โครงการพัฒนาแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักการและเหตุผล
ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษา นอกจากจะเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถในการเรียนตามวิชาเรียนแล้ว ยังเป็นผลงานที่มาจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมรอบตัว ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาที่ผลิตขึ้นในยุคสมัยที่ต่างกัน ล้วนมีความแตกต่างในเรื่องของความคิด รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ ซึ่งเป็นผลมาจากสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา รวมไปถึงเทคโนโลยีทางภาพยนตร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดเก็บผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษาเหล่านี้ให้เป็นระบบมีความสำคัญหลายประการ อาทิเช่น เป็นข้อมูลการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตภาพยนตร์ นอกเหนือจากนี้ ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษาบางส่วนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่เหล่านี้ล้วนสร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้กับสถาบันของนักศึกษาเจ้าของผลงาน แต่ในปัจจุบันผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีการจัดฉายครั้งเดียว โดยจะแบ่งตามประเภทของภาพยนตร์ที่ผลิตคือ การฉายในการประกวดภาพยนตร์ที่จัดตามหน่วยงานต่างๆ และการฉายในงานแสดงผลงานจบการศึกษาหรือในรายวิชาเท่านั้น สื่อบันทึกต่างๆ จะถูกละเลยไปหลังจากที่นักศึกษาผู้นั้นจบการศึกษา ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายหากการใช้ประโยชน์ของภาพยนตร์นักศึกษามีเพียงเท่านั้น

นอกจากภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษา ทางภาควิชาภาพยนตร์ยังได้จัดเก็บภาพยนตร์ซึ่งผลิตในโครงการต่างๆ ของทางภาควิชา หรือภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบุคคลภายนอกที่ส่งเข้าร่วมโครงการของภาควิชา อาทิเช่น โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ซึ่งภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนั้นนับว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ในแต่ละปีภาควิชาจึงจำเป็นต้องจัดเก็บภาพยนตร์ที่ส่งเข้าร่วมโครงการเทศกาลภาพยนตร์ฯ ในจำนวนมาก และภาพยนตร์เหล่านี้ต้องการระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลของภาพยนตร์ดังกล่าวมาใช้ประโยช์ได้

โครงการพัฒนาแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถรองรับทั้งแนวคิดการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเป็นโครงการที่มีการจัดการทั้งในส่วนของการจัดเก็บภาพยนตร์ (Film Archiving) และเผยแพร่ภาพยนตร์ (Film Distribution) ให้เป็นไปอย่างเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งใช้ระบบการจัดเก็บภาพยนตร์และข้อมูลภาพยนตร์แบบดิจิตอล โดยการรองรับของ Cinematic and Digital Arts Center มหาวิทยาลัยกรุงเทพวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการวิจัยด้านภาพยนตร์

  • 2. เพื่อสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติจากกการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ของนักศึกษา

  • 3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ หน่วยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน

  • 4. เพื่อส่งเสริมโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาพยนตร์รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้มีผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. มีฐานข้อมูลจัดเก็บภาพยนตร์ระบบดิจิตอลที่พร้อมใช้งานสำหรับการสืบค้นข้อมูลและรับชมภาพยนตร์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์

  • 2. มีระบบการจัดทำแผ่น DVD ภาพยนตร์ที่มีหีบห่อเป็นเอกลักษณ์ สำหรับเผยแพร่ไปยังเทศกาลภาพยนตร์ และช่องทางอื่นๆ เช่นสื่อโทรทัศน์

  • 3. โครงการฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานเอกชนหรือสถาบันการศึกษาผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์

  • 4. ภาพยนตร์จากโครงการฯ ถูกส่งเข้าร่วมฉายหรือประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่รู้จักในวงกว้างรายละเอียดของโครงการ
1. การจัดเก็บภาพยนตร์ (Archiving)
ดำเนินการภายใต้ Centre for Cinematic and Digital Arts ซึ่งมีระบบพื้นฐานสำหรับรองรับการจัดเก็บไฟล์ภาพยนตร์แบบดิจิตอล และฐานข้อมูลของภาพยนตร์ในส่วนของเรื่องย่อ credits ไฟล์ภาพนิ่ง dialogue list/Subtitles และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการวิจัย และการเผยแพร่

2. การเผยแพร่ภาพยนตร์ (Distribution) แบ่งออกเป็นการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีวิธีการดำเนินงานดังนี้
• จัดทำแผนสำหรับการส่งภาพยนตร์เข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด โดยอาศัยข้อมูล ช่วงเวลาการรับสมัคร กติกาการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และลักษณะเฉพาะของเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด
• จัดทำข้อมูลสำหรับการสมัครเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด ซ่ึงรวมไปถึงการกรอกใบสมัคร
• จัดทำดีวีดีภาพยนตร์(DVD Package)สำหรับเผยแพร่ ซึ่งประกอบไปด้วยสื่อบันทึก(DVD) พร้อมกล่องและปก รวมไปถึงพัสดุภัณฑ์สำหรับการส่งไปรษณีย์

3. การจัดการลิขสิทธิ์ (Copyright Management) ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน หรือภาพยนตร์เรื่องใดๆ ที่คณาจารย์ในภาควิชาภาพยนตร์มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือภาพยนตร์เรื่องใดๆ ที่นักศึกษายินยอมให้ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ ถือว่าทางโครงการฯมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ และทำซ้ำ

4. การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการจัดทำ Fan Page ของโครงการฯ ในสื่อออนไลน์ และการจัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยระยะเวลาการดำเนินงาน
สิงหาคม 2555
• รวบรวมภาพยนตร์ที่ผลิตก่อนเดือนกรกฎาคม 2555 และภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 3 และแปลงข้อมูลให้เป็นไฟล์ดิจิตอล
• รวบรวมข้อมูลภาพยนตร์(ชื่อเรื่อง เรื่องย่อ ทีมงาน รูปภาพ ฯลฯ) เพื่อจัดทำเป็นไฟล์ดิจิตอล
• จัดทำตารางฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์
• จัดทำสัญญาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการ

กันยายน 2555
• จัดทำตารางฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ (ต่อเนื่อง)
• จัดทำแผนสำหรับการส่งภาพยนตร์เข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์
• จัดทำดีวีดีภาพยนตร์ (DVD Package) สำหรับเผยแพร่

ตุลาคม 2555
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด

พฤศจิกายน 2555
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด

ธันวาคม 2555
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด
• รวบรวมภาพยนตร์ที่ผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2555
• จัดทำดีวีดีภาพยนตร์ (DVD Package) สำหรับเผยแพร่

มกราคม - มีนาคม 2556
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด

เมษายน 2556
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด
• รวบรวมภาพยนตร์ที่ผลิตระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 2555
• จัดทำดีวีดีภาพยนตร์ (DVD Package) สำหรับเผยแพร่

พฤษภาคม 2556
• จัดส่งภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/การประกวด
• ประเมินและสรุปผลโครงการ