โครงการ รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นให้ อบจ.กระบี่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นถือเป็นรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เห็นได้จากการที่องค์กรต่างๆได้เปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ มาเป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นมากขึ้น เพราะสื่อภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อที่ดูแล้วเพลิดเพลิน มีความสนุก สามารถดึงดูดความสนใจ และส่งสารไปยังผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้วยความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงริเริ่มจัดหน่วยผลิตภาพยนตร์ (Bu Motion Picture Production Unit) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้น ภาพยนตร์ขนาดยาว และรับจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์ประเภทต่างๆวัตถุประสงค์
  1. 1. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กร
  2. 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและอบจ.กระบี่
  3. 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยผลิตภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จัก


กลุ่มเป้าหมาย
อบจ.กระบี่และนักท่องเที่ยว


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. รายได้จากการรับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น
  2. 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและอบจ.กระบี่
  3. 3. หน่วยผลิตภาพยนตร์ (BU Motion Picture Production Unit) ของภาควิชาภาพยนตร์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเกิดการสร้างงานต่อไป


ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน ธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557