โครงการ Film Archive and Distribution Center for Cinematic and Digital Arts (CCDA)

หลักการและเหตุผล

     ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาภาพยนตร์ นอกจากจะเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถในเชิงวิชาชีพ ยังเป็นผลงานที่มาจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นที่มีต่อสังคมรอบตัว ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาที่ผลิตขึ้นในยุคสมัยต่างๆ ล้วนมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด และรูปแบบ วิธีการนำเสนอ รวมไปถึงเทคโนโลยีทางภาพยนตร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     การจัดเก็บภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ มีประโยชน์ในการเป็นข้อมูลการวิจัยเพื่อศึกษา และพัฒนา นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพยนตร์ยังสามารถสร้างชื่อเสียงและการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่ภาควิชาฯ ยังขนาดหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างระบบการจัดเก็บภาพยนตร์ และผู้ดำเนินการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเผยแพร่ภาพยนตร์สู่ช่องทางต่างๆ

     โครงการพัฒนาแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งรองรับทั้งแนวคิดการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเป็นโครงการที่มีการจัดการทั้งในส่วนของการจัดเก็บภาพยนตร์(Film Archiving) และเผยแพร่ภาพยนตร์(Film Distribution) ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการวิจัยด้านภาพยนตร์
  • 2. เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติจากกการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์
  • 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ หน่วยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน
  • 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาพยนตร์


กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและคณาจารย์ที่มีผลงานภาพยนตร์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. โครงการสามารถเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
  2. 2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการภาพยนตร์แบบครบวงจร
  3. 3. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และตอบรับกับวิสัยทัศน์องค์กรดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์
     ตัวโครงการมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผลงานสร้างสรรค์ของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา นอกจากนี้ตัวโครงการยังต้องอาศัยกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ในการคัดเลือกภาพยนตร์ที่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
     การดำเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเป็น Distribution Agency ทำหน้าที่ส่งออกภาพยนตร์ของผู้สร้างไปสู่เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ซึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ล้วนมีองค์กรเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมาก

ความเป็นสากล
     การเผยแพร่ผลงานสู่เทศกาลภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศถือเป็นการดำเนินงานในระดับนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาต่างชาติและองค์กรจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่มีอยู่จำนวนมากทั่วโลก