โครงการประกวด "แผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด"

หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้มีการบรรจุในรายวิชา ปช.301 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ PR301: Integrated Marketing Communications อยู่ในหลักสูตร โดยในรายวิชาดังกล่าวจะมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด การนำเสนอและประเมินผลแผนการสื่อสารการตลาด โดยมีการกำหนดกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำแผนการสื่อสารการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการ

ทั้งนี้บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งจำหน่ายเครื่องจ่ายไฟฟ้า (Regulator) มีความสนใจสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและสินค้ากับผู้บริโภค และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทางภาควิชาจึงได้ร่วมกับบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จัดโครงการประกวด “แผนสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด” เพื่อเป็นการนำกรณีศึกษาของแบรนด์จริงที่มีอยู่ในตลาดมาประกอบให้นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้ใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด คิดสร้างสรรค์งาน การวางกลยุทธ์และเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการสื่อสารการตลาด ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล

 • 2. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง

 • 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

 • 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ไปสู่วงการวิชาชีพ

 • 5. เพื่อเปิดโลกทัศน์การทำงานของนักศึกษา โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานให้ผู้ประกอบการภายนอก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับฟังคำเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิผลต่อไปผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
 • • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PR301: Integrated Marketing Communications จำนวนประมาณ 200 คน โดยนักศึกษา 1 ทีม จะมีประมาณ 10 คน และทำหน้าที่เป็นเสมือนบริษัทตัวแทน 1 บริษัท ในการทำงาน

 • • อาจารย์ผู้สอนวิชา PR301: Integrated Marketing Communications จำนวน 2 คนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556รายละเอียดการดำเนินงาน
 • • ส่วนที่ 1 Briefing Day

 • • ส่วนที่ 2 Presentation Day

 • • ส่วนที่ 3 ประกาศผลและมอบรางวัลเงินรางวัล
 • • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาจากบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาจากบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาจากบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจากบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประมวลภาพโครงการ