กลุ่มวิชาโทคณะนิเทศศาสตร์

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาวารสารศาสตร์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการโฆษณา
กลุ่มวิชาโทภาควิชาศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาโทภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาภาพยนตร์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการสื่อสารตรา

กลุ่มวิชาโทบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)
นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
ปชส. 202 
PRT 202 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Business Enterprises

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ ที่นำหลักการประชาสัมพันธ์มาใช้สื่อสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือองค์การเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยเรียนรู้ถึง ความสำคัญ บทบาท หลักการและรูปแบบของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การตลาด รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า กระบวนการการประชาสัมพันธ์การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ เนื้อหาสาระ เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างคุณค่าความเป็นข่าว การดำเนินงานและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์การตลาด ประกอบตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

ปชส. 203 
PRT 203 
การประชาสัมพันธ์องค์กร (3 หน่วยกิต)
Corporate Public Relations

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์องค์กร บทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ต่อการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงแก่องค์กร การวิเคราะห์ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม อันเป็นหัวใจของการดำเนินกิจการสำหรับทุกองค์กรที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา ความร่วมมือสนับสนุน และความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

ปชส. 205 
PRT 205 
การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน (3 หน่วยกิต)
Fundamental Public Relations Writing

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 111

ศึกษาถึงหลักการและฝึกทักษะด้านการเขียนประเภทต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของานเขียนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การเขียนคำบรรยายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การแต่ง คำขวัญ ข้อความประชาสัมพันธ์ทางโปสเตอร์ ตลอดจนการจัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าวโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนทักษะด้านการเขียน

ปชส. 401 
PRT 401 
การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Public Relations Planning

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 105 และ นทศ. 111

ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมขัอมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลยุธ์และกลวิธีการสื่อสาร การดำเนินงาน การประเมินผล ตลอดจนประโยชน์และขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น การวางแผนรณรงค์ การวางแผนสร้างภาพลักษณ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การวางแผนเพื่อการบริหารประเด็น การวางแผนภาวะวิกฤติ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการเขียนแผนประชาสัมพันธ์จากกรณีศึกษา และการนำแผนไปประยุกต์ปฏิบัติจริง

ปชส. 420 
PRT 420 
การสื่อสารด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และโครงการสนับสนุน (3 หน่วยกิต)
Creative Event and Sponsorship Communication

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์แก่องค์การหรือแบรนด์ เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรและผู้สนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประชาสัมพันธ์

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาวารสารศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์)
วสศ. 201 
CJR 201 
การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Convergence Journalism

ศึกษาพัฒนาการของเนื้อหาและสื่อทางวารสารศาสตร์ในยุคการหลอมรวมสื่อ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนักวารสารศาสตร์ ลักษณะเนื้อหาที่จะต้องใช้ในการนำเสนอของสื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง การบริหารเนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอขององค์กรสื่อ รวมถึงศึกษาผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคมและปัจเจกบุคคล และจริยธรรมของการนำเสนอข่าว

วสศ. 202 
CJR 202 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1 (3 หน่วยกิต)
News Reporting I

ศึกษาและฝึกเขียนข่าว การสืบค้นข้อมูล ภูมิหลังของข่าว การสัมภาษณ์ การคิดประเด็น และการวางแผนการทำข่าว โครงสร้างข่าว ในสื่อวารสารศาสตร์ทุกประเภท รวมถึงจริยธรรมในการรายงานข่าว

วสศ. 211 
CJR 211 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Journalistic Writing

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียน วิธีการวางโครงเรื่อง วิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำ ภาษาและประโยคที่ถูกต้องของบทความและสารคดี ที่ปรากฏในสื่อวารสารศาสตร์ อาทิ บทบรรณาธิการ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ ตลอดจนจริยธรรมในการเขียน

วสศ. 301 
CJR 301 
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Photojournalism

ศึกษาหลักการการสื่อสารด้วยภาพ และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ ประเภทของภาพ และการนำภาพไปใช้ในงานวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และออนไลน์ การเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การสรัางสรรค์ภาพเชิงวารสารศาสตร์ คุณลักษณะของภาพข่าววารสารศาสตร์ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของช่างภาพวารสารศาสตร์

วสศ. 302 
CJR 302 
เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast News Technique

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการผลิตข่าวของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วสศ. 304 
CJR 304 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม (2 หน่วยกิต)
Convergence Journalism Management

ศึกษาลักษณะการบริหารองค์กรทางวารสารศาสตร์ การกำหนดนโยบาย แผนการบริหารงานแต่ละหน่วยภายในองค์กร การจัดการองค์กร การจัดหาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในงานวารสารศาสตร์ ผลกระทบของสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อการการบริหารเนื้อหา และการปรับตัวขององค์กรทางวารสารศาสตร์

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการโฆษณา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา)
นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (3 หน่วยกิต)
Advertising and Consumer Behavior

ศึกษาทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทต่างๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการโฆษณา เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา (Advertising Objective) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสื่อสาร (Target Audience) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Advertising Creative) การวางแผนช่องทางโฆษณา (Advertising Channel Planning)

ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม (3 หน่วยกิต)
Advertising in Contemporary Society

ศึกษางานโฆษณาร่วมสมัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานโฆษณากับบริบทต่างๆ ในสังคม รวมถึงผลกระทบของงานโฆษณาต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา รวมทั้งศึกษาถึงข้อบังคับ กฏระเบียบ กฏหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านงานโฆษณา

ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Creativity in Advertising

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิ การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธีด้านการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ (3 หน่วยกิต)
Innovative Approach of New Media Landscapes

ศึกษาความสำคัญของกลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (Innovative Media) สื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) และสื่อทางเลือก (Alternative Media) เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมในบริบทการสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิ การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) การตลาดแบบกองโจร (Guerrilla Marketing) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Channel Planning

ศึกษาหลักการและแนวทางการวางแผนสื่อโฆษณา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ผู้บริโภค แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์สื่อและจุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Point) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการวางแผนช่องทางการโฆษณาอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาศิลปะการแสดง (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง)
ศปส. 100 
PFA 100 
ปริทัศน์งานสร้างละคร (1 หน่วยกิต)
Introduction to Theatre Production

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ขั้นพื้นฐานในหน่วยงานการแสดงของโครงการการแสดงที่จัดขึ้นโดยภาควิชา ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกหน่วยงานที่ตนสนใจ เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า ฝ่ายเครื่องประกอบการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่และต้อนรับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

ศปส. 106 
PFA 106 
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์ (2 หน่วยกิต)
Aspects of Performing Arts

ศึกษาศิลปะการแสดงในมิติ แง่มุมต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะในฐานะงานศิลปะ แต่รวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบของการแสดงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันหรือประเพณี ศึกษาบทบาทและประโยชน์ของศิลปะการแสดงที่มีต่อมิติทางสังคมวิทยา มนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของศิลปะการแสดงในการพัฒนามนุษย์และสังคม

ศปส. 110 
PFA 110 
พื้นฐานการแสดง (2 หน่วยกิต)
Fundamental Acting

ศึกษาทฤษฎีการแสดง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดงที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับความจริงในการแสดง ความจริงใจของนักแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดงขั้นพื้นฐาน คือ การใช้ร่างกายของนักแสดง การผ่อนคลาย การหายใจ การเคลื่อนไหว การใช้เสียงในการแสดงอย่างถูกวิธี และการฝึกประสาทสัมผัส

ศปส. 120 
PFA 120 
พื้นฐานการเขียนบทละคร (2 หน่วยกิต)
Fundamental Dramatic Writing

ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบ และหลักการเขียนบทเพื่อการแสดง ทั้งบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ข้อแตกต่างในวิธีการสื่อสารของบทที่ผ่านสื่อต่างชนิด ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนเพื่อการแสดงสำหรับผ่านสื่อประเภทต่างๆ

ศปส. 140 
PFA 140 
ปริทัศน์การละครเพื่อการพัฒนา (2 หน่วยกิต)
Introduction to Theatre for Development

ศึกษาความเป็นมา ระบบวิธีการแสดง พัฒนาการของละครที่เป็นเครื่องมือสื่อสารกับชุมชน กลวิธีชี้ปัญหาสังคมโดยใช้ศิลปะการละคร แนวทางในการทำงานระหว่างละครกับสังคม ตลอดจนตัวอย่างรูปแบบของละครที่มีบูรณาการอันหลากหลาย เช่น ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ละครในการศึกษา (DIE) ละครชุมชน (Community Theatre) ละครเบรคชท์ (Brechtian Theatre ) ละครของผู้ถูกกดขี่ (Theatre of the oppressed) และละครบำบัด (Dramatherapy)

ศปส. 252 
PFA 252 
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย (3 หน่วยกิต)
Background and Development of Thai Theatre

ศึกษาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ และภูมิหลังการละครไทยนับแต่ยุคก่อนอารยธรรมลายลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาละครไทยผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศึกษารูปแบบการแสดง และการนำเสนอรวมทั้งวรรณกรรมการละครไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นถิ่น รวมทั้งแบบประเพณีนิยม และแบบประชานิยม อันนำไปสู่ความเข้าใจทางสุนทรียศาสตร์นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงของไทย ที่นำไปสู่ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงรูปแบบการแสดงร่วมสมัย

ศปส. 253 
PFA 253 
การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (3 หน่วยกิต)
Southeast Asian Theatre Studies

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบการแสดง การนำเสนอ และวรรณกรรมการละครรวมทั้งนักการละครที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อความเข้าใจถ่องแท้ในรากเหง้าแห่งประชาคมอาเซียน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติภาคสนามของศิลปะการแสดงในภูมิภาค

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Announcing

ศึกษาและฝึกทักษะการออกเสียง การผลิตเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง โดยมุ่งเน้นการฝึกเป็นผู้ประกาศ และเทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อรายการประเภทต่างๆ ทั้งรายการสาระความรู้ รายการบันเทิง และรายการข่าว

วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Production Design

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ และ ในเชิงเทคนิคภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคม และตลาดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างความหมายด้านการเล่าเรื่องโดยการถ่ายทอดแนวความคิดการผลิตรายการ ผ่านการตีความ การสร้างทิศทางการกำกับศิลป์ นำไปสู่การออกแบบองค์ประกอบด้านการผลิตรายการ อาทิ การออกแบบเทคนิคด้านภาพ ด้านเสียง การออกแบบเพื่อการจัดฉาก และการจัดแสง รวมถึงการออกแบบการลำดับภาพ และการสร้างผลพิเศษทางภาพในการผลิตรายการ

วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Creating the Visual Story for Television

ศึกษาและฝึกทักษะในกระบวนการสร้างแนวความคิดด้านภาพ การพัฒนาและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางความคิด จินตนาการ การเล่าเรื่อง และการนำเสนอด้วยภาพผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Criticism

ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิพากษ์ รวมทั้งผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
Electronic Media Management and Entrepreneurship

ศึกษาความหมาย บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆ เช่น การบริหารงานนโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ การตลาด โดยเน้นให้ทุกส่วนสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาภาพยนตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาพยนตร์)
ภพย. 101 
FLM 101 
สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Aesthetics

ศึกษาภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนและศิลปะโดยพิจารณาภาพกว้างทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ จากแนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมตามยุคสมัย ตลอดทั้งศึกษาองค์ประกอบภาพยนตร์ในแง่สุนทรียะ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว มุมกล้อง ที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นภาษาภาพยนตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพยนตร์ในระดับลึกซึ้งขึ้น

ภพย. 102 
FLM 102 
เทคนิคภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Techniques

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในสายงานการผลิตภาพยนตร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

ภพย. 204 
FLM 204 
ศิลปะการเล่าเรื่อง (2 หน่วยกิต)
Arts of Storytelling

ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราว ความสำคัญของนาฏการ (Dramatic Action) กลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ ศึกษาตัวอย่างจากบทภาพยนตร์ บทประพันธ์ และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ

ภพย. 206 
FLM 206 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Design and Visualization Workshop for Film

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางศิลปะเพื่อการออกแบบในงานภาพยนตร์ เส้น สี แสง เงา องค์ประกอบ การจัดวาง ตลอดจนความมีเอกภาพทางศิลปะ ศึกษาผลงานภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นด้านองค์ประกอบศิลป์ ฝึกปฏิบัติการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์ (Storyboard) การถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยภาพนิ่ง (Still Cinematography) การออกแบบใบปิดภาพยนตร์ (Poster)

ภพย. 208 
FLM 208 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ (3 หน่วยกิต)
International Film Industry

ศึกษาภาพกว้างของระบบ รูปแบบ โครงสร้าง และภาพรวมการบริหารงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และนานาชาติที่สำคัญ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กฏหมายควบคุมและส่งเสริมต่างๆ พระราชบัญญัติภาพยนตร์ รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Analysis and Criticism

ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ จรรยาบรรณของนักวิจารณ์ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการสื่อสารตรา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการสื่อสารตรา)
นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
สสต. 203 
BDC 203 
การจัดการคุณค่าตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Equity Management

ศึกษาความหมายคุณค่าตรา ความสำคัญของการจัดการคุณค่าตรา ทฤษฎีคุณค่าตราโดยประเมินจากลูกค้า (Customer-based Brand Equity) ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าตรา แนวทางการวัดคุณค่าตรา วิธีการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณค่าตราผ่านเกณฑ์หรือองค์ประกอบของคุณค่าตราต่างๆ

สสต. 204 
BDC 204 
กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Channels and Sense Strategy

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ คุณลักษณะของเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารตราทุกรูปแบบเพื่อสร้างจุดสัมผัสตรา (Brand Touch Points) ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของตราและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสรวมถึงการสร้างประสบการณ์ในตราให้เกิดความประทับใจ ครอบคลุมถึงช่องทางการสื่อสารตราก่อนการตัดสินใจซื้อ ช่องทางการสื่อสารตราขณะการตัดสินใจซื้อ (Moment of Truth) และช่องทางการสื่อสารตราหลังการซื้อ รวมถึงช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ อาทิ สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) โดยมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารตราอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป้าหมาย

สสต. 312 
BDC 312 
ทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง (3 หน่วยกิต)
Negotiation and Presentation Skills

ศึกษาความสำคัญของการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง ประเภทการนำเสนองานทั้งในรูปแบบวาจาและเอกสาร องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนองาน การใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนองาน อุปสรรคในการนำเสนองานและฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และฝึกฝนทักษะในการเจรจาต่อรองในหลากหลายรูปแบบ ลักษณะและธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนกระบวนการ และการดำเนินงานบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธีการเจรจาต่อรอง ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง

สสต. 411 
BDC 411 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Brand Communications Management

ศึกษาการวางแผนการจัดการกลยุทธ์ในการสื่อสารตรา รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการวาง แผนกลยุทธ์ การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตตรา (Brand Life Cycle) มีการฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารตราที่เหมาะสม เช่น กลยุทธ์สร้างคุณค่า (Value Creation) กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม (Value Innovation) กลยุทธ์เชิงยุทธวิธี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารตราแต่ละประเภท เช่น ตราผลิตภัณฑ์ ตราบริการ ตราบุคคล และตราองค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการสื่อสาร

สสต. 412 
BDC 412 
การสื่อสารตราระดับโลก (3 หน่วยกิต)
Global Brand Communications

ศึกษาทฤษฎีและกลยุทธ์การสร้างตราและการสื่อสารการตลาดระดับโลกตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตรา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้างสาร (Message) ที่มีความเป็นสากล และเรียนรู้กรณีศึกษาของตราระดับโลก


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาวารสารศาสตร์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการโฆษณา
กลุ่มวิชาโทภาควิชาศิลปะการแสดง
กลุ่มวิชาโทภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาภาพยนตร์
กลุ่มวิชาโทภาควิชาการสื่อสารตรา

กลุ่มวิชาโทบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปช 200 
PR 200 
หลักการประชาสัมพันธ์
Public Relations Principles
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 301 
PR 301 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Intregrated Maketing Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 403 
PR 403 
การบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร
Corporate Identity, Image, and Reputation Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ปช 406 
PR 406 
การสื่อสารผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน
Event and Sponsorship Communication
3  
ปช 407 
PR 407 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3  
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาวารสารศาสตร์
วส 200 
JR 200 
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 300 
JR 300 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
News Reporting and Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 306 
JR 306 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์
News Media Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 307 
JR 307 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
Interpretation of Current Affairs
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 432 
JR 432 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บเพจ
Publication & Web Design Production
3 ( 2 – 2 – 0 )
หรือ  
วส 459 
JR 459 
การเขียนบทความและสารคดี
Feature Article Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการโฆษณา
ฆณ 200 
AD 200 
หลักการโฆษณา
Advertising Principles
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 301 
AD 301 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 303 
AD 303 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Creative Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 402 
AD 402 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อนวตกรรม
Innovation in Media Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 407 
AD 407 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา
Marketing Analysis for Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาศิลปะการแสดง
ศส 200 
PA 200 
การศึกษาศิลปะการแสดง
Performing Arts Studies
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 308 
PA 308 
ละครสำหรับนิเทศศาสตร์
Drama for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 0 )
และเลือกเรียน 3 วิชาต่อไปนี้  
ศส 310 
PA 310 
ทฤษฎีและการวิจารณ์การแสดง
Theory and Criticism for Performing Arts
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 441 
PA 441 
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย: ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Film, Narrative:Transformation of Style
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 447 
PA 447 
ละครไทยในสังคมร่วมสมัย
Thai Drama in Contemporary Society
3 ( 3 – 0 – 0 )
ศส 459 
PA 459 
การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Acting Personality Development
3 ( 3 – 0 – 0 )
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วย 200 
BR 200 
พื้นฐานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Foundation of Broadcasting
3 (3 – 0 – 0 )
วย 301 
BR 301 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Broadcasting
3 (3 – 0 – 0 )
วย 303 
BR 303 
การออกแบบโครงการผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3 (3 – 0 – 0 )
วย 307 
BR 307 
การวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Criticism
3 (3 – 0 – 0 )
วย 443 
BR 443 
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Station Management
3 (3 – 0 – 0 )
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาภาพยนตร์
ภย 200 
FM 200 
สุนทรียะแห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 300 
FM 300 
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
Fundamental of Film Production
2 ( 2 – 0 – 0 )
ภย 308 
FM 308 
การจัดการธุรกิจภาพยนตร์
Film Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 309 
FM 309 
ทฤษฎีภาพยนตร์ และการวิจารณ์
Film Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 3 )
และเลือกเรียน 2 วิชาต่อไปนี้  
ภย 304 
FM 304 
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
2 ( 2 – 0 – 3 )
ภย 305 
FM 305 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 306 
FM 306 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์
Design and Visualization Workshop for Film
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 307 
FM 307 
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
2 ( 0 – 4 – 0 )
• กลุ่มวิชาโทภาควิชาการสื่อสารตรา
สต 200 
BD 200 
การสื่อสารตราเชิงบูรณาการ
Integrated Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 303 
BD 303 
คุณค่าและภาพลักษณ์ตรา
Brand Equity and Image
3 ( 2 – 2 – 0 )
สต 305 
BD 305 
ช่องทางการสื่อสารตรา
Brand Channel
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 403 
BD 403 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Communications Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 405 
BD 405 
ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อการสื่อสารตรา
Negotiation Skills for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )

• กลุ่มวิชาโทบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
  PR JR AD PA BR FM BD
MG 112 Management
MG 312 Entrepreneurship and New Venture Formation
(สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปี 2554)

MG 322 Entrepreneurship and Business Development
(สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2554)
MK 328 Service Marketing    
MK 428 E-Marketing    
OH 212 Human Resource Management  
FI 316 Personal Finance Planning
หมายเหตุ

• กลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รายวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส 51 - 53 เลือกเรียน 5 วิชา (15 หน่วยกิต) จากรายวิชาต่อไปนี้
1. HT 160 : Introduction to Tourism and Hospitality Industry
2. HT 221 : Introduction to Tourism Industry
3. HT 222 : Introduction to Hospitality and Catering Industry
4. HT 322 : Hospitality Management (คู่ขนานกับ HM 231)
5. HT 328 : Consumer Behavior in Tourism (คู่ขนานกับ TM 304)
6. HT 241 : Tour and Travel Agency Management (คู่ขนานกับ TM 211)
7. HM 222 : Food and Beverage Service
8. HM 231 : Hotel Management
9. HM 234 : Information Technology for Hospitality Industry
10. TM 203 : Creative Tourism
11. TM 204 : Niche Tourism
12. TM 211 : Tour Operator and Travel Agency Management
13. TM 304 : Consumer Behavior in Tourism

รายวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส 54 เป็นต้นไป เลือกเรียน 5 วิชา (15 หน่วยกิต) จากรายวิชาต่อไปนี้
1. HT 160 : Introduction to Tourism and Hospitality Industry
2. HT 264 : Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
3. HT 269 : Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
4. HM 222 : Food and Beverage Services
5. HM 224 : Introduction to Culinary Operations
6. HM 231 : Hotel Management
7. HM 234 : Information Technology for Hospitality Industry
8. HM 361 : Basic Bakery
9. HM 392 : English for Hotel
10. TM 203 : Creative Tourism
11. TM 211 : Tour Operator and Travel Agency Management
12. TM 306 : Sustainable Tourism Planning
13. TM 411 : Basic English for Tourism
14. TM 454 : International Tourism
15. TM 456 : Domestic Tourism

» ร่างแผนการเปิดสอนกลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส 51 - 53
  เทอม 1/2555 เทอม 2/2555 เทอม 1/2556 เทอม 2/2556 เทอม 1/2557
HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry        
HT 221 Introduction to Tourism Industry        
HT 222 Introduction to Hospitality and Catering Industry          
HT 322 Hospitality Management
HM 231 Hotel Management

 
 
 
 
HT 328 Consumer Behavior in Tourism
TM 304 Consumer Behavior in Tourism

 
   
HT 241 Tour and Travel Agency Management
TM 211 Tour Operator and Travel Agency Management

 
 
 
 
HM 222 Food and Beverage Service        
HM 234 Information Technology for Hospitality Industry        
TM 203 Creative Tourism        
TM 204 Niche Tourism          
หมายเหตุ ร่างแผนการเปิดสอนกลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
» ร่างแผนการเปิดสอนกลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รหัส 54 เป็นต้นไป
  เทอม 1/2555 เทอม 2/2555 เทอม 1/2556 เทอม 2/2556 เทอม 1/2557
HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry        
HT 264 Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry        
HT 269 Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
(Prerequisite : EN 012)
       
HM 222 Food and Beverage Service        
HM 224 Introduction to Culinary Operations        
HM 231 Hotel Management        
HM 234 Information Technology for Hospitality Industry        
HM 361 Basic Bakery        
HM 392 English for Hotel      
TM 203 Creative Tourism        
TM 211 Tour Operator and Travel Agency Management        
TM 306 Sustainable Tourism Planning        
TM 411 Basic English for Tourism      
TM 454 International Tourism        
TM 456 Domestic Tourism เปิดสอนช่วง Summer ของแต่ละปีการศึกษา
หมายเหตุ ร่างแผนการเปิดสอนกลุ่มวิชาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม