โครงการ MADD 2014 : Creativity for Change by Advertising Department: Bangkok University

หลักการและเหตุผล

     ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กำหนดให้มีวิชา AD308: Issues in Advertising เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ ลักษณะงานโฆษณาในด้านต่างๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพโฆษณา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกความคิดสร้างสรรค์และได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ทางภาควิชาการโฆษณายังเล็งเห็นประโยชน์ที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะบริการวิชาการ เพื่อทอดความรู้และประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ในลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ข้อความโฆษณา สอดแทรกข้อคิดการรู้เท่าทันโฆษณา และแนะแนวการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์

     ด้วยแนวคิดดังกล่าว ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงกำหนดจัดกิจกรรม MADD 2014 : “Creativity for Change” by Advertising Department : Bangkok University ขึ้น โดยมีโครงการย่อยภายใต้แนวคิดดังกล่าว 8 โครงการตาม Section ในวิชา AD308 Issues in Advertising ดังนี้

 1.      1. โครงการ “โฆษณาโฆษณ์สร้างสรรค์" Section 4251 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 2.      2. โครงการ “สิ่งเล็กๆที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (A little more for creative)” โรงเรียนเซนจอห์น
 3.      3. โครงการ “ถังขยะน่าทิ้ง (Bin fun Fin)” Section 4261 นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
 4.      4. โครงการ “ใส่ลาย ป้ายสี (Wall of Frame)” Section 4262 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
 5.      5. โครงการ “ส่งไอเดียผ่านข้อความโฆษณา” Section 4271 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
 6.      6. โครงการ “Sound for See Section 4272 ร่วมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานี และ สมาคมผู้พิการทางสายตา จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 7.      7. โครงการ “รู้ให้เท่าทันสื่อโฆษณา” Section 4291 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
 8.      8. โครงการ วาดสารถึงบางกอก Section 4292 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

     ทั้งนี้ภาควิชาการโฆษณาเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ศาสตร์ด้านการโฆษณาอย่างบูรณาการมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎี มาสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณา การรู้เท่าทันโฆษณา แนะแนวการเรียนด้านโฆษณาและด้านนิเทศศาสตร์ แก่เยาวชนมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ บริโภคสื่อโฆษณาอย่างเท่าทัน และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ ในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเผยเเพร่ชื่อเสียง และผลงานของภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในการเป็น “ผู้นำการเรียนการสอนด้านการโฆษณาที่สมบูรณ์แบบ ผลิตนักโฆษณาที่มีความรู้รอบ สร้างสรรค์ และผลิตงานได้จริง”

วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างประโยชน์แก่สังคม โดยการบริการวิชาการด้านความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การผลิตงานโฆษณา และการรู้เท่าทันโฆษณา
 • 2. เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนด้านโฆษณาและด้านนิเทศศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป
 • 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคี การปรับตัว และเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 • 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา กับหน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ
 • 5. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้แบบบูรณาการ โดยจะให้นักศึกษาได้สัมมนาและอบรมเกี่ยวกับการโฆษณาและความคิดสร้างสรรค์แล้วพัฒนาความรู้ที่ได้ จัดเป็นรูปแบบกิจกรรมสอดแทรกความรู้เพื่อนำไปบริการวิชาการ


กลุ่มเป้าหมายโครงการ
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บุคคลทั่วไปที่เป็นชุมชน หรือสมาคม


 • ระยะเวลาของโครงการ
  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2557  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาและการรู้เท่าทันโฆษณา
  2. 2. นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ คืนสู่สังคม
  3. 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับมาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. 4. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
  5. 5. นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัว และเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน


  Link ข้อมูลเพิ่มเติม
  Creativity For Change และ BU Sound for See