หลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ปีที่ 5


หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักสูตรการศึกษาของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา กำหนดให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306 : Public Relations Material Production ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มาก่อน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การคิดสร้างสรรค์งาน การออกแบบสื่อต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อต่างๆ ทั้งภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อวีดีทัศน์ ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร การผลิตสื่อต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดสื่อใหม่ๆ ขึ้นมากมาย มีลักษณะเฉพาะและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายให้ต้องเรียนรู้ แต่เวลาศึกษาในห้องเรียนมีอยู่อย่างจำกัด หากนักศึกษาขาดประสบการณ์และทักษะพื้นฐานตามที่กล่าวมา จะส่งผลให้นักศึกษาขาดความ สามารถที่จะเรียนวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชาฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ขึ้น

การอบรมหลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" เป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วม อาศัยหลักการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและเรียนรู้ด้วยการประสบเอง วิทยากรจะค่อยๆ กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความอยากรู้ อยากลองสร้างสรรค์ อยากปฏิบัติเพี่อบรรลุเป้าหมายของการอบรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนพัฒนาทักษะเฉพาะของตนและทักษะในการรับรู้ แต่จะได้ผลมากที่สุดเมื่อผู้เข้าอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ทุกคนต่างให้การสนับสนุนและเห็นคุณค่าของสมาชิกกลุ่ม

ทางภาควิชาฯ จึงจำเป็นต้องจัดค่ายอบรมนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ ได้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคิดและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการออกฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยลงพื้นที่ชุมชนจริง ผลิตผลงานจริงที่สามารถมอบให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคฤดูร้อน 2554 (PR Summer Camp 2011) หลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ปีที่ 5 ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะสานต่อความมุ่งมั่นและพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการและความเชื่อมั่นในตนเองแก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้จริง และมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพต่อไปวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2555
 • 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการอย่างถูกต้อง
 • 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ จากผู้มีประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 • 4. เพื่อสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักการวิเคราะห์จับประเด็น และวิธีการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
 • 5. เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม
 • 6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังค่านิยมอันดีของภาควิชาและจริยธรรมในวิชาชีพคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • • เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 149 เป็นต้นไป)
 • • เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2555จำนวนผู้เข้าอบรม
 • • รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนรุ่นละ 48 คน
 • • เปิดการอบรม 4 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 192 คนสถานที่อบรม
จัดการอบรมภายนอกสถานที่ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนักศึกษาต้องพักค้างคืนในค่ายอบรมที่ทางภาควิชาฯ จัดเตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาการอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาร่วมอบรมอย่างเต็มที่ สามารถสร้างบรรยากาศในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงานได้อย่างต่อเนื่องระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรม 5 วัน รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง (การอบรมในแต่ละวันเริ่มเวลา 08.30 – 21.30 น.) โดยในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2554 จะจัดการอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น ดังนี้

 • • รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 • • รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 • • รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 • • รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555ค่าสมัครอบรม
ค่าสมัครอบรมคนละ 5,900 บาท โดยนักศึกษาสามารถชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งจ่ายได้ 2 งวด ตามกำหนดดังนี้ :

 • • ชำระเต็มจำนวน 5,900 บาท หรือ ชำระงวดแรก 3,000 บาท พร้อมยื่นใบสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
 • • ชำระงวดที่สอง 2,900 บาท ภายในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555วิธีการสมัคร
 • 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วยี่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าอบรมที่เคาเตอร์ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายในเวลาที่กำหนด
 • 2. ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมไฟล์ภาพถ่ายนักศึกษามาที่อีเมล์ thanapong.u@bu.ac.th พร้อมนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อ อ.ธนพงศ์ หัวหน้าโครงการ