โครงการ "ACT OUT LOUD" เทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แห่งประเทศไทย

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะเปิด "พื้นที่" ให้กับ "ผู้ใหญ่ในวันหน้า" หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ ได้มีเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกและมุมมองต่อปัญหาสังคม อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ "ศิลปะการแสดง" เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ สู่สาธารณชน

โครงการ ACT OUT LOUD มีนักเรียนมัธยมให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด มากกว่า 20 ทีม ทั้งโรงเรียนหลักสูตรสามัญ โรงเรียนหลักสูตรพิเศษ ตลอดจน โรงเรียนทางเลือกของชนเผ่ามอร์แกน โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 10 ทีม จะต้องมาเข้าค่ายศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินต่างๆ มาร่วมฝึกอบรม จากนั้นนักเรียนจะกลับไป พัฒนาผลงานของทีมตัวเอง ก่อนจะมาประกวดกันสดๆ ในสุดสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน 2555 โดยมีรางวัลดังนี้

• รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท
• รางวัลที่ 2 โล่ห์ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียน
• รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนแต่ละคน
• และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในการประกวดรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.facebook.com/actoutloudBU