โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Creating TV Projects Workshop

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน กระบวนทัศน์แห่งการสื่อสารทุกรูปแบบกลายเป็นความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพาและเข้าไปมีส่วนต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างยากจะปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม สื่อวิทยุ โทรทัศน์จัดเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมมากที่สุด โดยนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ในการสะท้อนภาพทางสังคมแล้ว สื่อวิทยุโทรทัศน์ยังมีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงและมีส่วนในการโน้มนำสภาพสังคมและวัฒนธรรมด้วยประสิทธิภาพการแพร่กระจายข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงของสื่อวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปอย่างกว้างไกล และรวดเร็ว อีกทั้งจากคุณสมบัติของสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว และ เสียง ทำให้สื่อวิทยุโทรทัศน์ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำบ้าน (Family Package) ที่ผู้คนต้องพึ่งพา

การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อนำเสนอออกอากาศจึงต้องประกอบด้วยนานาสาระความรู้อันหลากาก หลายสอดแทรกความบันเทิงที่ทันสมัย และ สนองรับต่อความต้องการของผู้ชมในทุกประเภทและรูปแบบรายการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึงไม่เพียงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งข่าวสาร หากยังต้องทำหน้าที่สร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ที่เหมาะสม มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของผู้ชมรายการเป็นสำคัญ

สถาบันแพร่ภาพและกระจายเสียงไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนทัศน์ทางการสื่อสารตอบสนองต่อแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สถาบันแพร่ภาพและกระจายเสียงไทยและภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การผลิตรายการโทรทัศน์ (Creating TV Projects Workshop) ขึ้นแก่บุคลากรขององค์กรด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

  • 2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญตลอดจนความ สามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

  • 3. เพื่อสืบสานพันธกิจของภาควิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในด้านการบริการวิชาการแก่หน่วยงานและองค์กรภายนอก

  • 4. เพื่อสืบสานพันธกิจหลักของสถาบันการเรียนการสอนด้านนิเทศาสตร์ ในด้านของการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระยะเวลาในการฝึกอบรม
กำหนดการจัดอบรมระหว่างวันอังคารที่ 10 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จำนวนทั้งสิ้นรวม 4 วันจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรของด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 จำนวน 40 คนสถานที่การฝึกอบรม
อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตรูปแบบการฝึกอบรม
การอบรมจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้

ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุติจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ตลอดจนวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกทักษะ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์โดยส่วนนี้จะได้รับการควบคุมดูแลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ