การจัดอบรมเรื่อง “ทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์กับการวิจัย”

หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการทางคณะนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2555 ขึ้น โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.มาเป็นเมธีวิจัยในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากนั้นเพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “ทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์กับการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อเป็นประโยชน์กับการทำวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคาร 12 วิทยาเขตรังสิตวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์กับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

  • 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในฐานะผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย

  • 3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไปรูปแบบของการอบรม
การบรรยาย โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพกลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์วันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุมปองทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคาร 12 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต
ครั้งที่ 1 หัวข้อ พัฒนาการของทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์
อบรมวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 2 หัวข้อ ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อการวิจัย
อบรมวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 –12.00 น.

ครั้งที่ 3 หัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ของทฤษฎีนิเทศศาสตร์
อบรมวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30-16.00 น.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์กับการวิจัย

  • 2. ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทั้งในฐานะผู้สอนและผู้วิจัย

  • 3. ทำให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์