BU STARTUP PROJECT


หลักการและเหตุผล
      ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนรู้แบบมิติเชิงเดี่ยวที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมิติที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตในการก้าวสู่เวทีการทำงานและการแข่งขันในโลกอนาคต จำเป็นต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาและการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้เชิงลึก และความรอบด้านในเชิงกว้าง ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆที่มีความแตกต่างและหลากหลายเข้าด้วยกัน แล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เสมือนเป็นการติดอาวุธให้ครบ...เพื่อการพร้อมรบในสนาม
       Creative Convergence คือ กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่อหรือการร่วมมือกันระหว่างสหวิทยาการที่มีความแตกต่างและความหลากหลายในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พยายามที่จะหาโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆ ระหว่างแนวคิดที่แตกต่างผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จนนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม
       ดังนั้น เพื่อพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 คณะนิเทศศาสตร์จึงได้มุ่งมั่นที่จะทำงานเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น การเปิดวิชา Creative Convergence ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ 5 คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ได้เนื้อหาและองค์ความรู้ที่มีมิติ มีความลุ่มลึก ที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
       การเรียนการสอนแบบ Creative Convergence ไม่ได้เน้นมิติเรื่องเทคโนโลยี หรือช่อง ทางของการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นมิติที่มีคิดแบบครบมิติ ทั้งด้านคอนเทนต์ที่ สร้างสรรค์ (Creative Content) ด้านการนำเสนอหรือการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ (Creative Storytelling Approach) และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ (Creative Technology)วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา (Creative Convergence Education) ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยการหลอมรวมศาสตร์ต่างแขนงจาก 6 คณะ ได้มาเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง
  • 2. เพื่อสร้างต้นแบบ การเรียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) และการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Teaching) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ สถาบันการศึกษาของประเทศไทย
  • 3. เพื่อแสดงให้เห็นว่าการร่วมคิดร่วมสร้าง (Collaboration) ถือเป็นหัวใจสำคัญของ การสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่มาจากการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ เสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อน อันจะนำไปสู่ผลงานที่สด ใหม่ และทุกคนได้ประโยชน  กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี จาก 6 คณะ
คณะนิเทศศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ระยะเวลาในการฝึกอบรม
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 - 5 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.สถานที่จัดฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตหัวข้อการฝึกอบรม
• Creative Convergence Introduction & Inspiration
• Overview of Tourism Issue : Sustainable Development
• Feasibility Study
• Marketing Research
• User understanding (Creative Design Workshop)
• Lean Canvas (Workshop)
• User Experience User Interface (Workshop)
• How to PITCH
• Creative Tourism: A New Paradigm for Tourism
• PITCH 1
• Power of Brand : National Branding
• Business Plan
• Project Showcase Exhibitionผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ชนิดและรูปแบบรวมถึง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
  • 2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการขายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
  • 3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4. สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้
รูปแบบการจัดงาน

เว็บไซตBU STARTUP PROJECT

BU STARTUP PROJECT

MOU ททท. กับ BU STARTUP PROJECT
ประมวลภาพโครงการ