โครงการทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องใน “วันปองทิพย์”

หลักการและเหตุผล
ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์ปองทิพย์ และอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเอนกอนันต์ คณะนิเทศศาสตร์จึงกำหนดจัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องใน “วันปองทิพย์” ขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี อันเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งท่านได้จากไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ตลอดจนเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อท่านอีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติ การวิทยุโทรทัศน์ 3 (สตูดิโอ 3) ชั้น 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งของบุคคลในสังคมที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งยังสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในองค์ประกอบที่ 6วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่อาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์

  • 2. เพื่อร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณต่ออาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์

  • 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ประมาณ 100 คนการดำเนินกิจกรรมโครงการ
  • 1. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลพื้นฐาน อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ เพื่อลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

  • 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาแล้วสรุปเพื่อเสนอเป็นโครงการ และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

  • 3. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงตามที่ได้สรุปกันไว้ล่วงหน้าวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติ การวิทยุโทรทัศน์ 3 (สตูดิโอ 3) ชั้น 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ประมวลภาพโครงการ