โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Blended Learning : Virtual Studio and Graphic Design

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการนำระบบเทคโนโลยี Virtual Studio มาใช้ในงานด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์กันอย่างมากมาย ทั้งในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ การสร้างภาพสามมิติ ตลอดจนการสร้าง Visual Effect ซึ่งการผลิตผลงานทางโทรทัศน์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Graphic Design เป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนั้นคณะนิเทศศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเปิดการเรียนการสอนในด้าน Virtual Studio และ Graphic Design ได้เล็งเห็นความสำคัญและแนวโน้มของงาน Virtual Studio และงานด้านการออกแบบกราฟฟิก จึงได้ริเริ่มให้เกิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Blended Learning: Virtual Studio and Graphic Design แก่ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมการเป็น Creative Convergence ซึ่งมุ่งเน้นการผสมผสานศาสตร์ที่ต่างสาขาและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ

  • 2. เพื่อผลิตและพัฒนางานโทรทัศน์ด้าน Virtual Studio และ Graphic Design โดยคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ

  • 3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Virtual Studio และ Graphic Design ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 8-10 คนรูปแบบของโครงการ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะนิเทศศาสตร์ คือ อาจารย์อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Virtual Studio และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์จันทิมา บัวผัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Graphic design โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณาจารย์ของทั้ง 2 คณะระยะเวลาของโครงการ
มีการจัดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 – 7 มิถุนายน 2556 (หากวันและเวลาการอบรมตรงกับช่วงวันหยุด จะมีการชดเชยการฝึกอบรมให้ย้อนหลังจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด)สถานที่จัดการอบรม
ห้อง C4-102 (ห้องอบรมสำหรับ Graphic Design) และห้อง VPD 1 อาคาร C2 ชั้น 2 ศูนย์ผลิตสื่อนิเทศศาสตร์ (ห้องอบรมสำหรับ Virtual Studio) วิทยาเขตรังสิตผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ

  • 2. เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์นำไปสู่การการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • 3. เกิดการผลิตงานโทรทัศน์จากระบบ Virtual Studio และ Graphic Design ที่ผลิตโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประมวลภาพโครงการ