โครงการอบรมการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการและเหตุผล
จากรูปแบบของการอ่านหนังสือโดยทั่วไป ที่เคยเปิดอ่านหนังสือจากที่พิมพ์อยู่บนกระดาษ มีภาพที่สวยงามประกอบเนื้อหา และเรื่องราว แต่ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาด้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ่าน จากหนังสือที่เห็นเป็นเล่ม มีน้ำหนัก และขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไป ถูกเปลี่ยนสภาพจากตัวหนังสือ และรูปภาพที่พิมพ์อยู่บนหน้ากระดาษไปเป็นแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Files) ทำให้รูปแบบการอ่านหนังสือถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผู้อ่านสามารถเปิดอ่านหนังสือได้ตลอดเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากอุปกรณ์พกพา รูปแบบต่างๆ ที่รองรับไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ อุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ต (Tablet) ที่กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบัน

หนังสือที่อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Files) หรือที่เราเรียกว่า สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) นอกจากจะทำขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกับหนังสือโดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถใส่เนื้อหา หรือเรื่องราวที่ตอบโต้กับผู้อ่าน มีเทคนิคการแสดงผลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่นการแทรกภาพนิ่งได้หลายๆ ภาพ การแทรกภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปวิดีโอ พร้อมเสียงประกอบ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวบไซท์ ของเนื้อหาได้ทันที

นอกจากนี้ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) ยังช่วยลดการใช้กระดาษ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถผลิตขึ้นมาได้ง่าย และรวดเร็ว สามารถเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยได้ง่ายสามารถทำสำเนา (Copy) ให้สามารถอ่านได้หลายๆ คน หรือการสั่งพิมพ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) จะเป็นแนวโน้มใหม่สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต

ศูนย์ผลิตสื่อนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีทางด้านนิเทศศาสตร์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ศูนย์ผลิตสื่อนิเทศศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรม การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign CS6

  • 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิค และกระบวนการผลิต และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทดลองผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ของตนเอง และสามารถนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตตำราของคณะนิเทศศาสตร์ระยะเวลาในการฝึกอบรม
วันอังคาร และวันพุธ ที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่จัดฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ห้อง 11-106 อาคาร 11 ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตหัวข้อการฝึกอบรม
• ข้อจำกัดและชนิดของ Digital Content สำหรับ Device
• ข้อจำกัดและขีดความสามารถของ Device ที่ควรนำมาใช้ในการออกแบบ
• เครื่องมือสำหรับการออกแบบ
• หลักการออกแบบเบื้องต้น
• การใช้งาน Typography
• การเตรียม ข้อมูลภาพ กราฟฟิค ให้เหมาะสมกับ Device
• ทำความเข้าใจความสามารถใหม่ใน InDesign CS6
• เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Digital Publishing ขึ้นดูผ่าน iPad, iPhone, Android Mobile และ Tablet ต่างๆ
• การสร้างงาน Digital Book หรือ Digital Magazine
• การทำงานกับคำสั่ง Folio Overlay ที่ใช้สั่งงาน Interactive สำหรับ Digital Publishing การใช้งาน FolioBuilder
• เรียนรู้การใช้งาน Adobe EDGE เครื่องมือสร้าง Animation เป็น HTML เพื่อ นำไปใช้ใน InDesignผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ชนิดและรูปแบบรวมถึง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
  • 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการขายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
  • 3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4. สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้
ประมวลภาพโครงการ