โครงการค่ายหนังสัญจร BU Film Camp

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์สั้นถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในหมู่เยาวชน เห็นได้จากการที่เยาวชน ให้ความสนใจอย่างมากในการเข้าร่วมจัดโครงการประกวดผลิตภาพยนตร์ทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวใน หัวข้อต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีที่ต้องมุ่งเน้น ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน

ด้วยความสำคัญของโครงการค่ายหนังสัญจร การผลิตภาพยนตร์ และการจัดสัมมนาเชิงวิชาชีพ ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น จะทำให้เยาวชนได้รู้จักคุณค่าของหนังสั้นต่อสังคม และได้เรียนรู้ที่จะเลือกจุดเด่นเพื่อนำมาผลิตหนังสั้นที่มีคุณภาพ ทั้งยังสร้างโอกาสในการนำเสนอตัวตนจากความคิดสร้างสรรค์ให้ประจักษ์แก่ผู้ชมทั่วไปจนถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนกับอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดให้กับโอกาสในการนำเสนอแนวความคิดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไป ตระหนักถึง “หนังสั้น” และเพื่อตอกย้ำความเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าแก่สังคมและมีคุณภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนต์ ทั้งในด้านความคิดและทักษะ

ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงริเริ่มจัดโครงการ “ค่ายหนังสัญจร” และการสัมมนาเชิงวิชชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิด ความสามารถของเยาวชน โดยเน้นไปที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังค้นหาตนเอง ให้มีพื้นที่ในการเสนอความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ “ค่ายหนังสัญจร” เป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งสามารถนำเสนอได้อย่างหลากหลาย และไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อแสดงความสามารถ และศักยภาพของตนเองสู่สายตาสาธารณชนวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียนที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ หรือนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ในระดับอุดมศึกษา

  • 2. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม

  • 3. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้นภาพยนตร์ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้นภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินโครงการ “ค่ายหนังสัญจร” การผลิตภาพยนตร์สั้น จัดการอบรมเชิงวิชชาชีพ เป็นระยะเวลา 5 วัน วันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยส่งจดหมายไปตามโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว โรงเรียนมุสลิมวิทยา โรงเรียนขจรเกียรติพฒนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนเตรียมงาน Pre-production ขั้นผลิตภาพยนตร์ Production ขั้นตอนการตัดต่อ Post-production ซึ่งสุดท้ายจะมีการนำเสนอต่อวิทยากรประมวลภาพโครงการ