โครงการ ผลิตสารคดีชุด100 เรื่อง มอ ปลาย แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางการจัดการเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Teaching)

หลักการและเหตุผล

     การดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์การเรียนการสอนทั้งภาคในทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องความต้องการ ในทางวิชาชีพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง และ รายการวิทยุโทรทัศน์อันหลากหลายมีผลให้ผลงานการผลิตรายการของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชน

     ด้วยความมุ่งมั่นจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านแนวคิดทฤษฎีด้านการผลิตรายการวิทยุกระจาย เสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ และด้วยศักยภาพของการปฏิบัติงาน อันเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จึงจัดโครงการ โครงการผลิตสารคดีชุด 100 เรื่อง มอ ปลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงาน และเป็นเสมือนเวทีในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯ รวมถึงการแสดงถึง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโลกทัศน์ใหม่ ๆ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไป

     โครงการผลิตสารคดีชุด 100 เรื่อง มอ ปลาย ได้นำเสนอเรื่องราวของนักเรียน มอ ปลาย ที่ต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้า ทั้งการเรียน การตัดสินใจ การดำเนินชีวิต เพื่อน ความรัก และ ทางเลือกที่ทำให้ชีวิตเด็ก มอ ปลาย ต้องตัดสินใจ ผ่านวุฒิภาวะในช่วงวัยรุ่นวัตถุประสงค์
 1. 1. เพื่อนำเสนอเรื่องราวของนักเรียน มอ ปลาย ในหลากหลายแนวทาง
 2. 2. เป็นเป็นเวทีการนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
 3. 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา
 4. 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับน้องนักเรียนมัธยมปลายและคณาจารย์
 5. 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียง และผลงานภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและสาธารณชน


กลุ่มเป้าหมาย
 1. 1. นักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 2. 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ
 3. 3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ คณาจารย์ สาธารณชน


รูปแบบของโครงการ
 • การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์จริงโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชั้นปีที่ 4 นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนผ่าน www.youtube.com


 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์มีความสนใจด้วยความรู้สึกที่ดีกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ คณาจารย์ กับ นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน
  3. 3. ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


  ความโดดเด่นและการนำไปขยายผลกับหน่วยงานอื่น
  1. นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน การคัดเลือกผลงานนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อาทิ ผลงานสารคดีสั้น รายการสาระบันเทิง วาไรตี้ และภาพยนตร์สั้น นำเสนอ และ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ


  คลิปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม