โครงการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ไทย 2555 Creative Wisdom of Thai 2012

หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมของชาติถือเป็นพลังทางปัญญาของสังคม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทยนับเป็นวิถีชีวิตคนไทย เป็นมรดกของชาติไทยที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษชาติไทยได้คิดสร้างสรรค์ไว้ แต่ในปัจจุบันโลกมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารเผยแพร่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย ก่อให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่สังคมไทยอย่างท้วมท้น จนกระทั่งคนไทยบางส่วนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติลืมเลือนความเป็นไทย ตลอดจนไม่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่ดีงามของบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของชนชาติไทยที่น่าภาคภูมิใจ ตลอดจนมีจิตสำนึกในการกระทำบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในอันที่จะต้องธำรงส่งเสริมไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย ภาควิชาฯจึงได้จัดทำกิจกรรมพิเศษ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ไทย 2555วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการวางแผนประชาสัมพันธ์ได้นำทฤษฎีความรู้เรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์มาประยุกต์สร้างสรรค์ปฏิบัติงานจริงทั้งในด้านการคิดวางแผน การเขียนแผน การประยุกต์ปฏิบัติแผน ตลอดจนการประเมินผลแผน เพื่อฝึกสร้างสรรค์วางแผนงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์จริงให้เกิดความพร้อมในการประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธ์

 • 2. เพื่อประยุกต์วิชาชีพประชาสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ ตามหลักการของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำหน้าที่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามหลักประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

 • 3. เพื่อปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย เกิดความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย เพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปในอนาคต

 • 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

 • 5.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติรูปแบบการจัดงาน
งานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ไทย 2555 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00น. ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานด้านข้างที่ทำการภาคพิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้

 • 1. บอร์ดแสดงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ อาหารไทย 4 ภาค, ขนมหวานไทย, และ น้ำสมุนไพรไทย

 • 2. ซุ้มจัดแสดงภูมิปัญญาไทย 3 ซุ้ม คือ อาหารไทย 4 ภาค, ขนมหวานไทย, และ น้ำสมุนไพรไทย

 • 3. การให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสชิมอาหารไทย ขนมหวานไทย และน้ำสมุนไพรไทย

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
 • 1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • 2. นักศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาการประชาสัมพัธ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 • 3. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และภาคพิเศษ ได้คะแนนประกันคุณภาพด้านกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ (สมศ. 5.3)

 • 2. นักศึกษาที่เรียนวิชา ปช 307 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ได้รับประสบการณ์ตรงในการวางแผนและการประยุกต์ปฏิบัติตามแผน การประเมินผลแผน และได้เพชรกิจกรรม จากการเป็นผู้จัดงาน

 • 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่เข้าร่วมชมงาน ได้รับเพชรกิจกรรม คนละ 1 ดวง

 • 4. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงผ่านสื่อ YouTube ไปทั่วไทยและทั่วโลก