โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน 2555 (PR Summer Camp 2012)
หลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ปีที่ 6


หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักสูตรการศึกษาของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา กำหนดให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306 : Public Relations Material Production ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มาก่อน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การคิดสร้างสรรค์งาน การออกแบบสื่อต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อต่างๆ ทั้งภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อวีดีทัศน์ ตลอดจนการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร การผลิตสื่อต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดสื่อใหม่ๆ ขึ้นมากมาย มีลักษณะเฉพาะและรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายให้ต้องเรียนรู้ แต่เวลาศึกษาในห้องเรียนมีอยู่อย่างจำกัด หากนักศึกษาขาดประสบการณ์และทักษะพื้นฐานตามที่กล่าวมา จะส่งผลให้นักศึกษาขาดความ สามารถที่จะเรียนวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางภาควิชาฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ขึ้น

การอบรมหลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" เป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วม อาศัยหลักการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและเรียนรู้ด้วยการประสบเอง วิทยากรจะค่อยๆ กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความอยากรู้ อยากลองสร้างสรรค์ อยากปฏิบัติเพี่อบรรลุเป้าหมายของการอบรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนพัฒนาทักษะเฉพาะของตนและทักษะในการรับรู้ แต่จะได้ผลมากที่สุดเมื่อผู้เข้าอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ทุกคนต่างให้การสนับสนุนและเห็นคุณค่าของสมาชิกกลุ่ม

ทางภาควิชาฯ จึงจำเป็นต้องจัดค่ายอบรมนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเข้าร่วมการอบรมอย่างเต็มที่ ได้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความคิดและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการออกฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยลงพื้นที่ชุมชนจริง ผลิตผลงานจริงที่สามารถมอบให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคฤดูร้อน 2555 (PR Summer Camp 2012) หลักสูตร "Pre-PR Production Intensive Course" ปีที่ 6 ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะสานต่อความมุ่งมั่นและพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการและความเชื่อมั่นในตนเองแก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้จริง และมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพต่อไป



วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2556
 • 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการอย่างถูกต้อง
 • 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ จากผู้มีประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 • 4. เพื่อสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักการวิเคราะห์จับประเด็น และวิธีการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
 • 5. เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม
 • 6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังค่านิยมอันดีของภาควิชาและจริยธรรมในวิชาชีพ



คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • • เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 149 เป็นต้นไป)
 • • เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา PR306: Public Relations Material Production ในภาคการศึกษาที่ 1/2556



จำนวนผู้เข้าอบรม
 • • รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวนรุ่นละ 48 คน
 • • เปิดการอบรม 5 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 240 คน

ใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อันประกอบด้วยการอบรมรวมกลุ่มโดยวิทยากรหลัก การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การสร้างสรรค์ผลงาน และออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมประสบการณ์และฝึกการทำงานเป็นทีมภายใต้การดูแลของวิทยากรประจำกลุ่ม โดยผู้เข้าอบรมจำนวน 48 คน จะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 6 คน การอบรมเน้นการเรียนรู้ พัฒนาด้วยตนเองและแรงขับเคลื่อนจากสมาชิกในกลุ่ม เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ขั้นตอน Pre-production , Production และ Post-production ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์



สถานที่อบรม
จัดการอบรมภายนอกสถานที่ ณ The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยนักศึกษาต้องพักค้างคืนในค่ายอบรมที่ทางภาควิชาฯ จัดเตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาการอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาร่วมอบรมอย่างเต็มที่ สามารถสร้างบรรยากาศในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง



ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการอบรม 5 วัน รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง (การอบรมในแต่ละวันเริ่มเวลา 08.30 – 21.30 น.) โดยในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2555 จะจัดการอบรมทั้งสิ้น 5 รุ่น ดังนี้

 • • รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • • รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • • รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • • รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 • • รุ่นที่ 5 วันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556



ค่าสมัครอบรม
ค่าสมัครเข้าอบรมคนละ 6,000 บาท ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่ฝ่ายการคลัง วิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งจ่ายได้ 2 งวด ตามกำหนดดังนี้ :

 • • ชำระเต็มจำนวน 6,000 บาท หรือ ชำระงวดแรก 3,000 บาท ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • • ชำระงวดที่สอง 3,000 บาท ภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556



วิธีการสมัคร
 • 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร «คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด» กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วยี่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าอบรมที่เคาเตอร์ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ภายในเวลาที่กำหนด
 • 2. ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมไฟล์ภาพถ่ายนักศึกษามาที่อีเมล์ kitchai.c@bu.ac.th พร้อมนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อ ผศ.ดร. พรพรหม ชมงาม หัวหน้าโครงการ