การจัดอบรมเรื่อง “การเขียนตำราสำหรับคณะนิเทศศาสตร์”

หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) ที่ต้องการเสริมแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ทางคณะ นิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2556 ขึ้น โดยตำราก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทาง วิชาการ ดังนั้นการจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารทางวิชาการ จึงถือได้ว่าเป็นงานหลักของผู้สอนที่จะต้องผลิตตำรา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อยังประโยชน์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการเรียนการสอน ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ได้หันมาให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในการผลิตตำราทางวิชาการอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรม “การเขียนตำราสำหรับคณะนิเทศศาสตร์” ขึ้นวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการเขียน การผลิตตำรา และหนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่ผลงานออกสู่ตลาด

  • 2. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการ

  • 3. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร ในเรื่องการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการรูปแบบของการอบรม
การบรรยาย อบรม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 20 ท่านวันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุมปองทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคาร C2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ระยะเวลาในการอบรมรวม 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่กรกฎาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557
ช่วงที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา
ครั้งที่ 1 อบรมวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 2 อบรมวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 3 อบรมวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และติดความคืบหน้าในการเขียนตำรา
ครั้งที่ 1 อบรมวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 2 การเสวนาวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 3 การเสวนาวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 4 การเสวนาวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการเขียน การผลิตตำรา และหนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ

  • 2. เกิดแรงบันดาลใจในการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการ

  • 3. เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร ในเรื่องการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ขจรจิต บุนนาค