โฆษณาเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตราสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างยอดขายและผลกำไรให้ธุรกิจ เกิดการขยายตัวด้านการลงทุนและการสร้างงานอันเป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยปลูกฝัง ค่านิยมที่เหมาะสม และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ภายใต้หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้นหนักด้านการสร้างสรรค์ หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการประจำปี อาทิ งานนิทรรศการและแสดงผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (MADD Awards) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop และ Strategic Media Planning Workshop สาขาวิชาการโฆษณาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน บริหาร สร้างสรรค์และผลิตผลงานโฆษณาอันทรงประสิทธิภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา

ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาของสาขาวิชาการโฆษณาได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ประกอบด้วยความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติ บัณฑิตของสาขาวิชาการโฆษณาจึงสามารถประกอบอาชีพเป็น นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter) ผู้บริหารงานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Relations Director) ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Advertising Media Planner) ผู้ออกแบบเว็บเพจ (Webmaster Designer) และสาขาวิชาชีพใกล้เคียง เช่น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ผู้ผลิตรายการ ช่างภาพ นักวิจัย นักการตลาด เป็นต้น
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการโฆษณา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
และเลือกเรียน 3 วิชา จาก 7 วิชา ดังต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 30 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการโฆษณา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 201 
ADV 201 
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม
Advertising in Contemporary Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการโฆษณา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 305 
ADV 305 
การวิจัยการโฆษณา
Advertising Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 311 
ADV 311 
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา
Graphic Design and Advertising Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ฆษณ. 313 
ADV 313 
การเขียนข้อความโฆษณา
Copywriting
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
ฆษณ. 315 
ADV 315 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา
Marketing Analysis for Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (1)
Minor (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 306 
ADV 306 
การสร้างตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Branding
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 312 
ADV 312 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา
Digital Media Production for Advertising
3 ( 2 – 2 – 5 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
Innovative Approach of New Media Landscapes
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
ฆษณ. 316 
ADV 316 
การบริหารงานลูกค้า
Client Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (2)
Minor (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 408 
ADV 408 
การจัดการโฆษณา
Advertising Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ฆษณ. 417 
ADV  417 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
Art Directions in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
ฆษณ. 418 
ADV 418 
การโฆษณาระหว่างประเทศ
International Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (3)
Minor (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (4)
Minor (4)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (2)
Free Elective (2)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 409 
ADV 409 
แผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 410 
ADV 410 
สัมมนาการโฆษณา
Seminar in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาโท (5)
Minor (5)
3 ( 3 – 0 – 6 )
  วิชาเลือกเสรี (3)
Free Elective (3)
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 12 ( 12 – 0 – 24 )

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 214 
LB 214 
การใช้เหตุผล
Reasoning
3
ศป 215 
LB 215 
จริยศาสตร์
Ethics
3
    » กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
ทย 111 
TH 111 
การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
3
อก 111 
EN 111 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English I
3
อก 112 
EN 112 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English II
3
อก 211 
EN 211 
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
3
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วท 201 
SC 201 
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment
3
ทส 201 
IT 201 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
3
    » กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศป 101 
LB 101 
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3
ศป 233 
LB 233 
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
3
• หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (15 หน่วยกิต)
จก 112 
MG 112 
การจัดการ
Management
3
สถ 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science
3
กม 100 
LA 100 
กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
3
อก 313 
EN 313 
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
English Reading and Writing for Communication Arts
3
อก 314 
EN 314 
การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์
English Speaking for Communication Arts
3
    » กลุุ่มวิชาบังคับในสาขา (21 หน่วยกิต)
นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Communication Arts
3
นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
3
นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน
Arts of Speaking and Presentation
2
นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ
Photography
3
นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
2
นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์
Marketing Principles for Communication Arts
2
นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Mass Media Law and Ethics
3
นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3
    » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
ฆณ 200 
AD 200 
หลักการโฆษณา
Advertising Principles
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 300 
AD 300 
การศึกษาโฆษณาร่วมสมัย
Survey in Contemporary Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 301 
AD 301 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 302 
AD 302 
การวิจัยเพื่อการโฆษณา
Advertising Research
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 303 
AD 303 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Creative Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 304 
AD 304 
การผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
Print Production for Advertising
3 ( 2 – 2 – 0 )
ฆณ 305 
AD 305 
การผลิตงานโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Production for Advertising
3 ( 2 – 2 – 0 )
ฆณ 306 
AD 306 
กลยุทธ์การจัดการโฆษณา
Advertising Management Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 307 
AD 307 
การวางแผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign Planning
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 308 
AD 308 
ประเด็นศึกษาทางการโฆษณา
Issues in Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต ( บรรยาย – ปฏิบัติ – ฝึกงาน)
      • กลุ่มวิชาเอกเลือกการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ (15 หน่วยกิต)
ฆณ 401 
AD 401 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
Art Directions in Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 402 
AD 402 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อนวตกรรม
Innovation in Media Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 403 
AD 403 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาขั้นสูง
Advanced Advertising Creative Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 404 
AD 404 
การเขียนบทโฆษณา
Copywriting
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 405 
AD 405 
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics
3 ( 2 – 2 – 0 )
      • กลุ่มวิชาเอกเลือกการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (15 หน่วยกิต)
ฆณ 406 
AD 406 
กลยุทธ์สื่อโฆษณา
Advertising Media Strategy
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 407 
AD 407 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา
Marketing Analysis for Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 408 
AD 408 
การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์
Strategic Branding
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 409 
AD 409 
กลยุทธ์สื่อแวดล้อมและประสบการณ์
Experiential and Ambient Media
3 ( 3 – 0 – 0 )
ฆณ 410 
AD 410 
การโฆษณาระหว่างประเทศ
International Advertising
3 ( 3 – 0 – 0 )
    » กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1 ) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2 ) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3 ) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 สำหรับนักศึกษารหัส 155xxxxxxx เป็นต้นไป
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 สำหรับนักศึกษารหัส 149xxxxxxx ถึงรหัส 154xxxxxxx


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2555
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
ฆษณ. 201 
ADV 201 
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Critical and Creative Thinking

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเชิงวิพากษ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติและการสร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (3 หน่วยกิต)
Advertising and Consumer Behavior

ศึกษาทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทต่างๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการโฆษณา เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา (Advertising Objective) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสื่อสาร (Target Audience) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Advertising Creative) การวางแผนช่องทางโฆษณา (Advertising Channel Planning)

ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม (3 หน่วยกิต)
Advertising in Contemporary Society

ศึกษางานโฆษณาร่วมสมัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานโฆษณากับบริบทต่างๆ ในสังคม รวมถึงผลกระทบของงานโฆษณาต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา รวมทั้งศึกษาถึงข้อบังคับ กฏระเบียบ กฏหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านงานโฆษณา

ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Creativity in Advertising

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิ การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธีด้านการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

ฆษณ. 305 
ADV 305 
การวิจัยการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Research

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 105

ศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด การโฆษณา ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และหลักการเขียนรายงานผลการวิจัยการโฆษณา เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนการโฆษณา และประเมินประสิทธิผลการโฆษณา

ฆษณ. 306 
ADV 306 
การสร้างตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Branding

ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ความสำคัญของตราและการสร้างตรา ประเภทของตรา การสร้างคุณค่าของตรา ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการสร้างตรา กระบวนการการสร้างตราเชิงกลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคของการสร้างตรา รวมถึงกรณีศึกษาตราที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Channel Planning

ศึกษาหลักการและแนวทางการวางแผนสื่อโฆษณา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ผู้บริโภค แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์สื่อและจุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Point) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการวางแผนช่องทางการโฆษณาอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร

ฆษณ. 408 
ADV 408 
การจัดการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Management

ศึกษาการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณา อาทิ ลักษณะโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแวดวงโฆษณา การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับผู้โฆษณา รวมถึงแนวโน้มการจัดการธุรกิจโฆษณาข้ามชาติ และผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโฆษณา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดการธุรกิจของบริษัทตัวแทนโฆษณา

ฆษณ. 409 
ADV 409 
แผนรณรงค์โฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Campaign

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204, ฆษณ. 305 และ ฆษณ. 407

ศึกษาหลักการและวิธีการ รวมถึงกระบวนการวางแผนรณรงค์โฆษณา ตั้งแต่การรับข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของแผนโฆษณา กลยุทธ์และกลวิธีการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ตลอดจนการนำเสนอและแนวทางการประเมินผล โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง

ฆษณ. 410 
ADV 410 
สัมมนาการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Seminar in Advertising

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ มีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาและจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพโฆษณาหรือ ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม ทิศทางและจริยธรรม จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาชีพโฆษณาและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของวิทยากรมาฝึกวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
ฆษณ. 311 
ADV 311 
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Graphic Design and Advertising Production

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204 และผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ ใช้หลักการออกแบบกราฟิกเพื่อการผลิตงานโฆษณาทั้งที่เป็นงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ โดยมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตในรูปแบบของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อสมัยใหม่

ฆษณ. 312 
ADV 312 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Digital Media Production for Advertising

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204 และผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณา การกำหนดเสียง ภาพ มุมกล้อง การตัดต่อภาพ การลำดับภาพ เทคนิคในการเตรียม และผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิค รวมถึงการดำเนินการผลิตงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อสมัยใหม่

ฆษณ. 313 
ADV 313 
การเขียนข้อความโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Copywriting

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204

ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการเขียนข้อความโฆษณา อาทิ การเขียนพาดหัวเรื่อง (Headline) เนื้อเรื่อง (Body Copy) บทโฆษณา (Script) ข้อความสำคัญ (Key Message) และข้อความปิดท้าย (Tagline) เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องตามแนวคิดหลักของการโฆษณา (Advertising Concept) ในสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณาได้อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงค่านิยม สังคม และวัฒนธรรมของไทยภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสังคม

ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ (3 หน่วยกิต)
Innovative Approach of New Media Landscapes

ศึกษาความสำคัญของกลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (Innovative Media) สื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) และสื่อทางเลือก (Alternative Media) เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมในบริบทการสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิ การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) การตลาดแบบกองโจร (Guerrilla Marketing) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฆษณ. 315 
ADV 315 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Marketing Analysis for Advertising

การค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ส่วนประสมทางด้านการตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตราสินค้าผู้ทำโฆษณา (Self-Analysis) ตราสินค้าคู่แข่ง (Competitors Analysis) การวิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer Analysis) และการจัดทำรายงานรายละเอียดของการตราสินค้าเพื่อการโฆษณา (Advertising Brief) สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนโฆษณา

ฆษณ. 316 
ADV 316 
การบริหารงานลูกค้า (3 หน่วยกิต)
Client Management

การศึกษา ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของฝ่ายบริหารงานลูกค้า (Account Executive) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะต่างๆ (Skills) ของผู้ที่จะทำงานฝ่ายบริหารงานลูกค้า อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดเพื่อการโฆษณา (Marketing Snapshot for Advertising) การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development) การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน (Communication Skill Development) เช่น การพูดคุยกับลูกค้า การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน การเขียนรายงานการประชุม (Call Report) การจัดทำรายงานรายละเอียดของการตราสินค้าเพื่อการโฆษณา (Advertising Brief) การจัดทำแผนการโฆษณา (Advertising Plan) รวมถึงการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเวลา (Time Schedule) งบประมาณ (Budget Allocated) และการทำงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ฆษณ. 417 
ADV 417 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Art Directions in Advertising

เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อออกแบบภาพประกอบ (Illustrate) ออกแบบหรือเลือกใช้แบบตัวอักษร (Typography) ภาษาของพื้นที่ (Language of Space) ทฤษฎีสี (Principle of Color) แสงและเงา การกำหนดภาพและองค์ประกอบภาพ - ฉาก เครื่องแต่งกาย โดยมีหลักการทางศิลปะ เพื่อการกำกับศิลป์และสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยสามารถสื่อสารและสร้างการจดจำตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำงานร่วมกับนักเขียนบทโฆษณาได้อย่างมืออาชีพ

ฆษณ. 418 
ADV 418 
การโฆษณาระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Advertising

เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของการโฆษณาระหว่างประเทศต่อธุรกิจข้ามชาติ กลยุทธ์ และการวางแผนงานโฆษณาระหว่างประเทศ การบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ โดยฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ของงานโฆษณาระหว่างประเทศ ภายใต้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนปัจจัยและเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนสื่อ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   » กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) ภาควิชาใดมีวิชาเอกเลือกสองสาขา นักศึกษาที่เรียนเอกเลือกสาขาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนอีกสาขาหนึ่งเป็นวิชาโทได้
หรือ
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เป็นวิชาโท

• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2549
ฆณ 200 
AD 200 
หลักการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Principles

ศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณาในระบบการตลาด การดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาที่มีผลกระทบต่อผู้รับสาร กระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ หลักการวางแผนรณรงค์โฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม

ฆณ 300 
AD 300 
การศึกษาโฆษณาร่วมสมัย (3 หน่วยกิต)
Surveys in Contemporary Advertising

ศึกษางานโฆษณาร่วมสมัย เพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานโฆษณากับปริบทต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ด้านการโฆษณา

ฆณ 301 
AD 301 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (3 หน่วยกิต)
Advertising and Consumer Behavior

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค การรับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา การเรียนรู้ และการสร้างทัศนคติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผู้บริโภคเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาให้ประสบความสำเร็จ

ฆณ 302 
AD 302 
การวิจัยเพื่อการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Research

พื้นความรู้ : เคยเรียน นศ 105

ศึกษากระบวนการวิจัย วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคต่าง ๆ ของการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่นำมาใช้ในวงการวิชาชีพ การโฆษณา เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย หลักการเขียนรายงานผลการวิจัยโฆษณา โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทั้งก่อนและหลังการเผยแพร่สื่อโฆษณา

ฆณ 303 
AD 303 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Creative Strategy

ศึกษาการวิเคราะห์และศึกษากระบวนการสร้างแนวคิดหลักประเด็นหลักในงานโฆษณา การวิเคราะห์กรณีศึกษา เงื่อนไข ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ได้แนวคิดหลักประเด็นหลักที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเหมาะสมสำหรับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน

ฆณ 304 
AD 304 
การผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ (3 หน่วยกิต)
Print Production for Advertising

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบ การจัดทำผังโฆษณา เทคนิคในการเตรียมและผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

ฆณ 305 
AD 305 
การผลิตงานโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
Electronic Production for Advertising

พื้นความรู้ : ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การกำหนดเสียง ภาพ มุมกล้อง การตัดต่อภาพ การลำดับภาพ การจัดทำผังโฆษณา เทคนิคในการเตรียมและผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิค ด้านการผลิตต่าง ๆ ในรูปของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

ฆณ 306 
AD 306 
กลยุทธ์การจัดโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Management Strategy

ศึกษาแนวโน้มธุรกิจทางโฆษณา รวมถึงผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการโฆษณา การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของหน่วยงาน ลักษณะโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณา การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับผู้โฆษณา รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทตัวแทนโฆษณา

ฆณ 307 
AD 307 
การวางแผนรณรงค์โฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Campaign Planning

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆณ 302, ฆณ 303, ฆณ 402 หรือ ฆณ 406

ศึกษากระบวนการจัดทำแผนรณรงค์โฆษณารูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การโฆษณา การนำเสนอและประเมินผลแผนรณรงค์โฆษณา โดยมีการสมมุติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำแผนรณรงค์โฆษณาให้กับสินค้าหรือบริการ

ฆณ 308 
AD 308 
ประเด็นศึกษาด้านการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Issues in Advertising

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ แนวโน้ม ทิศทางและจริยธรรมในการโฆษณาจากผู้ที่มีความรู้และปฏิบัติงานอยู่ในสาขา วิชาชีพโฆษณาหรือที่เกี่ยวข้อง โดยนำกรณีศึกษามาฝึกหัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการโฆษณา

ฆณ 401 
AD 401 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Art Directions in Advertising

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเพื่อกำกับศิลป์ในงานโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ อาทิ การเลือกและจัดภาพประกอบ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การใช้สี การจัดช่องไฟ การกำหนดขนาด สัดส่วน และการสร้างสมดุลขององค์ประกอบในชิ้นงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อคอมพิวเตอร์ การกำหนดภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย และการจัดแสงเงาสำหรับภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ฆณ 402 
AD 402 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (3 หน่วยกิต)
Innovation in Media Strategy

ศึกษาความหมาย แนวความคิด ปัจจัย และองค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสื่อแวดล้อม (Ambient Media) สื่อทางเลือกต่าง ๆ (Alternative Media) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของสื่อใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ในการใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของตราสินค้า

ฆณ 403 
AD 403 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
Advanced Advertising Creative Strategy

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆณ 303

ศึกษาบทบาท ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารตราในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์สื่อสารตราสำหรับองค์กร และผลิตภัณฑ์ใหม่ และตราที่ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพของตราและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารตรา อีกทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาจากกลยุทธ์ของตราที่ประสบความสำเร็จและตราที่ล้มเหลว

ฆณ 404 
AD 404 
การเขียนบทโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Copywriting

ศึกษาหลักและวิธีการเขียนบทโฆษณา ทั้งที่เป็นหัวเรื่องหลักหัวเรื่องรอง เนื้อความ และคำขวัญสำหรับสื่อโฆษณาทุกประเภท โดยมุ่งพัฒนาทักษะในการเขียนบทโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์บทโฆษณาทั้งของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการตลาด และได้รับการยอมรับจากนักวิชาชีพโฆษณา

ฆณ 405 
AD 405 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (3 หน่วยกิต)
Computer Graphics

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆณ 304

ศึกษา ความหมาย แนวความคิด และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิคในการสร้างภาพกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ การใช้สี แสงเงา จากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อออกแบบกราฟิกในงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่อเบ็ดเตล็ด

ฆณ 406 
AD 406 
กลยุทธ์สื่อโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Media Strategy

ศึกษาหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อโฆษณา การวิเคราะห์สื่อทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีสื่อโฆษณา ตลอดจนการจัดทำตารางการใช้สื่อโฆษณา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการโฆษณา

ฆณ 407 
AD 407 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่องานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Marketing Analysis for Advertising

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การตลาด อาทิ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและโอกาส พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การนำผลการวิจัยด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานโฆษณาและแก้ปัญหาการสื่อสารด้านการตลาด

ฆณ 408 
AD 408 
การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Branding

ศึกษาความหมาย แนวความคิด ขอบเขต องค์ประกอบของแบรนด์ ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ การบริหารแบรนด์ การกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ในมิติของเจ้าของแบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมการตลาดที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ รวมถึงการสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ ตลาดคู่แข่งขัน ผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาสารของแบรนด์ และการสื่อสารเนื้อหาสาระของแบรนด์ผ่านเครื่องมือการสื่อสารแบรนด์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การสื่อสารภายในองค์การ การบริการลูกค้า เป็นต้น ด้วยแนวคิดการบูรณาการ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาให้กับแบรนด์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งในระยะยาว

ฆณ 409 
AD 409 
กลยุทธ์สื่อแวดล้อมและประสบการณ์ (3 หน่วยกิต)
Experiential and Ambient Media

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆณ 406

ศึกษาความหมาย แนวคิด ลักษณะ รูปแบบ ความสำคัญ รวมถึงองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อเน้นประสบการณ์และสื่อแวดล้อม ความสัมพันธ์ของแนวคิดการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์กับการสร้างแบรนด์ แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านสื่อแวดล้อม และการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์และสื่อแวดล้อมประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าประเภทจุดสัมผัสลูกค้าสื่อแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ทั้งก่อนการซื้อ ขณะซื้อและหลังการซื้อ รวมถึงวิธีการบริหารจุดสัมผัสลูกค้า ให้ประสบความสำเร็จพร้อมกรณีศึกษา

ฆณ 410 
AD 410 
การโฆษณาระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Advertising

ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและความสำคัญของการโฆษณาระหว่างประเทศต่อธุรกิจข้ามชาติ กลยุทธ์และการวางแผนงานโฆษณาระหว่างประเทศ อาทิ กลยุทธ์การสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อ การวิจัยข้ามชาติ รวมถึงการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจข้ามชาติลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศเป้าหมายที่ธุรกิจข้ามชาติดำเนินกิจการอยู่

ฆณ 411 
AD 411 
พาณิชย์ศิลป์ (3 หน่วยกิต)
Commercial Arts

ศึกษาความหมายและแนวความคิดทางด้านศิลปะ รวมถึงหลักการออกแบบเบื้องต้นทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบอันเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา

ฆณ 412 
AD 412 
การโฆษณาเพื่อการค้าปลีก (3 หน่วยกิต)
Retail Advertising

ศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหาร การโฆษณาการค้าปลีก การบริหารการจัดสัดส่วนของส่วนผสมการค้าปลีก กลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีก ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งศึกษาถึงการจัดประเภทการค้าปลีกทั้งแบบมีร้านค้า แบบไม่มีร้านค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบทบาท หน้าที่การสร้างสรรค์การโฆษณาต่อธุรกิจค้าปลีก โดยมุ่งเน้นการโฆษณาในท้องถิ่น (Local Advertising) และการมุ่งผลในระยะสั้น (Shot Term)

ฆณ 413 
AD 413 
การถ่ายภาพในสตูดิโอ (3 หน่วยกิต)
Studio Photography

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา นศ 104

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติการในสตูดิโอถ่ายภาพและนอกสถานที่ การเลือกมุม การจัดแสง การวัดแสง การจัดฉากในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพสินค้า บุคคล ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในระบบต่าง ๆ โดยกล้องถ่ายภาพแต่ละชนิด และไฟแฟลชอย่างถูกวิธี

ฆณ 414 
AD 414 
แอนนิเมชั่นในงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Animation in Advertising

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆณ 305 หรือได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชาการโฆษณา

ศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติพื้นฐานในการสร้างงาน 3 มิติ กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับนำไปใช้ในงานโฆษณา โดยศึกษาการสร้างภาพจากภาพวาด การสร้างหุ่น การสร้างสื่อประสม และสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ให้มีความน่าสนใจ ตรงความมุ่งหมายของงานโฆษณา

ฆณ 415 
AD 415 
การตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย (3 หน่วยกิต)
Direct Marketing and Sales Promotion

ศึกษาความหมาย แนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการสื่อสาร การตลาดทางตรงต่าง ๆ อาทิ ไปรษณีย์ทางตรง การตลาดทางตรงโดยใช้โทรศัพท์ การโฆษณาเพื่อผลตอบสนองกลับ เป็นต้น ประเภทการส่งเสริมการขาย เทคนิคการส่งเสริมการ ขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค คนกลางและทีมงานขาย องค์ประกอบของการตลาดทางตรง ข้อเสนอเพื่อการตลาดทางตรง ฐานข้อมูลกับการตลาดทางตรง ปัจจัยที่ทำให้การตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขายประสบความสำเร็จ หลักการวางแผนการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย

นศ 101 
CA 101 
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Arts

ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นศ 102 
CA 102 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
Communicative Writing

ศึกษารูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการนำเสนอข้อคิดเห็น การใช้ถ้อยคำ และประโยคที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน ข้อดี ข้อจำกัดของงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์และเขียนเบื้องต้น เช่น การเขียนข่าว สารคดี บทความ ฯลฯ

นศ 103 
CA 103 
ศิลปะการพูดและการนำเสนองาน (2 หน่วยกิต)
Arts of Speaking and Presentation

ศึกษาหลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่าง ๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอประเด็น รวมทั้งการฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นศ 104 
CA 104 
การถ่ายภาพ (3 หน่วยกิต)
Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของกล้อง การใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอัดภาพ และการขยายภาพ

นศ 105 
CA 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย

นศ 106 
CA 106 
หลักการตลาดสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
Marketing Principles for Communication Arts

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารความสำคัญของการสื่อสารในฐานะเป็น ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด และการนำการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในบริบทต่าง ๆ

นศ 107 
CA 107 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3 หน่วยกิต)
Mass Media Law and Ethics

ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนอันถึงมีต่อสังคม รวมทั้งประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน อาทิ กฎหมายธุรกิจ และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น

นศ 108 
CA 108 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม องค์ประกอบและกระบวนการผลิตสาร ผลกระทบต่อผู้รับสารอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสื่อสารมวลชน

นศ 450 
CA 450 
การศึกษาเอกเทศ (3 หน่วยกิต)
Independent Study

ศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียด หรือวิจัยในหัวข้อ ประเด็น หรือปัญหาทางนิเทศศาสตร์ที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยจัดทำรายงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ 451 
CA 451 
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Mass Communication

ศึกษาระบบการสื่อสารมวลชนของประเทศต่าง ๆ และการสื่อสารมวลชนระหว่างชาติ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง โดยเน้นทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์โครงสร้างของระบบในแต่ละประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

นศ 452 
CA 452 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (3 หน่วยกิต)
Development Communication

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารแห่งชาติกับ การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งค้นหาแนวทางการนำการสื่อสารไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

นศ 453 
CA 453 
สันติภาพศึกษา (3 หน่วยกิต)
Peace Studies

ศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม แลประเทศ แนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การสื่อสาร และสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม

นศ 454 
CA 454 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (3 หน่วยกิต)
Interpersonal Communication

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งศึกษาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยแนวความคิดของการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการนำเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

นศ 455 
CA 455 
เพศในสื่อประชานิยม (3 หน่วยกิต)
Sexes in Popular Culture

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการนำเสนอเรื่องเพศในสื่อประชานิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ฯลฯ เสรีภาพในการนำเสนอ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอเรื่องเพศกับสังคม โดยเน้นกรณีศึกษา