โครงการ 50 ความดี... 50 ปี ม.กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการบริโภคอันไม่จำกัดของมนุษย์ การพัฒนาประเทศในสังคมยุคบริโภคนิยมจึงวัดกันที่ความเจริญทางวัตถุและรายได้ประชาชาติ ผู้คนในสังคมต่างให้ความสำคัญกับความเจริญทางวัตถุ นับถือกันที่ฐานะความร่ำรวยจนหลงลืมความดีความงดงามทางจิตใจ

สังคมมนุษย์เราจะดำรงอยู่และพัฒนารุดหน้าต่อไปได้ก็ด้วยสมาชิกในสังคมมีคุณธรรม มีความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หันมาทำความดีให้แก่กัน โดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัว แล้วค่อยขยายสู่ชุมชนรอบข้างและสังคมไทย จากความดีเล็กๆ ที่หลากหลาย หลอมรวมกันเข้าเป็นก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสังคมให้บรรเทาลงได้ สังคมไทยที่มีน้ำใจอบอุ่นและน่าอยู่ก็จะกลับคืนมาสู่พวกเราด้วยความดีจากมือของพวกเราทุกคน

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติและเป็นพลังในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น จึงจัดโครงการ 50 ความดี... 50 ปี ม.กรุงเทพ ให้นักศึกษาได้ลงมือทำความดีด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ใกล้ตัว อันเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังความมีจิตอาสา รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา PR406 : Event and Sponsorship Communication ที่มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาฯ มาใช้ประโยชน์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษานำทฤษฎีความรู้ที่เรียนมาประยุกต์สร้างสรรค์กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของสังคม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาผู้จะสำเร็จเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร่วมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไปถึงวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วยวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเผยแพร่เรื่องราวการทำความดี กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ

 • 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลในสังคมหันมาทำความดีเพื่อสังคม

 • 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนโดยรอบ

 • 5. เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษาสู่สายตาบุคคลภายนอกและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

 • 6. เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนถึงวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • 7. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
 • • นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกชั้นปี
 • • นักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • • ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
 • • อาจารย์และเจ้าหน้าที่และบุคลภายนอกที่มาติดต่อธุระกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • • สื่อมวลชนสาขาต่างๆรูปแบบของโครงการ
 • • นิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนักศึกษาวิชา PR 406
 • • การออกบูธแสดงผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมจากบริษัท ห้างร้าน และสินค้าแบรนด์ต่างๆ
 • • กิจกรรมบนเวทีเพื่อให้ความรู้ ความบันเทิง และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทำความดีเพื่อสังคม
 • • การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อบริการความรู้แก่สังคม โดยนักศึกษาวิชา PR 409วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นว่าการทำความดีสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเริ่มที่ตัวเราเอง ตลอดจนได้เห็นถึงผลดีและความสำคัญของการทำความดีในสังคม

 • 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนโดยรอบมีความความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแนบแน่นขึ้น

 • 3. สื่อมวลชน สาธารณชน รับรู้ถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ และวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากขึ้น

 • 4. นักศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมได้เรียนรู้การประยุกต์ทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง และเกิด ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ