กลุ่มวิชาเลือกเสรี คณะนิเทศศาสตร์

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

นทศ. 151 
COM 151 
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Entertainment Business

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อธุรกิจบันเทิง การกำหนดแนวความคิด ขั้นตอน และกลยุทธ์ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี ฯลฯ ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และจรรยาบรรณในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง

นทศ. 152 
COM 152 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Personality Development for Public Relations Profession

ศึกษาบทบาท และความสำคัญของบุคลิกภาพในวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย มารยาทและการวางตัวให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม การปรากฏตัวและการพูดในที่ชุมชน ศึกษาเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

นทศ. 153 
COM 153 
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Small and Medium Business Enterprises

ศึกษาทฤษฎี และแนวคิด เกี่ยวกับบทบาทและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดรูปหน่วยงานประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์และการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

นทศ. 154 
COM 154 
การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Creative Industries

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย คุณค่าและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำกลยุทธ์และกลวิธีด้านการประชาสัมพันธ์มาพัฒนาทักษะและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

นทศ. 155 
COM 155 
การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (3 หน่วยกิต)
Negotiation and Conflict Resolution

ศึกษาศิลปะของนักประชาสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีและกระบวนการเจรจาต่อรองที่นำมาใช้แก้ปัญหาที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเผชิญอยู่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ศึกษาทฤษฎีความขัดแย้ง และการแก้ไขความขัดแย้ง การสร้างเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ การสร้างเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ และความสามารถในการควบคุมตนเองตลอดจนการสร้างทักษะ การสื่อสารระหว่างบุคคล

นทศ. 156 
COM 156 
การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง (3 หน่วยกิต)
Political Public Relations

ศึกษาลักษณะ บทบาท และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ทางการเมือง การสร้างความมีส่วนร่วมทางการเมือง การทำประชาพิจารณ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทางการเมือง กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักการเมืองและพรรคการเมือง

นทศ. 157 
COM 157 
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจสันทนาการ (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Recreation

ศึกษาความสำคัญ บทบาท หลักการและแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจสันทนาการ การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับองค์การที่ประกอบธุรกิจสันทนาการ เช่น ธุรกิจสปาและสุขภาพ สถานเสริมความงาม ธุรกิจด้านการพักผ่อนและท่องเที่ยว สถานบันเทิง

นทศ. 158 
COM 158 
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Health Communication

ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไปยังบุคคลและสังคม เพื่อช่วยให้บุคคลและสังคมได้ตระหนักถึงประเด็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ ได้รับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง สม่ำเสมอ และน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

นทศ. 159 
COM 159 
การประชาสัมพันธ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง (3 หน่วยกิต)
Public Relations for Celebrity

ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือผู้ประสบความสำเร็จในทุกสายอาชีพ เช่น ผู้บริหารองค์กร นักการเมือง ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬา หรือพิธีกร การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ วิธีการสร้างและการเลือกใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ ชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งศึกษาถึงประเภท อิทธิพล และวิธีการนำบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่องค์การและสินค้า

นทศ. 160 
COM 160 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานกิจกรรมและการนำเสนอ (3 หน่วยกิต)
Creative Writing for Event and Presentation

ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น บทวีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ กำหนดการ บทกำกับเวที บทพิธีกร บทสุนทรพจน์ ฯลฯ ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเฉลิมฉลอง กิจกรรมบันเทิง เป็นต้น

นทศ. 161 
COM 161 
การวางแผนและการบริหารกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Creative Event Planning and Management

ศึกษาถึงหลักการสร้างสรรค์และการวางแผนการสื่อสารด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ ตั้งแต่การทำความเข้าใจโจทย์ การวิเคาระห์สภาพการณ์ การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์รายละเอียดกิจกรรม การคาดการณ์ถึงปัจจัยต่อความสำเร็จและผลกระทบของกิจกรรม การบริหารจัดการกิจกรรมในมิติต่างๆ ตลอดจนวิธีการประเมินผลกิจกรรม เทคนิคการจัดทำและการเขียนแผนโครงงานกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกทักษะโดยการนำแผนไปประยุกต์ปฏิบัติจริง

นทศ. 251 
COM 251 
ทักษะการเป็นผู้ประกาศ (3 หน่วยกิต)
Newscaster Performance

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นผู้บรรยาย ผู้ประกาศข่าว รายงานข่าว และผู้ดำเนินรายการ โดยเน้นที่วิธีออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสม การพูดออกอากาศ การลงเสียง (Voice Over) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการต่าง ๆ

นทศ. 252 
COM 252 
ประวัติศาสตร์วารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
History of Journalism

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการวารสารศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัย ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางด้านวารสารศาสตร์ ตลอดจนศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิวัฒนาการของข่าว การหลอมรวมสื่อ เสรีภาพของสื่อมวลชน การเซ็นเซอร์ ความสัมพันธ์ของวารสารศาสตร์กับประวัติศาสตร์สังคม เช่นบทบาทในการ เรียกร้องประชาธิปไตย เป็นต้น

นทศ. 253 
COM 253 
การรายงานข่าวกีฬา (3 หน่วยกิต)
Sport Reporting

ศึกษาพัฒนาทักษะ และเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ทั้งใน และนอกสนามแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการรายงานข่าวกีฬาแต่ละประเภท รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียนสารคดีเชิงสัมภาษณ์ บทความ คอลัมน์ประจำ ฯลฯ โดยสามารถนำเนื้อหาไปนำเสนอได้ในสื่อหลายประเภท

นทศ. 254 
COM 254 
การรายงานข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
ICT Reporting

ศึกษาพัฒนาทักษะ และเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ เพื่อนำไปใช้ในการรายงานข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละประเภท รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเขียนสารคดีเชิงสัมภาษณ์ บทความ คอลัมน์ประจำ ฯลฯ โดยสามารถนำเนื้อหาไปนำเสนอได้ในสื่อหลายประเภท

นทศ. 255 
COM 255 
การแปลข่าว (3 หน่วยกิต)
News Translation

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา ตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวต่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ โดยคำนึงถึงภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ แลการเมือง

นทศ. 256 
COM 256 
ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เพื่องานวารสารศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Arts and Aesthetics for Journalism

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและความหมายของงานศิลปะ รวมถึงสุนทรียศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ลักษณะและแก่นแท้ของงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะในงานการผลิต และอุตสาหกรรมสื่อวารสารศาสตร์ ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

นทศ. 257 
COM 257 
การผลิตสารคดีเชิงข่าว (3 หน่วยกิต)
News Documentary Production

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตสารคดีเชิงข่าวในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในแง่มุมข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน เจาะลึกในเนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง การใช้ภาษาบรรยาย ภาพ และเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน

นทศ. 258 
COM 258 
การสื่อข่าวเฉพาะทาง (3 หน่วยกิต)
Specialized Reporting

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเฉพาะทาง อาทิ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ กีฬา สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เทคนิคการสื่อข่าวเฉพาะทาง

นทศ. 351 
COM 351 
การโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (3 หน่วยกิต)
Advertising for SMEs

ศึกษาแนวคิด ประเภท บทบาทและความสำคัญของการโฆษณาต่อการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งศึกษาถึงการพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อสร้างสรรค์และออกแบบงานโฆษณา ที่จะช่วยสร้างคุณค่าตราสินค้าซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและตราสินค้า การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจและการโฆษณา และศึกษาถึงการวางแผนกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารโฆษณาเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจและตราสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นทศ. 352 
COM 352 
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Creative Portfolio

ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล เทคนิคในการเตรียม การออกแบบและสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้มีความน่าสนใจ โดยการใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ในการออกเเบบ รวมไปถึงการประยุกต์นำวัสดุอื่นๆ มาใช้สร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลาย โดยให้นักศึกษารวบรวมผลงานของตนเองมาสร้างแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครงานและศึกษาต่อในอนาคต

นทศ. 353 
COM 353 
การออกแบบเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communication Design

ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการใช้งานออกแบบกราฟิกทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างเป็นสากลในชีวิตประจำวัน และฝึกปฏิบัติการวางแผนการออกแบบเพื่อการสื่อสารสำหรับการจัดวางสินค้า (Merchandising) การตกแต่งร้านค้า (Shop Decoration) การจัดแสดงสินค้า (Display) งานนิทรรศการ (Exhibition) มหกรรมการแสดงสินค้า (Exposition) และกิจกรรมพิเศษเชิงการตลาด (Event Marketing) โดยเน้นกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 354 
COM 354 
การโฆษณาเพื่อการค้าสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต)
Advertising for Modern Trade

ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการค้าสมัยใหม่ที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ข้อตกลงทางการค้า สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารการตลาดเพื่อการวางแผนและการดำเนินงานโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย

นทศ. 355 
COM 355 
การถ่ายภาพในสตูดิโอ (3 หน่วยกิต)
Studio Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการในสตูดิโอถ่ายภาพ แนวความคิด และการจัดวาง มุมภาพ การจัดแสงและฉาก อาทิ ภาพสินค้า ภาพอาหาร ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และไฟแฟลชอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ใช้ในสตูดิโอได้อย่างถูกวิธี

นทศ. 356 
COM 356 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Motion Graphics in Advertising

ศึกษาเชิงแนวคิดและการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนำ ไปใช้ในงานโฆษณาให้มีความน่าสนใจ โดยศึกษากระบวนการการสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ การวาดภาพ การสร้างหุ่น การสร้างสื่อประสม และสร้างภาพเคลื่อนไหวให้ตรงตามความมุ่งหมายของงานโฆษณา

นทศ. 357 
COM 357 
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (3 หน่วยกิต)
Event Marketing

ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ รูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการโฆษณา ทั้งแนวคิดและฝึกปฏิบัติ โดยครอบคลุมการวางแผน กระบวนการในการสร้างสรรค์ และดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่จำกัด เพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและผู้สนับสนุน (Sponsorship) อย่าง มีประสิทธิภาพ

นทศ. 358 
COM 358 
การฝึกงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Internship

ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรูปแบบของการฝึกงานกับบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) บริษัทตัวแทนด้านสื่อโฆษณา (Media Agency) บริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ อาทิ การบริหารงานลูกค้า การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา การสร้างสรรค์โฆษณา การวางแผนสื่อโฆษณา การผลิตงานโฆษณา หรือ กิจกรรมทางการตลาดเพื่อการโฆษณา โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ซึ่งการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างภาควิชาการโฆษณาและหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ *** ไม่เข้าร่วมกับสหกิจศึกษา

นทศ. 359 
COM 359 
ทักษะทางภาษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Language Skills for Advertising Practitioner

ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพโฆษณา ศึกษาสำนวนภาษาและศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในวงการโฆษณา ตลอดจนศึกษาหลักการและฝึกฝนการนำเสนอแผนงานโฆษณาและการเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ ของสายงานบริการลูกค้าและสายงานสร้างสรรค์ เพื่อสามารถสื่อสารกับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบริบทต่างๆ

นทศ. 360 
COM 360 
ศึกษาเชิงประสบการณ์ธุรกิจโฆษณาระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Field Study in Advertising

ศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพโฆษณาจากการอบรม สัมมนา และดูงานกับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแวดวงโฆษณา ทั้งที่เป็นธุรกิจโฆษณาในประเทศและธุรกิจโฆษณาระดับข้ามชาติ ให้สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณาทั้งศาสตร์และศิลป์ในธุรกิจโฆษณามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้การทำงานตามกระแสการแข่งขันทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยผู้เรียนสามารถเลือกประเด็นหรือลักษณะหน้าที่ที่สนใจและทำการศึกษาเจาะลึกทำเป็นรายงานประกอบ

นทศ. 461 
COM 461 
การแต่งหน้าสำหรับการแสดง (3 หน่วยกิต)
Theatre Make-up

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับการแสดง การเรียนรู้โครงสร้าง จุดเด่นจุดด้อยของใบหน้าเพื่อเลือกวิธีการแต่งหน้าที่เหมาะสม ฝึกออกแบบการแต่งหน้าเพื่อสื่อถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร

นทศ. 462 
COM 462 
การแต่งหน้าสำหรับการแสดงขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Theatrical Make-up

ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงของการแต่งหน้าเพื่อการแสดง โดยเน้นที่การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษแบบต่างๆ โดยเรียนรู้เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคนิค ตลอดจนการรู้จักประยุกต์วัสดุอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

นทศ. 463 
COM 463 
การออกแบบมัลติมีเดียสำหรับการแสดงบนเวที (3 หน่วยกิต)
Multimedia Design for Live Performance

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสำหรับการแสดงบนเวทีประเภทต่างๆ เช่น ละครเวที ละครเพลง บัลเลต์ คอนเสิร์ต เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์อิเลกโทรนิคที่เกี่ยวข้องขั้นพื้นฐาน รวมถึงโปรแกรมคอนพิวเตอร์ที่จำเป็นต่องานที่ผลิตออกมา

นทศ. 464 
COM 464 
การสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก (3 หน่วยกิต)
Props Making

ศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำอุปกรณ์ประกอบฉาก ตั้งแต่โครงสร้างและวัสดุพื้นฐานที่มักใช้กับการทำอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการหล่อ เป็นต้น

นทศ. 465 
COM 465 
ละครหุ่น (3 หน่วยกิต)
Puppetry

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการแสดงละครหุ่นทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชีย การสร้างหุ่น การทดลองเชิดหุ่น การนำละครหุ่นมาใช้ในการแสดงร่วมสมัยหรือใช้ร่วมกับมัลติมีเดียต่างๆ

นทศ. 466 
COM 466 
ละครใบ้ (3 หน่วยกิต)
Mime

ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครใบ้ วิธีฝึกร่างกายเพื่อใช้ในการสื่อความหมายตามวิธีการขอละครใบ้ ฝึกแสดงละครใบ้เรื่องสั้นๆ โดยนักศึกษาเป็นผู้กำหนดโครงเรื่องและประเด็นความคิดที่ต้องการสื่อสารกับผู้ชม

นทศ. 467 
COM 467 
นาฏลีลาร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Contemporary Dance

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของระบำร่วมสมัย ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของระบำร่วมสมัย แนววิธีการฝึกฝน การนำเสนอของคณะระบำร่วมสมัยที่มีความสำคัญ การวิจารณ์และตีความหมายระบำร่วมสมัย

นทศ. 468 
COM 468 
นาฏศิลป์ไทย (3 หน่วยกิต)
Thai Dance

ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยม สุนทรียะของนาฏศิลป์ไทย วรรณกรรมการแสดง ลีลาความหมายของท่ารำ ดนตรี เครื่องแต่งกาย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาสถานภาพของนาฏศิลป์ไทยในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทย

นทศ. 469 
COM 469 
แนวโน้มศิลปะในละคร โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Art Trend in Theatre, Television and Film

ศึกษาแนวโน้มของศิลปนิยม เทคนิควิธี และเทคโนโลยีที่ใช้ในละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ในสมัยปัจจุบันของไทยและต่างประเทศ การนำศิลปะมาประยุกต์ใช้ในแง่ของนักแสดง ผู้กำกับการแสดง และผู้ออกแบบฝ่ายต่างๆ

นทศ. 470 
COM 470 
วาดสีฉาก (3 หน่วยกิต)
Scene Painting

ศึกษาเทคนิคพื้นฐานและทดลองใช้วัสดุพื้นผิวแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวาดระบายสีฉากได้

นทศ. 471 
COM 471 
การออกแบบฉาก (3 หน่วยกิต)
Scenic Design

ศึกษาหลักเกณฑ์และทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบฉากและเวทีเพื่อการแสดงประเภทต่างๆ เช่น ละครแนวสัจจนิยมธรรมชาตินิยม สัจจนิยมประยุกต์ และแนวต่อต้านสัจจนิยม คอนเสิร์ต บัลเล่ต์ ตลอดจนฉากสำหรับรายการโทรทัศน์ ฝึกทักษะการออกแบบโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการแสดง การจัดแสง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ข้อจำกัดด้านสถานที่ ตลอดจนการคำนวณงบประมาณ

นทศ. 472 
COM 472 
การออกแบบแสง (3 หน่วยกิต)
Lighting Design

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบแสง เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ประเภทและคุณสมบัติของโคมไฟ มุมและการติดตั้ง การออกแบบแสงสำหรับการแสดงประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพร่วมกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ในการแสดง

นทศ. 473 
COM 473 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย (3 หน่วยกิต)
Costume Design

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประเภทและคุณสมบัติของเนื้อผ้า ความหมายของสี เส้น ลาย การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครแนวต่าง ๆ โดยเน้นการสื่อความหมายถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร การเลือกใช้เครื่องประดับ และการออกแบบ โดยคำนึกถึงความเป็นเอกภาพร่วมกับการออกแบบฉากและแสง

นทศ. 474 
COM 474 
ประวัติการละคร (3 หน่วยกิต)
History of Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของการละครและบทละครตั้งแต่จุดกำเนิดของละครตะวันตก กรีก โรมัน สมัยฟื้นฟูศิลป วิทยาการ จนถึงละครสมัยใหม่ ตลอดจนวิวัฒนาการของละครตะวันออก เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และไทย โดยเปรียบเทียบค่านิยม ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความแตกต่างของการละคร

นทศ. 475 
COM 475 
การศึกษาการแสดงสากล (3 หน่วยกิต)
World Performing Arts Studies

ศึกษาการแสดงแบบประเพณีนิยมของชาติต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ในด้านวิวัฒนาการ รูปแบบ สุนทรียะและอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่นำไปสู่รูปแบบการแสดงร่วมสมัย

นทศ. 476 
COM 476 
ละครตะวันออก (3 หน่วยกิต)
Oriental Drama

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครตะวันออก รูปแบบ การแสดง การนำเสนอ วรรณกรรมการละคร และนักการละครที่สำคัญทั้งของไทย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียงในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นทศ. 477 
COM 477 
โอเปรา (3 หน่วยกิต)
Opera

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของละครโอเปรา บทละครที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยม คีตกวี กลวิธีการ ประพันธ์ ลักษณะของท่วงทำนอง การฝึกฝนของนักแสดง วัฒนธรรมการชมละครโอเปราและโรงละครโอเปรา

นทศ. 478 
COM 478 
ละครเบรคชท์ (3 หน่วยกิต)
Brechtian Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการละครของแบร์ทอลท์เบรคชท์ (Bertolt Brecht) กลวิธีการสื่อสารเพื่อชี้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องสังคมและศีลธรรม ระบบวิธีการแสดง อิทธิพลทฤษฎีการละครของเบรคชท์ที่มีต่อการละครร่วมสมัยของตะวันตกและของไทย

นทศ. 479 
COM 479 
ละครแอบเสิร์ด (3 หน่วยกิต)
Absurd Theatre

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการละครแนวแอบเสิร์ดนักเขียนบทละครแอบเสิร์ด ความสัมพันธ์ระหว่างละครแอบเสิร์ดกับสังคมและศาสนา การนำเสนอละครแอบเสิร์ด และปฏิกิริยาผู้ชมในตะวันตกและในประเทศไทย

นทศ. 480 
COM 480 
ผู้หญิงในละคร (3 หน่วยกิต)
Women in Drama and Theatre

ศึกษาบทบาทสถานภาพของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมการละคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความนิยมแนวคิดของนักเขียนบทละครหญิง ตลอดจนการทำงานของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับการแสดง

นทศ. 481 
COM 481 
ละครในการศึกษา (3 หน่วยกิต)
Theatre in Education

ศึกษาทฤษฎีของละครในการศึกษา หลักและแนวทางปฏิบัติของละครในการศึกษาในตะวันตก ขั้นตอนการสำรวจปัญหาการสร้างสรรค์ พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้ร่วมงาน การสื่อสารและวิเคราะห์ปฏิบัติกิริยาของผู้ชม รวมทั้งศึกษาผลงานของกลุ่มละครในการศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการสร้างสรรค์และการดำเนินงาน

นทศ. 482 
COM 482 
การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (3 หน่วยกิต)
Acting for Personality Development

ศึกษาและฝึกฝนทักษะพื้นฐานของการแสดง เน้นการสำรวจตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดง ได้แก่ร่างกาย เสียง ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก จิตนาการ เหตุผลและแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพการแสดงออกของตนเอง และสามารถจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้องหรือในชีวิตประจำวัน

นทศ. 483 
COM 483 
การอ่านเพื่อสื่อความหมาย (3 หน่วยกิต)
Oral Interpretation

ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธี และฝึกฝนการอ่านออกเสียง เพื่อสื่อความหมายการแสดงในสื่อต่างๆ โดยเน้นความถูกต้องทางภาษาความหมายของบท ภาพพจน์ อารมณ์ และบรรยากาศที่แฝงอยู่ในบท

นทศ. 484 
COM 484 
ละครสำหรับเด็ก (3 หน่วยกิต)
Theatre for Children

ศึกษารูปแบบ เนื้อหา และฝึกปฏิบัติการนำเสนอละครสั้นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน

นทศ. 485 
COM 485 
ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง (3 หน่วยกิต)
Theories of Acting and Directing

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดงของนักการละครที่มีความสำคัญของการละครสมัยใหม่ วิธีการทำงานของนักแสดงและผู้กำกับการแสดงที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแสดงและการ กำกับการแสดง

นทศ. 486 
COM 486 
ละครแนวทดลอง (3 หน่วยกิต)
Experimental Theatre

ศึกษาวิวัฒนาการของละครแนวทดลองในยุคของละครสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง การประเมินผลสำเร็จของละครแนวทดลอง

นทศ. 487 
COM 487 
เชคสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Shakespeare in Contemporary Society

ศึกษาบทละครของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ โดยวิเคราะห์ถึงความร่วมสมัยในประเด็นความคิดเกี่ยวกับสังคม การเมือง ศีลธรรม การตีความบทละครของเชคสเปียร์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาประวัติและแนวคิดในการนำบทละครของเชคสเปียร์มาจัดแสดงในลักษณะละครร่วมสมัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยรวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ชม

นทศ. 488 
COM 488 
โศกนาฏกรรม (3 หน่วยกิต)
Tragedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครโศกนาฏกรรม เปรียบเทียบละครโศกนาฏกรรมที่มี ความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ นับแต่โศกนาฏกรรมกรีกจนถึงโศกนาฏกรรมสมัยใหม่

นทศ. 489 
COM 489 
สุขนาฏกรรม (3 หน่วยกิต)
Comedy

ศึกษาลักษณะ โครงสร้างและองค์ประกอบของบทละครสุขนาฏกรรม ประเภทของละครสุขนาฏกรรม เปรียบเทียบละครสุขนาฏกรรมทีมีความสำคัญในยุคสมัยต่างๆ

นทศ. 490 
COM 490 
การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Contemporary Trend in Performing Arts

ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และการนำเสนอศิลปะการแสดงร่วมสมัย อันเป็นแนวโน้มหลักของการแสดงระดับสากล ผ่านทฤษฎีสังคมในยุคต่างๆ อาทิ ปรัชญายุคคลาสสิค ปรัชญายุคสมัยใหม่ และปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ อันนำไปสู่การวิเคราะห์ทฤษฎีวิพากษ์ทางด้านศิลปะการแสดง

นทศ. 491 
COM 491 
ละครไทยในสังคมร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Thai Drama in Contemporary Society

ศึกษาละครไทยปัจจุบัน ทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีในด้านเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมที่สะท้อนผ่านเรื่องราวและตัวละคร เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมไทยร่วมสมัยค่านิยมของคนในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างละครและสังคมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อกัน

นทศ. 551 
COM 551 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม (3 หน่วยกิต)
Social Broadcasting

ศึกษาความสำคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนสื่อสมัยใหม่ อาทิ โซเชียลเน็ตเวิร์คมาใช้เพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีทั้งสองระบบมาเป็นสื่อในการพัฒนาชุมชน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ในสังคม ตลอดจนเรียนรู้ถึงบทบาทของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

นทศ. 552 
COM 552 
การผลิตรายการสารคดี (3 หน่วยกิต)
Documentary Production

ศึกษาเทคนิค วิธีการ การเล่าเรื่อง และกระบวนการผลิตสารคดีประเภทต่างๆ ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทสารคดี การสร้างสรรค์รูปแบบสารคดีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ชม และเวลาออกอากาศ

นทศ. 553 
COM 553 
การผลิตรายการกีฬา (3 หน่วยกิต)
Sports Production

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการกีฬาประเภทต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทรายการกีฬา การสร้างสรรค์รูปแบบรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายตลอดจนเวลาในการออกอากาศ

นทศ. 554 
COM 554 
การออกแบบแสงสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Lighting Design For Television

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อการออกแบบแสงสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ รายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการละคร โดยออกแบบแสงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการ และกลุ่มเป้าหมาย

นทศ. 555 
COM 555 
การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Voice Work in Broadcasting

ศึกษาเทคนิควิธีการใช้เสียง และการออกเสียงให้ถูกอักขรวิธีเพื่อใช้ในงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศรายการ การบรรยายเหตุการณ์ การสัมภาษณ์ การดำเนินรายการ การพากย์ ฯลฯ รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

นทศ. 556 
COM 556 
การผลิตงานวิดีทัศน์ระบบ 3 มิติ (3 หน่วยกิต)
3D Video Production

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเพื่อการผลิตงานวิดิทัศน์ในรูปแบบสามมิติ ศึกษามุมมองของงานวิดิทัศน์สามมิติในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์รูปแบบงานวีดิทัศน์สามมิติ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

นทศ. 557 
COM 557 
การควบคุมการผลิตในงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต)
Producing for Television and New Media

ศึกษาเทคนิคและวิธีการควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ การออกแบบรูปแบบรายการ การกำหนดงบประมาณ การหาแหล่งเงินทุนเพื่อการผลิตรายการ เทคนิคการนำเสนองานและการขาย ตลอดจนศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่

นทศ. 558 
COM 558 
ระบบสื่อมวลชนโลก (3 หน่วยกิต)
Global Media System

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาของสื่อมวลชนและอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ละติน อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย มีการวิเคราะห์การออกแบบการผลิตรายการ วิธีการนำเสนอ เนื้อหา เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการผลิตรายการในต่างประเทศ อันสะท้อนถึงวิถีชีวิต และวิธีคิดของคนในชาตินั้นๆ

นทศ. 559 
COM 559 
ดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Music in Contemporary Mass Media

ศึกษาแนวโน้มและบทบาทของดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย ศึกษาลักษณะ รูปแบบของดนตรีประเภทต่างๆ การเลือกใช้ดนตรีประกอบเพื่อบริบททางการสื่อสารมวลชนต่างๆ อาทิ รายการวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ สารคดี และ รายการวิทยุโทรทัศน์ ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

นทศ. 651 
COM 651 
การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Acting for Film

ศึกษาหลักการแสดงสำหรับงานภาพยนตร์เพื่อให้เข้าใจลักษณะการแสดงที่ถูกต้อง ฝึกการแสดงเบื้องต้นโดยมุ่งเน้นความเข้าใจในตัวละคร ตลอดจนเข้าใจปัญหาทางการแสดงจากประสบการณ์ตรงของตนเอง รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ ความเข้าใจในเรื่องมุมกล้อง และลักษณะเฉพาะของการแสดงเพื่องานภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาไปสู่การกำกับนักแสดงหรือการแสดงขั้นสูงต่อไป

นทศ. 652 
COM 652 
เทคนิคการแสดงขั้นสูงในงานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Acting for the Cameras: Advanced Techniques

ศึกษาศิลปะการแสดงขั้นสูงสำหรับงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละครโทรทัศน์ โดยใช้บทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศนในการฝึกฝน เรียนรู้ลักษณะเฉพาะตัวของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายทำรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดง

นทศ. 653 
COM 653 
ปฏิบัติการการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Film Narrative Workshop

ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แบบต่างๆ เรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาจากบทภาพยนตร์ไปสู่การสร้างภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการตีความบทภาพยนตร์ การหารูปแบบและแนวทางภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับบทภาพยนตร์

นทศ. 654 
COM 654 
ปฏิบัติการการสร้างดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Scoring for Film Workshop

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

นทศ. 655 
COM 655 
การตกแต่งฉากและเครื่องประกอบการแสดง (3 หน่วยกิต)
Set Decoration and Props

ฝึกออกแบบ สร้างฉาก จัดและตกแต่งฉาก เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดจนการออกแบบ จัดหา และสร้างเครื่องประกอบการแสดง

นทศ. 656 
COM 656 
กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว (3 หน่วยกิต)
Graphics and Animation

ศึกษาหลักการออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหวสำหรับภาพยนตร์ เทคนิควิธี การใช้เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติจริง

นทศ. 657 
COM 657 
วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชีย (3 หน่วยกิต)
Surveys of Asian Films

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชีย แนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ศึกษาแนวความคิดผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญ

นทศ. 658 
COM 658 
วิวัฒนาการภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกา (3 หน่วยกิต)
Surveys of European and American Films

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์จากทวีปยุโรปและอเมริกา แนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ศึกษาแนวความคิดผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญ

นทศ. 659 
COM 659 
วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3 หน่วยกิต)
Surveys of South East Asian Films

ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะภาพยนตร์ไทย แนวโน้มทางศิลปะและผลกระทบทางสังคมที่มีต่องานภาพยนตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติที่สะท้อนในงานภาพยนตร์ ศึกษาแนวความคิดผู้กำกับภาพยนตร์และผลงานที่สำคัญ

นทศ. 660 
COM 660 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทดลอง (3 หน่วยกิต)
Experimental Filmmaking Workshop

ศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางความคิด รูปแบบ ผลงานของนักสร้างภาพยนตร์แนวทดลองคนสำคัญ ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ทดลอง โดยเริ่มตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ การพัฒนาความคิด การถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์ทดลองที่สมบูรณ์

นทศ. 661 
COM 661 
ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สารคดี (3 หน่วยกิต)
Documentary Filmmaking Workshop

ศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สารคดี โดยเริ่มตั้งแต่การหาประเด็น การค้นคว้าหาข้อมูล การคิดประเด็น การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทำ การถ่ายทำ การสัมภาษณ์ การตัดต่อ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อให้สำเร็จเป็นภาพยนตร์สารคดีที่สมบูรณ์

นทศ. 662 
COM 662 
สัมมนากระบวนการทำงานของนักสร้างภาพยนตร์ไทย (3 หน่วยกิต)
Thai Filmmaker Master Class

ศึกษาวิธีคิด แรงบันดาลใจ ทัศนคติในการทำงาน กระบวนการพัฒนาความคิดผลงาน ประสบการณ์การทำงาน เทคนิคเฉพาะตัวในการสร้างภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

นทศ. 663 
COM 663 
การควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Continuity in Film

หลักการ ความสำคัญของการควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนฝึกปฏิบัติ

นทศ. 664 
COM 664 
เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Digital Editing Techniques

ศึกษาศิลปะและเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ขนาดยาว กรณีศึกษารูปแบบและสไตล์การตัดต่อภาพยนตร์ในปัจจุบัน การจัดเตรียมและปฏิบัติงานการตัดต่อภาพยนตร์ขนาดยาว การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในภาพและเสียง ฝึกปฏิบัติงานตัดต่อภาพยนตร์ขนาดยาวตามที่ผู้สอนกำหนด

นทศ. 665 
COM 665 
เทคนิคพิเศษและการประกอบภาพ (3 หน่วยกิต)
Special Effects and Digital Compositing for Film

ศึกษาเทคนิคและฝึกปฏิบัติกระบวนการประกอบภาพ ระหว่างภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ (computer-generated imagery) กับภาพวีดิทัศน์และภาพยนตร์ การถ่ายทำ blue screen และ green screen การปรับแต่งสี (color correction) การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการทำงานตามแบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์

นทศ. 666 
COM 666 
งานเก็บภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว (3 หน่วยกิต)
Film Archive Studies

ศึกษาประวัติศาสตร์ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการเก็บรักษาภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยีการเก็บรักษาสื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดต่างๆ กรณีศึกษางานอนุรักษ์ภาพเคลื่อนไหวในประเทศไทยและต่างประเทศ

นทศ. 751 
COM 751 
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Digital Media for Brand Communications

ศึกษาบทบาท ความสำคัญ ความหมายและประเภทของสื่อดิจิทัล พัฒนาการของสื่อตั้งแต่อดีตจนถึงยุคของสื่อสมัยใหม่ (New Media Technology) พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับสื่อดิจิทัล การกำหนดกลยุทธ์และเนื้อหาสารของตราผ่านสื่อดิจิทัลหรือช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อสังคม (Social Media) เกมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าใจถึงข้อดีและข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการสื่อสารตราได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นทศ. 752 
COM 752 
การสร้างความสัมพันธ์ตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Brand Relationships

ศึกษากลยุทธ์การสร้างและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตรากับผู้บริโภคทั้งในส่วนของตราองค์การและตราผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ (Relations) และความเกี่ยวข้อง (Relevance) กับตราในเชิงปัจเจก (Self) ความสัมพันธ์ในเชิงกลุ่ม (Collective) การเป็นกลุ่มสังคมของตรา (Brand Community) การมีพันธสัญญาต่อตรา (Brand Commitment) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน (Creating Shared Value) ระหว่างตรากับผู้บริโภค

นทศ. 753 
COM 753 
สุนทรียภาพเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Aesthetics in Brand Communications

ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราในแง่มุมของการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ โดยการนำแนวคิด สุนทรียภาพ (Aesthetics) และลีลา (Style) ซึ่งใช้ศิลปะของความงามเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดสู่ความ สำเร็จของการสร้างตรา การศึกษาความงดงามด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกราฟิก ที่ต้องพิจารณาถึงการใช้งานและรูปแบบ รวมถึงการสื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยกำหนดสาระของการสื่อสาร และการสร้างวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ตราให้มีความงดงามและการชื่นชม วิธีการใช้องค์ ประกอบศิลป์ การวิเคราะห์เชิงสัญญะวิทยา การสร้างความหมาย ความงดงามในแง่มุมศิลปะ เพื่อความมีรสนิยมที่ดี

นทศ. 754 
COM 754 
การสร้างตราแฟชั่น (3 หน่วยกิต)
Fashion Branding

ศึกษาความหมาย ประเภทหรือขอบเขตของธุรกิจแฟชั่น ความแตกต่างระหว่างการสร้างตราสินค้าทั่วไปกับการสร้างตราสินค้าแฟชั่น แนวโน้มของธุรกิจแฟชั่น พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่น กระบวนการของการสร้างตราสินค้าแฟชั่น กลยุทธ์การตลาดและการสร้างตราสินค้าแฟชั่น องค์ ประกอบและปัจจัยที่ส่งเสริมคุณค่าตราสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาของตราสินค้าแฟชั่นต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

นทศ. 755 
COM 755 
การสร้างตราผู้มีชื่อเสียง (3 หน่วยกิต)
Celebrity Branding

กลยุทธ์ในการสร้างตราผู้มีชื่อเสียงโดยทำการศึกษาใน 2 มุมมอง คือมุมมองของการสร้างบุคคลให้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียง การค้นหาคุณค่าในตัวตน การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการนำตราบุคคลไปประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ เช่น วงการกีฬา วงการบันเทิง วงการธุรกิจ การเมือง และมุมมองด้านการใช้ผู้มีชื่อเสียงมาทำการสร้างตรา โดยศึกษาถึงอิทธิพล หลักการ แนวทางการวางแผน และข้อจำกัดในการใช้ผู้มีชื่อเสียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ตรา

นทศ. 756 
COM 756 
การสร้างตราในธุรกิจท่องเที่ยว (3 หน่วยกิต)
Tourism Branding

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกลยุทธ์ตราสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน รวมถึงกระบวนการการสื่อสารตราแบบบูรณาการ การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นทศ. 757 
COM 757 
การสื่อสารตรากับสังคม (3 หน่วยกิต)
Brand Communications and Society

ศึกษาผลกระทบของการสื่อสารตราในโลกยุคปัจจุบันทั้งผลกระทบที่ส่งผลต่อปัจเจกและผลกระทบกับสังคม เรียนรู้การเป็นนักสื่อสารตราที่มีจริยธรรม (Ethic) บทบาทของตราในเชิงสังคม การกำกับดูแลตนเอง (Self Regulation) ข้อควรระวังที่เกิดจากการสร้างตรา ข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารตรา รวมถึงการพัฒนาตราองค์กรที่เป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Enterprise) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์

นทศ. 758 
COM 758 
การสร้างตราธุรกิจบันเทิง (3 หน่วยกิต)
Entertainment Branding

ศึกษาขอบเขตและประเภทของธุรกิจบันเทิง บทบาท ความสำคัญ แนวทางในการสร้างตราธุรกิจบันเทิง อาทิธุรกิจเพลง ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและการละคร รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร การเลือกช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

นทศ. 759 
COM 759 
เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Selected Topics in Brand Communications

ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตในขอบ เขตที่เกี่ยวกับกับการสื่อสารตรา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องเฉพาะดังกล่าว

นทศ. 851 
COM 851 
การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็นหรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นทศ. 852 
COM 852 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่างๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างโดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นทศ. 853 
COM 853 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นทศ. 854 
COM 854 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นทศ. 855 
COM 855 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง โดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม

นทศ. 856 
COM 856 
เพศในวัฒนธรรมนิยม (3 หน่วยกิต)
Sex in Popular Culture

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา

นทศ. 857 
COM 857 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Academic Social Responsibility Project

ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา การอบรม การจัดประชุม การจัดเวทีเสวนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบูรณาการเชิงสหวิทยาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีส่วนร่วม และการประสานสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับบริบทขององค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะชุมชน องค์การวิชาชีพ และสังคมโดยกว้างอย่างเป็นรูปธรรม