการแสดง 2 (2 หน่วยกิต)
Fundamental Acting II

ศึกษาความจริงในการแสดงโดยการสำรวจอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์อันเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานของนักแสดงฝึกแสดงเดี่ยวโดยใช้ เรื่องราวจากประสบการณ์หรือเรื่องราวที่นักแสดงสามารถเข้าใจและมีความรู้สึก ร่วมได้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่แนวทางของการแสดงที่สมจริงและเพื่อการค้นพบความจริงในการแสดง

ศส 302 
PA 302 
การสร้างฉากและเวที (2 หน่วยกิต)
Stagecraft

ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านฉากและเวที การเลือกและการใช้วัสดุในการสร้างฉากและเวทีโดยคำนึงถึงองค์ประกอบด้านการจัดแสงเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศทางการแสดงประเภทต่าง ๆ การจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก และอุปกรณ์ประกอบการแสดงสำหรับการแสดงบนเวที การแสดงทางวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์

ศส 303 
PA 303 
แนวคิดและภาพรวมในงานออกแบบเพื่อการแสดง (3 หน่วยกิต)
Theatre Design Concepts and Visualization

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับงานออกแบบเพื่อการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของเส้น สี แสง เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู้หลักการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้งฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า

ศส 304 
PA 304 
พื้นฐานการเขียนบทละคร (2 หน่วยกิต)
Fundamental Dramatic Writing

ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ และหลักการเขียนบทเพื่อการแสดง ทั้งบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ข้อแตกต่างในวิธีการสื่อสารของบทที่ผ่านสื่อต่างชนิด ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนเพื่อการแสดงสำหรับผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

ศส 305 
PA 305 
วรรณกรรมการละครสากล (3 หน่วยกิต)
World Dramatic Literature

ศึกษาวรรณกรรมการละครเอกของโลก โดยเลือกจากบทละครสำคัญของตะวันตกและตะวันออกที่เป็นแบบอย่างในด้านรูปแบบ การประพันธ์ แนวคิด ค่านิยมแห่งยุคสมัย และคุณค่าทางสังคม ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งอิทธิพลความคิดที่วรรณกรรมทั้งสองประเภทที่ต่อกัน

ศส 306 
PA 306 
การฝึกปฏิบัติงานศิลปะการแสดง 1 (1 หน่วยกิต)
Performing Arts Laboratory I

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานการแสดงของโครงการ การแสดงที่จัดขึ้นโดยภาควิชา ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ฝ่ายเครื่องประกอบการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่และต้อนรับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

ศส 307 
PA 307 
การฝึกปฏิบัติงานศิลปะการแสดง 2 (1 หน่วยกิต)
Performing Arts Laboratory II

ฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการการแสดงที่จัดขึ้นโดยภาควิชา ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกสายงานที่ตนสนใจ หรือตามที่ภาควิชาเห็นสมควร เช่น ควบคุมการสร้างฉาก กำกับเวที ผู้จัดการโครงการ จัดหาทุน วางแผนงานประชาสัมพันธ์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

ศส 308 
PA 308 
ละครสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Drama for Communication Arts

ศึกษาทฤษฎีการละครเพื่อการศึกษาและสังคม การประยุกต์ใช้ละครและการแสดงศิลปะพื้นบ้านเป็นสื่อในงานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น เพื่อการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

ศส 309 
PA 309 
การบริหารงานศิลปะการแสดง (2 หน่วยกิต)
Performing Arts Management

ศึกษาการบริหารงานการจัดการแสดงรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดละครเวที การจัดละครโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์ โดยเน้นการวางแผน การดำเนินงาน การจัดการงบประมาณ บุคลากร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประเมินผล

ศส 310 
PA 310 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง (3 หน่วยกิต)
Theory and Criticism for Performing Arts

ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และแนวทางการวิจารณ์การแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผู้เขียนวิจารณ์ ตลอดจนฝึกเขียนบทวิจารณ์เพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญ

ศส 311 
PA 311 
โครงการสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง (3 หน่วยกิต)
Degree Project in Performing Arts

ก. สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเลือกการแสดงและการกำกับการแสดง
พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 435 หรือ ศส 436

ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูงของการแสดงหรือการกำกับการแสดง ผู้ลงทะเบียนจัดทำโครงการการแสดงของตนเองโดยผ่านการเห็นชอบจากภาควิชา โดยอาจเลือกได้ดังนี้
1. เป็นนักแสดงในโครงการการแสดงของภาควิชาที่จัดขึ้นในภาคการศึกษานั้น โดยบทบาทที่ได้รับจะต้องมีความสำคัญ มีความลึกซึ้งในแง่การตีความหมาย และการสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร และต้องใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะการแสดงขั้นสูง
2. กำกับการแสดงละครเวที 1 เรื่อง โดยเลือกบทละครที่มีคุณค่า เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยผู้กำกับการแสดงเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงและควบคุมองค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดอย่างมีเอกภาพ

ผู้ลงทะเบียนต้องเสนอผลงานการแสดงดังกล่าวต่อผู้ชมทั่วไปและต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของภาควิชาศิลปะการแสดง และศิลปินรับเชิญสาขาศิลปะการแสดงที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมประเมินผลงาน


ข. สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเลือกการเขียนบท
พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 441, ศส 442 และ ศส 446

ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูงของการเขียนบทเพื่อการแสดงผู้ลงทะเบียนอาจเลือกเสนอผลงานดังนี้
1. เขียนบทละครเวทีขนาดยาว (full-length play) 1 เรื่อง หรือบทละครโทรทัศน์ 1 เรื่อง หรือ บทภาพยนตร์ 1 เรื่อง โดยสร้างโครงเรื่องและตัวละครขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมทั้งแสดงถึงความรู้ความสามารถทางศิลปะการเขียนบทขั้นสูง
2. เขียนบทดัดแปลงที่มีความสมบูรณ์ 1 เรื่อง โดยแปรรูปวิธีการนำเสนอจากสื่อหนึ่งไปสู่อีกสื่อหนึ่งอย่างแนบเนียนลึกซึ้ง คงประเด็นความคิดไว้ได้ครบถ้วน และแสดงถึงความรู้ความสามารถทางศิลปะการเขียนบทขั้นสูง

ผู้ลงทะเบียนเสนอบทละครเวทีที่ตนเขียนสำเร็จแล้วภาควิชาศิลปะการแสดงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิต โดยใช้ผู้กำกับการแสดง และนักแสดงจากนักศึกษาวิชาเอกเลือกการแสดงและกำกับการแสดง ผู้เขียนบทจะต้องร่วมอยู่ในขั้นตอนการฝึกซ้อม เพื่อเรียนรู้การพัฒนาบท การปรับปรุงแก้ไขบทตามปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทำงานสอดคล้องประสานกับผู้กำกับการแสดงและนักแสดงอย่างใกล้ชิดจนได้ผลสำเร็จคือบทละครที่สมบูรณ์พร้อมใช้ในการแสดง

ศส 430 
PA 430 
การฝึกเสียง (1 หน่วยกิต)
Voice Training

ศึกษาและฝึกทักษะการเปล่งเสียงที่ถูกวิธีสำหรับนักแสดง โดยเรียนรู้อวัยวะที่ใช้ในการผลิตเสียง แบบฝึกหัดการออกเสียงและการดูแลรักษาเสียง การออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง ตลอดจนการใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึก

ศส 431 
PA 431 
การเคลื่อนไหวบนเวที (2 หน่วยกิต)
Stage Movement

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะในการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ร่างกายเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความหมายและอารมณ์ความรู้สึก การใช้พื้นที่และลีลา การเคลื่อนไหวบนเวที แบบฝึกหัดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย และการแก้ไขข้อบกพร่องทางกายภาพที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของนักแสดง

ศส 432 
PA 432 
การแสดงละครเวที (2 หน่วยกิต)
Stage Acting

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 301

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารองค์กร และผลิตภัณฑ์ รูปแบบการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และแก้ไขภาพลักษณ์ในเชิงลบให้แก่องค์กร สินค้าและบริการโดยศึกษากรณีการสื่อสารตราขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ศส 433 
PA 433 
การแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Television and Film Acting

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 432

ศึกษาและฝึกฝนศิลปะการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยใช้บทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ในการฝึกฝน เรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายทำเพื่อประโยชน์ในการแสดง

ศส 434 
PA 434 
การกำกับการแสดง (2 หน่วยกิต)
Directing

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 432

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดง การวิเคราะห์ การเลือกบทละคร การตีความ การเน้นแนวความคิดของการแสดง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กำกับการแสดง

ศส 435 
PA 435 
การกำกับการแสดงขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Directing

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 434

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงขั้นสูง ฝึกกำกับการแสดงโดยพัฒนานักแสดงและภาพรวมของการแสดงรวมทั้งการค้นคว้าหา ข้อมูลประกอบการกำกับการแสดง เพื่อนำไปสู่การจัดเตรียมโครงการสารนิพนธ์ศิลปะการแสดงด้านการกำกับการแสดง

ศส 436 
PA 436 
การแสดงขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Acting

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 433

ฝึกการแสดงขั้นสูง โดยเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านการแสดงของนักแสดงแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การจัดเตรียมโครงการสารนิพนธ์ศิลปะการแสดง

ศส 437 
PA 437 
สื่อประเพณี (2 หน่วยกิต)
Traditional Media

ศึกษาการแสดงแนวประเพณีนิยมของไทยทั้งในด้านประวัติและสุนทรียะ ฝึกการแสดงขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ขนบนิยมและเรื่องราวที่ใช้ในการแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น ละครรำ ละครร้อง เสภา โขน รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเรียนรู้วิธีคิดและประยุกต์ศิลปะการแสดงของไทยมาใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารกับผู้ชมและสังคมร่วมสมัย

ศส 438 
PA 438 
ละครเพลง (2 หน่วยกิต)
Musical Theatre

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 430 และ ศส 431

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงขั้นสูง ฝึกกำกับการแสดงโดยพัฒนานักแสดงและภาพรวมของการแสดงรวมทั้งการค้นคว้าหา ข้อมูลประกอบการกำกับการแสดง เพื่อนำไปสู่การจัดเตรียมโครงการสารนิพนธ์ศิลปะการแสดงด้านการกำกับการแสดง

ศส 440 
PA 440 
งานเขียนบทร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Contemporary Dramatic Script

ศึกษาแนวโน้ม รูปแบบ แนวคิด ค่านิยมและเนื้อหาของงานเขียนเพื่อการแสดงร่วมสมัย โดยเลือกจากบทละคร บทวิทยุ บทโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ทั้งของตะวันตก ตะวันออก รวมทั้งของไทย โดยพิจารณาถึงเทคนิควิธีการเขียน การนำเสนอที่มีความพิเศษหรือเป็นแนวโน้มใหม่ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปฏิกิริยาผู้ชม ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างสังคมกับงานเพื่อการแสดงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ศส 441 
PA 441 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)
Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style

ศึกษาความแตกต่างในวิธีการนำแสดงเรื่องราวเดียวกันผ่านทางละครเวที ภาพยนตร์ และนวนิยาย การแปรรูปจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่อต่างชนิด วิเคราะห์วิธีการกำหนดโครงสร้าง การดำเนินเรื่อง การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลดทอน เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อที่มีข้อดีและข้อกำจัดที่แตกต่างกัน โดยคงนัยสำคัญและแก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วน

ศส 442 
PA 442 
การเขียนบทละคร 1 (2 หน่วยกิต)
Playwriting I

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 304

ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร การกำหนดแก่นความคิดของเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละคร การสร้างบทสนทนา ฝึกเขียนบทละครเวทีองก์เดียว (One-Act Play)

ศส 443 
PA 443 
การเขียนบทละคร 2 (2 หน่วยกิต)
Playwriting II

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 442

ฝึกการเขียนบทละครเวทีโดยกำหนดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของละครให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น ศึกษาแนวทางการเขียนบทละครแนวต่าง ๆ เช่น แนวสังคม แนวต่อต้านสัจจนิยม โดยเขียนเป็นบทละครเวทีขนาดยาว (Full-length Play)

ศส 444 
PA 444 
การเขียนบทละครโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Script Writing for Television Drama

ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างของบทละครโทรทัศน์ การสร้างโครงเรื่องโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แก่นของเรื่องความยาวและระยะเวลาในการออกอากาศ อุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการผลิตรายการและการถ่ายทำ ฝึกทักษะการเขียนบทละครที่สร้างโครงเรื่องและตัวละครขึ้นเอง

ศส 445 
PA 445 
การเขียนบทภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Script Writing for Screen

ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของบทภาพยนตร์ การสร้างโครงเรื่อง การกำหนดลักษณะตัวละคร การเขียนบทสนทนา เน้นความสำคัญของการสื่อความหมายและการดำเนินเรื่องด้วยภาพและบท โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการผลิตและการถ่ายทำภาพยนตร์ ฝึกทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ที่สร้างโครงเรื่องและตัวละครขึ้นเอง

ศส 446 
PA 446 
การดัดแปลงบทละคร (2 หน่วยกิต)
Script Adaptation

ศึกษาวิธีการและฝึกเขียนบทดัดแปลง โดยใช้วัตถุดิบจากนวนิยาย เรื่องสั้น หรือเรื่องที่มาจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อดัดแปลงเป็นบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ หรือบทภาพยนตร์ ตลอดจนการดัดแปลงบทละครเวทีไปเป็นบทโทรทัศน์และบทภาพยนตร์

ศส 447 
PA 447 
ละครไทยในสังคมร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Thai Drama in Contemporary Society

ศึกษาละครไทยปัจจุบัน ทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีในด้านเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมที่สะท้อนผ่านเรื่องราวและตัวละคร เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมไทยร่วมสมัยค่านิยมของคนในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อกัน

ศส 450 
PA 450 
ประวัติการละคร (3 หน่วยกิต)
History of Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของการละครและบทละครตั้งแต่จุดกำเนิดของละครตะวันตก กรีก โรมัน สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ จนถึงละครสมัยใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการของละครตะวันออก เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และไทย โดยเปรียบเทียบค่านิยม ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความแตกต่างของการละคร

ศส 451 
PA 451 
การศึกษาการแสดงสากล (3 หน่วยกิต)
World Performing Arts Studies

ศึกษาการแสดงแบบประเพณีนิยมของชาติต่าง ๆ ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ในด้านวิวัฒนาการ รูปแบบ สุนทรียะ และอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสู่รูปแบบการแสดงร่วมสมัย

ศส 452 
PA 452 
แนวโน้มศิลปะในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Art Trend in Theatre, Television, and Film

ศึกษาแนวโน้มของศิลปนิยม เทคนิควิธี และเทคโนโลยีที่ใช้ในละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ในสมัยปัจจุบันของไทยและต่างประเทศ การนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในแง่ของนักแสดง ผู้กำกับการแสดง และผู้ออกแบบฝ่ายต่าง ๆ

ศส 453 
PA 453 
ละครตะวันออก (3 หน่วยกิต)
Oriental Drama

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครตะวันออก รูปแบบการแสดง การนำเสนอ วรรณกรรมการละคร และนักการละครที่สำคัญทั้งของไทย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียงในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศส 454 
PA 454 
โอเปรา (3 หน่วยกิต)
Opera

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครโอเปรา บทละครที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยม คีตกวี กลวิธีการประพันธ์ ลักษณะของท่วงทำนอง การฝึกฝนของนักแสดง วัฒนธรรมการชมละครโอเปราและโรงละครโอเปรา

ศส 455 
PA 455 
ละครเบรคชท์ (3 หน่วยกิต)
Brechtian Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการละครของแบร์ทอลท์เบรคชท์ (Bertolt Brecht) กลวิธีการสื่อสารเพื่อชี้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องสังคมและศีลธรรม ระบบวิธีการแสดง อิทธิพลทฤษฎีการละครของเบรคชท์ที่มีต่อการละครร่วมสมัยทั้งของตะวันตกและของไทย

ศส 456 
PA 456 
ละครแอบเสิร์ด (3 หน่วยกิต)
Absurd Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการละครแนวแอบเสิร์ด นักเขียนบทละครแอบเสิร์ด ความสัมพันธ์ระหว่างละครแอบเสิร์ดกับสังคมและศาสนา การนำเสนอละครแอบเสิร์ด และปฏิกิริยาผู้ชมในตะวันตกและในประเทศไทย

ศส 457 
PA 457 
ผู้หญิงในละคร (3 หน่วยกิต)
Women in Drama and Theatre

ศึกษาบทบาทสถานภาพของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมการละคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความนิยม แนวคิดของนักเขียนบทละครหญิง ตลอดจนการทำงานของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

ศส 458 
PA 458 
ละครในการศึกษา (3 หน่วยกิต)
Theatre in Education

ศึกษาทฤษฎีของละครในการศึกษา หลักและแนวทางปฏิบัติของละครในการศึกษาในตะวันตก ขั้นตอนการสำรวจปัญหา การสร้างสรรค์ พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ร่วมงาน การสื่อสารและวิเคราะห์ปฏิบัติกิริยาของผู้ชม รวมทั้งศึกษาผลงานของกลุ่มละครในการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน

ศส 459 
PA 459 
การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (3 หน่วยกิต)
Acting for Personality Development

ศึกษาและฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการแสดง เน้นการสำรวจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดง ได้แก่ ร่างกาย เสียง ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ เหตุผลและแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ การแสดงออกของตนเอง และสามารถจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้องหรือในชีวิตประจำวัน

ศส 460 
PA 460 
การอ่านเพื่อสื่อความหมาย (3 หน่วยกิต)
Oral Interpretation

ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธี และฝึกฝนการอ่านออกเสียง เพื่อสื่อความหมายการแสดงในสื่อต่าง ๆ โดยเน้นความถูกต้องทางภาษาความหมายของบท ภาพพจน์ อารมณ์ และบรรยากาศที่แฝงอยู่ในบท

ศส 461 
PA 461 
ละครสำหรับเด็ก (3 หน่วยกิต)
Theatre for Children

ศึกษารูปแบบ เนื้อหา และฝึกปฏิบัติการนำเสนอละครสั้น ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กและเยาวชน

ศส 462 
PA 462 
นาฏศิลป์ไทยศึกษา (3 หน่วยกิต)
Thai Dance-Drama Studies

ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของนาฏศิลป์ไทย วรรณกรรมการแสดง ลีลาความหมายของท่ารำ ดนตรี เครื่องแต่งกาย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาสถานภาพของนาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย

ศส 463 
PA 463 
นาฏลีลาร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Contemporary Dance

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของระบำร่วมสมัย ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของระบำร่วมสมัย แนววิธีการฝึกฝน การนำเสนอของคณะระบำร่วมสมัยที่มีความสำคัญ การวิจารณ์และตีความหมายระบำร่วมสมัย

ศส 464 
PA 464 
ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง (3 หน่วยกิต)
Theories of Acting and Directing

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดงของนักการละครที่มีความสำคัญของการละครสมัยใหม่ วิธีการทำงานของนักแสดงและผู้กำกับการแสดงที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง

ศส 465 
PA 465 
ละครแนวทดลอง (3 หน่วยกิต)
Experimental Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของละครแนวทดลองในยุคของละครสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง การประเมินผลสำเร็จของละครแนวทดลอง

ศส 466 
PA 466 
เชคสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Shakespeare in Contemporary Society

ศึกษาบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์ โดยวิเคราะห์ถึงความร่วมสมัยในประเด็นความคิดเกี่ยวกับสังคม การเมือง ศีลธรรม การตีความบทละครของเชคสเปียร์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาประวัติและแนวคิดในการนำบทละครของเชคสเปียร์มาจัดแสดงในลักษณะ ละครร่วมสมัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ชม

ศส 467 
PA 467 
โศกนาฏกรรม (3 หน่วยกิต)
Tragedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครโศกนาฏกรรม เปรียบเทียบละครโศกนาฏกรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่าง ๆ นับแต่โศกนาฏกรรมกรีกจนถึงโศกนาฏกรรมสมัยใหม่

ศส 468 
PA 468 
สุขนาฏกรรม (3 หน่วยกิต)
Comedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครสุขนาฏกรรม ประเภทของละครสุขนาฏกรรม เปรียบเทียบละครสุขนาฏรรมที่มีความสำคัญในยุคสมัยต่าง ๆ

ศส 469 
PA 469 
ละครหุ่น (3 หน่วยกิต)
Puppetry

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการแสดงละครหุ่นทั้งในประเทศตะวันตกและ ตะวันออก โดยเน้นเป็นพิเศษที่ละครหุ่นของไทย การสร้างหุ่น การสร้างบทเพื่อใช้แสดง การฝึกซ้อม การนำละครหุ่นมาใช้ในละครร่วมสมัยและแนวทางการอนุรักษ์ละครหุ่น

ศส 470 
PA 470 
ละครใบ้ (3 หน่วยกิต)
Mime

ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครใบ้ วิธีฝึกร่างกายเพื่อใช้ในการสื่อความหมายตามวิธีการของละครใบ้ ฝึกแสดงละครใบ้เรื่องสั้น ๆ โดยนักศึกษาเป็นผู้กำหนดโครงเรื่องและประเด็นความคิดที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชม

ศส 471 
PA 471 
การแต่งหน้าสำหรับการแสดง (3 หน่วยกิต)
Theatrical Make Up

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับการแสดง การเรียนรู้โครงสร้าง จุดเด่นจุดด้อยของใบหน้าเพื่อเลือกวิธีการแต่งหน้าที่เหมาะสม ฝึกออกแบบการแต่งหน้าเพื่อสื่อถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร

ศส 472 
PA 472 
การแต่งหน้าขั้นสูงสำหรับการแสดง (3 หน่วยกิต)
Advanced Theatrical Make Up

พื้นความรู้ : เคยเรียน ศส 471

ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงของการแต่งหน้าเพื่อการแสดง โดยเน้นที่การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษแบบต่าง ๆ โดยเรียนรู้เครื่องมือเครื่องใช้ เทคนิค ตลอดจนการรู้จักประยุกต์วัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

ศส 473 
PA 473 
การออกแบบฉาก (3 หน่วยกิต)
Scenic Design

ศึกษาหลักเกณฑ์และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบฉากและเวทีเพื่อการแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น ละครแนวสัจจนิยม ธรรมชาตินิยม สัจจนิยมประยุกต์ และแนวต่อต้านสัจจนิยม คอนเสิร์ต บัลเล่ต์ ตลอดจนฉากสำหรับรายการโทรทัศน์ ฝึกทักษะการออกแบบโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการแสดง การจัดแสง การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ข้อจำกัดด้านสถานที่ ตลอดจนการคำนวณงบประมาณ

ศส 474 
PA 474 
การออกแบบแสง (3 หน่วยกิต)
Lighting Design

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบแสง เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ ประเภทและคุณสมบัติของโคมไฟ มุมและการติดตั้ง การออกแบบแสงสำหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพร่วมกับศิลปะแขนงอื่นๆ ในการแสดง

ศส 475 
PA 475 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย (3 หน่วยกิต)
Costume Design

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทและคุณสมบัติของเนื้อผ้า ความหมายของสี เส้น ลาย การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครแนวต่าง ๆ โดยเน้นการสื่อความหมายถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร การเลือกใช้เครื่องประดับและการออกแบบ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพร่วมกับการออกแบบฉากและแสง

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา