มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะและความชำนาญ เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพ สนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร ภายใต้ปณิธาน "ผลิตนักคิด ผลิตคนทำงาน ผลิตนักวารสารศาสตร์ ที่มีคุณภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม" โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างทักษะในการค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินคุณค่าทางข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านอย่างมีสาระและสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดีไป จนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิตอลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ

ด้วยหลักสูตรที่มีความพร้อมทำให้บัณฑิตของสาขาวารศาสตร์สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้วยความมั่นใจ โดยเริ่มจากการเป็นผู้สื่อข่าวในกอง (Reporter) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือบรรณาธิการข่าวประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเว็บไซต์ข่าว เมื่อมีความเชี่ยวชาญจึงก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าข่าว (Editor) คอลัมนิสต์ (Columnist) นักเขียนอิสระ (Freelance Writer) หรือบรรณาธิการ (Editorial) นอกจากนั้นยังสามารถทำงานในด้านผู้ประกาศข่าว (TV Announcer) ช่างภาพหนังสือพิมพ์ (Photographer) นิตยสาร หรือทำงานออกแบบ จัดหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร (Newspaper/Magazine Artwork Designer) เป็นต้น
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
วสศ. 201 
CJR 201 
การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์
Convergence Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
วสศ. 202 
CJR 202 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1
News Reporting I
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 211 
CJR 211 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
Journalistic Writing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 20 ( 18 – 4 – 39 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 203 
CJR 203 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 2
News Reporting II
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 204 
CJR 204 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
Current Affairs
2 ( 2 – 0 – 4 )
วสศ. 205 
CJR 205 
การบรรณาธิการวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์
Print Journalism Editing
2 ( 1 – 2 – 5 )
รวม 19 ( 18 – 2 – 39 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 301 
CJR 301 
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
Photojournalism
3 ( 2 – 2 – 5 )
วสศ. 302 
CJR 302 
เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast News Technique
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสศ. 311 
CJR 311 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท
Journalistic Writing across Media
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 15 – 4 – 32 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 303 
CJR 303 
การออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บเพจ
Publication and Web Design Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
วสศ. 304 
CJR 304 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม
Convergence Journalism Management
2 ( 2 – 0 – 4 )
วสศ. 305 
CJR 305 
การบรรณาธิการวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Journalism Editing
2 ( 1 – 2 – 5 )
วสศ. 312 
CJR 312 
วารสารศาสตร์เชิงวิจัย
Precision and Data Journalism
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 17 – 4 – 38 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวารสารศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสศ. 402 
CJR 402 
การฝึกงานวารสารศาสตร์
Journalism Internship
3 ( 0 – 0 – 40 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสศ. 411 
CJR 411 
การปฏิบัติการด้านหนังสือพิมพ์
Newspaper Workshop
3 ( 1 – 4 – 4 )
หรือ  
วสศ. 412 
CJR 412 
การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Journalism Workshop
3 ( 1 – 4 – 4 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 10 – 4 – 62 )
หมายเหตุ: 1. นักศึกษาที่ลงเรียนวิชา วสศ. 411 ในภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องเรียนวิชา วสศ. 414 ในภาคการศึกษาที่ 2
2. นักศึกษาที่ลงเรียนวิชา วสศ. 412 ในภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องเรียนวิชา วสศ. 413 ในภาคการศึกษาที่ 2
3. นักศึกษาที่ฝึกงานในภาคฤดูร้อน ลง วสศ. 400 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสศ. 401 
CJR 401 
ประเด็นในงานวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม
Special Topics in Convergence Journalism
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสศ. 403 
CJR 403 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Individual Study
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสศ. 413 
CJR 413 
การปฏิบัติการด้านนิตยสาร
Magazine Workshop
3 ( 1 – 4 – 4 )
หรือ  
วสศ. 414 
CJR 414 
การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ทางวิทยุโทรทัศน์
Television Journalism Workshop
3 ( 1 – 4 – 4 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 13 – 4 – 32 )
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่ฝึกงานภาคฤดูร้อน ลง วสศ. 405 ภาคการศึกษาที่ 2

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
วส 200 
JR 200 
หลักวารสารศาสตร์
Principles of Journalism
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 300 
JR 300 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
News Reporting and Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 301 
JR 301 
การเขียนเพื่องานนิตยสาร
Magazine Article Writing
2 ( 2 – 0 – 0 )
วส 302 
JR 302 
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
Photojournalism
3 ( 2 – 2 – 0 )
วส 303 
JR 303 
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในงานวารสารศาสตร์
Information Technology in Journalism
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 304 
JR 304 
วารสารศาสตร์เชิงวิจัย
Precision Journalism
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 305 
JR 305 
การบรรณาธิกรวารสารศาสตร์
Journalism Editing
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 306 
JR 306 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์
News Media Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 307 
JR 307 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
Interpretation of Current Affairs
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 308 
JR 308 
ประเด็นเฉพาะในงานวารสารศาสตร์
Special Topics in Journalism
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 309 
JR 309 
การฝึกงานวารสารศาสตร์
Journalism Internship
3 ( 3 – 0 – 0 )
หรือ  
วส 310 
JR 310 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Individual Study
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือกวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ (15 หน่วยกิต)
วส 430 
JR 430 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าวขั้นสูง
Advanced News Reporting and Writing
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 431 
JR 431 
การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์
Editorial and Critique Writing
2 ( 2 – 0 – 0 )
วส 432 
JR 432 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บเพจ
Publication & Web Design Production
3 ( 2 – 2 – 0 )
วส 433 
JR 433 
การสื่อข่าวเฉพาะทาง
Specialized Reporting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 434 
JR 434 
การปฏิบัติการจัดทำหนังสือพิมพ์
Newspaper Workshop
2 ( 0 – 4 – 0 )
วส 435 
JR 435 
การปฏิบัติการจัดทำนิตยสาร
Magazine Workshop
2 ( 0 – 4 – 0 )
หรือ  
วส 436 
JR 436 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์
Online Journalism Workshop
2 ( 0 – 4 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือกวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (15 หน่วยกิต)
วส 440 
JR 440 
การรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast News Reporting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วส 441 
JR 441 
เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast News Techniques & Production Design
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 442 
JR 442 
ศิลปะการเป็นผู้บรรยายและผู้ประกาศข่าว
Newscaster Performance
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 443 
JR 443 
การบรรยายและการรายงานข่าวนอกสถานที่
Commentary & Field Reporting
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 444 
JR 444 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Journalism Workshop
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 445 
JR 445 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ทางวิทยุโทรทัศน์
Television Journalism Workshop
2 ( 1 – 2 – 0 )
วส 446 
JR 446 
การผลิตสารคดีเชิงข่าว
News Documentary Production
2 ( 1 – 2 – 0 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
วสศ. 201 
CJR 201 
การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Convergence Journalism

พื้นความรู้ : เคยเรียน นทศ. 112

ศึกษาพัฒนาการของเนื้อหาและสื่อทางวารสารศาสตร์ในยุคการหลอมรวมสื่อ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนักวารสารศาสตร์ ลักษณะเนื้อหาที่จะต้องใช้ในการนำเสนอของสื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง การบริหารเนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอขององค์กรสื่อ รวมถึงศึกษาผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคมและปัจเจกบุคคล และจริยธรรมของการนำเสนอข่าว

วสศ. 202 
CJR 202 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 1 (3 หน่วยกิต)
News Reporting I

ศึกษาและฝึกเขียนข่าว การสืบค้นข้อมูล ภูมิหลังของข่าว การสัมภาษณ์ การคิดประเด็น และการวางแผนการทำข่าว โครงสร้างข่าว ในสื่อวารสารศาสตร์ทุกประเภท รวมถึงจริยธรรมในการรายงานข่าว

วสศ. 203 
CJR 203 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 2 (3 หน่วยกิต)
News Reporting II

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 202

ศึกษาและฝึกเขียนข่าว โดยเน้นไปที่กลวิธีการรายงานข่าวเชิงลึก การรายงานข่าวเชิงตีความ การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ผ่านกรณีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงจริยธรรมในการรายงานข่าว

วสศ. 204 
CJR 204 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (2 หน่วยกิต)
Current Affairs

ศึกษาสภาวะ ภูมิหลัง ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอันส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของโลกปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในงานวารสารศาสตร์

วสศ. 205 
CJR 205 
การบรรณาธิการวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ (2 หน่วยกิต)
Print Journalism Editing

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 202

ศึกษาหลักทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ วิธีการคัดเลือกข่าว การพาดหัวข่าว การพิสูจน์อักษร การคัดเลือกภาพข่าวที่เป็นภาพนิ่ง การใช้ตัวอักษร เพื่อนำไปใช้ในการผลิตงานวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

วสศ. 301 
CJR 301 
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Photojournalism

พื้นความรู้ : เคยเรียน นทศ. 104

ศึกษาหลักการการสื่อสารด้วยภาพ และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ ประเภทของภาพ และการนำภาพไปใช้ในงานวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และออนไลน์ การเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การสรัางสรรค์ภาพเชิงวารสารศาสตร์ คุณลักษณะของภาพข่าววารสารศาสตร์ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของช่างภาพวารสารศาสตร์

วสศ. 302 
CJR 302 
เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast News Technique

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการผลิตข่าวของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วสศ. 303 
CJR 303 
การออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บเพจ (3 หน่วยกิต)
Publication and Web Design Production

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บไซต์ องค์ประกอบศิลป์ การใช้กราฟิกภาพประกอบ การเลือกใช้ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การใช้สีและอื่น ๆ ในการออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์

วสศ. 304 
CJR 304 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม (2 หน่วยกิต)
Convergence Journalism Management

ศึกษาลักษณะการบริหารองค์กรทางวารสารศาสตร์ การกำหนดนโยบาย แผนการบริหารงานแต่ละหน่วยภายในองค์กร การจัดการองค์กร การจัดหาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในงานวารสารศาสตร์ ผลกระทบของสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อการการบริหารเนื้อหา และการปรับตัวขององค์กรทางวารสารศาสตร์

วสศ. 305 
CJR 305 
การบรรณาธิการวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast Journalism Editing

พื้นความรู้ : เคยเรียน นทศ. 202 และ นทศ. 302

ศึกษาหลักทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ วิธีการคัดเลือกข่าว การพิสูจน์อักษร การคัดเลือกภาพข่าวที่เป็นภาพเคลื่อนไหว การใช้ตัวอักษร เพื่อนำไปใช้ในการผลิตงานวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

วสศ. 401 
CJR 401 
ประเด็นในงานวารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม (3 หน่วยกิต)
Special Topics in Convergence Journalism

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น ปัญหา และจริยธรรมในการดำเนินงานทางวารสารศาสตร์ โดยเน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และมีคุณค่าจากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพวารสารศาสตร์

วสศ. 402 
CJR 402 
การฝึกงานวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Journalism Internship

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา / เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.4

ฝึกงานทางด้านวารสารศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้หลักวิชาการที่เรียนมา ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพของการปฏิบัติงานที่แท้จริง และการหาทางแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดได้ โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วสศ. 403 
CJR 403 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3 หน่วยกิต)
Individual Study

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพวารสารศาสตร์ และทำรายงานอย่างละเอียด การศึกษาจะอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ประจำสาขาวิชา

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
วสศ. 211 
CJR 211 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Journalistic Writing

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียน วิธีการวางโครงเรื่อง วิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำ ภาษาและประโยคที่ถูกต้องของบทความและสารคดี ที่ปรากฏในสื่อวารสารศาสตร์ อาทิ บทบรรณาธิการ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ ตลอดจนจริยธรรมในการเขียน

วสศ. 311 
CJR 311 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท (3 หน่วยกิต)
Journalistic Writing across Media

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 201 / วสศ. 203 / และ วสศ. 211

ฝึกวิเคราะห์ประเด็น และเขียนเนื้อหาทางด้านวารสารศาสตร์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบของตัวสาร และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอผ่านสื่อวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ

วสศ. 312 
CJR 312 
วารสารศาสตร์เชิงวิจัย (3 หน่วยกิต)
Precision and Data Journalism

พื้นความรู้ : เคยเรียน สถ. 203 และ นทศ. 105

ศึกษาความสำคัญของงานวิจัยต่องานวารสารศาสตร์ เรียนรู้ถึงการจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย ทักษะในการแสวงหา กลั่นกรอง เลือกสรร จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขสถิติ โดยประยุกต์วิธีวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วมานำเสนอเป็นข่าว หรือการตั้งประเด็นการวิจัยแล้วดำเนินการวิจัยเอง จนสามารถนำเสนอผลวิจัยเป็นข่าวหรือบทความเพื่อนำไปใช้ในงานวารสารศาสตร์

วสศ. 411 
CJR 411 
การปฏิบัติการด้านหนังสือพิมพ์ (3 หน่วยกิต)
Newspaper Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 205 / วสศ. 303 / และ วสศ. 311

จัดทำหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

วสศ. 412 
CJR 412 
การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ทางวิทยุกระจายเสียง (3 หน่วยกิต)
Radio Journalism Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 302 / วสศ. 305 / และ วสศ. 311

จัดทำสถานีข่าววิทยุกระจายเสียงภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการนำเสนองานเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

วสศ. 413 
CJR 413 
การปฏิบัติการด้านนิตยสาร (3 หน่วยกิต)
Magazine Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 205 / วสศ. 303 / และ วสศ. 311

จัดทำนิตยสารและนิตยสารออนไลน์ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

วสศ. 414 
CJR 414 
การปฏิบัติการด้านวารสารศาสตร์ทางวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Television Journalism Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วสศ. 302 / วสศ. 305 / และ วสศ. 311

จัดทำสถานีข่าววิทยุโทรทัศน์ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการนำเสนองานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
วส 200 
JR 200 
หลักวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Principles of Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบการข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

วส 300 
JR 300 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว (3 หน่วยกิต)
News Reporting and Writing

ศึกษาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักการวารสารศาสตร์ การพิจารณาคุณค่าข่าว การสัมภาษณ์ การใช้ภาษาในการเขียนข่าว และเทคนิคในการสื่อข่าวอย่างถูกต้องด้วยความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม

วส 301 
JR 301 
การเขียนเพื่องานนิตยสาร (2 หน่วยกิต)
Magazine Article Writing

ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเขียนเพื่อสื่อนิตยสาร โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ประเภทของนิตยสาร กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การหาข้อมูล การตั้งชื่อเรื่อง การใช้ภาพประกอบ ตลอดจนการหาแหล่งสำหรับตีพิมพ์

วส 302 
JR 302 
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Photojournalism

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 104

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ ประเภทของภาพ และการนำภาพไปใช้ในงานวารสารศาสตร์ทั้งสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ การเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ภาพเชิงวารสารศาสตร์ คุณลักษณะของช่างภาพวารสารศาสตร์ จรรยาบรรณและ ความรับผิดชอบของช่างภาพวารสารศาสตร์

วส 303 
JR 303 
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในงานวารสารศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Information Technology in Journalism

ศึกษาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารทุกรูปแบบโดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยระบบเครือข่ายสำหรับค้นหา หรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์ใช้ในงานวารสารศาสตร์ เช่น การสื่อข่าวและรายงานข่าว การรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ วีดิโอเท็กซ์ กระดานข่าวสาร เวิลด์ไวด์เว็บ ข้อมูลทางราชการ การวิจัยและการรายงานข่าววิจัย ธนาคารข้อมูล การจัดเก็บและประมวลข้อมูล เป็นต้น

วส 304 
JR 304 
วารสารศาสตร์เชิงวิจัย (3 หน่วยกิต)
Precision Journalism

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 105

ศึกษาความสำคัญของงานวิจัยต่องานวารสารศาสตร์ เรียนรู้ถึงการจัดกับข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย ทักษะในการแสวงหา กลั่นกรอง เลือกสรร จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขสถิติ โดยประยุกต์วิธีวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วมานำเสนอเป็นข่าว หรือการตั้งประเด็นการวิจัยแล้วดำเนินการวิจัยเองจนสามารถนำเสนอผลวิจัยเป็นข่าว หรือบทความเพื่อนำไปใช้ในงานวารสารศาสตร์

วส 305 
JR 305 
การบรรณาธิการวารสารศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Journalism Editing

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 300

ศึกษาหลักทฤษฎีการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ วิธีการคัดเลือกข่าว การตรวจแก้ต้นฉบับ การเขียนพาดหัวข่าว การพิสูจน์อักษร ตลอดจนศึกษาถึงการเตรียมและตกแต่งต้นฉบับ การเขียนชื่อเรื่อง การใช้ตัวอักษร การเลือกและจัดภาพ การเข้าหน้าของหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

วส 306 
JR 306 
การบริหารงานสื่อวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
News Media Management

ศึกษาลักษณะการบริหารองค์กรทางวารสารศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจ การกำหนดนโยบาย แผนการบริหารงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดหาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานวารสารศาสตร์ ผลกระทบของสภาวะสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่องานวารสารศาสตร์และการปรับตัวขององค์กร

วส 307 
JR 307 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (3 หน่วยกิต)
Interpretation of Current Affairs

ศึกษาสภาวะ ภูมิหลัง ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอันส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของโลกปัจจุบัน ตลอดจนการตีความข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานวารสารศาสตร์

วส 308 
JR 308 
ประเด็นเฉพาะในงานวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Special Topics in Journalism

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น ปัญหา และจริยธรรมในการดำเนินงานทางวารสารศาสตร์ โดยเน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและมีคุณค่าจากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพวารสารศาสตร์

วส 309 
JR 309 
การฝึกงานวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Journalism Internship

พื้นความรู้ : เกรดเฉลี่ยสะสมปี 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.3 / สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

ฝึกงานทางด้านวารสารศาสตร์กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้หลักวิชาการที่เรียนมาตลอดจนให้รู้ถึง สภาพของการปฏิบัติงานที่แท้จริง และการหาทางแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วส 310 
JR 310 
การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3 หน่วยกิต)
Individual Study

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพวารสารศาสตร์ และทำรายงานอย่างละเอียด การศึกษาจะอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ประจำสาขาวิชา

วส 430 
JR 430 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าวขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced News Reporting and Writing

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 300

ฝึกทักษะในการสื่อข่าวและการเขียนข่าวขั้นสูง เช่น ข่าวเชิงตีความ ข่าวเชิงสืบสวน ข่าวเชิงการวิจัย รวมถึงเทคนิคการรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งข่าว เพื่อนำไปใช้ในงานด้านสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

วส 431 
JR 431 
การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์ (3 หน่วยกิต)
Editorial and Critique Writing

ศึกษาการเขียนบทบรรณาธิการและบทความแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์รูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการเลือกและนำเสนอประเด็น การใช้เหตุผล หลักการเรียบเรียงถ้อยคำ การสื่อความหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของผู้เขียน

วส 432 
JR 432 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บเพจ (3 หน่วยกิต)
Publication & Web Design Production

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บไซต์ องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ การใช้กราฟิก ภาพประกอบ การเลือกตัวอักษร ขนาดของอักษร การเลือกใช้สี และอื่น ๆ ในการออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสารและออกแบบหน้าเว็บไซต์

วส 433 
JR 433 
การสื่อข่าวเฉพาะทาง (3 หน่วยกิต)
Specialized Reporting

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 430

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเฉพาะทาง อาทิ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสื่อข่าวเฉพาะทาง

วส 434 
JR 434 
การปฏิบัติการด้านหนังสือพิมพ์ (2 หน่วยกิต)
Newspaper Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 305, วส 430 และ วส 432

จัดทำหนังสือพิมพ์ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

วส 435 
JR 435 
การปฏิบัติการด้านนิตยสาร (2 หน่วยกิต)
Magazine Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 305, วส 430 และ วส 432

จัดทำนิตยสารภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดการ

วส 436 
JR 436 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ออนไลน์ (2 หน่วยกิต)
Online Journalism Workshop

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 305, วส 430 และ วส 432

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการผลิตงานบนสื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยเน้นกระบวนการการผลิตครบวงจร ได้แก่ การสื่อข่าวเก็บรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกสาร เทคนิคการถ่ายทอดความหมาย การเขียน การออกแบบและจัดหน้าเว็บ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

วส 440 
JR 440 
การรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast News Reporting

พื้นความรู้ : เคยเรียน วส 300

ศึกษาหลักการสื่อข่าว การรวบรวมข่าว คัดเลือกข่าว และวิธีการเขียนข่าว โดยมุ่งเน้นการรายงานข่าว เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการนำเสนอข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และข่าวหนังสือพิมพ์ วิธีการและกระบวนการผลิตข่าว รูปแบบรายการข่าวประเภทต่าง ๆ เพื่อนำเสนอทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วส 441 
JR 441 
เทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast News Techniques & Production Design

พื้นความรู้: เคยเรียน วส 305 และ วส 440
พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาเทคนิคการผลิตข่าวโดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นไปที่การรายงานข่าวและเล่าเรื่องด้วยคำพูด ภาพข่าวและคอมพิวเตอร์กราฟิก การนำเสนอข่าวในสถานที่ การฝึกฝนการใช้กล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์ตัดต่อ เครื่องผสมสัญญาเสียงและภาพ

วส 442 
JR 442 
ศิลปะการเป็นผู้บรรยายและผู้ประกาศข่าว (2 หน่วยกิต)
Newscaster Performance

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นผู้บรรยาย ผู้ประกาศข่าวรายงานข่าว และผู้ดำเนินการรายการ โดยเน้นที่วิธีออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสม การพูดออกอากาศ การลงเสียง (Voice Over) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศ เช่น การแต่งกาย การแต่งหน้า การนั่ง การยืน และเดินอย่างถูกต้อง โดยภาควิชาจะจัดส่งสอบผู้ประกาศกับกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

วส 443 
JR 443 
การบรรยายและการรายงานข่าวภาคสนาม (2 หน่วยกิต)
Commentary & Field Reporting

ศึกษาและปฏิบัติการบรรยาย การรายงานข่าว การดำเนินรายการภาคสนาม เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในหน้าที่ เช่น การสืบค้นข้อมูลสนับสนุน การบริหารจัดการเวลา มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ และมีทักษะในการเป็นพิธีกร โฆษก ทั้งรายการปกติ ข่าวสั้น ข่าวด่วน การรายงานข่าว ณ ที่เกิดเหตุ

วส 444 
JR 444 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ทางวิทยุกระจายเสียง (2 หน่วยกิต)
Radio Journalism Workshop

พื้นความรู้: เคยเรียน วส 441

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการข่าว เพื่อนำเสนอผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง อาทิ การรายงานข่าว วิเคราะห์ข่าว สรุปข่าว โดยเน้นศึกษาการจัดแบ่งงานและหน้าที่ของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ระบบการทำงาน เทคนิคและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการผลิตรายการออกอากาศในมหาวิทยาลัย

วส 445 
JR 445 
การปฏิบัติงานวารสารศาสตร์ทางวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Television Journalism Workshop

พื้นความรู้: เคยเรียน วส 441

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการข่าว เพื่อนำเสนอผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ อาทิ การรายงานข่าว วิเคราะห์ข่าว สรุปข่าว โดยเน้นศึกษาการจัดแบ่งงานและหน้าที่ของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ระบบการทำงาน เทคนิคและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการผลิตรายการออกอากาศในมหาวิทยาลัย

วส 446 
JR 446 
การผลิตสารคดีเชิงข่าว (2 หน่วยกิต)
News Documentary Production

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตสารคดีเชิงข่าวในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในแง่มุมข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน เจาะลึกในเนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง การใช้ภาษาบรรยาย ภาพ และเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน

วส 450 
JR 450 
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Journalism

ศึกษาการไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร สำนักข่าวและแหล่งข่าว การทำงานของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ปัญหาการนำเสนอข่าวสารของประเทศกำลังพัฒนา และผลกระทบอันเกิดจากการพึ่งพาข่าวสารจากสำนักข่าวระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนา

วส 451 
JR 451 
หนังสือพิมพ์ชุมชนและหนังสือพิมพ์โรงเรียน (3 หน่วยกิต)
Community & School Newspaper

ศึกษาลักษณะ บทบาท หน้าที่ และผลกระทบของหนังสือพิมพ์ชุมชนและโรงเรียนที่มีต่อชุมชน ปัจจัยและองค์ประกอบทั้งที่เป็นส่วนเกื้อหนุนและที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ชุมชนและหนังสือพิมพ์โรงเรียน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างหนังสือพิมพ์ชุมชน หนังสือพิมพ์โรงเรียน กับหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

วส 452 
JR 452 
ผู้หญิงกับสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Women and Media

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับสื่อมวลชนในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในฐานะผู้ส่งสาร การนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของสารผู้รับสาร ได้แก่ บทบาทของผู้หญิงในงานสื่อมวลชน ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อ ผู้หญิงกับการใช้และการเปิดรับสื่อมวลชน ตลอดจนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการนำเสนอของสื่อมวลชน

วส 453 
JR 453 
ประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ (3 หน่วยกิต)
History of the Press

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานหนังสือพิมพ์ ตลอดจนศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิวัฒนาการของข่าว เสรีภาพของสื่อมวลชน การเซ็นเซอร์ ความสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์กับประวัติศาสตร์สังคม เช่น บทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตย เป็นต้น

วส 454 
JR 454 
ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในงานวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Legal and Ethical lssues in Journalism

ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานวารสารศาสตร์ อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การปกป้องแหล่งข่าว การละเมิดลิขสิทธิ์ การรับสินบน โดยเน้นกรณีศึกษา

วส 455 
JR 455 
การแปลข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
News Translation and Foreign Correspondence

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวต่างประเทศ โดยคำนึงถึงภาษาวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

วส 456 
JR 456 
วารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
Electronic Journalism

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดของการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งศึกษาขั้นตอน เทคนิคการปรับแต่งและประมวลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากงานเขียน ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เสียง ข้อมูลกราฟิก ฯลฯ เพื่อนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วส 457 
JR 457 
การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (3 หน่วยกิต)
Writing for Broadcast and Online Media

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อนำเสนอผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยเน้นเทคนิคการเขียน การใช้ภาษา และการใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของสื่อ

วส 458 
JR 458 
วารสารศาสตร์ออนไลน์ (3 หน่วยกิต)
Online Journalism

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา อิทธิพลที่สื่อออนไลน์มีต่องานวารสารศาสตร์และสังคม รวมไปถึงกระบวนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รวบรวมจุดเด่นของสื่อหลายประเภทเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟิก โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์

วส 459 
JR 459 
การเขียนบทความและสารคดี (3 หน่วยกิต)
Feature Article Writing

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคของการเขียนบทความและสารคดีรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อวารสารศาสตร์ ทั้งในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิธีการวางโครงเรื่อง ฝึกหัดเขียนบทความ บทวิเคราะห์ วิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำ การใช้ภาษาและประโยคที่ถูกต้อง

วส 460 
JR 460 
การรายงานข่าวกีฬา (3 หน่วยกิต)
Sport Reporting

ศึกษา พัฒนาทักษะและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการรายงานข่าวกีฬาแต่ละประเภท รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียนสารคดีเชิงสัมภาษณ์ บทความ คอลัมน์ประจำ ฯลฯ

วส 461 
JR 461 
การรายงานข่าวสืบสวนและเจาะลึก (3 หน่วยกิต)
Investigative Reporting

ฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิด วิเคราะห์ และตีความ เพื่อนำไปสู่การรายงานข่าว สารคดีเชิงข่าวที่เป็นประเด็นสาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม

วส 462 
JR 462 
การรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจ (3 หน่วยกิต)
Business & Economic Reporting

ศึกษาถึงวิธีการรายงานข่าวที่มีประเด็นสำคัญในแง่ธุรกิจและเศรษฐกิจ เป็นการแสวงหาข้อมูลให้เกิดการปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมจากแหล่งข่าวทางธุรกิจและเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชน

วส 463 
JR 463 
การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (3 หน่วยกิต)
Science, Medic & Environment Reporting

ศึกษาถึงวิธีการรายงานข่าวในประเด็นสำคัญทางวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นการแสวงหาข้อมูล ผลกระทบ การพัฒนาความก้าวหน้าที่มุ่งให้เกิดการปรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม จากแหล่งข่าวทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งของรัฐและเอกชน

วส 464 
JR 464 
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (3 หน่วยกิต)
Digital Publication Production

ศึกษากระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล การเตรียมต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ และการจัดส่งไฟล์งานสำหรับการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

วส 465 
JR 465 
การบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (3 หน่วยกิต)
Publication Business Management

ศึกษาการจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดโครงสร้าง และรูปแบบภายในองค์กร การจัดการด้วยบุคลากร การตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การบริหารด้านโฆษณา โดยอาศัยหลักและแนวคิดด้านทฤษฎีการจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด และแนวคิดการบริหารธุรกิจยุคใหม่

วส 466 
JR 466 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Publication Design Productions

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง การวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล ปัญหาทางการออกแบบทางการพิมพ์และแนวทางในการแก้ไข

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา