วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดเป็นสื่อที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตสื่อเหล่านี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียและกราฟิกพิเศษ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตรายการอันจะทำให้รายการนั้นมีความน่าสนใจและให้ประโยชน์แก่ผู้รับสารได้มากขึ้น

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตรายการในยุคของการพัฒนาสื่อ ด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน นักศึกษามีโอกาสฝึกนำทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร และรายการบันเทิงอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ และสภาวะความเคลื่อนไหวในโลกซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

ปัจจุบันมีบัณฑิตจากสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์มากมายที่ประสบความสำเร็จในอาชีพผู้กำกับรายการ (Program Director) นักจัดรายการ (Producer) ผู้เขียนบทละครและบทโทรทัศน์ (Script Writer) ผู้ประกาศข่าว (News Announcer) ผู้สื่อข่าว (Television Reporter) ผู้ผลิตรายการ (Producer) และสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษารหัส 157xxxxxxx เป็นต้นไป

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
และเลือกเรียน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น์
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 202 
BRC 202 
การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี
Non Fictional Writing for Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
รวม 20 ( 17 – 6 – 38 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 204 
BRC 204 
การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร
Fictional Writing for Broadcasting
3 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 205 
BRC 205 
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
Digital Media Production Techniques
3 ( 2 – 2 – 5 )
รวม 20 ( 17 – 6 – 37 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์
Creating the Visual Story for Television
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 311 
BRC 311 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 321 
BRC 321 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Sound and Music Application in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 322 
BRC 322 
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง
Virtual Studio System for Television Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 323 
BRC 323 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่
Motion Graphic for Television and New Media
2 ( 1 – 2 – 3 )
ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม (3 หน่วยกิต) Advertising in Contemporary Society 3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 16 ( 14 – 4 – 30 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 302 
BRC 302 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Applied Research in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Criticism
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 312 
BRC 312 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 1
Digital Radio Station Operations I
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 313 
BRC 313 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1
High Definition TV Production I
2 ( 1 – 2 – 3 )
ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
Innovative Approach of New Media Landscapes
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 14 – 8 – 32 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 411 
BRC 411 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2
Digital Radio Station Operations II
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 412 
BRC 412 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2
High Definition TV Production II
3 ( 2 – 2 – 5 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 3 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 421 
BRC 421 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
Special Events Announcing and Commentary
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 422 
BRC 422 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
Broadcast Field Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
หรือ  
วสท. 423 
BRC 423 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในยุคใหม่
Newscast Production in New Age
2 ( 1 – 2 – 3 )
ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 352
COM 352
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 751
COM 751
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา
Digital Media for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 19 ( 14 – 8 – 31 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 402 
BRC 402 
สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Seminar in Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
วสท. 403 
BRC 403 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ *
Broadcast Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
หรือ  
วสท. 404 
BRC 404 
โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ **
Broadcasting Project
3 ( 0 – 9 – 5 )
นทศ. 851 
COM 851 
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 ( 3 – 0 – 6 )
จธ. 311 
EP 311 
*การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation
3 ( 3 – 0 – 6 )
*รวม(ฝึกงาน) 12 ( 9 – 36 – 24 )
**รวม(ไม่ฝึกงาน) 12 ( 9 – 9 – 23 )
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
• รายวิชาศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย รวม 60 หน่วยกิต   หน่วยกิต
    » หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (21 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา (17 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
     
   » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (10 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 204 
BRC 204 
การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร
Fictional Writing for Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 205 
BRC 205 
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
Digital Media Production Techniques
3 ( 2 –2 –5 )
วสท. 302 
BRC 302 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Applied Research in Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. .403 
BRC .403 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
วสท. .404 
BRC .404 
โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์์
Broadcasting Project
3 ( 0 – 9 – 5 )
      • กลุ่มวิชาโทภาควิชาการโฆษณา(9 หน่วยกิต)
ฆษณ. 203 
ADV 203 
Advertising in Contemporary Society
Broadcasting Project
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
     
• รายวิชาศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวม 75 หน่วยกิต    
    » หมวดวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011  EN 011  ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
English in Action
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 012  EN 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 013 EN 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 3 – 0 – 6 )
• หมวดวิชาเฉพาะ (57 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » วิชาบังคับนอกสาขา (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 EN 340 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I                   
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 341 EN 341 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II                  
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » วิชาบังคับในสาขา (12 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 101 COM 101 การสื่อสารเบื้องต้น 
Introduction to Communication                 
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 COM 104 การถ่ายภาพดิจิทัล      
Digital Photography               
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 113 COM 113 การโฆษณาเบื้องต้น 
Introduction to Communication                 
3 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 COM 115 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting               
3 ( 2 – 0 – 4 )
    » วิชาเอก-บังคับ (20 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
วสท. 201
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 202
BRC 202 
การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี
Non Fictional Writing for Broadcasting
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 203
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการี
Broadcast Production Design
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 301
BRC 301
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Creating the Visual Story for Television
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 303
BRC 303
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Critcism
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 401
BRC 401
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 402
BRC 402
สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Seminar in Broadcasting
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » วิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
 หมวด ก. วิชาเอกเลือก 5 รายวิชา (11 หน่วยกิต)
วสท. 311 
BRC 311 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 312 
BRC 312 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 1
Digital Radio Station Operations I
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 313 
BRC 313 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1
High Definition TV Production I
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 411 
BRC 411 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2
Digital Radio Station Operations II
2 ( 0 – 4 – 2 )
วสท. 412 
BRC 412 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2
High Definition TV Production II
3 ( 2 – 2 – 5)
 หมวด ข. วิชาเอกเลือกทักษะผลิตรายการ (2 หน่วยกิต)
วสท. 321 
BRC 321 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Sound and Music Application in Broadcastin
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 322 
BRC 322 
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง
Virtual Studio System for Television Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 323 
BRC 323 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่
Motion Graphic for Television and New Media
2 ( 1 – 2 – 3 )
 หมวด ค. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ (2 หน่วยกิต)
เลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
วสท. 421 
BRC 421 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ
Special Events Announcing and Commentary
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 422 
BRC 422 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
Broadcast Field Production
2 ( 1 – 2 – 3 )
วสท. 423 
BRC 423 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคใหม่
Newscast Production in New Age
2 ( 1 – 2 – 3 )

 

วิชาโท  (6 หน่วยกิต)  (สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา)

ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 314 
ADV 314 
* การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
Innovative Approach of New Media Landscapes
3 ( 3 – 0 – 6 )
• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
นทศ. 352
COM 352
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 751 
COM 751 
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา
Digital Media for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 851
COM 851
การค้นคว้าอิสระ์
Independent Study
3 ( 3 – 0 – 6 )


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษารหัส 157xxxxxxx เป็นต้นไป

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Announcing

ศึกษาและฝึกทักษะการออกเสียง การผลิตเสียง และการใช้เสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง โดยมุ่งเน้นการฝึกเป็นผู้ประกาศ และเทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์เพื่อรายการประเภทต่างๆ ทั้งรายการสาระความรู้ รายการบันเทิง และรายการข่าว

วสท. 202 
BRC 202 
การเขียนบทรายการข่าวและสารคดี (2 หน่วยกิต)
Non Fictional Writing for Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยเน้นแนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ โครงสร้าง และเนื้อหาของรายการข่าวและรายการสารคดี ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูล การถ่ายทอดเรื่องราว กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวทางด้านภาพและเสียงที่เหมาะสม

วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Production Design

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ และ ในเชิงเทคนิคภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคม และตลาดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อสร้างความหมายด้านการเล่าเรื่องโดยการถ่ายทอดแนวความคิดการผลิตรายการ ผ่านการตีความ การสร้างทิศทางการกำกับศิลป์ นำไปสู่การออกแบบองค์ประกอบด้านการผลิตรายการ อาทิ การออกแบบเทคนิคด้านภาพ ด้านเสียง การออกแบบเพื่อการจัดฉาก และการจัดแสง รวมถึงการออกแบบการลำดับภาพ และการสร้างผลพิเศษทางภาพในการผลิตรายการ

วสท. 204 
BRC 204 
การเขียนบทรายการสาระบันเทิงและละคร (2 หน่วยกิต)
Fictional Writing for Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในกลุ่มสาระบันเทิงและละคร โดยเน้นการค้นคว้าข้อมูล กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราว การใช้ภาษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

วสท. 205 
BRC 205 
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Media Production Techniques

ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีการผลิตรายการ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศึกษาประเภทและรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตรายการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม

วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Creating the Visual Story for Television

ศึกษาและฝึกทักษะในกระบวนการสร้างแนวความคิดด้านภาพ การพัฒนาและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางความคิด จินตนาการ การเล่าเรื่อง และการนำเสนอด้วยภาพผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

วสท. 302 
BRC 302 
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Applied Research in Broadcasting

พื้นความรู้ : สอบผ่าน นทศ. 105

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ผู้รับสาร เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตรายการ การพัฒนาและปรับปรุงรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้กรอบของจริยธรรมและวิชาชีพ

วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Criticism

ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิพากษ์ รวมทั้งผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
Electronic Media Management and Entrepreneurship

ศึกษาความหมาย บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนต่างๆ เช่น การบริหารงานนโยบายองค์กร การจัดระบบการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย การจัดการด้านธุรกิจ การตลาด โดยเน้นให้ทุกส่วนสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กร

วสท. 402 
BRC 402 
สัมมนาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Seminar in Broadcasting

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา แนวคิด รวมถึงผลกระทบด้านพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโน้มด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในประเด็นที่น่าสนใจ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงประสบการณ์ทางวิชาชีพจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา

วสท. 403 
BRC 403 
การฝึกงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcast Internship

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา / เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.3

การฝึกงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์กรผลิตรายการ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ เช่น การดำเนินงานผลิตรายการ การจัดรายการ การกำกับรายการ การถ่ายทำ การผลิต การเขียนบท เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของภาควิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

วสท. 404 
BRC 404 
โครงการเฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3 หน่วยกิต)
Broadcasting Project

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การนำทฤษฎีและหลักการที่เรียนมาเพื่อผลิตชิ้นงาน โดยการศึกษาค้นคว้า นำเสนอโครงการและผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
      › หมวด ก. วิชาเอกเลือก
วสท. 311 
BRC 311 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (2 หน่วยกิต)
Radio Production

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษากระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นพื้นฐาน ศึกษาประเภท รูปแบบรายการ เทคนิคการควบคุม การตัดต่อ และการผสมเสียง ตลอดจนฝึกผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร

วสท. 312 
BRC 312 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 1 (2 หน่วยกิต)
Digital Radio Station Operations I

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 311

ฝึกวิเคราะห์ประเด็น และเขียนเนื้อหาทางด้านวารสารศาสตร์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบของตัวสาร และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอผ่านสื่อวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ

วสท. 313 
BRC 313 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 1 (2 หน่วยกิต)
High Definition TV Production I

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการและเทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง ทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับผู้รับสาร สอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

วสท. 411 
BRC 411 
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2 (2 หน่วยกิต)
Digital Radio Station Operations II

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 311 / วสท. 312

ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในสภาพการณ์จริง โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายหน้าที่การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนการควบคุมการผลิตรายการที่เหมาะสมต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลที่ทันสมัย ออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 107.25 MHz และออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดภาคการศึกษาที่ 2

วสท. 412 
BRC 412 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ความคมชัดสูง 2 (3 หน่วยกิต)
High Definition TV Production II

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205 / วสท. 313

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูงทั้งรายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ การวางแผนการนำเสนอโครงการ ขั้นตอนการผลิตรายการ เทคนิคและศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว เน้นการคิดและการพัฒนารายการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมการผลิต อาทิ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม วัตถุดิบในการผลิต ตลาด ฯลฯ

      › หมวด ข. วิชาเอกเลือกทักษะการผลิตรายการ
วสท. 321 
BRC 321 
การประยุกต์งานเสียงและดนตรีเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (2 หน่วยกิต)
Sound and Music Application in Broadcasting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ในงานเสียงและงานดนตรีเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอเสียงผ่านการผลิตจิงเกิ้ลรายการ ไตเติ้ลรายการ การนำเข้ารายการ การผลิตสปอร์ตโฆษณา การผสมเสียงเพื่องานพากย์ การใช้เสียงและดนตรีเพื่อความเหมาะสมต่อผู้รับสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเสียงและดนตรีให้สอดคล้องต่อสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม

วสท. 322 
BRC 322 
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง (2 หน่วยกิต)
Virtual Studio System for Television Production

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง โดยเน้นศึกษาถึงหลักการพื้นฐานของโปรแกรมการผลิตรายการโทรทัศน์เสมือนจริง การสร้างภาพกราฟฟิกเสมือนจริง 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การซ้อนภาพในระบบโครม่าคีย์ การจัดแสงและการจัดองค์ประกอบภาพในงานโทรทัศน์เสมือนจริง ตลอดจนฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริงที่มีความคมชัดสูง (High Definition) ในรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของรายการ

วสท. 323 
BRC 323 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ (2 หน่วยกิต)
Motion Graphic for Television and New Media

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษากระบวนการของการออกแบบกราฟิกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้ในงานโทรทัศน์ โดยศึกษาการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนศึกษากระบวนการเปลี่ยนรูปแบบงานภาพเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ เช่น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ

      › หมวด ค. วิชาเอกเลือกการผลิตรายการเฉพาะ
วสท. 421 
BRC 421 
การบรรยายเหตุการณ์พิเศษ (2 หน่วยกิต)
Special Events Announcing and Commentary

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการรายงานเหตุการณ์พิเศษ การรายงานเหตุการณ์นอกสถานที่ โดยเน้นเทคนิควิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การพัฒนาแนวความคิดในการนำเสนอ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

วสท. 422 
BRC 422 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่ (2 หน่วยกิต)
Broadcast Field Production

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเพื่อการวางแผนการถ่ายทำนอกสถานที่ และเทคนิควิธีการถ่ายทำนอกสถานที่ เทคนิควิธีการถ่ายทำกล้องเดี่ยว เทคนิควิธีการถ่ายทำหลายกล้อง ตลอดจนองค์ประกอบพื้นฐานในการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่

วสท. 423 
BRC 423 
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคใหม่ (2 หน่วยกิต)
Newscast Production in New Age

พื้นความรู้ : สอบผ่าน วสท. 205

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยศึกษาถึงเทคนิควิธีการสื่อข่าวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการรายงานข่าวประเภทต่างๆ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม และข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ผ่านการนำเสนอทางรายการข่าววิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมถึงศึกษารูปแบบรายการข่าวต่างๆ อาทิ รายการข่าว รายการวิเคราะห์ข่าว รายการอภิปราย รวมถึงรูปแบบรายการที่มีคุณค่าต่อสังคม

 

วิชาโท 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้ หรือ

3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังนี้