โครงการ COP Teaching "การสอนแบบนิเทศฯ สไตล์"

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้คณะนิเทศศาสตร์มีบุคลากรในคณะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความแตกต่างทางประสบการณ์ของ อาจารย์แต่ละท่าน ในด้านต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงความแตกต่างด้านประสบการณ์ในการสอน เพื่อเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่าควรที่จะมีการจัดโครงการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ในแต่ละรุ่น และแต่ละภาควิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

ดังนั้น คณะกรรมการศูนย์บริการและจัดการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ จึงเห็นควรจัดการอบรม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “การสอนแบบนิเทศฯ สไตล์”วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

 • 2. เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนเพื่อนำไปสู่การประยุกต์และปรับใช้อันจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในชั้นเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • 1. ผู้บริหารคณะ
 • 2. คณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก (Selected Guest)
 • 3. ตัวแทนจากภาควิชาอย่างน้อยภาควิชาละ 2 คน
 • 4. คณาจารย์ที่สนใจรูปแบบของโครงการ
รูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น รู้ทันพฤติกรรมและความคิดของนักศึกษายุคใหม่ กุศโลบายในการสอนนักศึกษายุคใหม่ และเทคนิคการสอนที่ใช้ โดยมีผู้ดำเนินการเสวนา 1 คน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมปองทิพย์ 2 อาคาร C2 ชั้น 9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. ทำให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์
 • 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์โครงการ COP Teaching "สอนอย่างไรให้สาร(ะ)รูปดีและมีสาระ"

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี้คณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะที่เปิดสอนและมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก การสอนในบางครั้งจึงเกิดอุปสรรคโดยเฉพาะกับการสอนภายในห้องเรียนที่มีนักศึกษาจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยคน เพื่อให้การดำเนินการในด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านเทคนิค รูปแบบ และสื่อด้านการเรียนการสอน โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนอันจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งในส่วนของอาจารย์ และนักศึกษา

ดังนั้น คณะกรรมการศูนย์บริการและจัดการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ จึงเห็นควรจัดการอบรม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้สาร(ะ)รูปดีและมีสาระ”วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และเรียนรู้แนวทางการสอนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านสารรูป (เทคนิค สื่อการสอน) และด้านสาระ (เนื้อหา)

 • 2. เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเทคนิคด้านการใช้สื่อการสอนและการทำให้เนื้อหาการเรียนการสอนง่ายต่อการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
 • 1. ผู้บริหารคณะ
 • 2. คณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก (Selected Guest) อาจารย์อาวุโส
 • 3. ตัวแทนจากภาควิชาอย่างน้อยภาควิชาละ 1 คน
 • 4. คณาจารย์ที่สนใจรูปแบบของโครงการ
รูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวคือ การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง การสอนโดยมุ่งเน้นที่สารรูป (เทคนิค สื่อ) ผสมผสานกับสาระ (เนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ) เทคนิคและสื่อการสอนที่อาจารย์แต่ละท่านใช้ โดยแยกแยะในประเด็นต่อไปนี้คือ เทคนิคหรือวิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ผลลัพธ์ การทำให้เนื้อหาการเรียนการสอนง่ายต่อการเข้าใจ โดยแยกแยะในประเด็นต่อไปนี้คือ หลักการหรือวิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ผลลัพธ์ โดยมีผู้ดำเนินการเสวนา 1 คน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมปองทิพย์ 2 อาคาร C2 ชั้น 9ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. ทำให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์
 • 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
 • 3. คณาจารย์ได้รับทราบถึงเทคนิคการสอนให้เกิดความน่าสนใจประมวลภาพโครงการ