โครงการ จับไข่ไทยแต่งตัวไป AEC

หลักการและเหตุผล

     ด้วยภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคม และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับ และเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ "ความสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นสากล"


     โครงการ "จับไข่ไทยแต่งตัวไป AEC" เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เป็นการสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค และการพัฒนาอาหารจากผลิตภัณฑ์ไข่ เพื่อการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูช บรูไน


     ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นี้ ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาได้สำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ


     ดังนั้นภาวิชาจึงกำหนดจัดโครงการ "จับไข่ไทยแต่งตัวไป AEC" เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวัตถุประสงค์
 1. 1. เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค และการพัฒนาอาหารจากผลิตภัณฑ์ไข่ เพื่อการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
 2. 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักการให้ การแบ่งปัน และสร้างประโยชน์แก่สังคม ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคนานาชาติ
 3. 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ให้แก่คณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นองค์กรคุณภาพที่ตระหนักถึงความเป็นสากล


กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มหลัก
 • เครือข่ายสังคม ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประชาชนทั่วไป
 • กลุ่มรอง
 • อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สื่อมวลชน


 • รูปแบบของโครงการ

       กิจกรรมภายใต้โครงการ "จับไข่ไทยแต่งตัวไป AEC" เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป้นสากล เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ให้ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยจัดแสดงอาหารและสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมกับสาระบันเทิง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. มีการดำเนินการบริการวิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
  2. 2. สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก
  3. 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก ความบันเทิง สอดแทรกสาระความรู้


  ระยะเวลาดําเนินการ
  วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต


  ภาพกิจกรรม