โฆษณาเป็นเครื่องมือในการแจ้งข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตราสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างยอดขายและผลกำไรให้ธุรกิจ เกิดการขยายตัวด้านการลงทุนและการสร้างงานอันเป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยปลูกฝัง ค่านิยมที่เหมาะสม และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ภายใต้หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้นหนักด้านการสร้างสรรค์ หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการประจำปี อาทิ งานนิทรรศการและแสดงผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (MADD Awards) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop และ Strategic Media Planning Workshop สาขาวิชาการโฆษณาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน บริหาร สร้างสรรค์และผลิตผลงานโฆษณาอันทรงประสิทธิภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา

ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาของสาขาวิชาการโฆษณาได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ประกอบด้วยความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติ บัณฑิตของสาขาวิชาการโฆษณาจึงสามารถประกอบอาชีพเป็น นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter) ผู้บริหารงานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Relations Director) ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Advertising Media Planner) ผู้ออกแบบเว็บเพจ (Webmaster Designer) และสาขาวิชาชีพใกล้เคียง เช่น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ผู้ผลิตรายการ ช่างภาพ นักวิจัย นักการตลาด เป็นต้น
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษารหัส 157xxxxxxx เป็นต้นไป

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการโฆษณา(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
English in Action
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
2 ( 2 – 0 – 4 )
และเลือกเรียน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการโฆษณา(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 2 – 2 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 201 
ADV 201 
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม
Advertising in Contemporary Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการโฆษณา(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 305 
ADV 305 
การวิจัยการโฆษณา
Advertising Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 311 
ADV 311 
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา
Graphic Design and Advertising Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ฆษณ. 313 
ADV 313 
การเขียนข้อความโฆษณา
Copywriting
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
ฆษณ. 315 
ADV 315 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา
Marketing Analysis for Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 201 
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 15 ( 14 – 2 – 29 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 306 
ADV 306 
การสร้างตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Branding
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 312 
ADV 312 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา
Digital Media Production for Advertising
3 ( 2 – 2 – 5 )
ฆษณ. 314 
ADV 314 
* การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
Innovative Approach of New Media Landscapes
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 203 
BRC 203 
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 301 
BRC 301 
การสร้างสรรค์ภาพเพื่อการเล่าเรื่องสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์
Creating the Visual Story for Television
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 17 – 2 – 35 )
ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา(Bilingual)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 408 
ADV 408 
การจัดการโฆษณา
Advertising Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
เลือกเรียน 1 วิชา จาก 2 วิชา ดังต่อไปนี้  
ฆษณ. 417 
ADV  417 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
Art Directions in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
ฆษณ. 418 
ADV 418 
*การโฆษณาระหว่างประเทศ
International Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 303 
BRC 303 
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Criticism
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 352 
COM 352 
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 751 
COM 751 
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา
Digital Media for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 18 ( 18 – 0 – 36 )
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 409 
ADV 409 
แผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 410 
ADV 410 
สัมมนาการโฆษณา
Seminar in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 401 
BRC 401 
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 851 
COM 851 
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 ( 3 – 0 – 6 )
หรือ  
จธ. 311 
EP 311 
*การเปนเจาของธุรกิจและการสรางกิจการใหม
Entrepreneurship and New Venture Creation
3 ( 3 – 0 – 6 )
รวม 12 ( 12 – 0 – 24 )
     
• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
• รายวิชาศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย รวม 57 หน่วยกิต   หน่วยกิต
    » หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (21 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต
Value of Graduates
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
Information Technology and the Future World
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai Language for Creativity
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
Thai Citizens, Global Citizens
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
The Art of Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership Skills
3 ( 3 – 0 – 6 )
ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Thai Wisdom and Creative Economy
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา (3 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา (13 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์
Introduction to Law for Communication Arts
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา
Speech
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3 ( 2 – 2 – 5 )
นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม
Mass Media and Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
   » กลุ่มวิชาเอกบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม
Advertising in Contemporary Society
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 305 
ADV 305 
การวิจัยการโฆษณา
Advertising Research
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3 ( 3 – 0 – 6 )
      • กลุ่มวิชาเอกเลือก (3 หน่วยกิต) เลือก 1 วิชา
ฆษณ. 313 
ADV 313 
การเขียนข้อความโฆษณา
Copywriting
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 315 
ADV 315 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา
Marketing Analysis for Advertising   
3 ( 3 – 0 – 6 )
• รายวิชาศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวม 78 หน่วยกิต
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 011  EN 011  ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
English in Action
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 012  EN 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 013 EN 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
English for Expressing Ideas
3 ( 3 – 0 – 6 )
• หมวดวิชาเฉพาะ (60 หน่วยกิต) หน่วยกิต
    » วิชาบังคับนอกสาขา (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
อก. 340 EN 340 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1
English for Professional Communication Arts I                   
3 ( 3 – 0 – 6 )
อก. 341 EN 341 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2
English for Professional Communication Arts II                  
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » วิชาบังคับในสาขา (12 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
นทศ. 101 COM 101 การสื่อสารเบื้องต้น 
Introduction to Communication                 
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 104 COM 104 การถ่ายภาพดิจิทัล      
Digital Photography               
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 113 COM 113 การโฆษณาเบื้องต้น 
Introduction to Communication                 
3 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 115 COM 115 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting               
3 ( 2 – 0 – 4 )
และเลือกเรียน 1 วิชา จากวิชาต่อไปนี้  
นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
2 ( 2 – 0 – 4 )
นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น
Introduction to Brand Communications
2 ( 2 – 0 – 4 )
    » วิชาเอกบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 201 
ADV 201 
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 306 
ADV 306 
การสร้างตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Branding
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 408 
ADV 408 
การจัดการโฆษณา
Advertising Management
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 409 
ADV 409 
แผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign
3 ( 3 – 0 – 6 )
    » วิชาเอกเลือก (12 หน่วยกิต) หน่วยกิต บรรยาย – ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง
ฆษณ. 311 
ADV 311 
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา
Graphic Design and Advertising Production
3 ( 2 – 2 – 5 )
ฆษณ. 312 
ADV 312 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา
Digital Media Production for Advertising
3 ( 2 – 2 – 5 )
ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่
Innovative Approach of New Media Landscapes
3 ( 3 – 0 – 6 )
ฆษณ. 418 
ADV 418 
การโฆษณาระหว่างประเทศ
International Advertising
3 ( 3 – 0 – 6 )

 

วิชาโท  (15 หน่วยกิต)  (สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา)

นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียนเป็นวิชาโท

**การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

วสท. 201
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 301
BRC 301
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Creating the Visual Story for Television
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 303
BRC 303
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Critcism
3 ( 3 – 0 – 6 )
วสท. 401
BRC 401
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
3 ( 3 – 0 – 6 )
• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
นทศ. 352
COM 352
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 751 
COM 751 
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา
Digital Media for Brand Communications
3 ( 3 – 0 – 6 )
นทศ. 851
COM 851
การค้นคว้าอิสระ์
Independent Study
3 ( 3 – 0 – 6 )


• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557 สำหรับนักศึกษารหัส 157xxxxxxx เป็นต้นไป

• หลักสูตรปีพุทธศักราช 2557
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   » กลุ่มวิชาบังคับ
   » กลุ่มวิชาเลือก
• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
   » วิชาเอก-บังคับ
   » วิชาเอก-เลือก
   » วิชาโท
• หมวดวิชาเลือกเสรี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   » กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 011 
EN 011 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ (3 หน่วยกิต)
English in Action

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 012 
EN 012 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
English for Daily Life

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียน แสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

อก. 013 
EN 013 
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด (3 หน่วยกิต)
English for Expressing Ideas

ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษด้านการฟังและการพูด เพื่อติดต่อสื่อสารในสังคม โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา

   » กลุ่มวิชาบังคับ
ศท. 111 
GE 111 
คุณค่าแห่งบัณฑิต (3 หน่วยกิต)
Value of Graduates

ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ศท. 112 
GE 112 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต (3 หน่วยกิต)
Information Technology and the Future World

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

ศท. 113 
GE 113 
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Language for Creativity

ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถามที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล

ศท. 114 
GE 114 
พลเมืองไทย พลเมืองโลก (3 หน่วยกิต)
Thai Citizens, Global Citizens

ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ศท. 115 
GE 115 
สุนทรียภาพแห่งชีวิต (3 หน่วยกิต)
The Art of Life

ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง

   » กลุ่มวิชาเลือก
ศท. 116 
GE 116 
ทักษะความเป็นผู้นำ (3 หน่วยกิต)
Leadership Skills

ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวน การคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่าง ๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ศท. 117 
GE 117 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (3 หน่วยกิต)
Mathematics for Everyday life

ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

ศท. 118 
GE 118 
ชีวิตและสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
Life and Health

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน

ศท. 119 
GE 119 
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Thai Wisdom and Creative Economy

ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาด เพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ

• หมวดวิชาเฉพาะ
   » กลุ่มวิชาบังคับนอกสาขา
สถ. 203 
ST 203 
สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences

ศึกษาหลักสถิติและแนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวัดความเบ้ การวัดเดอร์โตริส โดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวพื้นฐานในการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยต่อไปี

อก. 340 
EN 340 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts I

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการโฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์

อก. 341 
EN 341 
ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 (3 หน่วยกิต)
English for Professional Communication Arts II

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริงในสาขาการสื่อสารตรา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์

   » กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
นทศ. 101 
COM 101 
การสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ฯลฯ รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางสังคมและธุรกิจ

นทศ. 102 
COM 102 
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
Introduction to Law for Communication Arts

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ตลอดจนลักษณะของความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา ศึกษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขอบเขตของการใช้สิทธิ และความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อมวลชน รวมทั้งการปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาประเด็นของกฎหมายพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

นทศ. 103 
COM 103 
วาทวิทยา (3 หน่วยกิต)
Speech

ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอความคิดผ่านการพูด และการใช้สื่อประกอบ การฝึกฝนการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นทศ. 104 
COM 104 
การถ่ายภาพดิจิทัล (3 หน่วยกิต)
Digital Photography

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) วิธีการปรับปริมาณแสง เทคนิคการถ่ายภาพพื้นฐาน การสื่อสารผ่านภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบภาพที่สวยงาม และการตกแต่งภาพถ่าย โดยใช้โปรแกรมจัดการภาพถ่ายที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของภาพถ่ายนั้น ๆ

นทศ. 105 
COM 105 
การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น (3 หน่วยกิต)
Introduction to Communication Research

พื้นความรู้: เคยเรียน สถ. 203

ศึกษาความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหานำวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนำเสนอ รวมถึงการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติที่สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณในการวิจัย

นทศ. 106 
COM 106 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
Integrated Marketing Communications

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

นทศ. 107 
COM 107 
สื่อมวลชนกับสังคม (3 หน่วยกิต)
Mass Media and Society

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะและธรรมชาติของสื่อมวลชน องค์ประกอบและกระบวนการการผลิตสาร บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มี ต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดทางด้านการสื่อสาร

นทศ. 111 
COM 111 
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Public Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประเภทต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวโน้มและช่องทางในการประกอบอาชีพนักประชาสัมพันธ์

นทศ. 112 
COM 112 
วารสารศาสตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Journalism

ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาพื้นฐานทางวารสารศาสตร์ กระบวนการวารสารศาสตร์ในบริบทของการหลอมรวมสื่อ กระบวนการของงานวารสารศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว บทบาท หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักวารสารศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของงานวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานวารสารศาสตร์

นทศ. 113 
COM 113 
การโฆษณาเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Advertising

ศึกษาความหมาย ประเภท บทบาท หน้าที่ แนวคิดและหลักพื้นฐานของกระบวนการการโฆษณาในระบบตลาด รูปแบบในการดำเนินธุรกิจการโฆษณา หลักการวางแผนการรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม ตลอดจนการโฆษณาข้ามชาติ

นทศ. 114 
COM 114 
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Performing Arts

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแสดง การนำศิลปะการแสดงมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการแสดง ลักษณะและความแตกต่างของการแสดงสดและการแสดงผ่านสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะการแสดง

นทศ. 115 
COM 115 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Broadcasting

ศึกษาวิวัฒนาการด้านโครงสร้างของการกระจายเสียงและแพร่ภาพ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการกระจายเสียงและแพร่ภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

นทศ. 116 
COM 116 
การภาพยนตร์เบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Film

ศึกษาคุณค่า บทบาท หน้าที่ และกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาภาพยนตร์ด้านการผลิตภาพยนตร์ การบริหารงานภาพยนตร์ ตลอดจนด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

นทศ. 117 
COM 117 
การสื่อสารตราเบื้องต้น (2 หน่วยกิต)
Introduction to Brand Communications

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ บทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในชีวิตประจำวัน ประเภทแบรนด์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ปัจจัยและกระบวนการที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ โครงสร้างบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารแบรนด์

   » กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
ฆษณ. 201 
ADV 201 
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
Critical and Creative Thinking

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเชิงวิพากษ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติและการสร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ฆษณ. 202 
ADV 202 
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (3 หน่วยกิต)
Advertising and Consumer Behavior

ศึกษาทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทต่างๆ และแนวทางการประยุกต์ใช้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการโฆษณา เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา (Advertising Objective) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสื่อสาร (Target Audience) การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Advertising Creative) การวางแผนช่องทางโฆษณา (Advertising Channel Planning)

ฆษณ. 203 
ADV 203 
การโฆษณากับสังคม (3 หน่วยกิต)
Advertising in Contemporary Society

ศึกษางานโฆษณาร่วมสมัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานโฆษณากับบริบทต่างๆ ในสังคม รวมถึงผลกระทบของงานโฆษณาต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา รวมทั้งศึกษาถึงข้อบังคับ กฏระเบียบ กฏหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านงานโฆษณา

ฆษณ. 204 
ADV 204 
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Creativity in Advertising

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิ การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธีด้านการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

ฆษณ. 305 
ADV 305 
การวิจัยการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Research

พื้นความรู้: เคยเรียน นทศ. 105

ศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาด การโฆษณา ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และหลักการเขียนรายงานผลการวิจัยการโฆษณา เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนการโฆษณา และประเมินประสิทธิผลการโฆษณา

ฆษณ. 306 
ADV 306 
การสร้างตราเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
Strategic Branding

ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ความสำคัญของตราและการสร้างตรา ประเภทของตรา การสร้างคุณค่าของตรา ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการสร้างตรา กระบวนการการสร้างตราเชิงกลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคของการสร้างตรา รวมถึงกรณีศึกษาตราที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

ฆษณ. 407 
ADV 407 
การวางแผนช่องทางการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Channel Planning

ศึกษาหลักการและแนวทางการวางแผนสื่อโฆษณา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ผู้บริโภค แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์สื่อและจุดสัมผัสแบรนด์ (Brand Touch Point) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อโฆษณาและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการวางแผนช่องทางการโฆษณาอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร

ฆษณ. 408 
ADV 408 
การจัดการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Management

ศึกษาการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณา อาทิ ลักษณะโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแวดวงโฆษณา การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณากับผู้โฆษณา รวมถึงแนวโน้มการจัดการธุรกิจโฆษณาข้ามชาติ และผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโฆษณา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดการธุรกิจของบริษัทตัวแทนโฆษณา

ฆษณ. 409 
ADV 409 
แผนรณรงค์โฆษณา (3 หน่วยกิต)
Advertising Campaign

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204, ฆษณ. 305 และ ฆษณ. 407

ศึกษาหลักการและวิธีการ รวมถึงกระบวนการวางแผนรณรงค์โฆษณา ตั้งแต่การรับข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของแผนโฆษณา กลยุทธ์และกลวิธีการวางแผนสื่อ กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ตลอดจนการนำเสนอและแนวทางการประเมินผล โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง

ฆษณ. 410 
ADV 410 
สัมมนาการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Seminar in Advertising

พื้นความรู้ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ มีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

ศึกษาและจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในประเด็นต่างๆ ของสาขาวิชาชีพโฆษณาหรือ ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม ทิศทางและจริยธรรม จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาชีพโฆษณาและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของวิทยากรมาฝึกวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

   » กลุ่มวิชาเอก-เลือก
ฆษณ. 311 
ADV 311 
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Graphic Design and Advertising Production

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 105 และผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ ใช้หลักการออกแบบกราฟิกเพื่อการผลิตงานโฆษณาทั้งที่เป็นงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติ โดยมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตในรูปแบบของสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อสมัยใหม่

ฆษณ. 312 
ADV 312 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Digital Media Production for Advertising

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204 และผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

ศึกษาหลักเกณฑ์ กระบวนการผลิตงานโฆษณา การกำหนดเสียง ภาพ มุมกล้อง การตัดต่อภาพ การลำดับภาพ เทคนิคในการเตรียม และผลิตสื่อจริง โดยมีการสมมติกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิค รวมถึงการดำเนินการผลิตงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อสมัยใหม่

ฆษณ. 313 
ADV 313 
การเขียนข้อความโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Copywriting

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204

ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติการเขียนข้อความโฆษณา อาทิ การเขียนพาดหัวเรื่อง (Headline) เนื้อเรื่อง (Body Copy) บทโฆษณา (Script) ข้อความสำคัญ (Key Message) และข้อความปิดท้าย (Tagline) เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องตามแนวคิดหลักของการโฆษณา (Advertising Concept) ในสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณาได้อย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงค่านิยม สังคม และวัฒนธรรมของไทยภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสังคม

ฆษณ. 314 
ADV 314 
การสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ (3 หน่วยกิต)
Innovative Approach of New Media Landscapes

ศึกษาความสำคัญของกลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (Innovative Media) สื่ออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) และสื่อทางเลือก (Alternative Media) เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาการใช้สื่อนวัตกรรมในบริบทการสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิ การตลาดแบบบอกต่อ (Buzz Marketing) การตลาดแบบกองโจร (Guerrilla Marketing) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฆษณ. 315 
ADV 315 
การวิเคราะห์การตลาดเพื่อการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Marketing Analysis for Advertising

การค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ส่วนประสมทางด้านการตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตราสินค้าผู้ทำโฆษณา (Self-Analysis) ตราสินค้าคู่แข่ง (Competitors Analysis) การวิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer Analysis) และการจัดทำรายงานรายละเอียดของการตราสินค้าเพื่อการโฆษณา (Advertising Brief) สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนโฆษณา

ฆษณ. 316 
ADV 316 
การบริหารงานลูกค้า (3 หน่วยกิต)
Client Management

การศึกษา ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของฝ่ายบริหารงานลูกค้า (Account Executive) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะต่างๆ (Skills) ของผู้ที่จะทำงานฝ่ายบริหารงานลูกค้า อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดเพื่อการโฆษณา (Marketing Snapshot for Advertising) การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development) การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน (Communication Skill Development) เช่น การพูดคุยกับลูกค้า การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน การเขียนรายงานการประชุม (Call Report) การจัดทำรายงานรายละเอียดของการตราสินค้าเพื่อการโฆษณา (Advertising Brief) การจัดทำแผนการโฆษณา (Advertising Plan) รวมถึงการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเวลา (Time Schedule) งบประมาณ (Budget Allocated) และการทำงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ฆษณ. 417 
ADV 417 
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา (3 หน่วยกิต)
Art Directions in Advertising

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา ฆษณ. 204

เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อออกแบบภาพประกอบ (Illustrate) ออกแบบหรือเลือกใช้แบบตัวอักษร (Typography) ภาษาของพื้นที่ (Language of Space) ทฤษฎีสี (Principle of Color) แสงและเงา การกำหนดภาพและองค์ประกอบภาพ - ฉาก เครื่องแต่งกาย โดยมีหลักการทางศิลปะ เพื่อการกำกับศิลป์และสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยสามารถสื่อสารและสร้างการจดจำตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำงานร่วมกับนักเขียนบทโฆษณาได้อย่างมืออาชีพ

ฆษณ. 418 
ADV 418 
การโฆษณาระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
International Advertising

เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของการโฆษณาระหว่างประเทศต่อธุรกิจข้ามชาติ กลยุทธ์ และการวางแผนงานโฆษณาระหว่างประเทศ การบริหารงานภายในองค์กรของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ โดยฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ของงานโฆษณาระหว่างประเทศ ภายใต้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนปัจจัยและเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนสื่อ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

 

วิชาโท (15 หน่วยกิต) (สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา)

นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียนเป็นวิชาโท

**การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

วสท. 201
BRC 201 
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
วสท. 301
BRC 301
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Creating the Visual Story for Television
วสท. 303
BRC 303
การวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Critcism
วสท. 401
BRC 401
การบริหารและการเป็นเจ้าของธุรกิจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic Media Management and Entrepreneurship
• หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
นทศ. 352
COM 352
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
นทศ. 352
COM 352
สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา
Digital Media for Brand Communications
นทศ. 851
COM 851
การค้นคว้าอิสระ์
Independent Study