โครงการ การเสวนาเครือข่ายวิจัยนิเทศศาสตร์เรื่อง “การสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา”

หลักการและเหตุผล

     โครงการ “การศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” มีเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมที่รวบรวมบุคลากรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ ตลอดจนทำหน้าที่ เป็นเสมือนพื้นที่ให้คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือทั้งทางด้านวิจัยและวิชาการในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการขึ้นมาเพื่อเป็นเวที และกลไกเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่สนใจการสร้างสรรค์พัฒนาโครงการวิจัยผลงานวิชาการในหลายรูปแบบ โดยผสมผสานการใช้กระบวนทัศน์ใหม่ เคียงคู่กับกระบวนทัศน์หลักของการสื่อสารในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การสร้างประเด็นการวิจัย การพัฒนาโจทย์การวิจัย การเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การเพิ่มทักษะการเขียนผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

     เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว และเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดเสวนา เครือข่ายนักวิจัยนิเทศศาสตร์ เรื่อง “การสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.วัตถุประสงค์
  1. 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ คณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. 2. เพื่อเสริมสร้างและธำรงรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการด้านการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  3. 3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการสื่อสารในลักษณะงานวิจัยและผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. 4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในเชิงวิชาการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมบริการแก่สังคม


กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมทั้งหมด 30 ท่าน


รูปแบบของการเสวนา
การจัดประชุมกลุ่มศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการผลิตงานวิจัย การวิพากษ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. ก่อให้เกิดการสร้างและธำรงรักษาเครือข่ายทางวิจัยและวิชาการกับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  2. 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารในมิติต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
  3. 3. เป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการนำความรู้ไปปรับใช้
  4. 4. ก่อให้เกิดจำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพในอนาคต


สถานที่จัดอบรมเสวนา
ห้องประชุมปองทิพย์ 2 อาคาร C2 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ วิทยาเขตรังสิต


ระยะเวลาการอบรมเสวนา
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.


ภาพกิจกรรม