โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน / Smile Community Project”

หลักการและเหตุผล
การพัฒนา “คน” และ “ชุมชน” อย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ซึ่งการที่จะพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาความรู้ ทักษะ มุมมอง และค่านิยม ของคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยความรู้และปัญญาจากศาสตร์ต่างๆ อย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง นักวิชาการมีโอกาสในการลงชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนในหลากหลายมิติซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการวิจัยและส่งเสริมศาสตร์แขนงต่างๆ รวมทั้งการพัฒนารากฐานของประเทศซึ่งก็คือชุมชนนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีการตอบรับกระแสการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน “เพื่อ” ชุมชน “ของ” ชุมชน และ “โดย” ชุมชน ก็ตาม แนวคิดดังกล่าวก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในแง่ของการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ด้านวิชาการกับคุณค่าที่แท้จริงของชุมชน ส่งผลให้เกิดการคิดเฉพาะส่วนโดยไม่ได้มองภาพในมุมกว้าง แยก “วิชาการ” ออกจาก “คุณค่า” ของชีวิต ดังนั้น การเรียนการสอนจึงไม่มีบทบาทมากพอที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดการ “รู้จริง” จากการ “ทำจริง” ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถบูรณาการความรู้ให้เข้ากับคุณค่าของชีวิตและสังคมได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทบทวนบทบาทของตนเอง เพื่อให้สถาบันการศึกษานั้นเป็นแหล่งพึ่งพิงของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ได้กำหนดจัดงานโครงการ “สื่อหลอมรวมสร้างสรรค์เพื่อการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ร่วมกับชุมชนเชียงรากน้อย ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และได้จัดเวทีชุมชนเสวนา “ปัดฝุ่นภูมิปัญญา ค้นที่มาเชียงรากน้อย” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ที่วัดศาลาแดงเหนือ ซึ่งมีการเชิญตัวแทนจากชุมชนเชียงรากน้อย เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบาล แกนนำหมู่บ้าน นักพัฒนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อมาร่วมพูดคุยถึงข้อมูลของชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จุดเด่นและจุดด้อย รวมทั้งความต้องการของชุมชนในมิติต่างๆ กับคณาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน: Smile Community Project” โดยนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารตรา จึงมุ่งสานต่อแนวคิดของโครงการหลักดังกล่าวและโครงการบริการวิชาการอื่นๆที่คณะนิเทศศาสตร์ได้ริเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดเวทีชุมชนเสวนา “ปัดฝุ่นภูมิปัญญา ค้นที่มาเชียงรากน้อย” มาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้นักศึกษาในรายวิชา สต 401 ได้วิเคราะห์และปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Approach) ระหว่างการทำงานกลุ่มของผู้เรียนกับชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะบ่มเพาะ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “คุณค่าความเป็นมนุษย์” ให้แก่บัณฑิตของภาควิชาฯ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเขตจังหวัดปทุมธานีผ่านกิจกรรมอาสาเชิงปฏิบัติการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการฯ จะได้นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของภาควิชาการสื่อสารตรา ได้แก่ สต 401 การวิเคราะห์และทำความเข้าใจเชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง และสต 307 โครงงานการสื่อสารตรา รวมทั้งนำไปบูรณาการกับงานวิจัย ซึ่งในการนำความรู้และประสบการณ์จากโครงการฯ ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนนี้ คณาจารย์จะได้มีการจัดเวที “ถอดบทเรียน” ระหว่างผู้เรียนเพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบกลไกของการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดการ “รู้จริง” จากการ “ทำจริง”วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักพัฒนาตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวและเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

  • 2. เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value) ให้กับสถาบันการศึกษา ด้วยการพัฒนาเครือข่ายการ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะนิเทศศาสตร์ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และชื่อเสียงที่ดีของสถาบันในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย
ชุมชนตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. คุณค่าแห่งบัณฑิตภาควิชาการสื่อสารตรา ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้และรู้จักพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวและเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีเพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  • 2. คุณค่าแห่งแบรนด์ของสถาบัน คณะ และภาควิชา อันเกิดจากเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆเว็บไซต์โครงการ
http://bdsmile2012.blogspot.com/ประมวลภาพโครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน "แบรนด์อาสา อาสาสร้างแบรนด์"