วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดเป็นสื่อที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตสื่อเหล่านี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียและกราฟิกพิเศษ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตรายการอันจะทำให้รายการนั้นมีความน่าสนใจและให้ประโยชน์แก่ผู้รับสารได้มากขึ้น

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตรายการในยุคของการพัฒนาสื่อ ด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน นักศึกษามีโอกาสฝึกนำทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร และรายการบันเทิงอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ และสภาวะความเคลื่อนไหวในโลกซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

ปัจจุบันมีบัณฑิตจากสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์มากมายที่ประสบความสำเร็จในอาชีพผู้กำกับรายการ (Program Director) นักจัดรายการ (Producer) ผู้เขียนบทละครและบทโทรทัศน์ (Script Writer) ผู้ประกาศข่าว (News Announcer) ผู้สื่อข่าว (Television Reporter) ผู้ผลิตรายการ (Producer) และสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 202 
BRC 202 
การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี
Non Fictional Writing for Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
รวม 20 ( 17 – 6 – 38 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 204 
BRC 204 
การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร
Fictional Writing for Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 205 
BRC 205 
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
Digital Media Production Techniques
3 ( 2 – 2 – 5 )
รวม 17 ( 15 – 4 – 32 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์
Creating the Visual Story for Television
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 311 
BRC 311 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 321 
BRC 321 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Sound and Music Application in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 322 
BRC 322 
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง
Virtual Studio System for Television Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 323 
BRC 323 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่
Motion Graphic for Television and New Media
2 ( 1 – 2 – 3 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 17 – 4 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 302 
BRC 302 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Applied Research in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Criticism
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 312 
BRC 312 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 1
Digital Radio Station Operations I
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 313 
BRC 313 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1
High Definition TV Production I
2 ( 1 – 2 – 3 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 14 – 8 – 32 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 411 
BRC 411 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2
Digital Radio Station Operations II
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 412 
BRC 412 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2
High Definition TV Production II
3 ( 2 – 2 – 5 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 421 
BRC 421 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
Special Events Announcing and Commentary
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 422 
BRC 422 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
Broadcast Field Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 423 
BRC 423 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในยุคใหม่
Newscast Production in New Age
2 ( 1 – 2 – 3 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 15 – 8 – 34 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 402 
BRC 402 
สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Seminar in Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 403 
BRC 403 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ *
Broadcast Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
หรือ  
วสท. 404 
BRC 404 
โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ **
Broadcasting Project
3 ( 0 – 9 – 5 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม (ฝึกงาน) 9 ( 6 – 36 – 18 )
** รวม (ไม่ฝึกงาน) 9 ( 6 – 9 – 17 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
วย 200 
BR 200 
พื้นฐานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Foundation of Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 300 
BR 300 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 301 
BR 301 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Script Writing for Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 302 
BR 302 
การรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast News Writing and Reporting
2 ( 2 – 0 – 0 )
วย 303 
BR 303 
การออกแบบโครงการผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 304 
BR 304 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Applied Research in Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 305 
BR 305 
เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Production Techniques
3 ( 2 – 2 – 0 )
วย 306 
BR 306 
การวางแผนการผลิตรายการ
Program Planning and Programming
2 ( 2 – 0 – 0 )
วย 307 
BR 307 
การวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Criticism
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 308 
BR 308 
ประเด็นศึกษาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Special Topics in Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 0 )
วย 309 
BR 309 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Internship
3 ( 0 – 2 – 4 )
หรือ  
วย 310 
BR 310 
โครงการเฉพาะบุคคล
Individual Project
3 ( 0 – 6 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต)
    • หมวด ก. วิชาเอกเลือก 5 รายวิชา (11 หน่วยกิต)
วย 430 
BR 430 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production
2 ( 2 – 2 – 0 )
วย 431 
BR 431 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง
Radio Station Operations I
2 ( 0 – 4 – 0 )
วย 432 
BR 432 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
Television Production
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 434 
BR 434 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
Advanced Television Production
3 ( 2 – 2 – 0 )
    • หมวด ข. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ เลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ (2 หน่วยกิต)
วย 435 
BR 435 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
Special Event Announcing and Commentary
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 436 
BR 436 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
Broadcast Field Production
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 437 
BR 437 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Newscast Production
2 ( 1 – 2 – 0 )
    • หมวด ค. วิชาเอกเลือกทักษะการผลิตรายการ เลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ (2 หน่วยกิต)
วย 440 
BR 440 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Sound and Music Application in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 441 
BR 441 
การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์
Television Set Design
2 ( 1 – 2 – 0 )
วย 442 
BR 442 
การออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านภาพเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
Visualization workshop
2 ( 0 – 4 – 0 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
      › หมวด ก. วิชาเอกเลือก
      › หมวด ข. วิชาเอกเลือกทักษะการผลิตรายการ
      › หมวด ค. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Announcing

ศึกษาและฝึกทักษะการออกเสียง การผลิตเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง โดยมุ่งเน้นการฝึกเป็นผู้ประกาศ และเทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อรายการประเภทต่างๆ ทั้งรายการสาระความรู้ รายการบันเทิง และรายการข่าว

วสท. 202 
BRC 202 
การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี (2 หน่วยกิต)
Non Fictional Writing for Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยเน้นแนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ โครงสร้าง และเนื้อหาของรายการข่าวและรายการสารคดี ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวทางด้านภาพและเสียงที่เหมาะสม

วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Production Design

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ และ ในเชิงเทคนิคภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคม และตลาดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างความหมายด้านการเล่าเรื่องโดยการถ่ายทอดแนวความคิดการผลิตรายการ ผ่านการตีความ การสร้างทิศทางการกำกับศิลป์ นำไปสู่การออกแบบองค์ประกอบด้านการผลิตรายการ อาทิ การออกแบบเทคนิคด้านภาพ ด้านเสียง การออกแบบเพื่อการจัดฉาก และการจัดแสง รวมถึงการออกแบบการลำดับภาพ และการสร้างผลพิเศษทางภาพในการผลิตรายการ

วสท. 204 
BRC 204 
การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร (2 หน่วยกิต)
Fictional Writing for Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในกลุ่มสาระบันเทิงและละคร โดยเน้นการค้นคว้าข้อมูล กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราว การใช้ภาษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

วสท. 205 
BRC 205 
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Media Production Techniques

ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีการผลิตรายการ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศึกษาประเภทและรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตรายการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม

วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Creating the Visual Story for Television

ศึกษาและฝึกทักษะในกระบวนการสร้างแนวความคิดด้านภาพ การพัฒนาและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางความคิด จินตนาการ การเล่าเรื่อง และการนำเสนอด้วยภาพผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

วสท. 302 
BRC 302 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Applied Research in Broadcasting

พื้นความรู้ : สอบผ่าน นทศ. 105

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ผู้รับสาร เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตรายการ การพัฒนาและปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้กรอบของจริยธรรมและวิชาชีพ

วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Criticism

ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิพากษ์ รวมทั้งผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
Electronic Media Management and Entrepreneurship

ศึกษาความหมาย บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆ เช่น การบริหารงานนโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ การตลาด โดยเน้นให้ทุกส่วนสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร

วสท. 402 
BRC 402 
สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Seminar in Broadcasting

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา แนวคิด รวมถึงผลกระทบด้านพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโน้มด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นที่น่าสนใจ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงประสบการณ์ทางวิชาชีพจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา

วสท. 403 
BRC 403 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Internship

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา / เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.3

การฝึกงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรผลิตรายการ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ เช่น การดำเนินงานผลิตรายการ การจัดรายการ การกำกับรายการ การถ่ายทำ การผลิต การเขียนบท เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วสท. 404 
BRC 404 
โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcasting Project

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การนำทฤษฎีและหลักการที่เรียนมาเพื่อผลิตชิ้นงาน โดยการศึกษาค้นคว้า นำเสนอโครงการและผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
      › หมวด ก. วิชาเอกเลือก
วสท. 311 
BRC 311 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (2 หน่วยกิต)
Radio Production

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นพื้นฐาน ศึกษาประเภท รูปแบบรายการ เทคนิคการควบคุม การตัดต่อ และการผสมเสียง ตลอดจนฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร

วสท. 312 
BRC 312 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 1 (2 หน่วยกิต)
Digital Radio Station Operations I

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 311

ฝึกวิเคราะห์ประเด็น และเขียนเนื้อหาทางด้านวารสารศาสตร์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบของตัวสาร และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอผ่านสื่อวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ

วสท. 313 
BRC 313 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1 (2 หน่วยกิต)
High Definition TV Production I

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการและเทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง ทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับผู้รับสาร สอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

วสท. 411 
BRC 411 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2 (2 หน่วยกิต)
Digital Radio Station Operations II

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 311 / วสท. 312

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในสภาพการณ์จริง โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายหน้าที่การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนการควบคุมการผลิตรายการที่เหมาะสมต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลที่ทันสมัย ออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 107.25 MHz และออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดภาคการศึกษาที่ 2

วสท. 412 
BRC 412 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2 (3 หน่วยกิต)
High Definition TV Production II

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 313

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูงทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การวางแผนการนำเสนอโครงการ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคและศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว เน้นการคิดและการพัฒนารายการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมการผลิต อาทิ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม วัตถุดิบในการผลิต ตลาด ฯลฯ

      › หมวด ข. วิชาเอกเลือกทักษะการผลิตรายการ
วสท. 321 
BRC 321 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Sound and Music Application in Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ในงานเสียงและงานดนตรีเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเสียงผ่านการผลิตจิงเกิ้ลรายการ ไตเติ้ลรายการ การนำเข้ารายการ การผลิตสปอร์ตโฆษณา การผสมเสียงเพื่องานพากย์ การใช้เสียงและดนตรีเพื่อความเหมาะสมต่อผู้รับสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเสียงและดนตรีให้สอดคล้องต่อสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

วสท. 322 
BRC 322 
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง (2 หน่วยกิต)
Virtual Studio System for Television Production

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง โดยเน้นศึกษาถึงหลักการพื้นฐานของโปรแกรมการผลิตรายการโทรทัศน์เสมือนจริง การสร้างภาพกราฟฟิกเสมือนจริง 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การซ้อนภาพในระบบโครม่าคีย์ การจัดแสงและการจัดองค์ประกอบภาพในงานโทรทัศน์เสมือนจริง ตลอดจนฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริงที่มีความคมชัดสูง (High Definition) ในรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของรายการ

วสท. 323 
BRC 323 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ (2 หน่วยกิต)
Motion Graphic for Television and New Media

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษากระบวนการของการออกแบบกราฟิกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้ในงานโทรทัศน์ โดยศึกษาการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนศึกษากระบวนการเปลี่ยนรูปแบบงานภาพเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ

      › หมวด ค. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ
วสท. 421 
BRC 421 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ (2 หน่วยกิต)
Special Events Announcing and Commentary

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการรายงานเหตุการณ์พิเศษ การรายงานเหตุการณ์นอกสถานที่ โดยเน้นเทคนิควิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การพัฒนาแนวความคิดในการนำเสนอ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

วสท. 422 
BRC 422 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ (2 หน่วยกิต)
Broadcast Field Production

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเพื่อการวางแผนการถ่ายทำนอกสถานที่ และเทคนิควิธีการถ่ายทำนอกสถานที่ เทคนิควิธีการถ่ายทำกล้องเดี่ยว เทคนิควิธีการถ่ายทำหลายกล้อง ตลอดจนองค์ประกอบพื้นฐานในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่

วสท. 423 
BRC 423 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคใหม่ (2 หน่วยกิต)
Newscast Production in New Age

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยศึกษาถึงเทคนิควิธีการสื่อข่าวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการรายงานข่าวประเภทต่างๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม และข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ผ่านการนำเสนอทางรายการข่าววิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมถึงศึกษารูปแบบรายการข่าวต่างๆ อาทิ รายการข่าว รายการวิเคราะห์ข่าว รายการอภิปราย รวมถึงรูปแบบรายการที่มีคุณค่าต่อสังคม

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
วย 200 
BR 200 
พื้นฐานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Foundation of Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงโครงสร้างระบบการทำงาน สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานด้านบทบาท หน้าที่ อิทธิพลต่อสังคม วัฒนธรรมของสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

วย 300 
BR 300 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast Announcing

ศึกษาและฝึกทักษะการออกเสียง การฝึกปฏิบัติในการผลิตเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง โดยมุ่งเน้นการฝึกเป็นผู้ประกาศ และเทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อรายการประเภทต่าง ๆ ทั้งรายการสาระความรู้รายการบันเทิง และรายการข่าว

วย 301 
BR 301 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Script Writing for Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์โดยเน้นการค้นคว้าข้อมูล กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ และการใช้ภาษาการถ่ายทอดเรื่องราวด้านภาพและเสียงที่เหมาะสมกับรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

วย 302 
BR 302 
การรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Broadcast News Writing and Reporting

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของกระบวนการในการจัดทำข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ โดยศึกษาถึงวิธีการผลิตข่าวประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม และข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา รวมถึงการนำเสนอข่าว การบรรณาธิกรณ์ข่าว โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ

วย 303 
BR 303 
การออกแบบโครงการผลิตรายการ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Production Design

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านกระบวนการสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการออกแบบโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์และในเชิงเทคนิคด้านการผลิต โดยสามารถถ่ายทอดแนวความคิดรายการเพื่อนำไปสู่การผลิต

วย 304 
BR 304 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Applied Research in Broadcasting

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 105

ศึกษาบทบาทความสำคัญกระบวนการวิจัยเพื่อการประยุกต์ในงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการนำผลการวิจัยด้านผู้รับสาร เนื้อหาสาร ตลอดจนประสิทธิภาพในการส่งสาร เพื่อใช้ในการประเมินผลรายการและพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

วย 305 
BR 305 
เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Production Techniques

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาประเภทและรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตรายการ

วย 306 
BR 306 
การวางแผนการผลิตรายการ (2 หน่วยกิต)
Program Planning and Programming

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิเคราะห์ ตรวจสอบกลยุทธ์การวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสถานีกับกลุ่มผู้รับสาร ตลาดคู่แข่ง นโยบายสถานีตลอดจนศักยภาพด้านการพัฒนารายการและข้อมูลด้านการตัดสินใจในการบริหารสถานี

วย 307 
BR 307 
การวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Criticism

ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์ รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง และรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิจารณ์

วย 308 
BR 308 
ประเด็นศึกษาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Special Topics in Broadcasting

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา แนวคิด รวมถึงผลกระทบด้านพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโน้มด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นที่น่าสนใจมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงประสบการณ์ทางวิชาชีพจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพโดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา

วย 309 
BR 309 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Internship

พื้นความรู้ : เกรดเฉลี่ยสะสมปี 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.3
พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การฝึกงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรผลิตรายการ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินงานผลิตรายการ การจัดรายการการกำกับรายการ การถ่ายทำ การผลิต การเขียนบท เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วย 310 
BR 310 
โครงการเฉพาะบุคคล (3 หน่วยกิต)
Individual Project

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การนำทฤษฎีและหลักการที่เรียนมาเพื่อผลิตชิ้นงาน โดยการศึกษาค้นคว้า นำเสนอโครงการและผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

วย 430 
BR 430 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (2 หน่วยกิต)
Radio Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305

ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภท รูปแบบรายการเทคนิคการควบคุม การตัดต่อและการผสมเสียง ตลอดจนฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร

วย 431 
BR 431 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง (2 หน่วยกิต)
Radio Station Operations I

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305 สอบผ่าน วย 430

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในสภาพการณ์จริง โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายหน้าที่การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนการควบคุมการผลิตรายการที่เหมาะสมต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในมหาวิทยาลัยตลอดภาคการศึกษาที่ 1

วย 432 
BR 432 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง 2 (2 หน่วยกิต)
Television Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในสภาพการณ์จริง โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายในการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การควบคุมการผลิตรายการ ตลอดจนการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในมหาวิทยาลัยตลอดภาคการศึกษาที่ 2

วย 433 
BR 433 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Television Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ ทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับผู้รับสาร

วย 434 
BR 434 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง (3  หน่วยกิต)
Advanced Television Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305 สอบผ่าน วย 433

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การวางแผนการนำเสนอโครงการ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคและศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว เน้นการคิดและการพัฒนารายการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมการผลิต อาทิ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมวัตถุดิบในการผลิต ตลาด ฯลฯ

วย 435 
BR 435 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ (2  หน่วยกิต)
Special Event Announcing and Commentary

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 305

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการรายงานเหตุการณ์พิเศษ การรายงานเหตุการณ์นอกสถานที่ โดยเน้นเทคนิควิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การพัฒนาแนวความคิดในการนำเสนอ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

วย 436 
BR 436 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ (2  หน่วยกิต)
Broadcast Field Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 306

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเพื่อการวางแผนการถ่ายทำนอกสถานที่ และเทคนิควิธีการถ่ายทำนอกสถานที่ เทคนิควิธีการถ่ายทำกล้องเดี่ยว เทคนิควิธีการถ่ายทำหลายกล้อง ตอลดจนองค์ประกอบพื้นฐานในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่

วย 437 
BR 437 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2  หน่วยกิต)
Newscast Production

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 302 และ วย 305

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โดยศึกษาถึงเทคนิควิธีกระบวนการรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม และข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ผ่านการนำเสนอทางรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ รูปแบบรายการต่าง ๆ อาทิ รายการข่าว รายการวิเคราะห์ข่าว รายการอภิปราย รวมถึงรูปแบบรายการที่มีคุณค่าต่อสังคม

วย 440 
BR 440 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2  หน่วยกิต)
Sound and Music Application in Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ในงานเสียงและงานดนตรีเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ และการกำหนดการใช้เสียงและการใช้ดนตรีเพื่อความเหมาะสมต่อผู้รับสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเสียงและดนตรีให้สอดคล้องต่อสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

วย 441 
BR 441 
การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ (2  หน่วยกิต)
Television Set Design

พื้นความรู้ : เคยเรียนวิชา วย 303

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิดการออกแบบฉากเพื่อการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติจริงด้านการสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากที่เหมาะสมทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์สำหรับงานวิทยุโทรทัศน์

วย 442 
BR 442 
การออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านภาพเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ (2  หน่วยกิต)
Visualization workshop

ศึกษาและฝึกทักษะในกระบวนการสร้างแนวความคิดด้านภาพ การพัฒนาและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางความคิด จินตนาการการเล่าเรื่อง และการนำเสนอด้วยภาพผ่านเทคนิควิธีการลำดับภาพ การตัดต่อ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

วย 443 
BR 443 
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Station Management

ศึกษาโครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในส่วนต่าง ๆ เช่น การงานนโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ และการตลาดโดยเน้นให้ทุกส่วนสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร

วย 451 
BR 451 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (3 หน่วยกิต)
Educational Broadcasting

ศึกษากระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยี ทั้งสองระบบมาเป็นสื่อทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาพัฒนาชุมชน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนเรียนรู้ถึงบทบาทของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

วย 452 
BR 452 
การผลิตรายการสารคดี (3 หน่วยกิต)
Documentary Production

พื้นที่ความรู้ : เคยเรียน วย 305

ศึกษาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลิตรายการสารคดีประเภทต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทสารคดี การสร้างสรรค์รูปแบบงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลุ่มผู้ชม/ผู้ฟังเป้าหมาย และเวลาออกอากาศ

วย 453 
BR 453 
ดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Music in Contemporary Mass Media

ศึกษาแนวโน้มและบทบาทของดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัยลักษณะ รูปแบบ เทคนิคการปรุงแต่งเสียงด้วยเทคนิคพิเศษต่าง ๆ การเลือกใช้ดนตรีประกอบเพื่อบริบททางการสื่อสารมวลชนต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที และการแสดงจินตลีลา เป็นต้น

วย 454 
BR 454 
การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Voice Work in Broadcasting and Film

ศึกษาวิธีการ เทคนิคการใช้เสียง และการออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี เพื่อใช้งานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกาศรายการ การบรรยายเหตุการณ์ การสัมภาษณ์ การดำเนินรายการ การพากย์ ฯลฯ รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ

วย 455 
BR 455 
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว (3 หน่วยกิต)
Graphic Animation Technique

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาเอกสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือได้รับอนุมัติโดยคณบดี

ศึกษาโครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในส่วนต่าง ๆ เช่น การงานนโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ และการตลาดโดยเน้นให้ทุกส่วนสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร

วย 456 
BR 456 
ความรู้เบื้องต้นทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Film Analysis

ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของภาพยนตร์บันเทิงและภาพยนตร์สารคดี อาทิ รูปแบบการดำเนินเรื่อง องค์ประกอบภาพ การตัดต่อ และการใช้เสียงเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์

วย 457 
BR 457 
ภาพยนตร์นานาชาติ (3 หน่วยกิต)
International Cinema

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาของภาพยนตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา