โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาดีเด่นรุ่นที่ 11

หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มให้มีโครงการนักศึกษาดีเด่น หรือ Outstanding Students Program ซึ่งประกอบด้วย 3 คณะ 5 ภาควิชาคือ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาการโรงแรม และภาควิชาการบิน คณะมนุษยศาสตร์ โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 เข้าร่วมศึกษาในโครงการดังกล่าว บัดนี้ทางคณะกรรมการโครงการนักศึกษาดีเด่นทั้ง 3 คณะได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดการปฐมนิเทศขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในโครงการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในด้านหลักสูตร แนวการสอนในโครงการนักศึกษาดีเด่น

  • 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกัน อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งนักศึกษารุ่นพี่

  • 3. เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  • 4. เพื่อให้ข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในอนาคตการทำงานต่อไปวันเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วันศุกร์ที่ 21กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
09.00 – 11.30 น. ปฐมนิเทศรวมทั้ง 3 คณะ 5 ภาควิชา ณ ห้อง A3-301 วิทยาเขตรังสิต
13.00 – 17.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่ง ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวม 3 คณะ 5 ภาควิชา บริเวณเรือนไทยผู้เข้าร่วมโครงการ
  • 1. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่นรุ่นที่ 11 ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 7 คน ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 22 คน และภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 23 คน นักศึกษาภาควิชาการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 18 คน และภาควิชาการบิน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 21 คน รวมจำนวนนักศึกษารุ่น 11 จำนวน 91 คน

  • 2. นักศึกษา OSP รุ่น 10 ทั้ง 3 คณะที่มาต้อนรับน้อง

  • 3. ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ประมวลภาพโครงการ