หลักการและเหตุผล
การดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทิศทางการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2552-2556 ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ในการเสริมสร้างกลไกการประสานงานและการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับภาคเอกชน ชุมชน สังคม ให้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีความสามารถแข่งขันได้ดีและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานขอรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ที่กำหนดให้งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็เป็นหน่วยงานที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคม และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับ และเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงานบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ จึงวางแผนบูรณาการโครงการบริการสังคมของคณะ ภายใต้ชื่อ "พลเมืองนิเทศศาสตร์ คิดดีต้องทำดี แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการเป็น "ผู้ให้" อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในด้านการเรียน การทำงานและการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

การดำเนินโครงการบริการวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ระหว่าง ปีการศึกษา 2554-2555 ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา บริษัทเอกชนและชุมชนท้องถิ่นจากพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมทั้งนำไปบูรณาการกับการวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ด้านการเสริมสร้างองค์กรให้มีความสามารถแข่งขันได้ดีและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะนิเทศศาสตร์ที่เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพที่เน้นคุณภาพผลงาน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเสริมสร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานสนับสนุนวิชาการกับภาคเอกชน ชุมชน สังคม ให้หลากหลาย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ "คนสามวัย...หัวใจเดียวกัน ตอน ชุมชนสีขาว" ที่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนของตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในการดำเนินโครงการ "ห้องเรียนชีวิต...เพื่อชุมชนจิตสาธารณะ" นี้ ชุมชนคลองสี่จะทำหน้าเป็นชุมชนพี่เลี้ยงร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้การดำเนินการบริการวิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคม

  • 2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการในการเรียนรู้ การส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ

  • 3. เพื่อสนับสนุน บูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

  • 4. เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอกประมวลภาพโครงการ