โครงการค่ายหนังสัญจร BU Film Camp

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่เยาวชน เห็นได้จากการที่เยาวชน ให้ความสนใจอย่างมากในการเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวใน หัวข้อต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้น ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน

ด้วยความสำคัญของโครงการค่ายหนังสัญจร การผลิตภาพยนตร์ และการจัดสัมมนาเชิงวิชาชีพ ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น จะทำให้เยาวชนได้รู้จักคุณค่าของหนังสั้นต่อสังคม และได้เรียนรู้ที่จะเลือกจุดเด่นเพื่อนำมาผลิตหนังสั้นที่มีคุณภาพ ทั้งยังสร้างโอกาสในการนำเสนอตัวตนจากความคิดสร้างสรรค์ให้ประจักษ์แก่ผู้ชมทั่วไปจนถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนกับอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดให้กับโอกาสในการนำเสนอแนวความคิดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไป ตระหนักถึง “หนังสั้น” และเพื่อตอกย้ำความเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าแก่สังคมและมีคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนต์ ทั้งในด้านความคิดและทักษะ

ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงริเริ่มจัดโครงการ “ค่ายหนังสัญจร” และการสัมมนาเชิงวิชชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิด ความสามารถของเยาวชน โดยเน้นไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังค้นหาตนเอง ให้มีพื้นที่ในการเสนอความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ “ค่ายหนังสัญจร” เป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งสามารถนำเสนอได้อย่างหลากหลาย และไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อแสดงความสามารถ และศักยภาพของตนเองสู่สายตาสาธารณชนวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียนที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ หรือนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ในระดับอุดมศึกษา

  • 2. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม

  • 3. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้นภาพยนตร์ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้นภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 7 โรงเรียนรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรมเดินสายแนะนำภาควิชาฯ บรรบบายถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิชาภาพยนตร์ ตามสถาบันระดับมัธยมศึกษาประมาณ 10 โรงเรียน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดในบางพื้นที่และประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะโดยภาพข่าวผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกไปตามสื่อต่างไ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงโครงการ โดยจัดกิจกกรมต่างๆ ดังนี้
  • - แนะนำภาควิชาภาพยนตร์/ CCDA/ BISFF การประกวดภาพยนตร์ Young Film Awards
  • - กิจกรรมบอกเล่าชีวิตนักเรียนภาพยนตร์ โดยคณะนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์
  • - บรรยายพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ การผลิตภาพยนตร์โดยผู้กำกับและทีมงานที่มีชื่อเสียง
Fanpage ของโครงการ BU Film Camp
BU Film Camp


ประมวลภาพโครงการ
ภาพเพิ่มเติม: รูปภาพเพิ่มเติมโครงการ 4 th BU FILM CAMP 2014 : BANGKOK