โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

หลักการและเหตุผล
ด้วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคม และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับ และเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “ความสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นสากล”

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้ คณะนิเทศศาสตร์ จึงกำหนดให้มี โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออบรมนักศึกษาที่จะสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

ดังนั้นทางคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ในระหว่างเวลา 18.00 - 20.00น. ณ ลานวงกลมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
กลุ่มเป้าหมายหลัก - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กลุ่มเป้าหมายรอง - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 - 20.00น. ณ ลานวงกลมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก

  • 2. นักศีกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก ความบันเทิง สอดแทรกสาระความรู้ประมวลภาพโครงการ