ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2556 “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 5 ตอน “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร”

หลักการและเหตุผล
จากการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการหลอมรวมทางการสื่อสาร ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคน และสังคมเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งในวงการวารสารศาสตร์เองก็ได้รับผลกระทบหลายด้านเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นต้นว่า กระบวนการทำงานข่าว รูปแบบของเนื้อหาที่พึงประสงค์ รูปแบบทางธุรกิจของสื่อ การขยายธุรกิจไปยังสื่ออื่น ทำให้ภาควิชาการและวิชาชีพต้องตระหนักและหันมาร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทาง ดังนั้นการจัดประชุมย่อยเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 1 - 4 จึงเกิดขึ้น

ผลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดในการประชุมครั้งที่ผ่านมาพบว่าประเด็นหนึ่งซึ่งควรได้รับการหยิบยกนำมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือ เมื่อสื่อทางด้านวารสารศาสตร์ได้มีการปรับตัวเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น กลุ่มผู้รับสารได้มีพฤติกรรมในการรับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ดังนั้นภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่เครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2556 และประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 5 โดยนำข้อมูลความต้องการจากการประชุมครั้งผ่านมา มาต่อยอด ฉะนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้จึงเน้นทั้งในส่วนของวิชาการ และส่วนของการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานข่าวให้แก่บุคลากรทางด้านวารสารศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการวิชาชีพวารสารศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
 • 1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

 • 2. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และวิชาชีพในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากร โดยสมาคมวิชาชีพให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งสอดรับกับอนาคต

 • 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิชาการวิชาชีพวารสารศาสตร์วัตถุประสงค์รองของโครงการ
 • 1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสถาบันทางวิชาชีพ

 • 2. เพื่อเพิมพูนทักษะความรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาชีพผู้เข้าร่วมอบรม

3. สื่อมวลชนที่มาทำข่าว

4. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ผู้ดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.สถานที่จัดงาน
ณ อาคาร A3 ( BU Landmark ) ชั้น 3 ห้อง A3-303 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตผลประโยชน์หลักที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอนวารสารศาสตร์

 • 2. โครงการย่อยจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการสถาบันต่าง ๆ และนักวิชาชีพในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่างๆ ของวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

 • 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

 • 4. การพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำงานที่จำเป็นให้แก่บุคคลากรทางด้านวารสารศาตร์ผลประโยชน์รองที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสถาบันทางวิชาชีพ

 • 2. เกิดความมั่นใจในความพร้อมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะของคณะนิเทศศาสตร์ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม

 • 3. เกิดทักษะความรู้ขึ้นแก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพรูปแบบของการจัดประชุม
 • 1. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร” โดย คุณศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2. การนำเสนองานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคข่าวของคนต่างวัยในสังคมไทย” โดย ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • 3. การเสวนา “กลยุทธ์ซื้อใจผู้รับสาร” โดย ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / คุณธราภุช จารุวัฒนะ กรรมการผู้จัดการบริษัทยูเอ็ม ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส / คุณชุตินธรา วัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ สายงานธุรกิจนิวมีเดีย บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • 4. การบรรยาย เรื่อง “การใช้ Infographic เพื่องานวารสารศาสตร์” โดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / คุณขจร พีรกิจ Adobe Community Professional