โครงการนักเขียนมือใหม่ หัวใจวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 6

หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่ชนชาติไทยมาตั้งรกรากอยู่บนผืนแผ่นดินขวานทองนั้น แสดงถึงความเป็นชาติ ความเป็นไทยมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หากชาติใดไร้ซึ่งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้

ผู้สอนวิชา วส.301 การเขียนเพื่องานนิตยสาร : JR 301 Magazine Article Writing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่า การรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาหาความรู้ อีกทั้งการนำศาสตร์ทางด้านการเขียนอันมีพลานุภาพยังสามารถดลบันดาลให้เกิดนิสัยรักการอ่านได้ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความคิดที่ว่า หากต้องการจะสร้างนิสัยให้คนในชาติรักการอ่านได้นั้น สถาบันการศึกษาก็มีส่วนที่จะผลักดันด้วยเช่นกัน จึงได้จัดโครงการ “นักเขียนมือใหม่ หัวใจวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๖” โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวดบทความในปีการศึกษา 2555 นี้ ว่า “มหัศจรรย์วัฒนธรรมไทย” ขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ในแนวทางสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 1. เพื่อส่งเสริมงานเขียนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 • 2. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนบทความให้แก่นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์

 • 3. เพื่อเผยแพร่งานเขียนเชิงสร้างสรรค์สังคมออกสู่สาธารณะ

 • 4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวารสารศาสตร์ จำนวน 179 คน เป็นผู้ร่วมประกวดผลงานและร่วมตัดสินผลงานขั้นตอนการดำเนินงาน
 • 1. จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวารสารศาสตร์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

 • 2. ส่งรายละเอียดโครงการผ่านทาง Mail to My Student ให้แก่นักศึกษาวารสารศาสตร์ชั้นปีที่ 2

 • 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทราบ

 • 4. เปิดรับผลงานรอบแรกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555

 • 5. คัดเลือกผลงานรอบแรกโดยอาจารย์ผู้สอนวิชา วส. 301 การเขียนเพื่องานนิตยสารและส่งให้คณะกรรมการรับเชิญพิจารณาผลตัดสินรอบสุดท้าย

 • 6. จัดแสดงผลงานที่เข้ารอบ 20 เรื่องสุดท้าย และจัดงานประกาศผลตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555ประเภทรางวัล
 • • งานเขียนยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 • • งานเขียนดีเด่น (รางวัลอันดับ 2) 2 รางวัล
 • • งานเขียนชมเชย 3 รางวัล

*ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลและผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ 20 เรื่องสุดท้าย จะได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชาวารสารศาสตร์สถานที่จัดแสดงงานเขียนและประกาศผลรางวัล
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 (อาคาร C2 ชั้น 9) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ประกาศผลการตัดสิน และมอบเกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วส.301 การเขียนเพื่องานนิตยสาร : JR 301 Magazine Article Writingกติกา
 • 1. บทความที่ส่งประกวดต้องมีความยาว ไม่เกิน 2 หน้า A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร Browallia New ขนาด 15 pt. ระบุชื่อ นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 • 2. ชื่อเรื่องจะต้องสร้างสรรค์ใหม่

 • 3. ภาพประกอบ (หากนำมาจากแหล่งอื่น อ้างอิงที่มาของภาพ)

 • 4. จัดพิมพ์ต้นฉบับ ภาพประกอบพร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD-R และผนึกลงซองน้ำตาลมาส่งที่ห้องพักอาจารย์ปริณดา เริงศักดิ์ หรืออาจารย์ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ ณ อาคาร C1 ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.

 • 5. นักศึกษาสามารถส่งงานเขียนได้คนละ 1 สำนวนคณะกรรมการตัดสิน
 • • อ.ปริณดา เริงศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนเพื่องานนิตยสาร
 • • อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการเขียนเพื่องานนิตยสาร
 • • คณะกรรมการภายนอก 3 ท่านผลรางวัล
รางวัลงานเขียนยอดเยี่ยม ได้แก่
รางวัลงานเขียนดีเด่น ได้แก่
รางวัลงานเขียนชมเชย ได้แก่


ประมวลภาพโครงการ