โครงการ เทศกาลหนังกลางแปลง

หลักการและเหตุผล

     เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของภาควิชาภาพยนตร์ ได้ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์และมีผลงานที่มีความหลากหลายน่าสนใจ จึงร่วมกันจัดให้มีการจัดเผยแพร่ต่อสาธารณชน และนักศึกษาผู้มีความสนใจ เข้าชมผลงานเป็นการแสดงถึงความสามารถของนักศึกษาและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
  1. 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภาพยนตร์ต่อนักศึกษาภายในสถาบันและผู้ที่สนใจ
  2. 2. เพื่อสร้างและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี
  3. 3. เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ให้มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจในสถานบันการศึกษา
  4. 4. เพื่อฝึกความมีวินัยในการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ


กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิยาลัยกรุงเทพ และผู้สนใจเข้าชม


รูปแบบของการจัดกิจกรรม
ฉายภาพยนตร์ผลงานนักศึกษา การแสดงดนตรี การออกร้านค้าไอเดียสร้างสรรค์


ระยะเวลาดําเนินการ
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30-23.00 ณ บริเวณสนามหญ้าและลานอเนกประสงค์ อาคาร C4 วิทยาเขตรังสิต