โครงการ Young Creative Awards 2013 By Anitech

หลักการและเหตุผล

      ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก าหนดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนวิชา AD304Print Production for Advertising เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press Process) กระบวนการพิมพ์
(Press Process) และกระบวนการหลังการพิมพ์ (Post-Press Process) ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุม คุณภาพงานพิมพ์ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับประเภทของงานพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานและงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ตลอดจนทิศทางและการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิตอล

วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกัน
 • 3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์มาผลิตสื่อ Digital Magazine Advertising (ประกอบด้วยสื่อโฆษณาทางนิตยสารและวิดีโอคลิป)
 • 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาเพื่อตอบสนองและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยสร้าง Platform การเรียนรู้ร่วมกันและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ในอนาคต


รูปแบบและรายละเอียดของการประกวด
 1. 1. เป็นการจัดประกวดการออกแบบโฆษณา Digital Magazine Advertising ( Magazine Advertising + Video Clip) ภายใต้แนวคิด One Fine Day With Anitech
 2. 2. ออกแบบจัดวาง Concept Board ในพื้นที่ที่ก าหนด ส่งพร้อมไฟล์งานและใบสมัครทั้งหมดภายในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น.
 3. 3. คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ Final List จ านวน 20 ทีม และ 5 ทีมที่จะได้รับรางวัล
 4.      ⁃ รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
       ⁃ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
       ⁃ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
       ⁃ รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท
 5. 4. นำผลงาน Final Lists จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556
 6. 5. พิธีประกาศผลพร้อมทุนการศึกษาวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556


ระยะเวลาของโครงการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 - วันที่ 18 ตุลาคม 2556