การจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น สำหรับอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในภาพรวมที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญ รวมทั้งตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) ที่ต้องการเสริมแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยในที่สุด

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2552-2556) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น” ขึ้นแก่คณาจารย์ผู้สอนเพื่อนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการผลิตบทความวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการสืบค้นข้อมูล อันก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่างๆ แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

  • 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวผู้สอนและในฐานะผู้วิจัย

  • 3. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยต่อไปในอนาคตรูปแบบของการอบรม
การจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้นครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักหอสมุดกลางมาเป็นวิทยากรจำนวน 2 คน และผู้ช่วยวิทยากร 1 คน โดยเริ่มอบรม เวลา 9.00-12.00 น. มีเนื้อหาในการอบรม คือ การสืบค้นฐานข้อมูล CMMC การเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote และการตรวจสอบ Ranking ของวารสารกลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์วันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 935 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต