การประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2555 “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 2

หลักการและเหตุผล
จากการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการหลอมรวมทางการสื่อสาร ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคน และสังคมเปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั่งในวงการวารสารศาตร์เองก็ได้รับผลกระทบหลายด้านเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นต้นว่า กระบวนการทำงานข่าว รูปแบบของเนื้อหาที่พึงประสงค์ รูปแบบทางธุรกิจของสื่อ การขยายธุรกิจไปยังสื่ออื่น การแข่งขันทางธุรกิจของสื่อวารสาศาสตร์ด้วยกัน และการแข่งขันกับสื่ออื่น การลดลงของผู้อ่าน ตลอดจนการกำกับดูแลของสภาการวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แวดวงวารสารศาสตร์กำลังต้องเผชิญ ทำให้ภาควิชาการและวิชาชีพต้องตระหนักและหันมาร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทาง ดังนั้นการจัดประชุมย่อยเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2555 ประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 1 จึงเกิดขึ้น

ผลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดในครั้งที่ 1 พบว่าบุคลากรวิชาการและวิชาชีพวารสารศาสตร์มีความต้องการจะพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับการผลิตข่าว ดังนั้นภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา และมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่เครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2555 และประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 2 โดยนำข้อมูลความต้องการจากการประชุมครั้งที่ 1 มาต่อยอด ฉะนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้จึงเน้นให้มีรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานข่าวให้แก่บุคลากรทางด้านวารสารศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการวิชาชีพวารสารศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
 • 1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

 • 2. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และวิชาชีพในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และโครงการพัฒนาบุคลากร โดยสมาคมวิชาชีพให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งสอดรับกับอนาคต

 • 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิชาการวิชาชีพวารสารศาสตร์วัตถุประสงค์รองของโครงการ
 • 1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสถาบันทางวิชาชีพ

 • 2. เพื่อเป็นโอกาสแสดงให้สื่อมวลชนที่มาร่วมงานได้เกิดความมั่นใจ และตระหนักว่าภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ได้กลับมามีความพร้อมดั้งเดิม อันจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณะชนต่อไป

 • 3. เพื่อเพิมพูนทักษะความรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาชีพผู้เข้าร่วมอบรม

3. สื่อมวลชนที่มาทำข่าว

4. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ผู้ดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.สถานที่จัดงาน
ณ อาคาร 14 ( BU Landmark ) ชั้น 3 ห้อง 14-306 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตผลประโยชน์หลักที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอนวารสารศาสตร์

 • 2. โครงการย่อยจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการสถาบันต่าง ๆ และนักวิชาชีพในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่างๆ ของวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

 • 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

 • 4. การพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำงานที่จำเป็นให้แก่บุคคลากรทางด้านวารสารศาตร์ผลประโยชน์รองที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสถาบันทางวิชาชีพ

 • 2. เกิดความมั่นใจในความพร้อมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะของคณะนิเทศศาสตร์ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม

 • 3. เกิดทักษะความรู้ขึ้นแก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพรูปแบบของการจัดประชุม
 • 1. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการธุรกิจสื่อยุคใหม่”

 • 2. การนำเสนองานวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์สู่ Newsroom convergence กรณีศึกษา เนชั่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ ”

 • 3. การเสวนา “ชวนคิดชวนคุย กรณีศึกษาเรื่อง Convergence Journalism”

 • 4. การฝึกอบรมกลุ่มย่อย