โครงการ Act Out Loud 2014
เทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2


หลักการและเหตุผล

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในช่วงวัยที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสั่งสมพัฒนาการทางความคิดในมิติทางสังคม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะช่วยหล่อหลอม กล่อมเกลาและสร้างความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ พรั่งพร้อมทั้งวุฒิภาวะทางอารมณ์และปัญญา

     แต่เราเคยคิดหรือไม่ว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีพื้นที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้คิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างค่อนข้างจำกัด วัยรุ่นหรือ “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” ต้องแบกรับภาระความคาดหวัง ตลอดจนอิทธิพลทางความคิดและค่านิยมจาก"ผู้ใหญ่ในวันนี้"ที่ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในสังคม "เด็กเก่ง"จำนวนมากถูกหล่อหลอมและปลูกฝัง ให้มุ่งไปสู่ค่านิยมแข่งขันความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมมากมายที่มุ่งสร้าง "อัจฉริยะ"โดยมิได้คำนึงถึงมิติที่ละเอียดอ่อนทางอารมณ์ และสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และสังคม ด้วยเหตุนี้ ทำให้ศาสตร์ในสาขา "สังคมศาสตร์" และ "มนุษยศาสตร์" จึงไม่สามารถเป็น "เสาหลัก" ที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับวิทยาการอันทันสมัยได้ ความเจริญทางด้านสังคมศาสตร์สามารถสร้างพลเมืองผู้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและเข้าใจในโครงสร้างตลอดจนปัญหาของสังคม ส่วนความเจริญทางด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ สามารถสร้างพลเมืองที่เข้าใจมนุษย์ มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และสามารถต่อยอดไปสู่ความงอกงามแห่งวัฒนธรรมและอารยะธรรมของชาติได้ ตราบใดที่เรายังไม่เปิดโอกาสสนับสนุน และยกย่องให้ “อัจฉริยะ” เกิดขึ้นได้ในทุกศาสตร์ทุกสาขา ประเทศไทยก็จะไม่สามารถพัฒนาไปได้ครบทุกมิติ และไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้

     จากความสำเร็จของโครงการ ACT OUT LOUD ครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และนำเครื่องมือทางด้านศิลปะการแสดงมาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสดงออกความคิดเห็นต่อการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และสมวัย และพื้นที่ในการแสดงออกของ ACT OUT LOUD ได้จุดประกายและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่า ศิลปะการแสดงสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ภาควิชาฯ ได้กำหนดหัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานเชื่อมโยงกับแผนนโยบายระดับประเทศของการเข้าร่วม “ประชาคมอาเซียน” เพื่อสร้างฐานการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการสำรวจการเตรียมความพร้อมและความคิดเห็นเบื้องต้น ทั้งในระดับองค์การและส่วนบุคคล การเตรียมพร้อมส่วนใหญ่มักจะมุ่งประเด็นไปสู่มิติของการเปิดเสรีทางการค้า การเติบโตทางธุรกิจ รายได้และผลประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราไม่ควรจะหลงลืมก็คือ การเตรียมความพร้อมในมิติทางมนุษยธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง มุ่งเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งความแตกต่าง และเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะนำมาซึ่งมิตรภาพ การเชื่อมความสัมพันธ์ และความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบประชาคม

     ดังนั้น โครงการ ACT OUT LOUD ในปีนี้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก สะท้อนความหวัง ความกังวล รวมถึงการคาดการณ์ประเด็นปัญหาและความขัดแย้งที่พวกเขามองว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขากลายเป็น “วัยรุ่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน” ผ่านการสร้างสรรค์ผ่านสื่อศิลปะการแสดง อันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่มีศักยภาพในการสื่อสารและแสดงออก ทั้งนี้ ทางภาควิชาฯ มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการเตรียมความพร้อม การสร้างแนวทางและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง และการเสริมสร้างแรงกระตุ้นการพัฒนาเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมั่นคงของศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ACT OUT LOUD 2014 : We are ASEAN”

     วัตถุประสงค์
 1. 1. เพื่อสร้างพื้นที่ให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนระหว่างเพื่อนที่ร่วมโครงการ รวมถึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพและพรสวรรค์ทางศิลปะที่มีอยู่ในตัวเอง
 2. 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ร่วมโครงการ ได้แสดงออกถึงความคิดเห็นเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง มุ่งเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งความแตกต่าง การเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งและสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะในประชาคมอาเซียน ผ่านการสร้างสรรค์สื่อทางศิลปะการแสดง
 3. 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ร่วมโครงการ ได้พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการแสดง อันหมายรวมถึง การละคร (Drama /Theatre) ดนตรี (Music) และนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากล (Dance)
 4. 4. เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและศักยภาพของศาสตร์ศิลปะการแสดง อันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่มีศักยภาพในการสื่อสารและแสดงออก


กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย


ลักษณะและรูปแบบงาน
 1. 1. การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ จากการเสนอโครงการศิลปะการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถเสนอได้ทั้งในรูปแบบของละคร ดนตรี นาฏศิลป์ หรือผสมผสานเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่น่าสนใจที่สุดทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ 10 โครงการ หรือ 10 ทีม จาก 10 โรงเรียน จำนวนสมาชิกในทีม มีได้ตั้งแต่ 1 คน จนถึง 10 คน
 2. 2. นำนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมมาเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงวิชาการ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการแสดง
 3. 3. จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มกลับไปพัฒนางานที่โรงเรียน โดยทางภาควิชาศิลปะการแสดง จะส่งทีมงานอาจารย์และนักศึกษาแวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในการซ้อม ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนทุกทีมเป็นระยะ และจะมีการใช้ social media network หรือสร้าง website เพื่อให้แต่ละงานได้ส่งข่าวความเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่างๆ เช่นคลิปภาพเคลื่อนไหวการซ้อม การประชุมระดมความคิด มาเพื่อให้แต่ละทีม ตลอดจนสาธารณชนได้ติดตามความ ก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงาน
 4. 4. จัดแสดงสู่สายตาสาธารณชน ในเทศกาล ACT OUT LOUD 2014


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. 1. รายได้จากการรับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
 2. 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและอบจ.กระบี่
 3. 3. หน่วยผลิตภาพยนตร์ (BU Motion Picture Production Unit) ของภาควิชาภาพยนตร์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเกิดการสร้างงานต่อไป


ระยะเวลาดําเนินการ
 • ขั้นตอนที่ 1 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557
 • ขั้นตอนที่ 2 จัดค่ายฝึกอบรมเชิงวิชาการ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2557
 • ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานใน 10 โรงเรียนที่เข้ารอบ หลังจากอบรม เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557
 • ขั้นตอนที่ 4 เทศกาล ACT OUT LOUD 2014 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557


 • สถานที่จัดโครงการ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดค่ายฝึกอบรมเชิงวิชาการ และเทศกาล ACT OUT LOUD 2014 พื้นที่ที่ใช้เป็นเวทีการแสดงจะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ความต้องการของผู้สร้างสรรค์ และความเหมาะสม โดยสามารถจัดแสดงได้ในหลายลักษณะ เช่น กลางแจ้ง ลานวงกลม ห้องสตูดิโอ โรงละคร สนามกีฬา ริมสระน้ำ ฯลฯ


  รางวัลและหลักเกณฑ์ในการตัดสิน
  1. โล่รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยอ้างอิงจากผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการประเมินและให้คะแนนผลงานที่แต่ละกลุ่มได้นำมาแสดงในเทศกาลตามหัวข้อประเมิน ดังนี้
       o ประสิทธิภาพของการสะท้อน แสดงออก และสื่อสารความคิด ความรู้สึก ในมุมมองต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อสร้างสรรค์
       o การใช้ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติจากการเข้าค่ายฝึกอบรม มาพัฒนาศักยภาพของชิ้นงาน
       o พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง มุ่งเน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งความแตกต่าง การเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งและสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมในประชาคมอาเซียน
       o ความเป็นไปได้และความเหมาะสม ในการนำผลงานสร้างสรรค์มาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม
       o ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับโล่รางวัล “ผลงานสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม”

  2. ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
  • รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 15,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

  3. ประกาศนียบัตรผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมทางวิชาการและเข้าร่วมแสดงผลงานเทศกาล
  • ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกกลุ่มนักเรียนจำนวน 10 ทีม (10 โรงเรียน) จากสื่อสร้างสรรค์ที่กลุ่มนักเรียนได้นำเสนอพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยตัดสินจากสื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
  • นักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้เข้าค่ายฝึกอบรมเชิงวิชาการ โดยได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง
  • นักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมแสดงผลงานในเทศกาลจะได้รับประกาศนียบัตร