โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
"เรื่องจริงผ่าน ม."


หลักการและเหตุผล
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทประกันภัยเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “ เรื่องจริงผ่าน ม.” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. 2535 และกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ – เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้ โดยภายในงานประกอบด้วยกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยรถภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กิจกรรมเกมส์รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยบริษัทเครือข่ายประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้นวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสามารถนำความรู้ด้านการประกันภัยดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

  • 2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยด้วยตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นๆ ได้

  • 3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสำนักงาน คปภ. จะได้นำสื่อความรู้แนวใหม่ของนิสิตนักศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

  • 4. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา และฝึกให้นิสิตนักศึกษาให้สามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนไปใช้สร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายโครงการ
  • 1. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จำนวนประมาณ 700 คน
  • 2. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และคณะอื่นๆ ทุกชั้นปี

รวมทั้งหมด ประมาณ 1,500 คนรูปแบบของโครงการ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.

1. กิจกรรมภายในห้องฉายภาพยนตร์ ประกอบด้วย
• พิธีเปิดงาน เวลา 10.00 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร Center for Cinematic and Digital Arts โดยรองเลขาธิการ คปภ. (นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ) กล่าวเปิดงาน

• การเสวนาให้ความรู้ด้านการประกันภัย 2 รอบ โดยรอบเช้า เริ่มเวลา 10.30 -11.45 น. และรอบบ่าย เริ่มเวลา 13.00 – 14.30 น. ในหัวข้อ “เรื่องจริงผ่าน ม.” โดยวิทยากร 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริม สำนักงาน คปภ. (นายจรัญ สอนสวัสดิ์) รองกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (นายประสิทธิ คำเกิด) ดารารับเชิญร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน คือ นายสหรัส นฤคุปต์ชาญชัญ (ปั๊ม-AF5) และนางสาวพรภัสสร อัตถปัญญาพล น้องกวาง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2012 และผู้แทนจากฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของผู้เอาประกัน หรือผู้ประสบภัยบนท้องถนน

2. กิจกรรมภายนอกห้องฉายภาพยนตร์ ประกอบด้วย
การออกบู้ทของเครือข่ายบริษัทประกันชีวิตและการประกันภัย ได้แก่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด และบริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต จำกัด เล่มเกมพร้อมรับของรางวัลมากมาย ร่วมสนุกสนานกับ Mini Concert โดยนักร้องมันมันส์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอดงานนักศึกษาสามารถสะสมแต้มการร่วมกิจกรรมใน PASSPORT โดย 4 กิจกรรมรับเพชร 1 ดวง ครบ 8 กิจกรรมรับเพชร 2 ดวง พร้อมของที่ระลึก ของแจกมากมาย


ประมวลภาพโครงการ