การจัดอบรมเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย: จุดเริ่มต้นของการวิจัยสำหรับนักนิเทศศาสตร์”

หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) ที่ต้องการเสริมแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2555 ขึ้น โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาเป็นเมธีวิจัยในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

นอกจากนั้นเพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิจัย ของคณะนิเทศศาสตร์จึงได้ดำเนินการสำรวจ “ความสนใจและความต้องการในการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์” และพบว่าประเด็นที่คณาจารย์ต้องการให้มีการจัดอบรมเรียงตามลำดับความสนใจโดยอันดับแรก ได้แก่ หัวข้อระเบียบวิธีการวิจัย การสังเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ

จากผลการสำรวจดังกล่าวทางคณะกรรมการวิจัย จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย: จุดเริ่มต้นของการวิจัยสำหรับนักนิเทศศาสตร์” ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เป็นวิทยากรในการอบรมวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

  • 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย

  • 3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยต่อไปในอนาคตรูปแบบของการอบรม
การบรรยาย โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพกลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์วันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์

  • 2. ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทั้งในฐานะผู้สอนและผู้วิจัย

  • 3. ส่งผลให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์