เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ

การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นการผลิต การกำกับภาพยนตร์ การกำกับศิลป์ และการถ่ายทำ
การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการจัดการ และการบริหารงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ภาพยนตร์ศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

นอกจากนี้ภาควิชาฯ มุ่งสร้างผลงานภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์ และคุณภาพทางด้านบทภาพยนตร์ การแสดง และการกำกับการแสดง เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการวิเคราะห์วิจารณ์

ผู้ที่เลือกเข้าศึกษาสาขาภาพยนตร์สามารถทำงานในสายงานภาพยนตร์ได้ตามทักษะความชำนาญ เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์ (Film Director) ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) ถ่ายภาพ ตัดต่อ เทคนิคพิเศษด้านต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง (Film Producer) ผู้ประสานงาน (Film Coordinator) และนักเขียนนักวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Critique)
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
• เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
• เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 101 
FLM 101 
สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 0 )
รวม 17 ( 16 – 2 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 102 
FLM 102 
เทคนิคภาพยนตร์
Film Techniques
2 ( 0 – 4 – 2 )
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 2 วิชา จาก 6 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 18 ( 15 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 3 ( 3 – 0 – 6 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา *
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล **
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ภพย. 203 
FLM 203 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
Film History
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 204 
FLM 204 
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Arts of Storytelling
2 ( 2 – 2 – 0 )
ภพย. 207 
FLM 207 
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
2 ( 0 – 4 – 2 )
* รวม 19 ( 16 – 8 – 26 )
** รวม 19 ( 15 – 10 – 25 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล *
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
หรือ  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา **
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 205 
FLM 205 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 206 
FLM 206 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์
Design and Visualization Workshop for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 208 
FLM 208 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
International Film Industry
3 ( 3 – 0 – 0 )
* รวม 19 ( 14 – 10 – 27 )
** รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด ก.
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ
Directing for the Screen
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 310 
FLM 310 
การกำกับศิลป์
Art Direction
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 311 
FLM 311 
ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์
Art Appreciation for Film
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 312 
FLM 312 
ปฏิบัติการการออกแบบภาพยนตร์
Production Design Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด ข.
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ
Directing for the Screen
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 320 
FLM 320 
การบันทึกเสียงสำหรับงานภาพยนตร์
Sound Recording for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 321 
FLM 321 
ดนตรีวิจักษ์เพื่องานภาพยนตร์
Music Appreciation for Film
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 322 
FLM 322 
ปฏิบัติการการผลิตเสียงในงานภาพยนตร์
Audio Post Production Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด ค.
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ
Directing for the Screen
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 330 
FLM 330 
การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง
Advanced Cinematography
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 311 
FLM 311 
ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์
Art Appreciation for Film
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 332 
FLM 332 
การจัดแสงสำหรับงานภาพยนตร์
Lighting for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด ง.
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ
Directing for the Screen
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 340 
FLM 340 
การกำกับนักแสดงสำหรับงานภาพยนตร์
Directing Actors for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 341 
FLM 341 
ผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร
Film Authorship
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 342 
FLM 342 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง
Advanced Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ หมวด จ.
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ
Directing for the Screen
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 350 
FLM 350 
การตัดต่อภาพยนตร์
Film Editing
3 ( 1 – 4 – 2 )
ภพย. 351 
FLM 351 
การสร้างผลพิเศษทางภาพสำหรับงานภาพยนตร์
Visual Effects for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 13 – 12 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 352 
FLM 352 
ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต
Post Production Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
Digital Film Production Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 435 
FLM 435 
ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์
Degree Project Preparation Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
2 ( 2 – 2 – 0 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 8 – 10 – 16 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 436 
FLM 436 
โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์
Degree Project in Film
3 ( 1 – 4 – 2 )
ภพย. 400 
FLM 400 
สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม
Seminar in Film and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 9 ( 7 – 4 – 14 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 101 
FLM 101 
สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 0 )
รวม 17 ( 16 – 2 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 102 
FLM 102 
เทคนิคภาพยนตร์
Film Techniques
2 ( 0 – 4 – 2 )
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 2 วิชา จาก 6 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 18 ( 15 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 3 ( 3 – 0 – 6 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา *
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล **
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ภพย. 203 
FLM 203 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
Film History
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 204 
FLM 204 
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Arts of Storytelling
2 ( 2 – 2 – 0 )
ภพย. 207 
FLM 207 
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
2 ( 0 – 4 – 2 )
* รวม 19 ( 16 – 8 – 26 )
** รวม 19 ( 15 – 10 – 25 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล *
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
หรือ  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา **
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 205 
FLM 205 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 206 
FLM 206 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์
Design and Visualization Workshop for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 208 
FLM 208 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
International Film Industry
3 ( 3 – 0 – 0 )
* รวม 19 ( 14 – 10 – 27 )
** รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 360 
FLM 360 
การบริหารและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
Film Administration and Distribution
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 361 
FLM 361 
การวางแผนการผลิตภาพยนตร์
Production Planning for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 15 – 4 – 26 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 362 
FLM 362 
การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์
Film Curating and Exhibition
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 18 – 0 – 24 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 437 
FLM 437 
การฝึกงานภาพยนตร์
Film Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
รวม 3 ( 0 – 36 – 6 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 441 
FLM 441 
การอำนวยการสร้างภาพยนตร์
Producing for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 435 
FLM 435 
ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์
Degree Project Preparation Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
2 ( 2 – 2 – 0 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 12 ( 8 – 10 – 16 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 436 
FLM 436 
โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์
Degree Project in Film
3 ( 1 – 4 – 2 )
ภพย. 400 
FLM 400 
สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม
Seminar in Film and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 9 ( 7 – 4 – 14 )ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 101 
FLM 101 
สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 0 )
รวม 17 ( 16 – 2 – 28 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ภพย. 102 
FLM 102 
เทคนิคภาพยนตร์
Film Techniques
2 ( 0 – 4 – 2 )
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 2 วิชา จาก 6 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 18 ( 15 – 6 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 3 ( 3 – 0 – 6 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา *
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล **
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
ภพย. 203 
FLM 203 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
Film History
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 204 
FLM 204 
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Arts of Storytelling
2 ( 2 – 2 – 0 )
ภพย. 207 
FLM 207 
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
2 ( 0 – 4 – 2 )
* รวม 19 ( 16 – 8 – 26 )
** รวม 19 ( 15 – 10 – 25 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล *
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
หรือ  
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา **
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 205 
FLM 205 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 206 
FLM 206 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์
Design and Visualization Workshop for Film
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 208 
FLM 208 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
International Film Industry
3 ( 3 – 0 – 0 )
* รวม 19 ( 14 – 10 – 27 )
** รวม 19 ( 15 – 8 – 28 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 370 
FLM 370 
แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์และทฤษฎีภาพยนตร์
Contemporary Themes in Film: Theory and Practice
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 371 
FLM 371 
สุนทรียศาสตร์ขั้นสูงในงานภาพยนตร์
Advanced Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์
Film Analysis and Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 18 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ภพย. 372 
FLM 372 
พื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหว
Space, Time, Sound, and Moving Images
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 373 
FLM 373 
ภาพยนตร์และคนดู
Film and Spectatorship
3 ( 3 – 0 – 0 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 17 ( 15 – 4 – 26 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาพยนตร์ เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ภพย. 342 
FLM 342 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง
Advanced Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
หรือ  
ภพย. 471 
FLM 471 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
Alternative Filmmaking Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 435 
FLM 435 
ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์
Degree Project Preparation Workshop
2 ( 0 – 4 – 2 )
ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
2 ( 2 – 2 – 0 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 11 – 10 – 22 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ภพย. 436 
FLM 436 
โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์ *
Degree Project in Film
3 ( 1 – 4 – 2 )
หรือ  
ภพย. 437 
FLM 437 
การฝึกงานภาพยนตร์ **
Film Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
ภพย. 400 
FLM 400 
สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม
Seminar in Film and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม 9 ( 5 – 8 – 14 )
** รวม 9 ( 4 – 40 – 20 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
ภย 200 
FM 200 
สุนทรียะแห่งภาพยนตร์
Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 300 
FM 300 
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์
Fundamental of Film Production
2 ( 2 – 0 – 0 )
ภย 301 
FM 301 
การฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน
Basic Training of Acting
2 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 302 
FM 302 
วิวัฒนาการภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกัน
Surveys of European and American Films
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 303 
FM 303 
วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเซียน
Surveys of Asian Films
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 304 
FM 304 
ศิลปะการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
2 ( 2 – 0 – 3 )
ภย 305 
FM 305 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์
Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 306 
FM 306 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์
Design and Visualization Workshop for Film
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 307 
FM 307 
การถ่ายภาพยนตร์
Cinematography
2 ( 0 – 4 – 0 )
ภย 308 
FM 308 
การจัดการธุรกิจภาพยนตร์
Film Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 309 
FM 309 
ทฤษฎีภาพยนตร์ และการวิจารณ์
Film Theory and Criticism
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 400 
FM 400 
สัมมนาภาพยนตร์กับสังคม
Seminar in Film and Society
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต)
    • หมวด ก. วิชาเอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
ภย 430 
FM 430 
การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์
Art Direction
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 431 
FM 431 
การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง
Advanced Screenwriting Workshop
2 ( 0 – 4 – 4 )
ภย 432 
FM 432 
การกำกับนักแสดงในงานภาพยนตร์
Directing the Actors for Film
2 ( 0 – 4 – 0 )
ภย 433 
FM 433 
การผลิตภาพยนตร์
Film Production I
2 ( 0 – 4 – 6 )
ภย 434 
FM 434 
การผลิตภาพยนตร์ 2
Film Production II
3 ( 0 – 4 – 6 )
ภย 435 
FM 435 
ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต
Post Production Workshop
2 ( 0 – 4 – 6 )
ภย 436 
FM 436 
การผลิตภาพยนตร์ 3
Film Production III
3 ( 0 – 4 – 6 )
    • หมวด ข. วิชาเอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภย 440 
FM 440 
การบริหารและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์
Film Administration and Distribution
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 441 
FM 441 
การวางแผนการผลิตภาพยนตร์
Production Planning for Film
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 442 
FM 442 
การอำนวยการผลิตภาพยนตร์
Producing for Film
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 443 
FM 443 
การบริหารงานนิทรรศการภาพยนตร์
Film Curating and Exhibition
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 444 
FM 444 
กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
Legal and Ethical Issues in Film Industry
3 ( 3 – 0 – 0 )
    • หมวด ค. วิชาเอกเลือกภาพยนตร์ศึกษา
ภย 450 
FM 450 
แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์และทฤษฎีภาพยนตร์
Contemporary Themes in Film : Theory and Practice
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 451 
FM 451 
ผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร
Film Authorship
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 452 
FM 452 
บริบทแห่งภาพยนตร์
Film as Text
3 ( 3 – 0 – 0 )
ภย 453 
FM 453 
สุนทรียศาสตร์ในงานภาพยนตร์ขั้นสูง
Advanced Film Aesthetics
3 ( 3 – 0 – 3 )
ภย 454 
FM 454 
ภาพยนตร์และคนดู
Film and Spectatorship
3 ( 3 – 0 – 3 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
      › วิชาเอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
         • หมวด ก.
         • หมวด ข.
         • หมวด ค
         • หมวด ง.
         • หมวด จ.
      › วิชาเอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
      › วิชาเอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
ภพย. 101 
FLM 101 
สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Aesthetics

ศึกษาภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนและศิลปะโดยพิจารณาภาพกว้างทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ จากแนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมตามยุคสมัย ตลอดทั้งศึกษาองค์ประกอบภาพยนตร์ในแง่สุนทรียะ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว มุมกล้อง ที่ประกอบสร้างขึ้นเป็นภาษาภาพยนตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพยนตร์ในระดับลึกซึ้งขึ้น

ภพย. 102 
FLM 102 
เทคนิคภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Techniques

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในสายงานการผลิตภาพยนตร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

ภพย. 203 
FLM 203 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film History

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์จากจุดกำเนิดจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มทางศิลปะ และผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ศึกษาแนวความคิดผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญในแต่ละยุคสมัย

ภพย. 204 
FLM 204 
ศิลปะการเล่าเรื่อง (2 หน่วยกิต)
Arts of Storytelling

ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราว ความสำคัญของนาฏการ (Dramatic Action) กลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ ศึกษาตัวอย่างจากบทภาพยนตร์ บทประพันธ์ และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ

ภพย. 205 
FLM 205 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Screenwriting Workshop

พื้นความรู้: สอบผ่าน ภพย. 204

ศึกษาหลักการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ การสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึกผ่านภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร และการพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 206 
FLM 206 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Design and Visualization Workshop for Film

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางศิลปะเพื่อการออกแบบในงานภาพยนตร์ เส้น สี แสง เงา องค์ประกอบ การจัดวาง ตลอดจนความมีเอกภาพทางศิลปะ ศึกษาผลงานภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นด้านองค์ประกอบศิลป์ ฝึกปฏิบัติการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์ (Storyboard) การถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยภาพนิ่ง (Still Cinematography) การออกแบบใบปิดภาพยนตร์ (Poster)

ภพย. 207 
FLM 207 
การถ่ายภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Cinematography

ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการถ่ายภาพยนตร์ด้วยกล้องประเภทต่างๆ การจัดแสงเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน

ภพย. 208 
FLM 208 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ (3 หน่วยกิต)
International Film Industry

ศึกษาภาพกว้างของระบบ รูปแบบ โครงสร้าง และภาพรวมการบริหารงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และนานาชาติที่สำคัญ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กฏหมายควบคุมและส่งเสริมต่างๆ พระราชบัญญัติภาพยนตร์ รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ภพย. 309 
FLM 309 
การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Analysis and Criticism

ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ จรรยาบรรณของนักวิจารณ์ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

ภพย. 400 
FLM 400 
สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม (3 หน่วยกิต)
Seminar in Film and Society

สัมมนาความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ วิเคราะห์ปัญหาและหนทางแก้ไข แนวโน้มของภาพยนตร์ในอนาคต เนื้อหาและแนวคิดที่เป็นผลสะท้อนมาจากสังคม ตลอดจนวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับสังคม

ภพย. 435 
FLM 435 
ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์ (3 หน่วยกิต)
Degree Project Preparation Workshop

นำเสนอหัวข้อโครงการสารนิพนธ์ที่สนใจ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผน หาข้อมูล และงบประมาณ เตรียมการสำหรับการผลิตโครงการสารนิพนธ์ การวัดผลวิชานี้ให้ถือเกณฑ์ S และ U เป็นเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่านตามลำดับโครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์ (Degree Project in Film)

ภพย. 436 
FLM 436 
โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Degree Project in Film

ดำเนินการผลิตโครงการสารนิพนธ์ที่ผ่านเกณฑ์ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำโครงการผลิตสารนิพนธ์ภาพยนตร์ ดังนี้
1. นักศึกษาที่จะลงทะเบียน ต้องผ่านวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเอกบังคับครบทุกวิชา และวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป
3. การวัดผลถือระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 (เกรด C) ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ผ่าน
4. มีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
      › วิชาเอกเลือกการผลิตภาพยนตร์
         • หมวด ก.
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ (2 หน่วยกิต)
Directing for the Screen

ศึกษาหลักการการเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพ ทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ

ภพย. 310 
FLM 310 
การกำกับศิลป์ (2 หน่วยกิต)
Art Direction

ศึกษาทฤษฎีและหลักการกำกับศิลป์ หน้าที่ทีมงาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทำอุปกรณ์ประกอบฉาก การแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างเทคนิคพิเศษ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในฉากให้สอดคล้องกับเรื่องราว

ภพย. 311 
FLM 311 
ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Art Appreciation for Film

ศึกษาสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เนื้อหาและรูปแบบของศิลปะยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ทางด้านสุนทรียะในการเสพศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง และสื่อความหมายในภาพยนตร์

ภพย. 312 
FLM 312 
ปฏิบัติการการออกแบบภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Production Design Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 310

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ การประดิษฐ์อุปกรณ์จำลองเฉพาะฉาก การค้นคว้าหาข้อมูล การควบคุมภาพรวมในสายงานออกแบบงานสร้าง การทำงานร่วมกับผู้กำกับและผู้กำกับภาพเพื่อกำหนดทิศทางการเล่าเรื่อง สื่อความหมายและอารมณ์ ผ่านองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก สถานที่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production

ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ และฝึกกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (2 หน่วยกิต)
Digital Film Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 433

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลที่สมบูรณ์

         • หมวด ข.
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ (2 หน่วยกิต)
Directing for the Screen

ศึกษาหลักการการเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ

ภพย. 320 
FLM 320 
การบันทึกเสียงสำหรับงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Sound Recording for Film

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบันทึกเสียงในงานภาพยนตร์ ขั้นตอนการทำงานด้านการบันทึกเสียงในการถ่ายทำ ภาพยนตร์ การเลือกใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์

ภพย. 321 
FLM 321 
ดนตรีวิจักษ์เพื่องานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Music Appreciation For Film

ศึกษาสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ทางด้านสุนทรียะในการรับฟังดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และสื่อความหมายในภาพยนตร์

ภพย. 322 
FLM 322 
ปฏิบัติการการผลิตเสียงในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Audio Post Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 320

ศึกษาขั้นตอน และกระบวนการผลิตเสียงในงานภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหลังการถ่ายทำ การตัดต่อเสียง On-line และ off-line เสียงประกอบในภาพยนตร์ (Foley) การทำ ADR (Automated Dialogue Replacement) การออกแบบเสียง (Sound Design)

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production

ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ และฝึกกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (2 หน่วยกิต)
Digital Film Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 433

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลที่สมบูรณ์

         • หมวด ค.
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ (2 หน่วยกิต)
Directing for the Screen

ศึกษาหลักการการเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ

ภพย. 311 
FLM 311 
ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Art Appreciation for Film

ศึกษาสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เนื้อหาและรูปแบบของศิลปะยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ทางด้านสุนทรียะในการเสพศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์ การเล่าเรื่อง และสื่อความหมายในภาพยนตร์

ภพย. 330 
FLM 330 
การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Cinematography

ศึกษาทฤษฎีและการถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง การเลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดแสง ศึกษาคุณสมบัติ ศักยภาพ ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบผล และความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้

ภพย. 332 
FLM 332 
การจัดแสงสำหรับงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Lighting for Film

ศึกษาจิตวิทยาการจัดแสง การเลือกใช้อุปกรณ์ด้านแสง ฝึกจัดแสง และใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อให้เกิดแสงและบรรยากาศที่ต้องการ ฝึกปฏิบัติการจัดแสงเพื่อเล่าเรื่องและสื่อความหมาย

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production

ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ และฝึกกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (2 หน่วยกิต)
Digital Film Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 433

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลที่สมบูรณ์

         • หมวด ง.
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ (2 หน่วยกิต)
Directing for the Screen

ศึกษาหลักการการเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ

ภพย. 340 
FLM 340 
การกำกับนักแสดงสำหรับงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Directing Actors for Film

ศึกษาหลักการกำกับการแสดง การตีความบทภาพยนตร์ การประเมินศักยภาพนักแสดง การแก้ไขปัญหาของนักแสดงเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกับนักแสดงในการกำกับภาพยนตร์

ภพย. 341 
FLM 341 
ผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร (3 หน่วยกิต)
Film Authorship

ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ จากการมองผู้กำกับฯ ในฐานะประพันธกรผู้มีอิทธิพลสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏในงานภาพยนตร์ โดยศึกษาชีวิตของผู้กำกับฯ แต่ละคนควบคู่ไปกับปัจจัยรายรอบที่ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นและพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบเฉพาะตัวดังกล่าว

ภพย. 342 
FLM 342 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Screenwriting Workshop

ศึกษาหลักการและเทคนิคการปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาว ปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์โดยเน้นการพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งผสมผสานอย่างลงตัวทั้งด้านเนื้อหา สไตล์และรูปแบบ โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร การพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ขนาดยาวที่สมบูรณ์

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production

ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ และฝึกกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (2 หน่วยกิต)
Digital Film Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 433

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลที่สมบูรณ์

         • หมวด จ.
ภพย. 300 
FLM 300 
การกำกับภาพ (2 หน่วยกิต)
Directing for the Screen

ศึกษาหลักการการเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบภาพ การกำหนดมุมภาพ ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ

ภพย. 350 
FLM 350 
การตัดต่อภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Editing

ศึกษาศิลปะและหลักการตัดต่อภาพยนตร์ พัฒนาการทางความคิดด้านการลำดับภาพเพื่อเล่าเรื่องและสื่อความหมาย ศึกษางานของนักตัดต่อคนสำคัญ ขั้นตอนการทำงานและเทคนิควิธีการใช้งานอุปกรณ์เพื่อการตัดต่อ ฝึกตัดต่อภาพยนตร์

ภพย. 351 
FLM 351 
การสร้างผลพิเศษทางภาพสำหรับงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Visual Effects for Film

ฝึกปฏิบัติการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ การสร้างภาพ 3 มิติ การเคลื่อนไหว การสร้างพื้นผิว การจัดแสง เทคนิคการซ้อนภาพ การทำโรโตสโคปปิง (Rotoscoping) โมชันแคปเจอร์เบื้องต้น (Motion Capture)

ภพย. 352 
FLM 352 
ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต (2 หน่วยกิต)
Post Production Workshop

ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการหลังการผลิต รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางภาพยนตร์ เพื่อฝึกการตัดต่อ การบันทึกเสียง การสร้างเทคนิคพิเศษขั้นพื้นฐาน

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 433 
FLM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production

ศึกษาเทคนิคการเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ และฝึกกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นด้วยอุปกรณ์ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

ภพย. 434 
FLM 434 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (2 หน่วยกิต)
Digital Film Production Workshop

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 433

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การเล่าเรื่องและสื่อความหมายด้วยภาพ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่นๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ดิจิทัลที่สมบูรณ์

      › วิชาเอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์
ภพย. 360 
FLM 360 
การบริหารและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Administration and Distribution

ศึกษาหลักในการบริหารงานด้านภาพยนตร์ โครงสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ กระบวนการพัฒนาโครงการภาพยนตร์ ศึกษาแผนและความเป็นไปได้ของโครงการ การกำหนดและควบคุมงบประมาณ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ภพย. 361 
FLM 361 
การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Production Planning for Film

ศึกษาหลักและขั้นตอนในการวางแผนการผลิตภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในกองถ่ายภาพยนตร์ การจัดการและบริหารงานภายในกองถ่ายภาพยนตร์ การประสานงาน ธุรกิจ การจัดเตรียมบท และการวางแผนเพื่อการถ่ายทำ ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ โดยจะฝึกปฏิบัติร่วมกับกับรายวิชาการผลิตภาพยนตร์

ภพย. 362 
FLM 362 
การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Curating and Exhibition

ศึกษากระบวนการจัดงานนิทรรศการภาพยนตร์ แนวทางการสร้างเครือข่าย การวิเคราะห์แนวคิด รวบยอดของงาน การติดต่อประสานงาน การเลือกภาพยนตร์เข้าฉาย รวมถึงการศึกษาตลาดภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ การทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 437 
FLM 437 
การฝึกงานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Internship

พื้นความรู้ : เกรดเฉลี่ยสะสมปี 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.5 / สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การฝึกงานกับบริษัทผลิตภาพยนตร์ สตูดิโอภาพยนตร์ บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental Company) โปรดักชั่นเฮ้าส์ที่ผลิตภาพยนตร์โฆษณา หรือสถานีโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ เช่น การผลิตภาพยนตร์ การผลิตสารคดี การผลิตภาพยนตร์โฆษณา การเขียนบท เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ภพย. 441 
FLM 441 
การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Producing for Film

ศึกษาบทบาทของผู้อำนวยการสร้าง หลักการบริหารงาน การจัดการเพื่อการอำนวยการผลิตภาพยนตร์ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณของผู้ผลิตภาพยนตร์ การจัดการการเงิน การจัดหาเงินทุน การกำหนดและควบคุมงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ฝึกปฏิบัติการอำนวยการสร้างภาพยนตร์ร่วมกับรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล

      › วิชาเอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก
ภพย. 342 
FLM 342 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Screenwriting Workshop

ศึกษาหลักการและเทคนิคการปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาว ปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งด้านรูปแบบโครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์โดยเน้นการพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งผสมผสานอย่างกลมกลืนทั้งด้านเนื้อหา สไตล์และรูปแบบ โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลีกษณะนิสัยตัวละคร การพัฒนาเรื่องราวไปสู่บทภาพยนตร์ขนาดยาวที่สมบูรณ์

ภพย. 370 
FLM 370 
แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์และทฤษฎีภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Contemporary Themes in Film: Theory and Practice

ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่น่าสนใจในภาพยนตร์ร่วมสมัย ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความตื่นตัว สถานการณ์ทางสังคม และพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีภาพยนตร์ที่อยู่เบื้องหลังและมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ความนิยม และการตอบรับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความรุนแรงในภาพยนตร์ (Violence) ภาพยนตร์ของเพศที่สาม (Queer Film) ภาพยนตร์โลกที่สาม (Third World Cinema) เป็นต้น

ภพย. 371 
FLM 371 
สุนทรียศาสตร์ขั้นสูงในงานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Advanced Film Aesthetics

พื้นความรู้ : สอบผ่าน ภพย. 101

ศึกษาพัฒนาการทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์แบบใหม่ (New Aesthetics) ของภาพยนตร์ศิลปะ ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์คัลท์ (Cult Film) หรือภาพยนตร์ที่มีความสุดขอบ (Cutting-edge) ทางศิลปะ และสุนทรียะ วิเคราะห์ผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post-modernism) และสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน

ภพย. 372 
FLM 372 
พื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหว (2 หน่วยกิต)
Space, Time, Sound, and Moving Images

ศึกษาความสำคัญของการใช้พื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์รูปแบบต่างๆ พัฒนาการทางความคิดและผลงานของนักสร้างภาพยนตร์คนสำคัญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการขยายขอบเขตของศิลปะภาพยนตร์ไปสู่ความเป็นสื่อใหม่ (New Media) ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานจากประสบการณ์การฟังและการเห็น (Listening & Seeing) และการทำงานในรูปแบบศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site-Specific Art)

ภพย. 373 
FLM 373 
ภาพยนตร์และคนดู (3 หน่วยกิต)
Film and Spectatorship

ศึกษาตัวบท การตีความและการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ วัย เชื้อชาติ ผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism)

ภพย. 431 
FLM 431 
กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง (2 หน่วยกิต)
Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง อันประกอบไปด้วยช่องทางอันหลากหลาย การเป็นผู้ประกอบการ การติดต่อเจรจา การนำเสนอโครงการ การมองหาตลาด การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การสร้างเครือข่าย การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนธุรกิจด้านภาพยนตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภพย. 471 
FLM 471 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (2 หน่วยกิต)
Alternative Filmmaking Workshop

ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องและประเภทของภาพยนตร์ที่หลากหลาย ศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบและประเภทดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ทางเลือกที่สมบูรณ์

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
ภย 200 
FM 200 
สุนทรียะแห่งภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Aesthetics

ศึกษาภาพยนตร์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารความคิด และในฐานะที่เป็นผลงานทางศิลปะ โดยพิจารณาภาพกว้างทางประวัติศาสตร์และ วิวัฒนาการของภาพยนตร์ อันเป็นผลมาจากแนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคม ศึกษาประเภทของภาพยนตร์องค์ประกอบทางสุนทรียะ ในงานภาพยนตร์ ภาพ เสียง มุมกล้อง การเคลื่อนไหวที่ประกอบขึ้นเป็นภาษาของภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพยนตร์ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น

ภย 300 
FM 300 
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Fundamental of Film Production

ศึกษาขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ หน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ในสายงานการผลิตภาพยนตร์ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์

ภย 301 
FM 301 
การฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)
Basic Training of Acting

ศึกษาหลักและทฤษฎีการแสดงสมัยใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของการแสดงที่ดี ฝึกการแสดงเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงการนำวัตถุดิบของมนุษย์ คือ ร่างกาย เสียง และจิตใจมาใช้ในการแสดงอย่างมีศิลปะ โดยมุ่งเน้นความจริงในการแสดง ตลอดจนเข้าใจปัญหาทางการแสดงจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับด้วยตนเอง รวมทั้งการแก้ปัญหาทางการแสดง ความเข้าใจในเรื่องมุมกล้องกับการแสดง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปใช้กับนักแสดงอื่น ๆ ในอนาคต

ภย 302 
FM 302 
วิวัฒนาการภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกัน (3 หน่วยกิต)
Surveys of European and American Films

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกันจากยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญ

ภย 303 
FM 303 
วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชียน (3 หน่วยกิต)
Surveys of Asian Films

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ในเอเชียจากยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญ

ภย 304 
FM 304 
ศิลปะการเล่าเรื่อง (2 หน่วยกิต)
Arts of Storytelling

ศึกษาคุณลักษณะของเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราวความสำคัญของนาฏการ (Dramatic Action) กลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่าง ๆ ศึกษาตัวอย่างจากบทประพันธ์ บทละคร บทภาพยนตร์ที่หลากหลาย

ภย 305 
FM 305 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Screenwriting Workshop

ศึกษาหลักการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งในด้านรูปแบบโครงสร้าง และองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่าง โครงเรื่องขยาย การสร้างลักษณะนิสัยตัวละคร และการพัฒนาเรื่องราวจนไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

ภย 306 
FM 306 
ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Design and Visualization Workshop for Film

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางศิลปะเพื่อการออกแบบในงานภาพยนตร์ เส้น สี แสง เงา องค์ประกอบ การจัดวาง ตลอดจนความมีเอกภาพทางศิลปะ ศึกษาผลงานภาพยนตร์ที่มีความดีเด่นในด้านองค์ประกอบศิลป์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างฉาก การจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์

ภย 307 
FM 307 
การถ่ายภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Cinematography

ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการถ่ายภาพยนตร์ การจัดแสง คุณสมบัติของฟิล์มและกล้องประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์

ภย 308 
FM 308 
การจัดการธุรกิจภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Management

ศึกษาหลักในการบริหารงานภาพยนตร์ การวางแผนและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกำหนดและควบคุมงบประมาณ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การส่งเสริมการขาย และระบบธุรกิจภาพยนตร์

ภย 309 
FM 309 
ทฤษฎีภาพยนตร์และการวิจารณ์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Film Theory and Criticism

ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ จรรยาบรรณของนักวิจารณ์ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

ภย 400 
FM 400 
สัมมนาภาพยนตร์กับสังคม (3 หน่วยกิต)
Seminar in Film and Society

สัมมนาความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ วิเคราะห์ปัญหา แนวโน้มของภาพยนตร์ เนื้อหาและแนวคิดที่เป็นผลสะท้อนมาจากสังคม ตลอดจนวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับสังคม

ภย 430 
FM 430 
การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Art Direction

ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภท รูปแบบรายการเทคนิคการควบคุม การตัดต่อและการผสมเสียง ตลอดจนฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร

ภย 431 
FM 431 
ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง (2 หน่วยกิต)
Advanced Screenwriting Workshop

ศึกษาหลักการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้งในด้านรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์ การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เน้นการเล่าเรื่องในลักษณะของ Alternative Narrative หรือ Anti-Classical Narrative

ภย 432 
FM 432 
การกำกับนักแสดงในงานภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Directing the Actor for Film

ศึกษาหลักการแสดงที่ถูกต้อง หลักการกำกับการแสดง การประเมินศักยภาพของนักแสดง การฝึกนักแสดงให้ค้นพบศักยภาพสูงสุด การตีความเพื่อเข้าถึงบท แก่นความคิดของเรื่อง ตัวละคร และความต้องการของตัวละคร ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของนักแสดงเพื่อใช้ในการกำกับนักแสดงสำหรับภาพยนตร์

ภย 433 
FM 433 
การผลิตภาพยนตร์ (2 หน่วยกิต)
Film Production I

ศึกษาขั้นตอนและฝึกกำกับภาพยนตร์เงียบ โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำอื่น ๆ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์เงียบที่สมบูรณ์

ภย 434 
FM 434 
การผลิตภาพยนตร์ 2 (2  หน่วยกิต)
Film Production II

ศึกษาการสอดแทรกเนื้อหาสาระของภาพยนตร์และการนำเสนอความคิดที่เป็นตรรกะ รวมทั้งการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความตื่นตาตื่นใจต่อผู้ชม การศึกษาวิชานี้จะเน้นการผลิตภาพยนตร์ที่มีการเล่าเรื่องในลักษณะที่เป็น Classical Narrative หรือภาพยนตร์บันเทิง นักศึกษาที่จะผ่านวิชานี้จะต้องนำเสนอผลงานเป็นภาพยนตร์สั้น 1 เรื่อง

ภย 435 
FM 435 
ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต (2  หน่วยกิต)
Post Production Workshop

ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการหลังการผลิต รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการทางภาพยนตร์ เพื่อฝึกการตัดต่อ การบันทึกเสียง การสร้างเทคนิคพิเศษขั้นพื้นฐาน

ภย 436 
FM 436 
การผลิตภาพยนตร์ 3 (3  หน่วยกิต)
Film Production III

นักศึกษาต้องผลิตภาพยนตร์ 1 เรื่อง ที่แสดงถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความเป็น Authorship ของนักภาพยนตร์เน้นการสร้างภาพยนตร์ที่เป็น Style ของตนเอง รวมถึงลักษณะความเป็น Individual Expression การรู้จักใช้ความหมายทาง Cinematic Codes และ การใช้เสียงและภาพให้ได้จังหวะที่สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน วิชานี้ถือเป็นวิชาปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิชาเป็นรายกลุ่ม

ภย 440 
FM 440 
การบริหารและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ (3  หน่วยกิต)
Film Administration and Distribution

ศึกษาหลักในการบริหารงานด้านภาพยนตร์ การศึกษาแผนและความเป็นไปได้ของโครงการ การกำหนดและควบคุมงบประมาณ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การส่งเสริมการขาย และระบบธุรกิจภาพยนตร์

ภย 441 
FM 441 
การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ (3  หน่วยกิต)
Production Planning for Film

ศึกษาหลักและขั้นตอนในการวางแผนการผลิตภาพยนตร์ การจัดการและบริหารงานภายในกองถ่ายภาพยนตร์ การประสานงานธุรกิจ ตลอดจนการจัดเตรียมบทและการวางแผนเพื่อการถ่ายทำอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ

ภย 442 
FM 442 
การอำนวยการผลิตภาพยนตร์ (3  หน่วยกิต)
Producing for Film

ศึกษาหลักการบริหารงาน การจัดการเพื่อการอำนวยการผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณของผู้ผลิตภาพยนตร์ ฝึกอำนวยการผลิตภาพยนตร์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาสารนิพนธ์การกำกับภาพยนตร์ จัดทำโครงการเทศกาลภาพยนตร์ โดยบริหารและจัดการด้านการจัดแบ่งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ การจัดการการเงิน การจัดหาเงินทุน การกำหนดและควบคุมงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

ภย 443 
FM 443 
การบริหารงานนิทรรศการภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Curating and Exhibition

ศึกษากระบวนการจัดงานนิทรรศการภาพยนตร์ แนวทางการสร้างเครือข่าย การวิเคราะห์แนวคิดรวบยอดของงาน การติดต่อประสานงาน การเลือกภาพยนตร์ การทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยนักศึกษาภาพยนตร์ต้องร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ

ภย 444 
FM 444 
กฎหมายและจริยธรรมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Legal and Ethical lssues in Film Industry

ศึกษาหลักกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ศึกษาถึงข้อกฎหมายและจรรยาบรรณที่ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ต้องเข้าใจทั้ง กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติภาพยนตร์ กฎหมายการพิจารณาภาพยนตร์ รวมไปถึงจรรยาบรรณต่าง ๆ ในธุรกิจภาพยนตร์

ภย 450 
FM 450 
แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์และทฤษฎีภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Contemporary Themes in Film: Theory and Practice

ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ที่น่าสนใจในภาพยนตร์ร่วมสมัยซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความตื่นตัว สถานการณ์ทางสังคม และพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีภาพยนตร์ ที่อยู่เบื้องหลังและมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาวิเคราะห์ ความนิยมและการตอบรับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความรุนแรงในภาพยนตร์ (Violence) ภาพยนตร์ของเพศที่สาม (Queer Film) ภาพยนตร์นอกกระแส (Independent Film) ภาพยนตร์โลกที่สาม (Third World Cinema) เป็นต้น

ภย 451 
FM 451 
ผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร (3 หน่วยกิต)
Film Authorship

ศึกษาผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ จากการมองผู้กำกับฯ ในฐานะประพันธกรผู้มีอิทธิพลสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์อัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏในงานภาพยนตร์ โดยศึกษาชีวิตของผู้กำกับฯ แต่ละคนควบคู่ไปกับปัจจัยรายรอบที่ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นและพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบเฉพาะตัวดังกล่าว

ภย 452 
FM 452 
บริบทแห่งภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film as Text

ศึกษาความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสื่อภาพยนตร์กับบริบททางสังคม (Social Context) จากการมองภาพยนตร์ในฐานะผลิตผลทางวัฒนธรรม (Cultural Production) ภาพตัวแทน (Representation) ของอุดมการณ์ทางสังคม (Ideology) มายาคติ (Myth) หรือกิจกรรมที่ประกอบสร้างจากวาทกรรม (Discursive Practice) ต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองให้แก่การเข้าถึงและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของบริบททางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งของการเขียนบทและการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

ภย 453 
FM 453 
สุนทรียศาสตร์ในงานภาพยนตร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Film Aesthetics

ศึกษาภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นผลงานทางศิลปะอันประกอบขึ้นจากองค์ประกอบทางภาพยนตร์ ภาษาภาพยนตร์ และระบบการสื่อความหมาย ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบและสไตล์ที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยจากอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ สถานการณ์ทางสังคม ความต้องการหรือรสนิยมของผู้ชม และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการศึกษาให้เห็นภาพกว้างทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพยนตร์ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น

ภย 454 
FM 454 
ภาพยนตร์และคนดู (3 หน่วยกิต)
Film and Spectatorship

ศึกษากระบวนการสื่อสาร การตีความและการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ (Sexual/Gender Difference) วัย เชื้อชาติ และประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งถูกควบคุมโดยอิทธิพลของจิตใต้สำนึก (Unconsciousness) จินตนาการ (Fantasy) และแรงปรารถนา (Desire) โดยศึกษาผ่านแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) สัญวิทยา (Semiotic) และโครงสร้างนิยม (Sructuralism)

ภย 460 
FM 460 
การกำกับกล้อง (3 หน่วยกิต)
Directing the Camera

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการกำหนดมุมกล้อง ทิศทางและการเคลื่อนไหวของกล้อง เพื่อสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกตีความหมายบท และการถ่ายทอดความหมายให้เป็นภาพ ผ่านมุมมองของผู้กำกับการแสดง

ภย 461 
FM 461 
การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Cinematography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง การจัดแสง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพยนตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ศึกษาถึงคุณสมบัติ ศักยภาพ และสามารถเปรียบเทียบผลและความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์เหล่านั้น

ภย 462 
FM 462 
การตัดต่อต่อภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Editing

ศึกษาทฤษฎีและหลักการตัดต่อภาพยนตร์ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิควิธีการใช้งานเพื่อการตัดต่อภาพยนตร์ ฝึกตัดต่อภาพยนตร์

ภย 463 
FM 463 
เสียงและดนตรีสำหรับภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Sound and Music for Film

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบันทึกเสียง ขั้นตอนและการทำงานในห้องบันทึกเสียง อุปกรณ์และเทคนิควิธีการบันทึกเสียง ตลอดจนการเลือกดนตรีประกอบ เสียงประกอบในงานภาพยนตร์ ฝึกบันทึกเสียงภาพยนตร์

ภย 464 
FM 464 
การตกแต่งฉากและเครื่องประกอบการแสดง (3 หน่วยกิต)
Set Decoration and Props

ฝึกออกแบบ สร้างฉาก จัดและตกแต่งฉาก เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดจนการออกแบบ จัดหา และสร้างเครื่องประกอบการแสดง

ภย 465 
FM 465 
เทคนิคพิเศษด้านแสงสำหรับภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Lighting Effects for Film

ศึกษาอุปกรณ์ด้านแสงสำหรับงานภาพยนตร์ ฝึกจัดแสง การใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแสงและบรรยากาศที่ต้องการ

ภย 466 
FM 466 
กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว (3 หน่วยกิต)
Graphics and Animation

ศึกษาหลักการออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพยนตร์ เทคนิควิธี การใช้เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติจริง

ภย 467 
FM 467 
การควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Continuity in Film

หลักการ ความสำคัญของการควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติ

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา