ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โครงการ "JR วิชาการ ครั้งที่ 5"
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์


หลักการและเหตุผล
     ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองผลิตผลงานทางวารสารศาสตร์ที่สร้างสรรค์ออกมาหลายลักษณะในทุกๆ ปี เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ งานเขียนข่าวทั้งด้านสิ่งพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ความรู้ ทางวารสารศาสตร์ก็มีเพิ่มขึ้น ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวารสารศาสตร์จึงต้องการเป็นเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทำงานในทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณาจารย์ในภาควิชาฯ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเสวนา เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องและนักศึกษาของภาควิชาวารสารศาสตร์ รวมทั้งแสดงศักยภาพการทำงานของคณาจารย์ นักศึกษาแก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาควิชาวารสารศาสตร์ เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกเพิ่มยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
  • 1. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวารสารศาสตร์
  • 2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนานำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
        และเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  • 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • 4. เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์
  • 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอก


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุกชั้นปี
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. สมาคมวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์
4. บุคลกรและนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์


ระยะเวลาในการดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา13.30 -16.30 น.


สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต


ผลประโยชน์หลักที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านวารสารศาสตร์และมีโอกาส ทำงานร่วมกัน
  • 2. ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


รูปแบบของการจัดงาน
การเสวนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “จริยธรรมของนักวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ ?” จากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และนักวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์จำนวน 5 ท่าน เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 อาคาร นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ วิทยาเขตรังสิต