ปัจจุบันการสร้างและสื่อสารตราเข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงธุรกิจ ด้วยเหตุที่ว่า สินค้าสามารถถูกพัฒนาเลียนแบบขึ้นมาได้อย่างเท่าเทียมกัน ทางเลือกในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคมีมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจแทบทุกธุรกิจจึงต้องสร้างทรัพย์สินที่มีคุณค่าของตนเองขึ้นมา และทรัพย์สินดังกล่าวก็คือ ตราหรือแบรนด์

สาขาวิชาการสื่อสารตราจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการและวิชาชีพด้านการสื่อสารตรา โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก ชื่นชม ศรัทธาในตราจนนำมาซึ่งการซื้ออีกทั้งเกิดความผูกพันกับตราในระยะยาว การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อตราเกิดวิกฤติขึ้น วิธีการชุบชีวิตใหม่ให้กับตราที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ถึงวิธีการทำความเข้าใจเชิงลึก (Insight) ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารตราแบบ 360 องศา อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง การออกแบบเอกลักษณ์ (อาทิ การออกแบบ โลโก้ สโลแกน ชุดพนักงาน บรรยากาศภายในสำนักงานหรือร้านค้า การกำหนดเอกลักษณ์ด้านสี) เพื่อให้ตรามีความโดดเด่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้จะมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจและตรานั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้ โดยเนื้อหาที่กล่าวมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการปรับให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

สาขาวิชาการสื่อสารตรา จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงธุรกิจ การตลาด ด้วยการนำศาสตร์ทางด้านการสื่อสารตรา การนำเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ ที่ครบวงจรไปผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำหลักการ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างตราให้กับสินค้า (Product Branding) สร้างตราให้กับธุรกิจบริการ (Service Branding) สร้างตราให้กับบุคคล (Personal Branding) สร้างตราให้กับสถานที่ (Place Branding) สร้างตราให้กับกิจกรรม (Event Branding) ได้อีกด้วย

บัณฑิตที่เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารตรา การสื่อสารการตลาด ในฝ่ายหรือตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้ นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตรา (Brand Communications Strategist) นักออกแบบเอกลักษณ์ตรา (Brand Identity Designer) ฝ่ายสื่อสารองค์การ (Corporate Communications Department) ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างและสื่อสารตรา (Brand Agency or Brand Consultant Company) ฝ่ายการตลาด (Marketing Department) บริษัทรับจัดกิจกรรมการสื่อสารตรา (Event Organizer) เป็นต้น
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการสื่อสารตรา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการสื่อสารตรา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 201 
BDC 201 
การพัฒนากลยุทธ์ตรา
Brand Strategy Development
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 203 
BDC 203 
การจัดการคุณค่าตรา
Brand Equity Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 202 
BDC 202 
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา
Creativity for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 204 
BDC 204 
กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา
Brand Channels and Sense Strategy
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการสื่อสารตรา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 303 
BDC 303 
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารตรา
Media Production for Brand Communications
3 ( 2 – 2 – 5 )
สสต. 311 
BDC 311 
การวิเคราะห์และทำความเข้าใจเชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง
Stakeholder Insight and Analysis
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 312 
BDC 312 
ทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง
Negotiation and Presentation Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 301 
BDC 301 
การวิจัยการสื่อสารตรา
Brand Communications Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 302 
BDC 302 
การออกแบบเอกลักษณ์ตรา
Brand Identity Design
3 ( 2 – 2 – 5 )
สสต. 313 
BDC 313 
การสื่อสารตราองค์การ
Corporate Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการสื่อสารตรา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
สสต. 411 
BDC 411 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Communications Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
สสต. 412 
BDC 412 
การสื่อสารตราระดับโลก *
Global Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
สสต. 402 
BDC 402 
การฝึกงานวิชาชีพด้านการสื่อสารตรา **
Brand Communications Professional Internship
3 ( 0 – 36 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม (ไม่ฝึกงาน) 18 ( 18 – 0 – 36 )
** รวม (ฝึกงาน) 18 ( 15 – 36 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
สสต. 401 
BDC 401 
การวางแผนรณรงค์การสื่อสารตรา
Brand Communications Campaign Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
สสต. 403 
BDC 403 
โครงการสื่อสารตรา *
Brand Communications Project
3 ( 0 – 9 – 5 )
หรือ  
สสต. 412 
BDC 412 
การสื่อสารตราระดับโลก **
Global Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
สสต. 404 
BDC 404 
สัมมนาการสื่อสารตรา
Seminar in Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
* รวม (ไม่ฝึกงาน) 12 ( 9 – 9 – 23 )
** รวม (ฝึกงาน) 12 ( 12 – 0 – 24 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
สต 200 
BD 200 
การสื่อสารตราเชิงบูรณาการ
Integrated Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 201 
BD 201 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารตรา
Public Relations for Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 0 )
สต 202 
BD 202 
การโฆษณาเพื่อการสื่อสารตรา
Advertising for Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 0 )
สต 300 
BD 300 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
Stakeholder Relationship Management
2 ( 2 – 0 – 0 )
สต 301 
BD 301 
การวิจัยเพื่อการสื่อสารตรา
Brand Communications Research
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 302 
BD 302 
การพัฒนาเอกลักษณ์และการออกแบบตรา
Brand Identity Development and Design
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 303 
BD 303 
คุณค่าและภาพลักษณ์ตรา
Brand Equity and Image
3 ( 2 – 2 – 0 )
สต 304 
BD 304 
การผลิตเพื่อการสื่อสารตรา
Production for Brand Communications
3 ( 2 – 2 – 0 )
สต 305 
BD 305 
ช่องทางการสื่อสารตรา
Brand Channel
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 306 
BD 306 
การวางแผนรณรงค์สื่อสารตรา
Campaign Planning for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 307 
BD 307 
โครงการสื่อสารตรา
Brand Communications Project
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 308 
BD 308 
การศึกษาการสื่อสารตราเชิงประสบการณ์
Experiencing Brand Communications
3 ( 0 – 0 – 40 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต)
สต 401 
BD 401 
การวิเคราะห์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง
Stakeholder Insight and Analysis
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 402 
BD 402 
การสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์
Corporate and Product Communication
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 403 
BD 403 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Communications Management
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 404 
BD 404 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา
Creative Events for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
สต 405 
BD 405 
ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อการสื่อสารตรา
Negotiation Skills for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
สสต. 201 
BDC 201 
การพัฒนากลยุทธ์ตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Strategy Development

ศึกษาหลักการและแนวคิดของกลยุทธ์การสื่อสารตราแบบองค์รวม เข้าใจถึงองค์ประกอบของ การสื่อสารตราในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ของตรา (Brand Vision) แก่นแท้ของตรา (Brand Essence) การกำหนดตำแหน่งตรา (Brand Positioning) คุณค่าตรา (Brand Value) ข้อสัญญาของตรา (Brand Promise) บุคลิกภาพตรา (Brand Personality) คุณลักษณะของตรา (Brand Attribute) เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของตรา (Brand Identity & Image)

สสต. 202 
BDC 202 
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Creativity for Brand Communications

ศึกษาความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ธรรมชาติและที่มาของความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิธีการคิดแบบต่างๆ ระบบและกลวิธีในการคิดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสร้างแนวคิดและกลยุทธ์ในการวางแผนงานต่างๆ ศึกษาและฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดเพื่อแก้ปัญหา ตั้งแต่กระบวนการ แนวคิด และเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ทางการสื่อสารตราต่างๆ เพื่อถ่ายทอดออกมาทั้งในรูปแบบภาพ เนื้อหาสาร โดยการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล

สสต. 203 
BDC 203 
การจัดการคุณค่าตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Equity Management

ศึกษาความหมายคุณค่าตรา ความสำคัญของการจัดการคุณค่าตรา ทฤษฎีคุณค่าตราโดยประเมินจากลูกค้า (Customer-based Brand Equity) ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าตรา แนวทางการวัดคุณค่าตรา วิธีการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณค่าตราผ่านเกณฑ์หรือองค์ประกอบของคุณค่าตราต่างๆ

สสต. 204 
BDC 204 
กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Channels and Sense Strategy

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ คุณลักษณะของเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารตราทุกรูปแบบเพื่อสร้างจุดสัมผัสตรา (Brand Touch Points) ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของตราและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสรวมถึงการสร้างประสบการณ์ในตราให้เกิดความประทับใจ ครอบคลุมถึงช่องทางการสื่อสารตราก่อนการตัดสินใจซื้อ ช่องทางการสื่อสารตราขณะการตัดสินใจซื้อ (Moment of Truth) และช่องทางการสื่อสารตราหลังการซื้อ รวมถึงช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ อาทิ สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) โดยมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารตราอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป้าหมาย

สสต. 301 
BDC 301 
การวิจัยการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Research

พื้นความรู้ : สอบผ่าน นทศ. 105

ศึกษาถึงบทบาท ความสำคัญ รูปแบบ ประเภทของการวิจัยเพื่อการสื่อสารตรา รวมถึงเรียนรู้และเข้าใจถึงระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ สรุปผลและการจัดทำโครงการวิจัยการสื่อสารตราทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยผู้บริโภค การวิจัยเพื่อตรวจสอบสุขภาพตรา การวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับองค์การ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จากนั้นจึงดำเนินการวิจัยภาคสนามและการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สสต. 302 
BDC 302 
การออกแบบเอกลักษณ์ตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Identity Design

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและบทบาทของการออกแบบตราที่มีต่อการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราทั้งด้านแก่นของเอกลักษณ์ (Core Identity) และส่วนขยายเอกลักษณ์ (Extended Identity) ได้แก่ องค์ประกอบของคำ ภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้า โดยสามารถสร้างสรรค์ อธิบาย และปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารถึงองค์ประกอบที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ของเอกลักษณ์ตราสินค้าตามขั้นตอนการออกแบบซึ่งรวมถึง จินตนาการ นวัตกรรม การนำไปปฏิบัติ การปรับปรุงเอกลักษณ์ตราสินค้า และการนำไปใช้

สสต. 303 
BDC 303 
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Media Production for Brand Communications

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารตราทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์ สื่ออื่นๆที่ใช้เพื่อในการสื่อสารตรา ศึกษาเทคนิคการผลิต การสื่อความหมายทางด้านภาพผ่านมุมกล้อง การกำหนดองค์ประกอบศิลป์ การควบคุมการลำดับภาพหรือตัดต่อ และการผสมเสียงโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาและเอกลักษณ์ของตรา

สสต. 401 
BDC 401 
การวางแผนรณรงค์การสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Campaign Planning

ศึกษาความหมายการรณรงค์ บทบาทการรณรงค์ในการสื่อสารตรา แนวคิดการบูรณาการที่จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับแผนรณรงค์การสื่อสารตรา เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวางแผนรณรงค์ การสื่อสารตราแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาจริง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการวางแผน การตรวจสุขภาพตรา (Brand Health Check) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group Identification) การออกแบบตราและเอกลักษณ์ของตรา (Brand Design and Identity) การกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาสารของตรา (Brand Message Strategy) การสร้างสรรค์จุดสัมผัสตรา (Brand Touch Points) เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย แนวทางในการประเมินผลตรา (Brand Evaluation)

สสต. 402 
BDC 402 
การฝึกงานวิชาชีพด้านการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Professional Internship

พื้นความรู้และเงื่อนไข : สอบผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 วิชา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30

ศึกษาประสบการณ์วิชาชีพด้วยการฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารตรา ผู้เรียนต้องนำสาระ ประโยชน์ ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาศึกษา วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและอภิปรายกับแนวคิด ทฤษฎีที่เรียนมาโดยมุ่งเน้นการประมวลสาระความรู้ ผู้เรียนจะต้องสะท้อนหรือถ่ายทอดคุณค่าที่ได้จากการฝึก งานไม่ว่าจะเป็น ภาระหน้าที่ขณะฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำอยู่ในรูปแบบรายงานการฝึกงานภายใต้การควบคุมดูแลและการประเมินผลของผู้สอนร่วมกับตัวแทนของหน่วย งานที่ผู้เรียนฝึกงาน

สสต. 403 
BDC 403 
โครงการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Project

พื้นความรู้และเงื่อนไข : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

ศึกษาหลักการและวิธีการ รวมถึงกระบวนการวางแผนรณรงค์โฆษณา ตั้งแต่การรับข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของแผนโฆษณา กลยุทธ์และกลวิธีการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ตลอดจนการนำเสนอและแนวทางการประเมินผล โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง

สสต. 404 
BDC 404 
สัมมนาการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Seminar in Brand Communications

ศึกษาถึงบทบาท ความสำคัญของการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆทางด้านการสื่อสาร ตราทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจในแวดวงการสื่อสารตรา เพื่อนำมาจัดการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารตราหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ มุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีศึกษาต่างๆ และให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
สสต. 311 
BDC 311 
การวิเคราะห์และทำความเข้าใจเชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง (3 หน่วยกิต)
Stakeholder Insight and Analysis

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราและองค์การ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้และประมวลข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจเชิงลึก การวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ตรารวมถึงการบริหารประสบการณ์และความสัมพันธ์

สสต. 312 
BDC 312 
ทักษะการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง (3 หน่วยกิต)
Negotiation and Presentation Skills

ศึกษาความสำคัญของการนำเสนองานและการเจรจาต่อรอง ประเภทการนำเสนองานทั้งในรูปแบบวาจาและเอกสาร องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนองาน การใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนองาน อุปสรรคในการนำเสนองานและฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และฝึกฝนทักษะในการเจรจาต่อรองในหลากหลายรูปแบบ ลักษณะและธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนกระบวนการ และการดำเนินงานบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธีการเจรจาต่อรอง ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง

สสต. 313 
BDC 313 
การสื่อสารตราองค์การ (3 หน่วยกิต)
Corporate Brand Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารเพื่อการสร้างตราองค์การ กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Communication Strategy) เพื่อการสร้างและรักษาชื่อเสียงขององค์การ เช่น การกำหนดจุดยืนตราที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ (Business Strategy) การสร้างตราโดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) การสร้างตราผ่านพนักงาน (Employee Branding) การสร้างตราผ่านผู้บริหาร (CEO Branding) และกรณีศึกษาของตราองค์การที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตรา (Re-Branding) ทั้งตราองค์การของไทยและต่างประเทศ

สสต. 411 
BDC 411 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Brand Communications Management

ศึกษาการวางแผนการจัดการกลยุทธ์ในการสื่อสารตรา รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการวาง แผนกลยุทธ์ การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจรชีวิตตรา (Brand Life Cycle) มีการฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารตราที่เหมาะสม เช่น กลยุทธ์สร้างคุณค่า (Value Creation) กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม (Value Innovation) กลยุทธ์เชิงยุทธวิธี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารตราแต่ละประเภท เช่น ตราผลิตภัณฑ์ ตราบริการ ตราบุคคล และตราองค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการสื่อสาร

สสต. 412 
BDC 412 
การสื่อสารตราระดับโลก (3 หน่วยกิต)
Global Brand Communications

ศึกษาทฤษฎีและกลยุทธ์การสร้างตราและการสื่อสารการตลาดระดับโลกตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตรา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสร้างสาร (Message) ที่มีความเป็นสากล และเรียนรู้กรณีศึกษาของตราระดับโลก

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
สต 200 
BD 200 
การสื่อสารตราเชิงบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Brand Communications

ศึกษาขอบเขต แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตราและการสื่อสารตรา ความแตกต่างระหว่างตรา ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดระบบพิมพ์เขียวของตรา (Brand Architecture) กลยุทธ์ตรา (Branding Strategy) โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารตราเชิงบูรณาการรวมถึงศึกษาองค์ประกอบของตรา กระบวนการสื่อสารตราอีกทั้งปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้การสื่อสารตราประสบความสำเร็จ

สต 201 
BD 201 
การประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารตรา (2 หน่วยกิต)
Public Relations for Brand Communications

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารตรา รวมทั้งคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ ภารกิจของบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารตรา ตลอดจนศึกษาบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

สต 202 
BD 202 
การโฆษณาเพื่อการสื่อสารตรา (2 หน่วยกิต)
Advertising for Brand Communications

เพื่อศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณาในการสื่อสารตราทั้งที่เป็นการสื่อสารตราในระดับองค์กร และระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาที่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษาการใช้การโฆษณา เพื่อสื่อสารตราที่ประสบความสำเร็จ

สต 300 
BD 300 
การบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2 หน่วยกิต)
Stakeholder Relationship Management

ศึกษาแนวคิด หลักการของการบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกค้า พนักงาน สื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อตรา นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการในการบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการและประเมินผล และการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารตราเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สต 301 
BD 301 
การวิจัยเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Research

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา นศ 105

ศึกษาถึงรูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิเคราะห์ สรุปผลและการจัดทำโครงการวิจัยตราทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนำประเด็นในเรื่องตราของหน่วยงาน สินค้า และบริการต่าง ๆ มาดำเนินการวิจัยในภาคสนาม และนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยตรา

สต 302 
BD 302 
การพัฒนาเอกลักษณ์และการออกแบบตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Identity Development and Design

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์คุณลักษณะและคุณสมบัติของตราที่นำไปสู่การพัฒนาการสร้างเอกลักษณ์ ทั้งในส่วนที่เป็นแกนหลัก (Core Identity) และส่วนขยาย (Extended Identity) นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการการสร้างสรรค์และฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของตราที่ได้พัฒนาขึ้น

สต 303 
BD 303 
คุณค่าและภาพลักษณ์ตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Equity and Image

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ที่มาของคุณค่าตราทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร ปัจจัยที่มีผล ต่อการสร้างคุณค่าตราความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญและองค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาคุณค่าของตราทั้งระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น รวมถึงขั้นตอนกระบวนการ กลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างตรา

สต 304 
BD 304 
การผลิตเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Production for Brand Communications

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตเพื่อการสื่อสารตรา รวมถึงศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตวัสดุเพื่อการสื่อสารตรา เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์และสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์ประกอบเสียง ตลอดจนการใช้สื่อสารประสมและสื่อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สต 305 
BD 305 
ช่องทางการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Channel

ศึกษาความหมาย ข้อได้เปรียบ และข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างจุดสัมผัสตรา (Brand Contacts) ทุกรูปแบบ ได้แก่ ช่องทางการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต บุคคล สื่อ ณ จุดขาย การจัดกิจกรรม การจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการ การจัดสัมมนา การวางสินค้าในรายการหรือภาพยนตร์ (Product Placement) สื่อแวดล้อม (Ambient Media) และสื่อทางเลือกต่าง ๆ (Alternative Media) การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีการเลือกใช้สื่ออย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างตรา รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ในการเลือกใช้ช่องทางการสร้างจุดสัมผัสตรา

สต 306 
BD 306 
การวางแผนรณรงค์การสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Campaign Planning for Brand Communications

ศึกษาถึงกลยุทธ์ และกลวิธีในวางแผนรณรงค์สื่อสารตราที่สามารถนำเสนอเอกลักษณ์ของตรา (Brand Identity) ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตราได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดที่มี ผลกระทบต่อการวางแผนการสื่อสารตรา และฝึกการวางแผนรณรงค์จากตราที่มีอยู่จริง

สต 307 
BD 307 
โครงการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Brand Communications Project

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

การนำหลักการและทฤษฎีด้านการสื่อสารมาใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทางดำเนินงานการสื่อสารตราให้กับหน่วยงานภายนอก อันจะเป็นการเสริมทักษะในวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยต้องนำเสนอผลงานพร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

สต 308 
BD 308 
การศึกษาการสื่อสารตราเชิงประสบการณ์ (3 หน่วยกิต)
Experiencing Brand Communications

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 วิชา

ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารตรา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสารตรา โดยเน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อการประกอบวิชาชีพ จากการฝึกงานด้านการสื่อสารตรากับหน่วยงานต่าง ๆ โดยต้องทำรายงานประกอบการฝึกงาน ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

สต 401 
BD 401 
การวิเคราะห์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง (3 หน่วยกิต)
Stakeholder Insight and Analysis

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของผู้ที่เกี่ยวข้อง (เป้าหมาย) ในเชิงลึก ได้แก่ การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการสร้างตรา โดยจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกและระดับกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

สต 402 
BD 402 
การสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ (3 หน่วยกิต)
Corporate and Product Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารองค์กร และผลิตภัณฑ์ รูปแบบการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และแก้ไขภาพลักษณ์ในเชิงลบให้แก่องค์กร สินค้าและบริการโดยศึกษากรณีการสื่อสารตราขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

สต 403 
BD 403 
การจัดการการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Brand Communications Management

ศึกษาบทบาท ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารตราในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์สื่อสารตราสำหรับองค์กร และผลิตภัณฑ์ใหม่ และตราที่ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพของตราและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารตรา อีกทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาจากกลยุทธ์ของตราที่ประสบความสำเร็จและตราที่ล้มเหลว

สต 404 
BD 404 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Creative Events for Brand Communications

ศึกษาทฤษฎีและฝึกฝนทักษะประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการสื่อสารตรา ทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และระดับองค์กร โดยเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของกิจกรรม การออกแบบ การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล ตลอดจนจริยธรรมในการจัดกิจกรรม กระบวนการคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้งการวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ กลวิธีของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตรา

สต 405 
BD 405 
ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
Negotiation Skills for Brand Communications

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองในหลากหลายรูปแบบกับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารตรา ทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และระดับองค์กร รวมถึงการศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนกระบวนการ และการดำเนินงานบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธีการเจรจาต่อรองกับผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในบริบทต่างๆ

สต 450 
BD 450 
การจัดการธุรกิจสร้างสรรค์งานกิจกรรม (3 หน่วยกิต)
Organizer Administration

ศึกษาถึงสภาพการตลาดและแนวโน้มของธุรกิจรับจัดกิจกรรม สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มี่ผลต่อการจัดกิจกรรมโครงสร้างของบริษัทรับจัดงานกิจกรรม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการภายในบริษัทจัดงานกิจกรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ การให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การบริหารจัดการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทรับจัดงานกิจกรรมกับผู้ว่าจ้าง

สต 451 
BD 451 
การสื่อสารตราเชิงปฏิสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
Interactive Brand Communications

ศึกษาการกำเนิดแนวคิดการพัฒนาสื่อสมัยใหม่ (New Media Technology) ที่นำไปสู่การวมตัวกันด้วยคุณสมบัติเด่นของสื่อตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป ได้แก่ ภาพ เสียง และการสัมผัส โดยมีคอมพิวเตอร์หรือระบบบันทึกข้อมูลแบบดิจิตอลเป็นตัวกลางที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาสื่อที่มีคุณลักษณะหลายด้าน (Multi-faceted) และเน้นการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารตรา

สต 452 
BD 452 
การสื่อสารตราระดับสากล (3 หน่วยกิต)
Global Brand Communications

ศึกษาวิธีการสร้างตราในระดับสากล การพัฒนาและสร้างสรรค์แผนการสื่อสารการตลาดที่ประสบความสำเร็จ อันประกอบไปด้วยเครื่องมือการสื่อสารแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดในระดับสากล กลยุทธ์การสื่อสารตรา การตลาดข้ามวัฒนธรรมและข้ามพรมแดน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารตราระดับสากลที่ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา