การจัดอบรมเรื่อง “การเรียนรู้ร่วมแบบกลุ่ม (Group Study): การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis)”

หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) ที่ต้องการเสริมแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2556 ขึ้น โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาเป็นเมธีวิจัยในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิจัย ของคณะนิเทศศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การเรียนรู้ร่วมแบบกลุ่ม (Group Study): การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis)” โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ครั้งวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis) แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

  • 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะตัวผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย

  • 3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยต่อไปในอนาคตรูปแบบของการอบรม
เป็นการเรียนรู้ร่วมแบบกลุ่ม (Group Study) โดยวิทยากรจะบรรยายพร้อมแจกหนังสือประกอบ (Reading List) ให้ผู้เข้าฟังการบรรยายนำไปศึกษาพร้อมทั้งกลับมาร่วมพูดคุยอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความรู้ร่วมกันในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis)กลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 25 ท่านวันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุมปองทิพย์ 2 ชั้น 9 อาคาร C2 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต
ครั้งที่ 1
อบรมวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ครั้งที่ 2
อบรมวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ครั้งที่ 3
อบรมวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 11.30 น.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้รับสาร (Audience Analysis)

  • 2. ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทั้งในฐานะผู้สอนและผู้วิจัย

  • 3. คาดว่าจะมีการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์